(9.30 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Závěrem bych chtěla, vážený pane poslanče, zdůraznit, že zákonné kompetence Ministerstva financí v této věci byly, jsou a budou řádně využity za účelem ochrany veřejných prostředků. Z pozice ministryně financí se tomuto tématu aktivně věnuji, což doufám, že dokládají zmíněné kroky. Samozřejmě, pokud máte jakékoliv podezření na protiprávní jednání, tak vás jenom žádám, abyste standardním procesem směřoval na věcně příslušné správní orgány, případně orgány činné v trestním řízení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Budeme tedy pokračovat v rozpravě, do které se hlásí pan poslanec, jak vidím. Prosím, pane poslanče Žáčku, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji. Děkuji za odpověď, děkuji za informaci, byť tedy obecnou a stručnou k té probíhající kontrole. Klíčová otázka je, jak dlouho je únosné pro vládu, pro stát nechávat tuto budovu v tom stavu, v jakém je, a do kdy je nutné kvalifikovaně rozhodnout. To si myslím, že je naprosto legitimní, protože z toho vznikají různé náklady nebo vícenáklady.

A druhá věc je, která... a zase, samozřejmě oceňuji váš procedurální přístup k tomu. Je mi jasné, že pro vaši vládu je to velmi citlivé téma, protože otázky minulosti jsou i s ohledem na pana premiéra velmi složité. Opravdu by do toho politicky zasahováno býti nemělo, byť všechno má svoji politickou dimenzi, i to, že nestranně hodnotíte ekonomickou situaci. A také je to mimochodem tím managementem, managementem, který tam dneska je, je vnímáno.

Ale určitě bych se ještě zeptal na tu jednu věc, která je pro mě klíčová. Nástroje k průběžné kontrole všech těch investičních akcí má v rukou Ministerstvo financí, čili na Ministerstvu financí sedí zodpovědný váš podřízený, nějaký referent, vedoucí oddělení, ředitel odboru, který vlastně postup toho managementu mohl sledovat on-line. A myslím si, že to jaksi implikuje i nutnost v případě nějakého zhroucení toho programu nebo jeho neplnění zasáhnout už v tom reálném čase. A tady bych se vás dovolil zeptat, proč se tak nestalo a proč těm ztrátám, které z toho vyplynuly, mimo jiné ty nájmy, mimo jiné, že ta instituce, teď nemluvím úplně o jiném kreditu nebo o tom, jak to vypadá v zahraničí, to je úplně jiná kapitola, tak tady mě zajímalo, proč vlastně to nebylo, když jste tak dobře informována, jestli vy jste nějakým způsobem iniciovala i to, aby vám dokladovali vaši podřízení, co se stalo a jaké je úloha ministra financí v tomto procesu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně bude reagovat v rozpravě. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za dotaz. Znovu opakuji: Myslím si, že všechny ty kroky jednoznačně dokládají, a nejen v tomto, ale i v celé řadě jiných případů, že je to absolutně apolitické, že sledujeme hospodárnost a ekonomické řízení. Představa - nevím, co máte za představu, že je sledování on-line. Každá kapitola má přiděleny určité prostředky a s těmi v souladu s rozpočtovými pravidly a s dalšími předpisy musí hospodařit. A je to její odpovědnost, její odpovědnost, ať už právní, vyplývající z kompetencí, tak třeba i trestněprávní, kdyby tyto povinnosti porušila. Samozřejmě kapitoly, které jsou napojeny na státní pokladnu, tak tam vidíme určité pohyby, ale to neznamená, že sledujeme uvnitř to hospodaření kapitol on-line. Nevím, jakou takovouto představu máte. Jsme schopni sledovat pohyby ve státní pokladně, když je kapitola zapojena.

A právě proto, že tam byly přiděleny určité prostředky a byly tam požadavky na jejich navyšování, což nebylo relevantně dokládáno, nebylo na to relevantně odpovídáno, navíc se nám zdálo, že v této fázi za tuto cenu už je to neefektivní, tak jak jsem řekla, aby určitá skupina lidí, poměrně malá, se věnovala takové náročné rekonstrukci té budovy, tak proto nabízíme nájmy, proto je tam a byla intenzivní komunikace s Úřadem pro zastupování ve věcech majetkových. A budeme činit tyto kroky i nadále nehledě na to, že bylo několikrát požadováno, aby to bylo doloženo, aby to bylo... To všechno se nedělo.

A to všechno vedlo, ta komunikace, k tomu, že jsme v loňském roce zahájili tu veřejnosprávní kontrolu. Vyčkám těch výsledků, ta se děje na úrovni určitých útvarů kompetentními pracovníky, a na základě těch výsledků bude postupováno dále. To je běžný postup, odpovídá příslušným předpisům, děje se na úřednické úrovni. A věřte, že úředníci nic jiného než plnění svých povinnosti nesledují, protože i oni potom jsou zodpovědní podle zákona o státní službě anebo samozřejmě i podle příslušných trestněprávních předpisů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec bude ještě reagovat v rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Pavel Žáček: Ještě jednou děkuji. Jenom bych se zeptal, jestli máte představu o tom, kdy by ta kontrola měla být dokončena.

A druhá věc. Měl jsem v tom dotazu, nevím, jak jste na to reagovala, i otázku, která se nabízí, protože je to budova a vím, získával jsem ji pro ÚSTR, nebylo to vůbec jednoduché. Je to budova, o kterou je zájem. Řekněme si, že to je mezi Domem odborů, kde je mimochodem i sídlo - nebo který je v majetku jedné z těch developerských skupin, které by o to určitě měly zájem. Je tam Viktorka Žižkov, je tam hned naproti pumpa. Čili ta moje otázka zněla, jestli jsou, jestli už máte nějaké signály, že by někdo měl zájem o využití, byť je to stále státní majetek. Jsem si toho vědom.

A pak pokládám řečnickou otázku, jestli máte představu, kolik takových budov v takovém stavu, neříkám na tak klíčovém místě v centru Prahy, je? Jestli toto máte pod kontrolou. Protože - znovu opakuji - velikost té kapitoly, ta fyzická likvidace té budovy pro mě zase, pocitově mi to připadá, že ten management díky své nezkušenosti prostě sedl na lep od počátku a angažoval se v projektu, na který od začátku neměli, který byl špatně dělán na základě podkladů, které byly deset a více let staré. A myslím si, že tam nějaký záměr, který by vedl k tomu, aby tato paměťová instituce o tu budovu přišla, prostě od začátku byl. Otázka: Jak se s tím my nebo stát vypořádá, jak se s tím vypořádají oni a kdo za to ponese odpovědnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně bude reagovat. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Na první otázku odpovím, že nikdy nevstupuji do úřednické činnosti kontrolních orgánů v rámci resortu Ministerstva financí, nikdy. To znamená, že se plně chovám vždy v rámci kompetencí, které mám, takže v tuto chvíli vám nejsem schopna říct, kdy bude ta kontrola skončena. Tipuji podle toho, že probíhá od října, že by se to pomalu mohlo chýlit, ale nevím. A samozřejmě také nevím, jestli kontrolní orgány nerozšíří tu kontrolu tak, jak jsem vám říkala. To bude na nich. Oni podle zjištění, která budou vůči tomu kontrolovanému období, se rozhodnou, jestli ji rozšíří dopředu nebo dozadu. To je naprosto jejich věc. A já se nikdy neptám a nevstupuji, pokud nedostanu potom už ty finální závěry v rozsahu, v jakém je dostat mohu. Takže to je... Jinou odpověď dát nemohu.

Co se týče vaší odpovědi, nemám žádné informace. Bylo to podsouváno z různých stran, protože, víte, je celá řada budov, které se řeší, a já o tom nevím. Řeší to Úřad pro zastupování ve věcech majetkových, řeší to dobře a já jsem hrdá, jak ten úřad funguje. Toto ale vím, protože takových tlaků a dotazů z různých stran, co jsem měla v obou komorách Parlamentu, jsem asi za celou dobu, co jsem ve funkci, neměla. Takže určitě budí vášně tato budova. Nemám tyto informace a nezajímá mě to, protože pokud by ta budova byla k dispozici, tak tady máme zákon o majetku státu, nelze postupovat jinak než podle tam napsaných paragrafů a procesoval by to Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. To znamená, tam potom je postup vyhlášení, nepotřebnosti a tak dále. Musí se to nabídnout v rámci veřejného sektoru, pak se tam vyhlašuje dražba a tak dále. To má naprosto přesné postupy a věřte, že jsou vždy přesně dodržovány.

K vaší poslední otázce o přehledu budov: to chápete, že nevím. Úplně přesně vám tady číslo nevysypu, ale když vás to bude zajímat, buď vás pozvu, nebo mě můžete interpelovat nebo mi napište, to nechám na vaší úvaze. Ale Úřad pro zastupování ve věcech majetkových udělal obrovský kus práce, ať už se to týče v oblasti rozklíčování různých budov bez majitelů, ať už je to v postupu, v elektronizaci dražeb, kdy vlastními silami, bez jakékoliv IT firmy, bez jakéhokoliv hrozícího vendor locku, vytvořil systém, kde probíhá to elektronicky - já jsem to několikrát promovala i na svých sociálních sítích - ať už je prostě v čištění všech těch katastrů a tady těchto nepřehledných vztahů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP