Úterý 19. ledna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní
policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření
nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
na území České republiky
/sněmovní tisk 1111/2/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1111/3. Vítám mezi námi pana senátora Václava Lásku a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu opět vyjádřil pan ministr kultury Lubomír Zaorálek. Pane ministře, ještě malý okamžik. (Zvoní pro uklidnění v sále.) Já se omlouvám, ale nemůžeme pokračovat v jednání, protože není slyšet. Neslyšíme se navzájem. Takto to nemůže být! Prosím vás ještě jednou, abyste případné diskuze přesunuli do předsálí a umožnili normální průběh našeho jednání. Děkuji vám.

Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Takže ještě jednou, kolegové, připomínám, že i v tomto případě pouze zastupuji zdravotně indisponovaného pana ministra Jana Hamáčka. A protože samozřejmě tahle věc odklad nesnese, tak si dovolím ji uvést. Nebudu se vracet k debatě, která se tady ve Sněmovně vedla, protože Sněmovna schválila tento návrh zákona už jednou. Možná jenom připomenu tu základní věc. Tady se tato novela, tato úprava projednávala a schvalovala proto, že stávající znění krizového zákona nebere v úvahu a nezohledňuje všechny aspekty, které dnes souvisí s vymáháním, dodržováním krizových opatření, když je třeba řešit krizové situace.

Krizový zákon dnes výslovně neřeší povinnosti právních a podnikajících fyzických osob dodržovat podmínky krizových opatření, a proto se přikročilo k této úpravě. Cílem novely je změnit právní úpravu tak, aby bylo možné především postihnout právnické a podnikající fyzické osoby za porušení krizových opatření, pak také svěřit kontrolu za dodržování těchto krizových opatření Policii ČR, obecní policii a současně jim umožnit ukládat za eventuální porušení sankce formou příkazů na místě. Nejde o novou pravomoc, jde jenom o zobecnění pravomoci, kterou už ve vztahu k opatřením souvisejícím s epidemií covidu mají podle zákona 243/2020 Sb. Takže tohle je podle mě to základní, co tady bylo předloženo, na čem se Sněmovna usnesla.

A já jenom připomínám, že návrh je projednáván v režimu legislativní nouze. Samozřejmě bych si přál, aby Sněmovna své rozhodnutí dnes potvrdila.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal senátor Václav Láska. (V sále je hluk, před řečnickým pultem diskutují poslanci.) Pane senátore, prosím, ještě počkejte, tady se nedá pokračovat v jednání. Já znovu žádám všechny o klid, neslyšíme se, nemůžeme pokračovat v jednání. Zvlášť prosím ty, kteří diskutují před řečnickým pultem, aby toho nechali, takto se opravdu nedá pokračovat dál. Děkuji vám. Prosím, pane senátore, nyní máte slovo.

 

Senátor Václav Láska: Vážený pane předsedající, pane ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za slovo. Co se týká projednávaného tisku, Senát ho projednal na svém plénu poté, co návrh na jeho zamítnutí prošel i na dvou jeho výborech, jednak na výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a jednak na výboru ústavně-právním. Takže asi potom ani nepřekvapilo projednání na plénu, kdy i plénum schválilo návrh zamítnout tento návrh zákona, a to 59 hlasy ze 68 přítomných. Tedy v tomto případě názor Senátu byl poměrně jednoznačný.

Pokusím se vám alespoň v krátkosti přednést důvody, které kolegyně a kolegy senátorky a senátory k tomuto rozhodnutí vedly. Byť zákon upravuje několik různých věcí, tak asi největším předmětem diskuze na půdě Senátu byla otázka ukládání pokut právnickým osobám až do výše 3 milionů korun za porušení nařízení vlády. Ten nejčastější argument, který zazněl na plénu Senátu a na který asi nejvíc kolegyň a kolegů slyšelo, byl argument právní. My jsme tam měli diskuzi o tom, jestli argumenty, které vznášíme, jsou právní, nebo politické, tak já jsem si to i tak dovolil rozdělit, že první přednáším argument, který byl podle mě právní, který zazněl opakovaně. A jednoduše ho lze shrnout tak, že když chceme někoho trestat - a v tomto případě poměrně výraznou sankcí, musí ten dotyčný přesně znát pravidla, která má dodržovat a za jejichž porušení bude sankcionován.

