(14.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dovolte mi, abych mezi námi přivítal pana poslance Pavla Šindeláře a popřál mu v poslanecké práci hodně úspěchů. Nyní přistoupíme k ověřovatelům této schůze.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji moc. Děkuji panu místopředsedovi, že mě na chviličku zastal. Pokračujeme ověřovateli.

 

Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Jana Čižinského. Ptám se, zda je jiný návrh na určení osob ověřovatelů. Nikdo se nehlásí.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno je 111 poslanců, pro 108, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 87. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Jana Čižinského.

 

Dále konstatuji, že poslanci, kteří dnes nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené, a to na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů. Budeme tedy zasedat v redukovaném polovičním formátu.

Z členů vlády se omlouvají Jan Blatný - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček od 14 do 15 hodin - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, 6. ledna tohoto roku jsem svým rozhodnutím číslo 87 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Připomínám, že již máme v návrhu pořadu zařazeny návrhy zákonů, které byly předloženy v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, krizový zákon, je to sněmovní tisk 1152, zkrácené jednání, a návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, krizový zákon, tisk 1111/2, zamítnutý Senátem.

Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby další sněmovní tisk, který schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byl projednán ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o vládní návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě, sněmovní tisk 1171, zkrácené jednání. Svým rozhodnutím číslo 97 jsem rozhodl o projednání tohoto vládního návrhu ve zkráceném jednání a přikázal jsem sněmovní tisk 1171 výboru pro sociální politiku a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení dnes do 16.00.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Já k tomuto otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Nikoho nevidím, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno je 109, pro 98, proti 4.

 

Pan místopředseda Okamura říkal, že mu nefungovalo zařízení. Já vás teď všechny odhlásím. Poprosím vás, zkuste se přihlásit znovu. Poprosil bych možná o kontrolu, případně jestli má ještě někdo problém s přihlášením. Ještě jednou vás všechny odhlásím, do třetice. Prosím o opětovné přihlášení, a jestliže má někdo problém s přihlášením, tak mi to prosím nahlaste. Zjistila se příčina, bude to chviličku trvat.

Já vás ale mezitím seznámím - jednak přečtu omluvu, pan ministr Toman se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů.

A my pomalu přistoupíme k návrhu pořadu 87. schůze, jak je uveden na pozvánce. Nejdříve vás seznáním s návrhy, na kterých se dnešní grémium shodlo.

Navrhujeme zařadit nový bod do pořadu schůze, který byl předložen v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze, a to je tisk 1171, o kterém jsem už mluvil.

Dále zařadit nové body do bloku Zprávy, návrhy a další, a to je bod odvolání se proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru § 16 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny a dále bod Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na zařazení zaměstnanců Poslanecké sněmovny do kritické infrastruktury státu.

Dále navrhujeme pevné zařazení bodů návrhu pořadu takto: bod 375, sněmovní dokument 7182, Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2021, a bod 468, sněmovní dokument 7528, Rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie a o jeho provedení na vnitrostátní úrovni, zařadit ve středu 3. března ve 14.30 jako první dva body.

Dále bod 2, sněmovní tisk 1111/2, krizový zákon zamítnutý Senátem, zařadit v úterý 9. března jako první bod.

Dále grémium navrhuje změny v pořadí bloku prvních čtení, a to bod 83, tisk 1044, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech, zařadit za bod 41, tisk 1043, vládní návrh zákona o občanských průkazech.

Dále bod 107, tisk 1163, vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví, a bod 108, sněmovní tisk 1164, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví, zařadit jako třetí a čtvrtý bod v bloku prvních čtení.

Dne 23. 2. vzalo Zastupitelstvo Pardubického kraje zpět sněmovní tisk 991, zákon o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020, první čtení. Škrtněte si prosím tedy bod 281 návrhu pořadu. O tomto se již nehlasuje.

Na závěr jedno organizační sdělení. Ve čtvrtek 4. března v 11.00 hodin bude zahájena mimořádná 89. schůze Poslanecké sněmovny. Téma je volební zákon.

To je v tuto chvíli z grémia vše a já poprosím, aby se tedy vyjádřili - první se hlásil pan místopředseda Okamura, pak tedy přednostní právo pan poslanec Chvojka. Dobře. Potom pan Rakušan. Budu si vás psát.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, situace došla tak daleko, že je podle názoru hnutí SPD nutné umožnit rychlý vznik nadstranické vlády odborníků po dohodě s prezidentem republiky, který samozřejmě má v tomto ústavní pravomoce, protože tato vláda definitivně ztratila důvěru veřejnosti. Současná vláda nemá strategii, nerespektuje názory odborníků, hrozí represemi ze strany policie za porušování vládních opatření a nekoncepčním přístupem vytváří pouze další chaos, a tím nese za stávající situaci plnou odpovědnost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP