(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám přihlášeného žádného poslance. Ano, takže do obecné rozpravy se hlásí za navrhovatele paní poslankyně Monika Červíčková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Ještě jednou děkuji za slovo. Dovolte mi, abych se v této fázi jednání přihlásila k dalšímu pozměňovacímu návrhu, který jsem vložila do systému. Jedná se o pozměňovací návrh, jehož účelem je legislativně technické zpřesnění dotčených ustanovení původní předlohy. Přesné znění je samozřejmě uvedeno v textu, a to i v rámci odůvodnění. Dále se pak přihlásím k tomuto pozměňovacímu návrhu.

A dovolte mi zároveň, abych vás požádala o odsouhlasení zkrácení projednávací lhůty, a to o 30 dní, neboť nás trošku tlačí čas. Směrnice Evropského parlamentu o digitalizaci nás nutí, abychom ji splnili do července 2021. Z toho důvodu si dovolím požádat o zkrácení lhůty na 30 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se podívám, zdali někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Pan poslanec Stanislav Grospič za zpravodaje. Tak prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Já bych si dovolil navrhnout, abychom hlasovali o tom, že ten návrh ústavně-právního výboru vezmeme jako komplexní pozměňovací návrh a k němu bude eventuálně možné předkládat pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy...

 

Takže nyní bychom měli tedy hlasovat nejprve o návrhu pana zpravodaje Stanislava Grospiče s tím, že za základ k jednání bude ten návrh, který pochází z ústavně-právního výboru. Takže já svolám poslance. (Gong.) Jsme tady v dostatečném počtu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, hlasovalo 129 poslanců, pro 95, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu a přeje si vystoupit paní poslankyně Monika Červíčková.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Ještě jednou děkuji a velmi se omlouvám, ale ráda bych opravila lhůtu na projednání. Požádala bych o zkrácení na sedm dní. Omlouvám se za tento omyl, ale věřím, že to pochopíme, a prosím o podporu zkrácené lhůty na sedm dní na projednání. Zároveň bych se ráda přihlásila k pozměňovacímu návrhu pod číslem 8100, který je vložen do systému, a odůvodnila jsem ho v předchozí rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní se podívám, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo se nehlásí, takže já končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova, navrhovatel, zpravodaj? Zájem není.

 

Takže přistoupíme k návrhu paní poslankyně Moniky Červíčkové na zkrácení lhůty na projednání na sedm dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 4 přihlášeno 133 poslanců, pro 83, proti žádný. Návrh byl přijat. Já končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu a jedná se o

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 1084/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám k projednání ve druhém čtení návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a některé další zákony. Děkuji za to, že ho dnes mohu projednat.

Jak jsem již uvedl během čtení prvního, návrh zákona transponuje do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronickou komunikaci. Návrh je v souladu s touto směrnicí, dotýká se například oblasti ochrany spotřebitele, problematiky tísňové komunikace, univerzální služby, cenové dostupnosti služeb nebo přístupu a propojení.

31. března tohoto roku projednal návrh zákona hospodářský výbor, a to jako výbor garanční, a doporučil Poslanecké sněmovně schválení, a to ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Chtěl bych proto poděkovat všem členům výboru za jejich přístup v rámci projednávání tohoto z našeho pohledu nekonfliktního zákona a chtěl bych poděkovat za zařazení tohoto návrhu na dnešní pořad ještě jednou mimořádné schůze. Chtěl bych rovněž požádat o určitou vstřícnost v rámci dalších fází procesu projednávání tohoto zákona, protože lhůta pro transpozici uplynula 21. prosince 2020 a Evropská komise již vede s Českou republikou i dalšími členskými státy řízení pro porušení Smlouvy o fungování Evropské unie z důvodu zpoždění transpozice směrnice. Moc děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 1084/1 a 2. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru poslanec Martin Jiránek a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane poslanče, máte slovo, prosím.

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobrý den, dámy a pánové. Kolegyně a kolegové, hospodářský výbor projednal tento návrh na své 55. schůzi dne 31. března, jak už řekl pan ministr, a přijal usnesení, které máte k dispozici. Je to sněmovní tisk 1084/2. V tomto usnesení hospodářský výbor přijal pozměňovací návrhy, které byly většinou technického rázu, ale šlo i například o vyjmutí možnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zjišťovat pozice mobilních zařízení, ujasnění vstupu na pozemek při prošetřování například rušení signálu či zjednodušení pokládky kabelovodů internetových sítí podél dopravních staveb. Jednání v rámci podvýboru pro ICT a telekomunikace nad jednotlivými pozměňovacími návrhy probíhala půl roku a děkuji všem kolegům, poslancům a poslankyním, zástupcům Ministerstva průmyslu v čele s panem náměstkem Očkem a ředitelem odboru panem Schneiderem a expertům Českého telekomunikačního úřadu, Úřadu pro ochranu osobních údajů i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a samozřejmě i zástupcům telekomunikačního trhu za velmi konstruktivní a věcný přístup. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP