(Schůze zahájena v 12.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 74. schůzi Poslanecké sněmovny.

Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás všechny právě odhlásil a požádám vás, abyste se přihlásili, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak na 73. schůzi. Není nutné znovu hlásit, ti, co už jste se mi nahlásili dříve dneska.

Schůzi jsem svolal v návaznosti na § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle něhož jsem vyhlásil stav legislativní nouze. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou v úterý 24. listopadu.

A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Petra Dolínka a poslance Františka Kopřivu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na osoby ověřovatelů. Přivolám kolegy z předsálí. Můžeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro navržené ověřovatele schůze? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno je 76 poslanců, pro 75, proti nikdo.

Konstatuji, že jsme ověřovateli 74. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Petra Dolínka a Františka Kopřivu.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, 9. října tohoto roku jsem svým rozhodnutím číslo 70 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Dále jsem podle § 99 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny rozhodl o projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1095, ve zkráceném jednání a přikázal jsem jej rozpočtovému výboru k projednání a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do dnešního dne do 9 hodin.

Podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Já k této otázce otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v této věci. Nikoho nevidím. Rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno 83, pro 81, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

A nyní přistoupíme k návrhu pořadu 74. schůze, tak jak je uveden na pozvánce. K pořadu schůze nemám v tuto chvíli žádnou přihlášku, nikdo se nehlásí s pozměňujícím nebo doplňujícím návrhem. Budeme tedy hlasovat o celém pořadu 74. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno 86, pro 81, proti nikdo. Pořad schůze byl schválen.

 

Já vám děkuji. A otevírám jediný bod této schůze, bod číslo

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1095/ - zkrácené jednání

Nicméně pardon, já vždycky řeknu otevírám. Před projednáním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, tisk 1095, zkrácené jednání, bychom podle § 99 odst. 5 měli nejprve posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Já k tomu otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem k tomuto bodu, k tomuto vystoupení. Nikoho nevidím, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1095, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 88 poslanců, pro 87, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Usnesení bylo tedy schváleno. Já vám děkuji a otevírám bod číslo 1. Tím je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1095, zkrácené jednání. Předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi uvést ve stručnosti návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Dále budu hovořit už jenom o spotřebních daních.

Návrh zákona reaguje na současnou situaci, kdy pivo není možné s ohledem na vládní opatření k zabránění šíření koronaviru distribuovat do uzavřených restaurací, hotelů a obdobných zařízení a naopak je nutné ho s ohledem na tato opatření a na povahu tohoto výrobku z uvedených provozoven vracet zpět do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně za účelem jeho likvidace či přepracování, což je samozřejmě spojeno se vznikem nároku na vrácení spotřební daně.

Možnost vracení již zdaněného piva do daňových skladů byla do zákona o spotřebních daních vložena již během jara zákonem, který schválila i tato Poslanecká sněmovna v souvislosti s koronavirem. Tato v současné době účinná úprava však umožňuje vracení piva do daňových skladů pouze do 31. prosince 2020 a vzhledem k přetrvávající situaci spojené s výskytem koronaviru je nezbytné prodloužit toto opatření i po 31. prosinci 2020. Protože v současné době není možné objektivně dopředu odhadnout vývoj epidemiologické situace, a tedy zda zdaněné pivo bude do konce tohoto kalendářního roku bezezbytku spotřebováno, případně zlikvidováno, rovněž tak nelze odhadovat vývoj v novém roce, z toho důvodu předkládám jménem vlády tento návrh, aby bylo možné vracet piva do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně i nadále a časově to neomezovat.

Z pohledu podnikatelského prostředí přinese navrhovaná úprava zvýšení právní jistoty subjektů, administrativní zjednodušení celého procesu a umožní vracení piva do režimu podmíněného osvobození od daně. Prostě je potřeba, aby to vylité pivo se pod dohledem Celní správy od té daně osvobodilo a daň se vrátila. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1095/1. Já poprosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby nás informovala o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP