(Schůze byla zahájena v 9.01 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 83. schůzi Poslanecké sněmovny, všechny vás tu vítám. Právě jste byli odhlášeni a já vás prosím, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Tuto schůzi jsem svolal v souladu s § 109m zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny na základě předložení návrhu vlády na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu. Pozvánka vám byla rozeslána poštou, máte ji k dispozici od 9. února 2021.

Nejprve bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom jako ověřovatele určili poslankyni Kateřinu Valachovou a poslance Leo Luzara. Ptám se, zda má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím. Zavolám kolegy z předsálí.

 

Poprosím vás všechny, abyste se už usadili na svých místech a přihlásili se, abychom mohli zahájil hlasování o ověřovatelích schůze. Už máme dostatečný počet poslanců v sále.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro navržené ověřovatele? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno je v tuto chvíli 89 poslanců, pro 85, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 83. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Kateřinu Valachovou a poslance Leo Luzara.

 

Současně konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou písemně omluveni, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová z pracovních důvodů, Jana Maláčová z pracovních důvodů, Lubomír Metnar z pracovních důvodů, Miroslav Toman z pracovních důvodů.

Paní poslankyně, páni poslanci, od 5. října 2020 vláda vyhlásila v souladu s článkem 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na území České republiky nouzový stav na maximální dobu 30 dnů. Poslanecká sněmovna následně na své 80. schůzi dne 21. ledna 2021 svým usnesením č. 1459 znovu prodloužila na základě žádosti vlády dobu trvání nouzového stavu do 14. února 2021 do 24 hodin. Podle článku 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, může vláda dobu pro vyhlášení nouzového stavu prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. 8. února tohoto roku vláda požádala Poslaneckou sněmovnu o prodloužení doby nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, a to do 16. března 2021. Podle § 109m odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodne Sněmovna o takovém návrhu ve zkráceném jednání.

Dne 6. ledna tohoto roku jsem svým rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny č. 87 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1152, zkrácené jednání, dále vládní návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, sněmovní tisk 1153, zkrácené jednání.

Svým rozhodnutím č. 95 jsem rozhodl o projednání těchto návrhů ve zkráceném jednání a přikázal jsem tisk 1152 ústavně-právnímu výboru, tisk 1153 výboru pro sociální politiku a stanovil jsem nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 11. února 2021 do 8 hodin.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, avizuji, že navrhnu zařazení těchto sněmovních tisků do návrhu pořadu této schůze. V této souvislosti je nutné ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá, abychom dostáli § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Já k tomu otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k trvání legislativní nouze. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Pokud se do rozpravy nikdo nehlásí, přikročíme k hlasování. Já přivolám kolegy.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno je 100, teď 99 poslanců, pro 78, proti nikdo. Návrh byl schválen. Děkuji vám.

 

Nyní přistoupíme k vlastnímu pořadu 83. schůze, jak je uveden na pozvánce. Na základě výše uvedeného, jak jsem už sdělil, navrhuji zařadit tisky 1152 a 1153 do návrhu pořadu schůze. Teď se musíme vypořádat - mám tady do rozpravy - zatím první přihláška je od pana premiéra ještě k pořadu schůze, přihlásil se jako první. Takže pane premiére, máte slovo. Ještě pan ministr Blatný. Ostatní přihlášky jsou do obecné rozpravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP