Sněmovní tisk 307
Novela z. o tech. požadavcích na výrobky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Urban Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 307/0 dne 2. 5. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2003 (usnesení č. 133). Určil zpravodaje: Ing. Karel Vymětal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 16. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 16. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 103, usnesení č. 457).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 3. 6. 2003.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 7. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2003.

Zákon vyhlášen 31. 7. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 79 pod číslem 226/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Normy technické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: osvědčení o původu, označení původu, technické předpisy a normy, volný pohyb zboží

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci307/0
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě307/0
505/1990novelizujeZákon o metrologii307/0
22/1997novelizujeZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů307/0


ISP (příhlásit)