Sněmovní tisk 365
Novela z. o rozpočtovém určení výnosu daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 365/0 dne 13. 6. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 6. 2003 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 365/3, který byl rozeslán 24. 9. 2003 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2003 na 20. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 221, usnesení č. 670).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 20. 10. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 365/4 (pozměňovací návrhy).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 365/5, který byl rozeslán 29. 10. 2003 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 444, usnesení č. 744).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 365/6, který byl rozeslán 3. 11. 2003 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 571).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, rozpočet, správní reforma, struktura státní správy

Navržené změny předpisů (11):

CitaceZměnaPředpisOd
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení365/0
114/1988novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení365/0
564/1990novelizujeZákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství365/0
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)365/0
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů365/0
306/1999novelizujeZákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením365/0
104/2000novelizujeZákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů365/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)365/0
243/2000novelizujeZákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)365/0
257/2001novelizujeZákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)365/0
290/2002novelizujeZákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů365/0


ISP (příhlásit)