(11.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Dne 15. února letošního roku vláda vyhlásila v souladu s článkem 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS-CoV-2, na území České republiky nouzový stav, a to na dobu 14 dnů. Poslanecká sněmovna následně na své 86. schůzi dne 18. února tohoto roku zrušila svým usnesením číslo 1530 nouzový stav k datu účinnosti zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, nejpozději však k 27. únoru 2021. Podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, může vláda dobu pro vyhlášení nouzového stavu předložit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. Dne 24. února letošního roku vláda požádala Poslaneckou sněmovnu o prodloužení doby nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, a to na dobu končící uplynutím dne 31. března 2021. V této souvislosti vláda žádá Poslaneckou sněmovnu, aby revokovala svoje usnesení č. 1530 ze dne 18. února 2021 o zrušení nouzového stavu, které bylo vyhlášeno pod číslem 84/2021 ve Sbírce zákonů. Podle § 109 odst. 1 zákona o jednacím řádu Sněmovny rozhodne Sněmovna o takovém návrhu ve zkráceném jednání.

Dále, vážené kolegyně a kolegové, dne 25. února letošního roku Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 1158/2, a návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně některých dalších zákonů, sněmovní tisk 1153/2. Připomínám, že tyto návrhy zákonů byly předloženy v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze a Poslanecká sněmovna souhlasila s jejich projednáním ve zkráceném jednání. Protože podle § 99 odst. 9 jednacího řádu Poslanecké sněmovny se ustanovení o lhůtě 10 dnů, uvedené v § 97 odst. 3 a 4, neužije, avizuji, že pan předseda Poslanecké sněmovny zařazení těchto sněmovních tisků do návrhu pořadu schůze sám osobně navrhne. V této souvislosti je nutné ve stavu legislativní nouze před projednáváním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá, abychom dostáli ustanovení § 99 odst. 4 zákona o našem jednacím řádu.

Otevírám rozpravu k posouzení trvání stavu legislativní nouze. Hlásí se někdo do rozpravy o stavu legislativní nouze? Nevidím nikoho, tuto rozpravu končím.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

Zahájil jsem hlasování číslo 2 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 2 z přítomných 155 pro 148, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy přistoupit k vlastnímu pořadu 88. schůze, tak jak je uveden na pozvánce. Na základě dohod ráno jako první je přihlášen do rozpravy o pořadu schůze předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Pane předsedo, já vám hned udělím slovo, až se sněmovna zklidní. Děkuji, máte slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Jak již bylo avizováno předsedajícím, je zde záměr předložit některé zákony, které nám vrátil Senát, a projednat je na této schůzi, neboť samozřejmě bezprostředně souvisejí se stavem nouze a s řešením stávající situace. Byl jsem přítomen části jednání, která proběhla dopoledne v době přerušení jednání Sněmovny, a z těch jednání mi vyplynul tento návrh, který nyní přednesu. Bude zřejmě modifikován ještě ze strany pana předsedy Jurečky.

Já tedy navrhuji, aby do této schůze byly zařazeny tisky 1158/2, pandemický zákon vrácený Senátem, a tisk 1153/2, příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě, takzvaná izolačka, také vrácená Senátem. Dále navrhuji zařadit sněmovní tisk 1111/2, krizový zákon, zamítnutý Senátem, a všechny tyto tisky aby byly projednány ve zkráceném jednání. Všechny podmínky jsou splněny, všechny lhůty máme splněny, neboť jsme si právě odhlasovali pokračování stavu legislativní nouze.

V kombinaci s tím, proč jsme se tu sešli, tedy navrhuji, abychom jako první projednali sněmovní tisk 1158/2, pandemický zákon vrácený Senátem, neboť jde o čas, jde o to, abychom ho co nejdříve mohli předat panu prezidentovi k podpisu a následně do Sbírky listin (zákonů?). Následoval by bod, který je na pozvánce, to je žádost vlády o prodloužení nouzového stavu. Za třetí bychom projednali sněmovní tisk 1153/2, příspěvek v karanténě vrácený Senátem, izolačka, a za čtvrté bychom projednali sněmovní tisk 1111/2, krizový zákon vrácený Senátem. Chtěl jsem navrhnout, aby se o tomto hlasovalo jako o celku, nicméně už mám avizováno, že tady bude protinávrh, tak zřejmě budeme hlasovat každý tento návrh zvlášť. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Eviduji všechny návrhy, ale eviduji je jako návrh, který je jednotný, hlasování en bloc. Jako druhý se do rozpravy o pořadu schůze přihlásil pan poslanec Marian Jurečka, bude pokračovat Tomio Okamura a potom místopředseda Vojtěch Pikal, ano? Pardon, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové, já si dovolím navrhnout ještě určitou úpravu programu a pokusím se i vysvětlit, z jakých logických důvodů k tomu tak chceme přistoupit.

Otázka toho bodu, který tady prezentoval pan předseda Sněmovny Vondráček, který je tady navrhován v tento okamžik jako druhý, prodloužení stavu nouze, je otázka, která je velmi diskutabilní, to znamená, obecně všichni cítíme, že od 14. 2. je tady velké množství nejenom odborných diskuSí mezi právníky, ale jsou tady i konkrétní podané jak žaloby, tak ústavní stížnost na to, zdali to vyhlášení bylo v souladu s ústavním pořádkem.

Já jsem přesvědčen, a nejenom já, ale i mnoho dalších kolegů i odborníků z právní oblasti, že ty pochybnosti jsou velmi závažné, a nemyslím si, že je vhodné, abychom tu nejistotu prodlužovali dál, v dalších dnech a týdnech. Je to nejistota, která může přinést obrovské problémy i pro statisíce lidí v České republice, kteří jsou vázáni na kompenzační programy, na podpůrné programy ze strany vlády, které jsou zase vázány na stav nouze. A byl bych velmi rád, abychom tuto právní nejistotu a to právní kutilství ukončili a abychom jednoznačně šli cestou, která je prostě legislativně správná, čistá a nezpochybnitelná.

Proto si dovoluji za naši koalici spolu navrhnout - dávám to jako protinávrh - zařazení bodu Informace vlády o pandemické situaci a budoucím vývoji a opatřeních, která vláda chce přijmout. A teď mě, prosím pěkně, poslouchejte. V rámci tohoto bodu, kdy by předpokládám vystoupil pan ministr zdravotnictví, pan vicepremiér Hamáček, podali by informace o tom, o čem vláda jednala v posledních dvou dnech, jaká konkrétní opatření nás čekají v příštích hodinách a řekněme těch třech, čtyřech týdnech, a v rámci tohoto bodu si dovoluji navrhnout usnesení, které by vytvořilo jasný prostor pro další kroky vlády tak, aby kroky vlády byly v souladu s ústavním pořádkem. A ten návrh usnesení - já tady s dovolením řeknu, že to je především z dílny kolegů od Pirátů - zní: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že po ukončení nouzového stavu ke dni 27. 2. 2021, v návaznosti na šíření nových mutací koronaviru a snižující se kapacitě zdravotního systému je v kompetenci vlády vyhlásit nový nouzový stav za účelem přijetí opatření proti šíření epidemie nad rámec pandemického zákona."

To znamená, je tady vytvořen jasný prostor, aby vláda mohla konat, aby ukončila právní nejistotu a mohla opatření, která je potřeba opravdu udělat nad rámec pandemického zákona, udělat v rámci stavu nouze, a má na to prostor až 30 dnů. Takže bych byl velmi rád, abychom udělali takovouto úpravu programu, aby se opravdu projednala jako druhý bod tato informace, a tím pádem si dovoluji i navrhnout vyřazení toho následujícího bodu, toho bodu, který tady navrhoval pan předseda Vondráček a který byl i v pozvánce na dnešní jednání sněmovní schůze, a sice prodloužení stavu nouze. Tímto bychom se vypořádali s tím, jakým způsobem by mohla vláda legislativně právně postupovat, aniž by to bylo v budoucnu zpochybnitelné. Takže prosím pěkně, zvažte tento postup, myslím si, že dává logiku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP