Sněmovní tisk 428
V.n.z. o archivnictví a spisové službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 8. 2003.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 5. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 367, dokument 367/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 5. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Miloslav Pelc) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 2. 6. 2004 a přijal usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako tisk 367/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 3. 6. 2004 a přijal usnesení č. 209, které bylo rozdáno jako tisk 367/2 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 367/3.

 • S

  Návrh projednán dne 10. 6. 2004 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 467).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 6. 2004 poslancům jako tisk 428/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 6. 2004 poslancům jako tisk 428/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 30. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 272, usnesení č. 1223).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 7. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 8. 2004.

Zákon vyhlášen 23. 9. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 173 pod číslem 499/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Archivnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: archiv, ochrana kulturního dědictví, ukládání dokumentů, úřední dokument, veřejná instituce, veřejná správa

Navržené změny předpisů (20):

CitaceZměnaPředpisOd
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky428/0
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání428/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)428/0
513/1991novelizujeObchodní zákoník428/0
359/1992novelizujeZákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech428/0
273/1993novelizujeZákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů428/0
154/1994novelizujeZákon o Bezpečnostní informační službě428/0
27/2000novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách428/0
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů428/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze428/0
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů428/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů428/0
107/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony428/0
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů428/0
97/1974rušíZákon České národní rady o archivnictví428/0
101/1974rušíVyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o uznávání archiválií za kulturní památky a o zvýšené ochraně archiválií jako kulturních a národních kulturních památek428/0
102/1974rušíVyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti převodu vlastnictví k archiváliím428/0
117/1974rušíVyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení428/0
118/1974rušíVyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech428/0
225/1988rušíVyhláška ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky o státních archivech a archivech národních výborů428/0


ISP (příhlásit)