Tento požadavek podle našeho názoru u tohoto zákona nebyl splněn. Je to dáno jednak objektivně tím, že vládní nařízení nejsou vydávána stejně precizní cestou jako zákony nebo podzákonné předpisy. Musí být vydávány podstatně operativněji, nabývají účinnosti velmi rychle, není tak precizní jejich zveřejňování a i samotná legislativní kvalita jejich textů je nižší, když objektivně na jejich přípravu není tolik času jako na klasický právní předpis. Podstatná část senátorů a senátorek ale měla též za to, že tato daná podmínka není splněna také proto, že vláda nařízení vydávat neumí. Říkám to s veškerou láskou a něhou ve svém hlase, aby někdo neměl pocit, že jsem ho postříkal nenávistí.

Nařízení vlády, která jsou vydávána, jsou dle našeho názoru často nepřehledná, plná výjimek, které jsou nejasné. I po nabytí účinnosti konkrétních opatření se teprve diskutuje o tom, co zakázáno je či není. Rozdílné názory na to, co platí nebo neplatí, mají leckdy i jednotliví ministři vlády. Je v některých případech takřka nemožné se zorientovat v tom, co platí. Jako advokát vám mohu říci, že po každém vydaném novém opatření se na mě obracejí podnikatelé a chtějí ode mě vyložit, co smějí, co nesmějí, jak se mají chovat. A chtějí to vyložit nikoli proto, aby tato opatření vlády obcházeli, ale chtějí to vyložit proto, aby je mohli dodržovat. I podnikatelé, kteří se chtějí chovat po právu, zkrátka neví, jak.

Za této situace podle našeho názoru nelze dopustit, aby podnikatelům hrozila pokuta až 3 miliony korun za porušení takových nejasných pravidel. V Senátu jsme zvažovali i to, že bychom jednali o pozměňovacím návrhu, kterým bychom snížili horní hranici možné uložené pokuty. Ale s ohledem na to, že při projednávání návrhu tady u vás ve Sněmovně takové návrhy padly, projednali jste je, zamítli jste je, vyjádřili jste svoji vůli, tak jsme nepovažovali za vhodné posílat sem do Sněmovny zpátky pozměňovací návrh, k němuž jste už svoji vůli vyjádřili. Proto jsme se tedy rozhodli a přednost jsme dali hlasování návrhu o zamítnutí zákona jako celku.

Dovolte mi ještě připomenout jeden názor, který v různých podobách při jednání v Senátu zazněl. My obecně, ať nemluvím pořád jen o vládě a opozici, ale my obecně jako politici bojujeme o důvěru lidí. A upřímně, moc nám to nejde. V současné situaci vládne spíš chaos a nejistota než klid a přehled. Lidé jsou zmatení - a znovu opakuji, že i ti, co se chtějí chovat po právu a dodržovat pravidla, leckdy neví jak. Neví, co platí, neví, jak to vykládat. Myslím si, že potřebujeme lidem daleko víc vysvětlovat, dávat informace, odůvodňovat naše kroky, a to není úplně jednoduché. Může se někomu zdát, že trestat je mnohem jednodušší. Ale z dlouhodobého hlediska je to cesta, která se nám nevyplatí. Často se kasáme heslem: Spolu to zvládneme. Ale tohle heslo je zejména o důvěře, nikoliv o trestání.

Na závěr mi dovolte ještě říct, že Senát má za to, že určitá forma sankce pro právnické osoby bude muset být později do krizového zákona zavedena. O tom sporu není. Ale také máme za to, že nejdřív se musíme naučit vydávat nařízení tak, aby byla jasná a srozumitelná. Také si myslíme, že je namístě uvažovat o snížení horní hranice sankce tak, aby podnikatelé nežili a nefungovali pod hrozbou likvidační sankce. A konečně si myslíme, že by se mohly přidat do zákona i některé podmínky pro ukládání sankcí. Například aby sankce mohla být uložena jen za porušení toho nařízení vlády, které bude alespoň sedm dní v kuse beze změny v účinnosti. To jsou zhruba důvody, pro které se kolegyně a kolegové Senátu rozhodli a hlasovali pro návrh zákona zamítnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zpravodajem garančního výboru byl pan poslanec Zdeněk Ondráček, byl to výbor pro bezpečnost. Má zájem se vyjádřit? Nemá. Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Dominik Feri. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane senátore, vážené kolegyně, vážení kolegové. Je zjevné, že pro tento návrh tu není tak úplně jistá podpora, jako je tomu u návrhů ostatních. A ten důvod, proč se tady vlastně dneska potkáváme, je ten, že vláda je prostě neústupná. Že řekne: chceme ten bič na právnické osoby, chceme trestat ty hospodské, kteří si dovolili v zoufalosti otevřít, tak tam dáme 3 miliony.

My jsme navrhovali, aby ty pokuty nebyly tak přísné, aby nebyly likvidační. Ale u toho se pojďme zastavit. Za současné situace, po mnoha měsících vlastně hladovění a mnoha měsících toho, že podnikatelé nemají příjmy, které by pro udržení jejich živnosti byly dostatečné, tak je likvidační pokuta i 10 000, i 20 000. A najednou sem přijde pan ministr a řekne: dáme tam 3 miliony, arbitrárně 3 miliony. To je úplně absurdní. Uvědomujete si vůbec, vážení kolegové a vážené kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, jaký signál tím dáváme? (Silný hluk v sále. Obrací se na předsedajícího se žádostí o zjednání klidu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Máte pravdu, pane poslanče. Ještě jednou prosím o klid, ať je slyšet, co pan poslanec Feri říká. Děkuji vám.

 

Poslanec Dominik Feri: Kdyby vláda věnovala takovou energii tomu, aby ta opatření vysvětlovala, aby je odůvodňovala, jako věnuje energii do toho, aby podnikatele trestala, tak to bych sem přišel a to bych vás pochválil, to bych vás nekritizoval, jak si tu často stěžujete. Ale to se bohužel nestalo. My jsme tu navrhovali pozměňovacími návrhy, aby pokuty byly nižší, aby nebyly likvidační. Co udělala vláda? Na sílu to odmítla. A pak se tady musí nějakým způsobem pytlíkovat podpora napříč poslaneckými kluby, jsme tu obcházeni: podpoříte to, nepodpoříte to.

Ten signál, který vysíláte, je jasný: chceme bič, nebudeme se s vámi bavit, zjišťujte si sami, co je po právu, co po právu není, my vás chceme hlavně trestat. Vysvětlovat vám nic nebudeme, odůvodňovat také ne.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Nyní s přednostním právem pan předseda Zbyněk Stanjura, poté pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak za náš poslanecký klub. My se ztotožňujeme s názorem Senátu. Myslím si, že přístup Senátu byl správný. Já jsem se podíval ještě jednou na výsledky hlasování, když jsme o tom hlasovali poprvé v Poslanecké sněmovně. Celá opozice byla proti nebo se zdržela. To znamená, hlasy pro ty nepřiměřené tresty pro podnikatele přišly jenom ze tří politických stran - hnutí ANO, sociální demokracie a komunisté. Kdybych chtěl volit umírněný slovník, tak bych řekl, že od vlády je to opovážlivost takový návrh předkládat a hlasovat pro něj. Jinak bych zvolil mnohem přiléhavější slovo, ale vzhledem k prostředí, ve kterém se nacházím, ho nezvolím.

A teď zcela prakticky. Ten zákon přišel 7. prosince do Sněmovny a 9. prosince jsme ho projednali. Kdo si vzpomíná na tehdejší vystoupení ministra vnitra, tak měl pocit, že když to 10. prosince neschválí Senát, nastane naprostý chaos v České republice. Dnes máme 19. ledna, a co se stalo bez tohoto zákona? No vůbec nic. Vůbec nic. My ten zákon nepotřebujeme.

Takže za náš klub můžu říct, že nebudeme hlasovat pro tento zákon a že souhlasíme s tím, co nám vzkázal Senát, i s tím, co před chvílí řekl pan poslanec Dominik Feri.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní s faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Radek Koten. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové, v tomto zákoně jsou nastaveny sankce tak likvidačním způsobem, že to snad ani není možné. Na jedné straně tady zakazujeme spoustě živnostníků podnikat, ničíme jim živnosti, které mají, nedovolujeme jim, aby mohli platit své zaměstnance. Dáváme jim nějaké almužny, které by nahradily ten výpadek příjmů, ale bohužel, příliš se to nedaří. Nyní ještě jako bonus zavedeme pokutu 3 miliony. To snad proboha nemyslíte vážně.

SPD je rozhodně proti těmto likvidačním pokutám, které jsou v tomto zákoně uvedeny, a my rozhodně nebudeme hlasovat pro takovouto likvidaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, v tuto chvíli poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se vás chtěl zeptat, jestli vy aktuálně víte, co přesně mají ti obchodníci a podnikatelé dodržovat. Protože se přiznám, že já to nevím. Protože to už je takový zmatek, že se v tom člověk nemá šanci zorientovat. Víme, jestli se smí prodávat papírenské zboží v supermarketech, nebo nesmí? Nevíme. Nevíme, jestli je to základní sortiment, nebo není. Tiše se to toleruje, ale potom za to někdo může vyfásnout pokutu. A v takovéto situaci, kdy ze dne na den, každý týden, se mění nařízení, není to rozhodně přehledné, není to rozhodně předvídatelné, tak přece není možné udělovat likvidační pokuty ani s nimi strašit lidi.

Pojďme změnit ten přístup, pojďme jít cestou pozitivní motivace, pojďme říkat - a pojďme realizovat - to, že bojovat společně s koronavirovou nákazou se vyplatí i podnikům, že prostě všichni udělají maximum pro to, abychom to společně zvládli, a nezkoušejme to přes strach. Strach nikdy nebude fungovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Pan ministr nemá, pan senátor? (Ne. Nemám.) Také nemají. (O slovo se hlásí poslanec Chvojka.) S přednostním právem předseda klubu ČSSD pan poslanec Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezký večer, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl poprosit o pauzu na jednání klubu ČSSD do 18 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, této žádosti vyhovuji. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 18 hodin na jednání poslaneckého klubu ČSSD.

 

(Jednání přerušeno v 17.37 hodin.)

(Jednání pokračovala v 18.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Skončil čas určený na jednání poslaneckého klubu ČSSD. Než budeme dál pokračovat, tak se o slovo přihlásil pan předseda klubu ČSSD, Jan Chvojka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Omlouvám se, možná ta pauza byla nakonec delší, než bylo potřeba. Já třeba férově řeknu, že jsme se spočítali a nemáme potřebný počet hlasů z toho důvodu, že pět lidí vládní koalice je bohužel v karanténě. Tudíž bych poprosil, navrhuji procedurálně, abychom hlasovali o přerušení tohoto bodu do příští schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zazněl procedurální návrh, o kterém budeme bezprostředně hlasovat. Návrh zní, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do příští schůze. Je zde současně návrh na odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, přihlaste se prosím znovu svými kartami.

 

Tak, nyní jsme na hlasování připraveni. Připomínám, že budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Chvojky, abychom tento bod přerušili do příští schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 25. Přihlášeni 163 poslanci, pro 104, proti 49. Návrh byl přijat. Přerušuji tedy projednávání tohoto bodu.

 

Nyní vás seznámím s omluvami. Pan ministr Jan Blatný se omlouvá od 18.00 hodin do konce jednacího dne z důvodu neodkladných pracovních záležitostí, poslanec Martinů se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů, poslanec Martin Kupka a poslanec Jan Skopeček se omlouvají od 17 hodin, tedy na tu dobu, kdy projednáváme zákony vrácené Senátem, ze zdravotních důvodů, a paní ministryně Schillerová se omlouvá z dnešního jednání od 17.30 hodin z pracovních důvodů.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo

Aktualizováno 5. 3. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP