Pátek 4. prosince 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

1.
Vládní návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací
látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené
očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1102/ - zkrácené jednání

Abychom podle § 99 odst. 5 mohli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného zákona ve zkráceném jednání, je potřeba k tomu zkrácenému jednání, tedy k tomu stavu legislativní nouze, se vyjádřit. Kdo se chce vyjádřit ke stavu legislativní nouze v tomto případě? Dobře, prosím, pane poslanče. Pan kolega Volný. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl, abychom o tom, jestli se tento zákon má, nebo nemá projednávat v legislativní nouzi, hlasovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To já učiním v každém případě. Kdo dál se hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1102, ve zkráceném jednání."

Zahájil jsem hlasování číslo 110 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 110 z přítomných 97 pro 67, proti 4. Návrh usnesení byl schválen.

 

Mohu tedy otevřít vládní návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1102. Jsme ve zkráceném jednání.

Požádám ministra zdravotnictví Jana Blatného, aby předložený návrh za vládu České republiky uvedl. Požádám zároveň paní poslankyni Věru Adámkovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem pro tento tisk. Prosím o klid sněmovnu. A jakmile se sněmovna zklidní, pan ministr má slovo. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji. Vážený pane předsedo, milé dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám představil návrh zákona, který upravuje úhradu nepovinného očkování proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 z veřejného zdravotního pojištění pro všechny pojištěnce zúčastněné v systému veřejného zdravotního pojištění České republiky.

Hlavním cílem tohoto návrhu je zakotvení nároku pojištěnce na úhradu očkovací látky a provedení očkování z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Upozorňuji, že pokud by k navržené změně nedošlo, dá se mimo jiné očekávat, že by zájem o jeho podstoupení mohl být významně nižší, než tomu bude v případě, kdy bude z prostředků veřejných rozpočtů hrazen, jinými slovy kdy bude pro jednotlivé pojištěnce bezplatný, bez nákladů.

Návrh dále upravuje samotný specifický způsob nákupu a distribuce očkovací látky, která musí být na základě rozhodnutí Evropské komise o schválení dohody s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti tomuto onemocnění nakoupena přímo jednotlivými členskými státy, tedy přímo Českou republiku, a nelze tak využít standardních postupů podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Z tohoto důvodu je nezbytné nastavit obecný rámec vzájemných vztahů mezi státem, zdravotními pojišťovnami a distributory, kteří budou vybráni v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Návrh pamatuje také na odškodnění, a to je prosím podstatné, případné újmy způsobené očkováním proti onemocnění COVID-19. Toto odškodnění by bylo řešeno podobně, jako je to u odškodnění újmy způsobené například povinným očkováním podle zákona 116/2020 Sb., o úhradě újmy způsobené povinným očkováním, jinými slovy, i když se nejedná o povinné očkování a nebude se jednat o povinné očkování, stát přebírá garanci za toto očkování. To je poměrně podstatná informace.

Z uvedeného je zřejmé, že právní úprava bude mít dopad na veřejné rozpočty. Primární nákup očkovacích látek je realizován tedy přímo státem ve spolupráci s Evropskou komisí, která zajistí nákup potřebného objemu pro všechny členské státy od různých výrobců. Česká republika pořídí očkovací látky na vlastní náklady. V současnosti zatím utracené peníze nebo podepsané smlouvy činí zhruba 1,7 miliardy, nicméně tyto náklady budou stoupat v závislosti na těch dalších objednávkách s cílem proočkovat alespoň 60-70 % dospělé populace.

Drtivá většina očkovacích látek bude využita pro očkování osob pojištěných v českém systému veřejného zdravotního pojištění a všechna takto provedená očkování budou následně uhrazena státu zdravotními pojišťovnami. Aplikace očkovacích látek bude dále pro zdravotní pojišťovny znamenat náklady ve výši přibližně 5 miliard korun, které jsou spojené s tím vlastním očkováním jako takovým. Systém veřejného zdravotního pojištění ponese rovněž náklady na distribuci, jakož i na spotřební materiál a hrubým odhadem se může jednat o další desítky milionů korun.

Vážený pane předsedo, milé dámy, vážení pánové, z důvodu řešení dopadu epidemie onemocnění COVID-19, kdy je vysoce žádoucí umožnit občanům, aby se nechali očkovat proti této nemoci co nejdříve, je nezbytné přijmout zákon zajišťující dostupnost očkování proti tomuto onemocnění v co nejkratším termínu, a proto také navrhujeme jeho přijetí ve stavu legislativní nouze. Dovoluji si vás tedy požádat o podporu tohoto materiálu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu ministru zdravotnictví Janu Blatnému a konstatuji, že výbor pro zdravotnictví, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1102/1. Požádám paní zpravodajku výboru pro zdravotnictví, paní předsedkyni Věru Adámkovou, aby nás informovala o jednání výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, víte, že současná pandemie COVID vystavuje všechny státy vyspělého světa určitým novým situacím, které jsme neznali, a vzhledem k tomu, že se zdá, že opravdu bude komerčně dostupná a schválená vakcína proti tomuto onemocnění, tak samozřejmě musíme velmi zodpovědně už dopředu přistupovat k tomu, abychom mohli toto očkování zajistit pro obyvatele této země. Obecně musím říci, že očkování přineslo již v době, kdy bylo možné, a není to jenom dvacáté století, výrazná pozitiva pro obyvatele všech zemí, které tuto možnost měly, a zachránilo miliony životů.

Výbor pro zdravotnictví se zabýval tímto návrhem zákona na svém jednání dne 1. prosince 2020 a po úvodním slovu pana ministra docenta Blatného, náměstka ministra pana doktora Policara, po diskusi ve výboru samozřejmě, přijal usnesení:

I. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona,

II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona,

III. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby své jednání o návrhu zákona ukončila nejpozději v pátek 4. prosince do dvou hodin odpoledne,

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o distribuci přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám, a tím pádem o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1102,

V. zmocňuje zpravodajku výboru poslankyni Adámkovou, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny,

VI. zmocňuje zpravodajku výboru poslankyni Adámkovou, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny případně provedla příslušné legislativně technické úpravy.

Tolik usnesení výboru. A co se týče zpravodajské zprávy, tak po shrnutí všeho, ten navrhovaný zákon opravdu umožňuje zařadit očkování (proti) COVID-19 do nepovinných očkování a přitom hradit samozřejmě všechny možné vedlejší účinky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji paní zpravodajce za její zpravodajskou zprávu. Před otevřením rozpravy musíme hlasovat o jejím návrhu, abychom vedli jak obecnou, tak podrobnou rozpravu.

 

Nyní tedy budeme rozhodovat o tom, že povedeme obecnou rozpravu na základě návrhu výboru.

Rozhodneme v hlasování číslo 111, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro to, abychom vedli i obecnou rozpravu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 111 z přítomných 97 pro 67, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já tedy otevřu obecnou rozpravu. Nezazněly zatím návrhy na omezení řečnické doby v obecné rozpravě na pět minut ani na omezení počtu příspěvků od jednotlivců, tak zatím budeme postupovat v souladu s jednacím řádem. První přihlášená je paní poslankyně Karla Maříková, připraví se Lubomír Volný. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, vládní návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID 19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o veřejném zdravotním pojištění vzbuzuje u velké části veřejnosti značné obavy. Tato obava je vyvolána nejasnými podmínkami ve vztahu k tomu, jak bude postupováno vůči osobám, které se nebudou chtít naočkovat vakcínou proti nemoci COVID-19, a to zejména vzhledem k rychlému vývoji vakcíny. (V sále je silný hluk.)

Panují rovněž pochyby o možných vedlejších účincích vakcín. To potvrzuje také vyjádření odborníka, vakcinologa Marka Petráše, který pro CNN Prima NEWS řekl - cituji: "Jediným úskalím této vakcíny je její technologická vyspělost, která nemá zatím žádnou oporu známou z tradičního očkování. Jedná se totiž o RNA vakcínu, jejíž účinná látka je nesena v lipidové nanočástici. Takto konstruovaná vakcína nebyla doposud nikdy u lidí používána, a proto existují oprávněné obavy z její bezpečnosti, kterou neumíme z dosavadního očkování jakkoliv odhadnout." Konec citace.

Dalším zneklidňujícím momentem... Já bych poprosila, jestli tady paní ministryně a pan ministr se mohou trošičku ztišit, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, paní poslankyně. Požádám sněmovnu o klid, a jakmile se situace v jednotlivých klubech uklidní - ti, kteří diskutují o jiných tématech, jistě je mohou přenést do předsálí. Prosím můžete pokračovat.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji. Dalším zneklidňujícím momentem jsou informace o tom, že někteří výrobci vakcín proti COVID-19 odmítají převzít odpovědnost za případnou školu na zdraví způsobenou očkovaným jedincům.

Všechny tyto pochybnosti vedou k návrhu ponechat vakcínu proti COVID-19 v dobrovolném režimu.

Na základě mediálních vyjádření členů vlády a dalších odborníků s vládou spolupracujících, například hlavní hygieničky Jarmily Rážové, která se pro iDNES vyjádřila, že očkované osoby proti onemocnění COVID-19 budou moci bez absolvování testu využívat služeb, které by jinak nemohly bez pravidelného opakovaného testování, nebo exministra zdravotnictví Romana Prymuly, který působí jako poradce předsedy vlády, který se vyjádřil, že kdo se nechá očkovat, nebude muset nosit roušku. A pan ministr Blatný se včera v odpovědi na mou interpelaci vyjádřil, že by neřekl, že ten, kdo bude neočkovaný, bude paralyzován, ale ten, který bude očkovaný, bude určitě zvýhodněn. Vzhledem k nedávné zkušenosti s poněkud zvláštním výkladem dobrovolnosti při řešení COVID krize například na Slovensku v souvislosti s testováním je vhodné vymezit zákaz porušování lidských práv v dostatečném rozsahu, jakož i zásah jiných možných forem diskriminace osob neočkovaných těmito vakcínami. Je třeba stanovit opravdu široký rozsah práv, který musí být nutně zachován, neboť není možné předvídat možné nápady jejich omezení ze strany jak současné vlády, tak i budoucích vlád.

Pozměňovací návrh nijak nenarušuje samotný vládní návrh zákona, ale tímto návrhem je pro neočkované osoby nadále garantován výkon lidských práv a základních svobod a dále hospodářských, sociálních a kulturních práv ve smyslu Listiny základních práv a svobod. Tento zákaz je doplněn obecným zákazem jakékoliv další diskriminace. Hlavním cílem tohoto pozměňovacího návrhu tedy je zabránit tomu, aby byl v České republice umožněn vznik lidí dvou kategorií, očkovaných a neočkovaných proti COVID-19, s odlišnými právy a povinnostmi. Jak jsem se už zmiňovala, pozměňovací návrh nijak nenarušuje samotný vládní návrh, ale má vnést do společnosti klid a jistotu, že očkování bude, jak sám pan předseda vlády Andrej Babiš deklaruje, dobrovolné a občané nebudou společensky nuceni se proti své vůli takovému očkování podrobit.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, z těchto důvodů bych vás chtěla poprosit o podporu, která veřejnost ujistí, že slova o dobrovolnosti nejsou jen prázdná slova, která nemají žádnou váhu, a tímto veřejnosti deklarujeme, že ať bude jejich rozhodnutí jakékoliv, nebudou kráceni na svobodě a svých právech ve smyslu Listiny základních práv a svobod. Dnešní hlasování je vlastně jakousi zkouškou, jak ctíme ústavní práva občanů, že jim skutečně nehrozí, pokud se rozhodnou neočkovat, že budou znevýhodněni.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, chtěla bych vás poprosit jménem občanů České republiky o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Maříkové. Nyní s přednostním právem ministr zdravotnictví Jan Blatný, připraven je pan kolega Lubomír Volný. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, paní poslankyně, já jenom krátce ještě předtím, než se vyjádřím konkrétně, zmíním, že zvýhodnění, o kterém mluvím, je dáno tím samotným očkováním. Když to přirovnám k tomu, že když například ve chvíli, kdy byste cestovala do nějaké endemické oblasti pro jakoukoliv jinou nemoc, tak se pravděpodobně také dáte naočkovat a tou výhodou je zejména prevence té nemoci samé, často záchrana života. Pokud se týká bezpečnosti, tak jenom zopakuji, že právě proto Česká republika stejně jako ostatní země trvá na tom, aby byla vakcína schválena Evropskou lékovou agenturou, protože věříme, že to je pro nás všechny dostatečná záruka.

A když se vrátím k tomuto konkrétnímu zákonu, tak jenom upozorním - a to je meritem věci mého komentáře k vašemu pozměňovacímu návrhu - že tento zákon prosím řeší úhradu, mechanismus úhrady. To je meritem tohoto zákona.

Takže co se týče navrhovaného pozměňovacího návrhu, který stanovuje, že v případě očkování proti onemocnění covid se má jednat o očkování dobrovolné, tak z mého pohledu tato deklarace je zbytečná, protože žádné očkování v příslušné části zákona není povinné, stejně jako například očkování proti chřipce nebo proti pneumokokovým infekcím není povinné. A sám zákon o veřejném zdravotním pojištění žádné očkování jako povinné nestanovuje, bavíme se tedy o zákonu o veřejném zdravotním pojištění, maximálně stanovuje nárok na úhradu očkování, které jiné předpisy - jiné předpisy - jako povinné stanoví. To, zda bude některé z očkování povinné, je tedy stanoveno jinými právními předpisy než zákonem 48, než zákonem o veřejném zdravotním pojištění. V tomto kontextu je tedy navrhované doplnění slova dobrovolné z mého pohledu zmatečné, neboť vznáší otázku, proč ostatní dobrovolná očkování tam tento přívlastek nemají.

Co se týče deklarace, že nepodstoupení očkování nemá vliv na ústavní práva, tak v tomto ohledu a v tomto zákoně je považuji také za nadbytečné, protože prostý zákon nemůže, nemůže popřít práva zakotvená ústavními zákony. A vzhledem k tomu, že v pozměňovacím návrhu nejsou z pochopitelných důvodů uvedeny žádné sankce, považuji celý pozměňovací návrh za čisté, v současné době, politikum, které se vymezuje vůči jakémukoliv nátlaku na to dát se nebo nedat očkovat. Žádný takový nátlak tady ale není, a už vůbec není zmíněn v tomto zákonu. A proto, pro čistou deklaratornost tohoto předloženého pozměňovacího návrhu, s ním souhlas vyjádřit nemohu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Blatnému. S faktickou poznámkou paní poslankyně Karla Maříková, připraven je Lubomír Volný. Máte slovo, paní poslankyně, běží vám čas.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, já si nemyslím, že ten pozměňovací návrh, nebo ta definice je zbytečná. Já si myslím, že do té společnosti to vnese jakýsi klid, protože z těch vyjádření, jak jsem se zmiňovala, některých odborníků a členů vlády, a i vašeho, ta společnost je rozdělena a skutečně se obává, že zde vzniknou dvě kategorie občanů - očkovaní a neočkovaní - a budou mít odlišná práva a povinnosti. Jak jsem se zmínila, můj pozměňovací návrh nenarušuje ten váš samotný vládní návrh zákona, a tudíž nevidím žádnou překážku, proč byste ho tedy neměl podpořit, pokud tady deklarujete, že tomu tak bude.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Lubomír Volný v rozpravě. Prosím máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já se vám nejdřív omluvím, že vystupuji nezarouškovaný, protože se mi podařilo roušku si poškodit a další je na cestě, takže poprosím zaměstnance Kanceláře poslanecké, jestli by po mně mohli vydenzifikovat mikrofon.

A chtěl bych se vyjádřit nejprve také k pozici pana ministra Blatného, který zřejmě vůbec nepochopil, co se ve společnosti děje a co prožívají lidé vzhledem k tomuto plánovanému - já bych ani neřekl očkování, ale spíš vakcinaci vakcínou, která nemá řádný běžný způsob schválení, která si poprvé v historii bude hrát s lidským genomem, která může měnit vlastnosti vašich dětí, protože se uvádí, že může mít přesah až do dědičnosti, takže ve společnosti vzniká velmi výrazná polarita mezi těmi, kteří se navakcinovat chtějí nechat, a to jsou většinou lidé, kteří vůbec žádné informace o této vakcíně nemají, a potom jsou tady lidé, kteří informace o těchto vakcínách aktivně hledají, jsou kritičtí, jsou informovaní, a tito to velice často odmítají.

Já jenom připomenu, tuším, že to byl rok 2009, prasečí chřipku. Možná by se pan ministr chtěl vyjádřit, jestli byl tím jedním z těch asi 3 nebo 4 % lékařů, kteří se vakcinovat tehdá proti prasečí chřipce dobrovolně nechali, protože už to byl jeden z takových těch velkých obchodů pana Prymuly, který skončil pro český státní rozpočet několikadesetimilionovým nebo možná stomilionovým šrotem, který se ve své podstatě vyhodil a zlikvidoval, protože lékaři a zdravotnický personál, pro který tato vakcinační látka byla nakoupena ze státního rozpočtu, už v té době v roce 2009 odmítli masově tyto vakcíny si nechat aplikovat.

My už tady máme dneska příklad premiéra, který se nechce nechat vakcinovat, protože mu to nedoporučuje jeho lékař. Máme tady případ, teď si nevzpomenu jméno ctihodného ministra, který sám měl vážné problémy při minulé vakcinaci a taky si nenechá tuto vakcínu nechat aplikovat. Tak bychom měli ujistit občany této země, že tyto řeči, drzé řeči a odporné řeči, které se tady v této Sněmovně vedou, že někdo bude zvýhodňován, protože se nechá vakcinovat, a někdo jiný bude občanem druhé kategorie, ve své podstatě bude nosit židovskou žlutou hvězdu, aby na něj lidi na ulici mohli plivat, protože pořád má na sobě roušku... A ti lidé, kteří tu roušku nosit nebudou, budou vakcinovaní, tak už se v nich vyvolal dojem, pokud tu vakcinaci nebude mít 70, 80, 90 % populace, tak že se vlastně můžou nakazit, protože ta vakcína ve své podstatě jim nezaručuje imunitu. Už dneska jsme byli svědky scén v městské hromadné dopravě, obchodech a různě na ulicích, kde lidé jsou agresivní vůči sobě a napadají se navzájem za to, že někdo nemá roušku nebo ji má špatně nasazenou. A jestli my to tady nezastavíme a nevyšleme úplně jasný signál občanům této země, že my jako parlament nedovolíme, aby nějaké velké korporace, velké společnosti anebo i ten nejposlednější malý drobný prodejce šikanoval, diskriminoval a rozděloval občany této země na naočkované nadlidi a neočkované podlidi, tak to je katastrofa a zklamali jsme všechno, všechno, co jsme mohli udělat pro to, aby ti lidé tady u nás se cítili bezpečně.

Vaše přirovnání s tím, že někdo se nechá očkovat, když jede do nějaké země, kde je nějaká smrtelná nemoc, nejen že pokulhává, ale je podle mě naprosto chromé a na vozíku. My nikam nejedeme. My budeme žít tady v této zemi. A tady prostě když se někdo nechce vakcinovat a je to dobrovolné, tak my mu to musíme zajistit, že ho nikdo nebude šikanovat! To má být zajištěno prakticky na ústavní rovině. Toto by se mělo zajistit ještě ve zbytku našeho volebního období, aby žádná nadnárodní korporace ani žádný jiný poskytovatel služeb nebo prodejce zboží nemohl ze zákona pod brutální sankcí likvidační diskriminovat nevakcinované lidi! Takže to bude kolo číslo dvě.

Ale dneska je kolo číslo jedna. A my dneska vysíláme signál, jestli, pane ministře, slovy vašeho kolegy ze stávkového výboru, pana doktora, jehož jméno, omlouvám se, taky nevzpomenu, v současné době praktikuje ve Švýcarsku a vyzýval vás k tomu, abyste se postavil a řekl jste lidem o covidu pravdu, odešel ze své funkce a věnoval se své kvalitní medicíně jako kvalitní odborník. Takže dnes je první příležitost, aby tato Sněmovna vyslala jasný signál občanům této země, že nedovolíme, aby je kdykoli kdokoli jakkoli nutil, ať už stát, nebo soukromý sektor, k tomu, aby se povinně, resp. dobrovolně povinně vakcinovali, aby mohli jít na fotbal, aby mohli někam letět letadlem, aby si mohli jít nakoupit do obchodu. Toto je čirý fašismus. Je to Pandořina skříňka a povede to k rozdělení společnosti, kvůli kterému dřív nebo později poteče v ulicích krev.

Takže já jsem se zcela jednoznačně ztotožnil s autory dopisu, který jsme všichni dostali do svých poslaneckých schránek. Předpokládám, že jste ho dostal i vy, pane ministře. Ale protože víme, jak to s těmito hromadnými maily končí, že ve své podstatě když vám přijde dva tisíce mailů, tak vám to asistent všechno vymaže a je velká pravděpodobnost, že téměř nikdo z těch, kteří vakcinaci obecně fandí, protože o ní nic nevědí, včetně lékařů - a teď si dovolím velice kritickou poznámku k lékařům. Já mám ve svém okolí tři čerstvě vystudované lékaře a lékařky. Ptal jsem se jich, jak hluboce probírají vakcinaci. Potom by mě zajímaly vaše reakce, kdybyste tady vystoupili a řekli mně, jestli to je i vaše zkušenost, nebo ne. Probírali očkování a imunitu v několika otázkách tří semestrů. Neznají složení očkovacích látek, mnozí nevědí, jaký je rozdíl mezi plošným a cíleným očkováním, a nejsou schopni vám říct, k čemu jsou adjuvanty z hliníku v očkovacích látkách. Takže pokud kolegové, kteří se nechali naočkovat proti prasečí chřipce, tady vystoupí a řeknou mi, jaké bylo složení vakcíny, kterou si nechali aplikovat, tak jim zatleskám, ale vsadím se, že nevědí. Vsadím se, že nevědí.

Tak já vám teď přečtu ten dopis, se kterým jste měli možnost se seznámit, ale mnozí z vás tak určitě neučinili. A pokud jste tak neučinili, tak vás poprosím, abyste se snažili být minimálně vstřícní k informacím z opačného břehu a naslouchali aspoň nyní. Takže tento dopis, který podepsala paní Ing. Petra Cihlářová, pan MUDr. Ladislav Fiala, pan MUDr. Jan Hnízdil, paní Mgr. Hana Janišová, pan Ing. Petr Janiš, paní MUDr. Kateřina Lucká, paní Mgr. Lenka Ničková, pan MVDr. Jiří Urbánek, paní Renée Ungrová, paní Jana Vohryzková a pan MUDr. Ivan Vondřich, se píše:

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, brzy budete jednat o návrhu zákona o očkování proti COVID-19. Na základě mediálních vyjádření členů vlády a dosavadního vývoje situace okolo koronaviru máme důvodné obavy, že očkování proti COVID-19 se stane podmínkou pro uplatňování řady základních lidských práv a svobod... (Hluk v sále.) - Děkuji za klid, páni kolegové. Jestli máte nějaké výhrady, tak si to potom spolu můžeme vyřídit venku, anebo můžete přistoupit tady k mikrofonu a můžeme to vyřídit mezi sebou tady. - Povinné plošné očkování proti COVID-19 je nepřípustné a zneužitelné. Existuje jen jediná záruka, že k něčemu takovému nedojde, a to garance svobody volby v předkládaném zákoně. V příloze posíláme pozměňovací návrh včetně podrobného odůvodnění. Žádáme vás, abyste jako ti, kdo jsou zvoleni z naší vůle, učinili vše, co je zapotřebí pro ochranu našich občanských práv a svobod. Jestliže má být očkování opravdu dobrovolné, deklarujte tuto skutečnost jasně v zákoně.

Jedná se - ať už bude schválen návrh paní kolegyně Maříkové, nebo návrh tady, který jsme převzali z veřejného prostoru - jedná se opravdu o něco, co ten zákon ve své podstatě neovlivní, ale co má tak zásadní deklaratorní účinek, že to uklidní - myslím, že teď bylo 36 %, že se chce nechat vakcinovat dobrovolně - tak všechny ostatní dvě třetiny společnosti uklidní, když jeden z těchto pozměňovacích návrhů přijmeme. A pokud jej nepřijmeme, pane ministře, tak si buďte jistí, a to vám garantuji, že odpor společnosti nejen vůči této vakcinaci, ale vůči jakékoli jiné vakcinaci ještě podpoříte.

Zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu z pera jeho skutečných autorů, protože my jsme jenom předkladatelé návrhu z veřejného prostoru:

Srovnání s jinými virovými nákazami a očkováním proti nim. Nový typ koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, má dle metastudie, kterou zveřejnila Světová zdravotnická organizace, smrtnost 0,23 %. U lidí mladších 70 let je dokonce smrtnost pouhých 0,05 %. Na základě nových informací se tedy míra smrtnosti tohoto onemocnění v zásadě přiblížila smrtnosti chřipky. Dnes je známo, které skupiny obyvatelstva jsou koronavirem ohroženy, opět se tyto skupiny kryjí se skupinami ohroženými virem chřipky.

V situaci, kdy bude existovat dostupná účinná vakcína pro tyto ohrožené skupiny, je tedy neodůvodnitelné, aby bylo očkování na jiné než plně dobrovolné bázi, stejně jako tomu je u očkování proti chřipce, protože se objevují náznaky, mimo jiné od samotných ministrů zdravotnictví, že by se snad měly zavádět očkovací bonusy, tedy ve své podstatě jasná diskriminace neočkovaných, nebo že by snad byla očkováním kupříkladu podmíněna možnost vycestovat, popřípadě se vrátit zpět do republiky - opět velmi moderní slovo CovidPass - je nezbytně nutné, aby takovýto nátlak byl vyloučen a aby v zákoně o očkování proti onemocnění COVID-19 bylo přímo deklarováno, že očkování je dobrovolné a nesmí být nijak vymáháno, respektive k podstoupení očkování nesmí být nijak vázán výkon základních lidských práv a svobod.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zná institut povinného očkování dětí. Za nepodstoupení očkování nezletilým je možnost uložit rodičům pokutu ve výši maximálně 10 tisíc korun a nepodstoupení očkování je sankcionováno možným nepřijetím dítěte do mateřské školy nebo nemožnosti absolvovat zotavovací akce, jako například u školy v přírodě, což u dětí ze základní školy nedává vůbec žádný smysl, je to klasická šikana neočkujících rodičů, neboť jsou s dětmi, se kterými by školu v přírodě absolvovaly, tak jako tak každý den v jedné třídě. Neočkované děti mohou chodit do posledního ročníku mateřské školy a mohou klasicky navštěvovat základní i střední školu bez omezení. Na nepodstoupení očkování nejsou vázána žádná další onemocnění, ačkoliv jde v případě nemocí, proti kterým se takzvaně povinně očkuje, o mnohem závažnější nemoci než o COVID-19 vzhledem ke smrtnosti.

U dospělých není nijak kontrolována séroprevalence protilátek proti nemocem, na které jsou děti povinně očkovány. Je to zjevné například u spalniček, které jsou závažným onemocněním. Podle dostupných oficiálních údajů jeden ze čtyř infikovaných virem spalniček vyžaduje hospitalizaci a smrtnost je obdobná jako u COVID-19: jeden až dva lidé z tisíce nakažených zemřou. Také u spalniček má až jedna třetina nakažených asymptomatický průběh, protilátky proti spalničkám přitom nemá značná část dospělé populace. Sérologické přehledy 2013 ukázaly, že ve všech věkových skupinách přirozeně promořených osob narozených před rokem 1968, tedy u narozených před rokem 1968, je v jednotlivých věkových skupinách IgG pozitivních 97 až 99 % osob. Důležitá je ale skupina občanů, která již kvůli očkování neměla možnost se v dětství promořit. U této skupiny sérologické přehledy z roku 2013 ukázaly, že ve věkových skupinách vakcinovaných osob je u vnímavých osob, tedy osob bez IgG protilátek proti spalničkám, 2 % u dvacetipětiletých, 14 % u třicetiletých, 17 % u třicetipětiletých, 23 % u čtyřicetiletých a čtyřicetičtyřletých. To znamená, že tito na tuto nemoc, která je podstatně závažnější než COVID-19, nemají žádné protilátky, přestože byli očkováni, a v porovnání se skupinou, která očkována v historii nebyla, mají ve své podstatě katastrofické výsledky.

WHO současně opakovaně deklaruje, že spalničky jsou mimořádně závažným onemocněním. U spalniček dochází k nárůstu onemocnění všude na světě, například Středočeský kraj. Spalničky jsou u malých dětí vážnou nemocí a u dospělých má nemoc mnohdy závažný průběh. S komplikacemi se setkáváme přibližně u 30 % pacientů a mohou postihnout téměř jakýkoliv orgánový systém. Jejich spektrum je velmi široké od ušních infekcí přes průjmy a s nimi související dehydrataci až po závažné infekce dýchacího aparátu, jako je zápal plic, a tyto infekce mohou mít za následek například slepotu nebo encefalitidu. Je zřejmé, že spalničky představují naprosto stejné nebo větší riziko než nový koronavirus. Přesto není zapotřebí, aby byla prokazována profylaxe nebo platné očkování pro jakoukoliv aktivitu.

Je pochopitelné, že stát řeší problematiku zavlečení nemoci ze zahraničí, to ale lze jen u chorob, které se skutečně vyskytují pouze a jedině v zahraničí, a reálně tedy může hrozit riziko jejich zavlečení. Tak tomu například bylo v případě epidemie eboly v některých zemích Afriky. Dávalo smysl, že je zapotřebí při překročení hranice řešit zdravotní stav dotčené osoby, nikoliv ovšem při opuštění republiky. Je-li ale virus už běžně přítomen v populaci a není prakticky možné ho eradikovat vzhledem ke způsobu přenosu, je nepřípustné, aby docházelo k omezování základních lidských práv a svobod. Je také odůvodnitelné, aby bylo zavedeno pro určité choroby povinné očkování při cestování. V současnosti je to ale jen pro ty, které představují závažné riziko a mají vysokou smrtnost. Konkrétně je povinné očkování pro cestování do některých zemí Afriky na žlutou zimnici s letalitou 25 až 50 %. Dále pak je třeba podstoupit očkování při cestě do Saúdské Arábie na meningokokovou meningitidu. Žádným jiným očkováním není cestování podmíněno.

Z dosud známých údajů o onemocnění COVID-19 není zřejmé, zda prodělané onemocnění zanechává dlouhodobou imunitu. Je pravděpodobné, že onemocnění s těžším průběhem zanechává protilátkovou imunitu, ale je též pravděpodobné, že i onemocnění s lehčím průběhem zanechává robustní T buněčnou imunitu. V tom případě by prodělání nemoci bylo pro daného nízkorizikového jedince výhodnější než nutnost očkování velmi pravděpodobně v budoucnu opakovaného.

Další problematikou, o které už jsem mluvil, která velice zajímá občany této země, je účinnost a bezpečnost vakcín, o které tady nikdo, ani jeden člověk, nemůže říct, že prošla běžným standardním postupem, běžnou standardní kontrolou, běžnými standardními testy, bezpečnost a účinnost vakcín, které používají absolutně novou technologii, o jejíž případných negativních dopadech se můžeme dozvědět za pět, deset nebo dvacet let.

Samostatnou otázkou dle autorů dopisu je skutečná účinnost vakcíny. Jestliže by totiž byla například 80 %, bude i v očkované populaci 20 % těch, kterým potřebné protilátky po očkování nevznikly. Není odůvodnitelné, aby tito lidé, kteří budou moci koronavirus šířit stejně jako neočkovaní, měli ony bonusy. Pokud by skutečně mělo být očkování podmínkou výkonu základních lidských práv a svobod, je nezbytné, aby se u očkovaných pravidelně ověřovala hladina protilátek. Kupříkladu u vakcíny proti chřipce existuje stále více důkazů o postupném oslabování postvakcinační imunity, takzvané vyvanutí imunity. Pokles hladiny protilátek se týká celé populace, největší význam to ovšem má u vysoce rizikové populace, která vzhledem k dalším přidruženým závažným onemocněním má již primárnější tvorbu protilátek po očkování.

Co se týká účinnosti vakcín, došlo v minulých týdnech k pozoruhodnému vývoji. 9. listopadu 2020 oznámila společnost Pfizer, že účinnost její vakcíny je 90 %. 11. listopadu oznámilo Rusko, že účinnost vakcíny Sputnik dosáhla 92 %. 16. listopadu oznámila americká společnost Moderna, že její vakcína má účinnost 94,5 %. 18. listopadu upřesnila společnost Pfizer, která tento kolotoč začala, že účinnost její vakcíny není původně uváděných 90 %, ale 95 %.

Nad těmito doslova a do písmene píárovými závody se pozastavil i minulý ministr zdravotnictví a vakcinolog profesor Prymula, který navíc zpochybnil uváděná data s tím, že u respiračních viróz je podobně deklarovaná vysoká účinnost vakcíny na úrovni zázraku. Spolu s faktem, že běžný vývoj vakcíny trvá zhruba deset let a vakcíny proti COVID-19 byly vyvinuty v průběhu necelého roku, dostává se do popředí otázka bezpečnosti vakcín. Ani odborníci vakcinologové se dosud neshodli na tom, kterou vakcínu by oni sami považovali za bezpečnou. Někteří projevili nedůvěru vůči čínským a ruským vakcínám - podobně se tady projevuje nedůvěra vůči čínským a ruským jaderným elektrárnám. Jiní naopak vůči REA vakcínám.

Závěr z toho je, že provádět vynucený úkon na lidském těle bez souhlasu dotyčného na úrovni vakcinace proti viróze je ve své podstatě brutálním znásilněním podrobující se lidské osoby, která s tím nesouhlasí. A je úplně jedno, jestli k tomu přinutí stát svou silou nějakou vyhláškou, zákonem a sankcí, anebo jestli stát nezajistí svobodu volby pro své občany a nechá tyto občany šikanovat nějakými korporátními společnostmi nebo společnostmi provozujícími služby a prodej zboží. A o to se tady dneska jedná. Jedná se o to, jestli tato Sněmovna vyšle občanům této země signál, že je bude bránit aktivně před vytváření minimálně dvoutřídní společnosti, kde budou očkovaní nadlidé - a mimochodem bude hodně lékařů, a teď to řeknu hodně natvrdo, kteří budou mít pouze CovidPass, ale nebudou vakcinovaní. Je mnoho lékařů v této republice, jejichž děti mají v očkovacím průkazu, že jsou očkované, a očkovací látku nikdy neviděly ani z rychlíku. Takže o to se tady jedná, jestli vyšleme jasnou deklaratorní zprávu, signál občanům, že my, Poslanecká sněmovna, je budeme bránit před nátlakem těch, kteří by jim jinak odepíráním poskytování různých služeb a prodeje zboží mohli takovým způsobem zkomplikovat život, že by ve finále se museli touto vakcínou nechat prakticky znásilnit.

A ano, je to důležité i v tomto zákoně a je to důležité v každém okamžiku a je to úkolem i tohoto zákona, protože v rámci tohoto zákona máte možnost schválit jeden ze dvou pozměňovacích návrhů, který tento signál vysílá. A opět pokud jste příznivci vakcinace, tak vás varuji. Varuji vás, že jestliže tento signál nevyšlete, tak počet lidí odmítajících vakcínu se zvýší, protože v těch lidech vyvoláte oprávněné obavy, že přesně do tohoto stavu je chcete dotlačit, a tito lidé budou hledat všechny cesty k tomu, aby se domohli onoho kouzelného razítka nebo kouzelného QR kódu bez toho, že by si museli nechat aplikovat něco, co neprošlo řádným vývojem, něco, co si bude hrát s jejich genomem, a něco, co může za deset, dvacet let poškodit jejich děti a jejich vnuky. Něco, čemu nevěří ani výrobce této vakcíny, protože se zprostil odpovědnosti za svůj vlastní produkt, a něco u čeho domoci se odškodnění, přestože jsme založili nějaký fond, bude trvat roky a roky a bude to tak nepříjemný a složitý postup, že se jej mnoho lidí ani nezúčastní.

Prosím vás, podpořte jeden z těch pozměňovacích návrhů, respektujte náladu ve společnosti, respektujte názory svých kolegů odborníků a vyšlete jasný signál, že my, Poslanecká sněmovna České republiky - a obracím se velice důrazně na pravou část politického spektra, která velice často hájí svobodu, abychom vyslali jasný signál, že když nehodláme upravovat používání této vakcíny zákonem a nehodláme ji prohlásit ze zákona povinnou, tak budeme chránit občany této země před tím, aby je mohli vakcinačně znásilňovat různí větší nebo menší podnikatelé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Lubomír Volný. Mám před sebou... kolega Luzar ještě posečká, protože máme tady přednostní právo pana ministra, ale před ním faktická poznámka paní poslankyně Procházkové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: (Používá dezinfekci na ruce.) Tak kdo to udělá? (Předsedající: Prosím.) Já se nebojím, já jsem oočkovaná proti všemu možnému. A právě takovéto projevy, jak jsme teď vyslechli od kolegy Lubomíra Volného prostřednictvím pana předsedajícího, jsou ty, které velmi zpochybňují názory lidí, a i ti, kteří už byli přesvědčeni, že se oočkovat dají, začnou mít s tím velký problém. Je mi to líto. Já musím říct - a vy jste mě vyzval, můžeme si pak to vyříkat před dveřmi, jaká ta vakcína byla. Ale jsem očkovaná proti prasečí chřipce, jsem oočkovaná i pro normální chřipce letos. Nikdy se mi nic nestalo.

A teď vám něco řeknu zajímavého. Uvědomil jste si, že ta práva, která vy jste tady teď říkal, mají i ti druzí? To právo vaše končí u mých dveří, u mě. A vždycky víme, že ti neočkovaní profitují z těch očkovaných. A co teď řeknete těm lidem, kteří se oočkovat nemůžou vzhledem k zdravotnímu stavu? Jak ti lidé, jaká teď mají podle vás práva, když se nemůžou oočkovat tou novou vakcínou? Tak nikam nesmí, protože vědí, že to chytí? Protože se tady bude pohybovat spousta lidí neočkovaných, bezpříznakových? Kde jsou jejich práva? Já to nezpochybňuji, ta práva. Každý máme svoje práva, ano, ale musí být nějaký pořádek. Nemůžeme tady z toho udělat prostě nějaký... to takhle nejde. Ten stát, ano, bude za to zodpovědný, určitě se k té zodpovědnosti přihlásí, ale podle mě ta práva nikomu nebudeme, nebudeme to vnucovat, ta vakcína je dobrovolná. A vůbec nechápu, o čem tady byla doposavad řeč.

A jestli chcete, můžeme si složení vakcín vypovídat venku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan ministr ještě posečká, pan kolega Volný chce reagovat ve faktické poznámce a kolega Luzar je na čekačce. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Volný: (Stále bez roušky.) Ano, paní doktorko prostřednictvím pana předsedajícího, vaše svoboda končí tam, kde začíná moje svoboda, a moje svoboda končí tam, kde začíná vaše svoboda. A to je právě ten velký problém, co se týká vakcinace, protože rozhodnout, kde je ta hranice, kdy vy nespravedlivě vakcinací ohrožujete mě, anebo kdy já potenciálně teoreticky někoho ohrožuji svým nevakcinováním, je velice složité, a proto se o tom vedou tyto debaty. Nicméně toto hnutí lidí, kteří pochybují o účinnosti této konkrétní vakcíny proti covidu, nevedou lidé bez vzdělání a bez schopnosti kritického uvažování.

A jestliže jste se v roce 2009 nechala vakcinovat proti prasečí chřipce, tak jste byla v menšině, v dramatické menšině všech lékařů a zdravotníků. Já tady mám článek o Bulovce. V tomto roce dostali tisíc vakcín, aplikovalo si ji 250 zdravotníků a 80 pacientů s chronickou chorobou. Lékaři a sestry odmítají očkování z nejrůznějších důvodů, vaši kolegové a kolegyně. Někteří už nemoc prodělali, další se vakcíny bojí, jiní dávají přednost očkování proti sezónní chřipce. Ta vakcína se vyhodila, zlikvidovala se. Minimálně tam bylo 100 milionů korun škody. A vsadím se, že i u této konkrétní vakcíny, pokud se necháte vakcinovat, tak budete v té menšině.

Tady nejde o spor s nějakými laiky nebo nevzdělanými lidmi. Ten odboj proti vakcinaci obecně, protože ty vakcíny prošly dramatickým vývojem a už vůbec nepřipomínají klasické očkování, vedou lidé s medicínským vzděláním, vedou lidé s vědeckým vzděláním, vedou lidé, kteří dávají dohromady metadata z milionů různých případů. Není to tak, že se nějaký, jak říká tady kolega, student - (Předsedající: Pane poslanče, skončil váš čas k faktické poznámce.) - ozve a protestuje. Ne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Grospič s faktickou poznámkou. Pane ministře, ještě... to je snad poslední faktická poznámka v tuhle chvíli, aspoň jinou neeviduji. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Já budu velice krátký. Vaším prostřednictvím ke svým předřečníkům. Já nevycházím tak trošku z údivu, protože my se tady bavíme o zákonu, který v podstatě primárně stanovuje, že ta vakcinace bude dobrovolná, to za prvé, a za druhé, pokud způsobí nějaké následky, tak ty následky bude nést a hradit stát, tedy tomu (nesroz.). Čili o čem se tady vlastně bavíme? Tady nejde přece o to, že by povinně všichni museli nastoupit do řady a nechat se oočkovat a nebylo by zbytí. Tady je na výběr. A bude samozřejmě tady to dilema těch, kteří se nechají oočkovat, a těch kteří se nenechají oočkovat, kdo koho bude chránit a kdo bude chráněn či nebude víc chráněn. Ale primárně znovu tady zdůrazňuji tu dobrovolnost toho zákona. A to nejsem žádný horlivý příznivec toho očkování třeba, ale v tom zákoně to prostě takto je postaveno. Čili ta diskuse mi připadá tady bezpředmětná.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času a ještě požádám pana ministra o posečkání, protože po kolegovi Grospičovi jsou ještě dvě faktické poznámky, pana poslance Lubomíra Volného a Karly Maříkové. Prosím, pane poslanče, měřím vám čas.

 

Poslanec Lubomír Volný: (Přichází opět bez roušky.) Děkuji. Vaším prostřednictvím váženému kolegovi Grospičovi, já se to pokusím shrnout ještě jednou v těch dvou minutách, o co tady jde. Jde tady o to, že zřejmě podle mého názoru ani vy nečtete náladu a názory ve společnosti. A to nejenom řekněme úplně laické, ale ani úplně velké části společnosti odborné.

Společnost se rozdělila na dvě skupiny. Ta menší se nechá vakcinovat bez ohledu na to, co ta vakcína obsahuje nebo neobsahuje, protože věří systému a chce se nechat navakcinovat. Ta druhá kriticky zjišťuje informace o tom, jakým procesem vývoje ta vakcína prošla, co obsahuje, a má obavy z toho, jaké následky ponese tato vakcína, která neprošla standardním postupem, v příštích pěti, deseti, dvaceti letech.

A teď k tomu, že o tomto ten zákon není. Ano? O tomto tento zákon není, ale lidé, je tady společenská objednávka, chtějí záruku od této Sněmovny, a poměrně masivně o to žádali a my jsme se rozhodli jim vyhovět, že tato Sněmovna je bude bránit před korporátní šikanou. Protože už australské aerolinky Qantas prohlásily, že nenechají nikoho letět, kdo se nenaočkuje, kdo nebude mít, prostě buď covid pas, anebo kdo se nenaočkuje přímo u vstupu do jejich letadla. A v Anglii se uvažuje o tom, že lidé, kteří nebudou mít covid pas, nebudou moci chodit na pivo. A toto očekávají občané od nás, že my vyšleme jasný signál, že je ochráníme před korporátní šikanou, že nedovolíme vznik dvoutřídní společnosti! A tento zákon tady je, jmenuje se to zákon o očkování proti onemocnění COVID-19, je tady příležitost vyslat tento signál. Ale opakuji, ať se vám to líbí nebo ne, pokud tento signál nevyšlete a podporujete vakcinaci, tak si kopete vlastní hrob.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji tentokrát za dodržení času k faktické poznámce a nyní faktická poznámka Karly Maříkové, připraví se Stanislav Grospič. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych také reagovala na svého předřečníka pana poslance Grospiče prostřednictvím vás. Zákon sám o sobě o dobrovolnosti vůbec nic neříká, přečtěte si ho prosím znovu. To dobrovolné tam doplňuje právě náš pozměňovací návrh. A co se týká toho odškodnění, ano, máte pravdu, on se zmiňuje o tom, že to odškodnění přebírá vláda. Ale řekněte si sám, k čemu vám bude finanční odškodnění za újmu, když budete mít zničené zdraví?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Ještě faktická poznámka pana poslance Stanislava Grospiče. I vám měřím čas, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Zase vaším prostřednictvím k mým předřečníkům. Samozřejmě tu dobrovolnost tam doplňuje váš pozměňovací návrh. A nikde není psáno, že nemá šanci a že neprojde a že se nestane součástí toho zákona. I sám vnímám množství a téměř přehlcenost mailových schránek žádostmi o to, abychom nedopustili očkování a násilné očkování matek s dětmi, seniorů a nejrůznějších sociálních skupin v této společnosti. Myslím si, že se tady taky trošku vytváří určitá hysterie a nátlak.

Ale chtěl bych upozornit, že Česká republika může ochránit občany České republiky, můžeme říci, že tady nebudeme provádět žádné očkování, že nebudeme nabízet žádné očkovací sérum. Můžu také připomenout, že před několika měsíci, před půlrokem, tady řada kolegů poslanců, neříkám, že vy, hovořili úplně jinak. Že volali po tom, aby co nejrychleji tady bylo očkovací sérum, které ochrání celou společnost a dá záruky, že tato pandemie, tato hrozná pandemie skončí a vytvoří stabilní prostředí a navrátí nás k normálnímu životu. Já si nedělám iluze o tomto očkovacím séru, které je připravováno. Sám jsem řekl, že nejsem žádný přítel a asi nebudu patřit k těm, kteří se nechají oočkovat. Ale je-li tady ta možnost, projednáváme-li tento zákon, dejme mu určitou šanci, a pak nechť tam projde ta dobrovolnost a každý, kdo chce, tak ať se nechá očkovat. A každý, kdo nechce, tak ať se oočkovat nenechá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane poslanče, váš čas k faktické poznámce skončil.

 

Poslanec Stanislav Grospič: A k té úhradě nebezpečí, to je jako u jiných zaměstnání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, netrapte mě.

Ještě faktická poznámka Bohuslava Svobody. Potom přednostní právo pana ministra, který stále čeká, stejně jako kolega Luzar, řádně přihlášený do rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane předsedající. Mluvím teď jako poslanec, jako lékař a jako člověk. Jako lékař mám mimořádné vědomosti z oblasti očkování. Vystudoval jsem fakultu, která se tím zabývá. Vím o tom prakticky všecko, protože v současné době celou tu literaturu sleduji. A říkám vám, nic nechci říkat jiného než to, co udělám já a co je můj názor.

Já ze všeho svého lékařského vzdělání, ze svých etických principů, kterými žiji a kterými se starám o svoje pacienty, se nechám oočkovat. Poslouchejte mě. To je moje zásadní výzva. Já to udělám dobrovolně a doufám, že i řada dalších lidí to udělá dobrovolně. Jenom to chci říct, že já, který vzhledem ke svému věku mám s očkováním jistě větší problémy než lidé v plné mladosti, to udělám. Nic jiného nechci říct. Budu očkován. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A nyní s přednostním právem ministr zdravotnictví Jan Blatný. Připraví se kolega Luzar. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Pane předsedající, dámy a pánové, krátce k tomu, co jsme zde slyšeli od pana poslance. Já si s dovolením na úvod vypůjčím citát ze svého oblíbeného Saturnina. "Máte svatou pravdu. Ale o čem to proboha mluvíte?"

Ten zákon, o kterém nyní hovoříme, se týká prosím úhrady. Úhrady očkovací látky. V žádném případě se nejedná o cokoliv, co by zmiňovalo povinnost očkování nebo nějaké restrikce spojené tady s tímto. Musím vám tedy poblahopřát k skvělým odborným znalostem. Pravděpodobně je máte daleko lepší než pan docent nebo já.

A chci jenom upozornit na to, že není pravda, není pravda, že by vakcíny neprošly adekvátními kontrolami. A toho je zárukou, Evropská léková agentura tak jako u všech ostatních léčiv, která se v této zemi a ve zbytku Evropské unie podávají.

Skoro si myslím, že bychom měli být velmi opatrní k tomu, když se na půdě Poslanecké sněmovny v souvislosti s ochranou občanů hovoří o fašismu. Na to já jsem osobně velmi citlivý!

A v neposlední řadě mně dovolte upozornit, že tyto polopravdy a často lži jsou vodou na mlýn dezinformační kampaně, kterou nás Poslanecká sněmovna, kterou nám uložila proti ní bojovat. Musíme prosím všichni velmi vážit slova! Chci se tedy zeptat pana poslance, nebo chce snad říct pan poslanec, že vakcinace je znásilňování? Cituji z jeho slov. Chce snad popřít, že díky vakcínám vymizely z povrchu země nemoci, které zabíjely tisíce a miliony lidí? Žijeme si tak dobře právě proto, co jsme všechno udělali v minulosti! Znovu zopakuji: jedná se o úhradu a nikdo neřekl, že se jedná o povinné očkování.

A v neposlední řadě jenom upozorňuji na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení roušek uvnitř jakýchkoli uzavřených prostorů. A myslím si, že bude skvělé, když zejména všichni poslanci půjdou svým voličům příkladem. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému. Vyvolal další čtyři faktické poznámky. Řeknu jejich pořadí: Lubomír Volný, Karla Maříková, Alena Gajdůšková, Václav Klaus. Uvidíme, kdy se dostane Leo Luzar na řadu jako řádně přihlášený, ale to poznáme podle rozpravy. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Lubomír Volný: (Jako při předchozích vystoupeních přichází bez roušky, dostává jednu od posl. Brázdila.) Ano, děkuji. (Nasazuje si roušku.) Mohl bych dostat přestávku, pár sekund navíc?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám to změřím znovu.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Takže čas už mi běží. Váš oblíbený Saturnin. Co jsem chtěl říct? Tak já vám to zopakuju. A pokud to nepochopíte, tak se ještě jednou přihlásím do všeobecné a přečtu vám to ještě jednou. Protože tohle vnímám jako aroganci z vaší strany, protože já jsem tady četl argumenty odborníků a vy jste mě evidentně neposlouchal, anebo jste se pokoušel o nějaký ad hominem, osobní útok. To je trapné a nedůstojné vaší pozice. Souhlasím s vaším bývalým kolegou ze stávkového výboru, že jste zřejmě prošel nějakou zásadní osobnostní změnou.

Takže lidé to vnímají takto. Pokud nepřijmete ani jeden z těch pozměňovacích návrhů a tato Sněmovna nevyšle jasný signál, že je budete chránit před korporátním fašismem, což je věc, která je naprosto jednoznačná a existuje, v rozvojových zemích by vám možná vysvětlili, jak se projevuje korporátní fašismus, třeba i masovým vražděním. Soudruzi z levé strany spektra by vám to mohli vysvětlit obzvláště důkladně, jak se projevuje korporátní fašismus. Tam, kde jsou ve hře miliardy dolarů, korporátní fašismus vždy útočí.

Ano, pokud já se budu muset nechat navakcinovat, abych mohl odletět na dovolenou, protože nějaký korporát mi neposkytne službu jako nenavakcinovanému, budu se cítit jako znásilněný. Ano, povinnou vakcinací, kterou na vás uvalí stát anebo korporace, se dá znásilňovat. A občané to masově takto vnímají a vnímat budou.

A ano, chci říct, že mám pochyby o tom, že současné vakcíny mají cokoliv obecně společného s očkováním, tak jak jsme byli očkováni my. Jsou to úplně jiné druhy výrobků.

A ne, nemám takové vzdělání jako pan docent, ale opět mu zopakuji, že jste v menšině. Většina vašich kolegů (upozornění na čas) se nenechala očkovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Karla Maříková, připraví se paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já budu reagovat tady na slova pana ministra.

Pane ministře, skutečně v tom zákoně nic o povinnosti nebo nepovinnosti není, ale ta společnost po tom ujištění, že to bude nepovinné a nebudou jinak společensky dotlačeni, prostě volá. A můžou za to vyjádření vašich kolegů a bohužel i vaše. Kolega Volný tady zmiňoval sice zahraniční firmu, ale už společnost Ticketmaster se nechala dokonce slyšet, že dokonce pracuje na plánu, který by účastníkům umožnil ukázat důkaz, že jsou očkováni proti koronaviru nebo mají negativní test, pokud chtějí vyrazit na společenskou akci nebo zábavu. Nedivte se prosím těm občanům, že volají po tom, že se budou moct dobrovolně rozhodnout, že budou očkováni, a že to nebude proto, že by byli nějak znevýhodněni.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Alena Gajdůšková, připraví se pan poslanec Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, já za prvé dopředu říkám, nechám se očkovat proti covidu, byť jsem to nikdy nedělala, abych se očkovala třeba proti chřipce. Zaplať pánbůh jsem tyhle věci nechytala. Ale teď se očkovat nechám, protože prostě nezastavíme pandemii jinak, než že prostě řetězec té infekce přerušíme.

A k té menšině a většině, k tomu přání občanů. Já mám zahlcenou schránku, takže mi utíkají věci, které by mi utíkat neměly, protože tam mám stovku mailů, mimochodem prefabrikovaných jeden vedle druhého. Je otázka, kolik těch lidí si to opravdu myslí. Na jeden z nich jsem odpověděla a paní mi napsala esemeskou ještě poděkování za tu odpověď. A já vám přečtu to, co mi odpověděla: Povinné očkování nebude, to je jasné. Ale ministr a další hovoří o bonusech a vymáhání formou nemožnosti cestovat bez očkování, omezení pro určitá zaměstnávání apod.

Ten pozměňovací návrh nic nemění, jen explicitně pojmenovává ochranu lidských práv.

Dámy a pánové, základní listina práv a svobod jako jedno ze základních práv také uvádí právo na zdraví a to ta vakcína může zajistit!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Václav Klaus, připraví se pan poslanec Grospič. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Tak já jako matematik a logik moc nerozumím, jak se zastaví celosvětová pandemie tím, že se poslankyně Gajdůšková nechá očkovat, ale budiž. Kvůli tomu jsem nevystoupil.

Pane ministře, můj oblíbený autor G. K. Chesterton řekl, že když chcete kritizovat, aby to mělo váhu, je dobré zmínit dobré vlastnosti kritizovaného. Takže já bych vám chtěl poděkovat, že jste tou rétorikou proti strachu apod. přispěl před 14 dny této společnosti i jejímu duševnímu zdraví.

Tato debata se skutečně vede o to, že očkování bude nepovinné, ale když třeba ti lidé nebudou očkováni, nebudou si moci nakoupit potraviny, tak je to vlastně povinnost. Já to schválně přeháním, abych to vysvětlil. Čili celá ta debata se vede o tom, aby ta dobrovolnost byla skutečně zaručena.

A teď se vás zeptám ještě na něco, na co jsem se vás chtěl zeptat včera. Já nikterak nezpochybňuji přínos vakcinace nebo očkování na zdraví obyvatelstva, to přece může zpochybňovat jenom idiot, vymýcení spousty chorob. Na druhou stranu velice důležitá je také imunita. Ta je pro to zdraví, zejména proti chřipkám, jedna ze základních věcí. Tak se vás jako obyvatel Pece pod Sněžkou ptám, proč zakazujete spuštění lyžařských areálů a zabraňujete lidem, aby byli na čerstvém vzduchu. Z čeho tam ti lidé mají žít? Když tady lidé můžou juchat někde po barech už zase znova, tak čemu vadí, že stojí s nějakými šátky přes obličej a brýlemi, většinou jsou to rodiny ve frontě a lyžují. Takže tohle jsem na vás chtěl apelovat, abyste jakoby nehájil jenom zájmy těch velkých korporátů, které vyrobí nějakou tu evropskou vakcínu, to už trošku některé z nás straší, když slyší to slovo, ale abyste také přispíval k zdraví obyvatelstva i dalšími prostředky, jako je třeba pobyt na čerstvém vzduchu, jako je třeba duševní vyrovnanost, ke které jste, myslím, velice na rozdíl od svého kolegy Prymuly přispěl na počátku svého působení, a bylo to velice kladně vnímáno, myslím, celou společností. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Stanislav Grospič, faktická poznámka, v tuto chvíli poslední. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Mně to nedá, vaším prostřednictvím pan poslanec Volný mě vždycky pobaví. Protože ten zákon hovoří jednoznačně a myslím si, že kdo chce, tak si ho přečte a rozumí mu a ví, že se jedná skutečně o možnost, o dobrovolnost, o to, že to bude hradit stát a že to není nic povinného pro občany této země. A že koneckonců se od jara slibuje, že se co nejrychleji něco takového vyvine buď u nás v ČR, nebo jinde ve světě, odzkouší a nabídne občanům jako jedna z možností, jak předcházet a chránit se před touto pandemií.

Mě spíš pobavilo to srovnání s korporátním fašismem. Asi bych se vaším prostřednictvím rád zeptal, jestli i on bojoval před 85 lety po boku fašistické Itálie, když zaútočila na svobodnou Habeš.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a faktická poznámka paní poslankyně Terezy Hyťhové. Prosím, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji za slovo. Já se nechci přidávat ani k jedné, řekla bych, fanatické straně, protože paní Gajdůšková, to, co tady říkala, já si nemyslím, že - za prvé nejste lékařka, takže nevím, z jaké pozice tady mluvíte, že víte, že očkováním zastavíte pandemii. Nevím, kde jste k tomu přišla, jestli jste odborník na zdravotnictví, nebo nevím. Ale každopádně když už tady mluvíme o tom, kdo je očkovaný, já na chřipku očkovaná nejsem, na prasečí chřipku také nejsem očkovaná a myslím si, že ta slova, která tady dneska zaznívají, jsou opravdu někdy... Můžu poprosit o klid?

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, máte pravdu. Dámy a pánové, prosím o klid. Přidávám vám čas, paní poslankyně.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji. Nechci se přidávat k žádné fanatické straně. Pokud se prokáže, že očkování je účinné, samozřejmě my všichni si myslím, jak tady sedíme, budeme rádi, že se pandemie zastavila, že se všechno vrátí do normálu. Ale dneska se tady bavíme o tom, aby občané, kteří se tedy rozhodnou se neočkovat, pokud se tak rozhodnou, jestli budou mít nějaké výhody, či nevýhody. Tady prostě se normálně ptáme. Ale nemyslím si, že je cílem tady říkat, aby 200 poslanců vystoupilo, kdo na co je očkovaný a proč se nechá očkovat, a ten, kdo to tady neřekne, tak je ten špatný. Takhle, paní poslankyně, prosím ne! Zůstaňme u toho, že je to na občanech, nechme jim tu svobodu. Oni chtějí slyšet pouze odpovědi. To tady dneska musí zaznít.

Jinak si myslím, že potom tady nazývat nějakými fašisty atd., to je úplně scestné. Takže zůstaňme na té úrovni toho, aby občané, proto tady dneska jsme, dostali odpovědi na své otázky, to je tím cílem, a neříkejme tady, kdo je na co očkován, a kdo není, tak je špatný. Prosím vás, paní Gajdůšková, to ne! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Na řadě je pan poslanec Antonín Staněk, připraví se pan poslanec Lubomír Volný, poté paní poslankyně Alena Gajdůšková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Mně jde jenom o to, že myslím, že poslanci by se měli oslovovat vaším prostřednictvím, což v případě mé předřečnice se nekonalo. Je mi líto, že jste na to neupozornil.

Nicméně já bych si dovolil polemizovat s paní předřečnicí vaším prostřednictvím. Myslím si, že je tady více poslanců, kteří hovoří k tématům a nejsou přímo odborníci. Myslím si, že ten útok na paní Gajdůškovou nebyl naprosto korektní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, mně je také líto, že jsem na to neupozornil. Připomínám, že se poslankyně a poslanci mají oslovovat prostřednictvím předsedajícího. Děkuji panu poslanci Staňkovi za připomenutí.

Pan poslanec Lubomír Volný je na řadě, připraví se pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Tak já vaším prostřednictvím, poučen kolegou Klausem, kterého tady teď nevidím, tak nejprve vyjmenuji veškeré pozitivní vlastnosti vaším prostřednictvím k paní poslankyni Hyťhové. Paní kolegyně, hodně vám to sluší dneska.

A teď k té kritice. Já si myslím, že chtít dobrovolnost vakcinace není fanatismus. Nezlobte se na mě, ale to nemá s fanatismem nic společného. To je prostě o hledání té hranice, o které tady mluvila i kolegyně předtím, kdo ohrožuje čí svobodu, kdo ohrožuje čí zdraví. Vy můžete dneska jít ze Sněmovny a může vás přejet tramvaj číslo 15 nebo tramvaj číslo 22 a nikdo s tím nic neudělá. U té vakcinace to je jinak. Ta vakcína má nějaký vliv na lidský organismus a někdo může říkat, že má většinově negativní, někdo většinově pozitivní. Každý má právo na svůj názor. Paní kolegyně vaším prostřednictvím řekla, že na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí se vakcinovat nechá touto vakcínou. Já se stejnou váhou a se stejným odborným základem, jako má ona, prohlašuji, že já se touto vakcínou dobrovolně vakcinovat nenechám. A jediný způsob, jak ji dostat do mého těla, bude to, že mě k tomu přinutí nějaký korporát nebo někdo, kdo mi odmítne poskytnout službu nebo prodat zboží. A takto to vnímá velká část společnosti. A prosím vás, vezměte si na to klidně třeba poradu klubu nebo se nad tím principem zamyslete. Opravdu, pokud vy těm lidem dneska nevyšlete tento signál, tak v nich vyvoláte podezření, že salámovou metodou pracujete na tom, aby ten korporát je mohl dotlačit k té vakcinaci, a vyvoláte odpor a ještě vám klesne procento lidí, kteří teď pozitivně jsou naladěni té vakcíně a vakcinovat se chtějí nechat. Přijměte prosím vás aspoň jeden z těch pozměňovacích návrhů. Uděláte dobře jenom pro rozvoj vakcinace.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bohuslav Svoboda, v tuto chvíli poslední přihlášený s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Já bych se to pokusil nějak shrnout, protože ty odborné příklady mně připadají skutečně žertovné, i citace, které jsou říkány, jsou citace lidí, o kterých mé vědomosti říkají, že bych se od nich léčit nenechal. Já jsem tady jenom proto, že chci představovat to latinské přísloví verba movent, exempla trahunt. Slova hýbou - vaším prostřednictvím pane kolego Volný - slova hýbou, příklady táhnou. Proto jsem tady, abych řekl, já se nechám očkovat. A vaším prostřednictvím kolego Volný, stavte se někdy v Ústřední vojenské nemocnici, když říkáte, že nás je velmi málo. My tam jdeme tím příkladem. My prostě, co jsme se nechali oočkovat, tak máme na své poznávací značce informaci o tom, že jsme očkováni proti chřipce. Já jsem proti ní očkován prvně v životě. Proto, že ta situace je taková, jaká je. Pamatujte si to: Verba movent, exempla trahunt. A proto tady jsem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Leo Luzar, připraví se pan poslanec Petr Pávek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, páni ministři, dámy ministryně, vážené kolegyně, kolegové, nevím, jak začít v této rozjitřené atmosféře a diskusi. Tady tolik témat zaznívá, že možná bude lepší se vrátit na začátek a říci si: lidé jsou již rozděleni. Tady neobjevujeme Ameriku, lidé jsou rozděleni v české společnosti. Copak to nevidíme, nevnímáme? Jsou. A my bychom měli být ti, kteří hledají ty mosty mezi těmi rozdělenými skupinami lidí a snažíme se je spojovat. Protože co může být horšího pro zemi bez rozdílu politického naturelu, než když je společnost rozdělena? A rozdělena je na bázi covidu. To si musíme vždycky uvědomovat, ať si k tomu myslíme, co chceme, ať tomu věříme, nebo ne, ať jsme zastánci té nebo oné teorie, přesto si musíme uvědomit, že společnost už nyní je rozdělena.

Co se týče toho zákona, který je před námi, a těch debat, které se rozviřují. Jako by Česká republika byla úplně mimo svět. Ale vždyť přece my jsme součástí nějakého světa, nějaké Evropské unie. A opravdu si myslíte, že ostatní státy budou jiné než Česká republika? My tady můžeme být absolutně svobodní, jak navrhují kolegové. A mně se to líbí, svobodomyslnost je mi hodně blízká. Ale narazí na hranici na rakouské celníky nebo pohraniční stráže, řeknou, kde máte nějaký pas. Nemáte, zpátky, anebo proveďte si test. To nejsme schopni ovlivnit jako zákonodárci České republiky a možná ani v jiných rovinách nejsme schopni tuto situaci ovlivnit v rámci, nevím, Evropské unie, Evropské rady, dokonce OSN a podobných záležitostí. Prostě je to individuální záležitost jednotlivých států. Čili dávat všechno dohromady a tvořit tady nějakou představu občanům, že Česká republika bude ten ostrůvek svobody ve světě, je mylná představa a mylné naděje.

My můžeme maximálně pro naše občany udělat to, že ta svoboda u nás v České republice bude maximální, protože si jí všichni vážíme a chceme, aby občané rozhodovali sami o sobě v co největší možné míře. Zdůrazňuji v co největší možné míře. Máme tady instituty, které pro nás to rozhodování mají ulehčit. Máme tady SÚKL, orgán, který je státem odborně pověřen kontrolovat léky, kontrolovat jejich účinnost a pouštět je na český trh. Dokonce jdeme tak daleko, že nejsme odkázáni jenom na evropské normy, máme vlastní, vlastní orgány, které nás můžou i varovat před něčím, co třeba ta Evropa už schválila a co my nechceme přijmout. A tady bychom měli dbát asi rad odborníků, a ne studovat každý amatérsky imunologii, biologii a další obory a hledat jednoduché odpovědi.

Nebude to jednoduché, protože těch vakcín na světě, které budou k dispozici, zdůrazňuji, budou k dispozici, bude pět, šest, možná sedm. Všechny budou mít ty základní testy za sebou v těch , a paradoxně jsou na rozdílné základní bázi postavené ty vakcíny. My tady řešíme možná jednu vakcínu, která je nevyzkoušená, novátorská, absolutně i v odborné společnosti vnímaná jako novinka. Ale jsou tu i klasické vakcíny realizované klasickými postupy a musíme zohledňovat tady tyto roviny. A i stát bude stát před tím vlastně, jakým směrem se vydat. A já věřím, že se vydá v tom směru větší otevřenosti i k ostatním a nebude se soustřeďovat jenom na jednu firmu, nebude se soustřeďovat jenom na jeden typ vakcíny, ale umožní těm občanům širší přístup podle toho, jak jsou ochotni se nechat k této věci v rámci očkování - nechci říct donutit, protože to je přesně to, co bych strašně nerad, aby zaznívalo ve společnosti. Znovu zdůrazňuji, společnost je rozdělená. Jakmile v rozdělené společnosti začnete něco nutit, tak se dostanete na hranu a ti lidé, kteří jsou ochotni naslouchat, si ty uši zacpou. To rád zdůrazním.

A pane ministře, prosím, abyste i ve svých vystupováních a ve vystupováních svých podřízených v rámci Ministerstva zdravotnictví, které jediné tady teď představuje tu relevantní instituci, která by měla dávat informace, zdůrazňoval, že nehovoří jenom ke svým posluchačům, ale také k té protistraně, a že tady musí jó zvažovat argumenty i to, co říkají, aby to nebylo možné vykládat jako nátlak, vykládat jako nebezpečí, které máme.

Velice se mi líbilo vystoupení pana profesora a dalších, kteří tady říkali o očkování. Tady trošku na odlehčení řeknu, já jsem se chtěl nechat letos poprvé očkovat na chřipku. Bohužel jsem měl smůlu, narazil jsem na ty zlé korporáty, kteří do naší republiky dodali málo očkovacích vakcín, a i když jsem byl v ten první den, kdy bylo komerčně umožněno očkovat pro občany, a přihlásil jsem se a byl jsem registrován v té společnosti, tak už jsem měl smůlu, protože všechny volné vakcíny byly vyčerpány v řádu možná sekund v rámci elektronických objednávek. Tak jsem neočkován proti chřipce a možná mě to i mrzí z toho pohledu, že jsem měl obavy a strach ze souběhu těchto dvou infekcí.

A to je taky otázka, která se týká toho konkrétního zákona, který tady momentálně probíráme. Česká republika se postavila tímto návrhem do řady všech zemí světa bez rozdílu zřízení, které v těch zemích je - zase rád zdůrazňuji, protože to není politikum -, a hledá řešení pro své občany. Řešením je nakoupit vakcíny a umožnit zdarma přístup občanů k těmto vakcínám. Zdůrazňuji umožnit přístup, ne to do nich nacpat. I v tom návrhu zákona je to takhle psáno.

Musím ale zdůraznit jednu rovinu, kterou toto neobsahuje, a to je moje otázka panu ministrovi a budu rád, když ji zodpoví. Evropská unie, potažmo hlavně Evropský parlament tvrdě prosazuje v rámci jednání Evropského parlamentu, aby firmy dodávající očkovací látky ručily za negativní důsledky očkování. My na to máme vlastní zákon, který řeší zodpovědnost státu za očkování, a v tomto návrhu je to poznamenáno. Já bych rád od vás slyšel, jestli se podaří prosadit v rámci Evropského parlamentu toto usnesení a ty firmy budou v rámci Evropy nuceny převzít tuto zodpovědnost, a ony se snaží z této zodpovědnosti vyvléci, zcela logicky, tak jak bude postupovat Česká republika. Jestli se nedostaneme do nebezpečí těch slov, která vyřkl dle mého názoru velice nešťastně pan premiér, když řekl "ono se nic dělat nedá, my musíme tu zodpovědnost převzít", a svým způsobem veřejným prohlášením jakoby vyvinil tyto společnosti z případných negativních důsledků.

A teď zdůrazňuji, každá látka, každý lék má nějaké negativní důsledky. Není žádný lék, který by žádné neměl, akorát míra rizika se může lišit, a proto je důležité, aby ty firmy, které na náš trh budou dodávat tyto látky, věděly, že to, co tady máme před sebou, není nějaký generální pardon pro ně, ale že to je řešení pro české občany v rámci českého státu, ale že český stát tyto náklady bude uplatňovat potom na těchto dodávajících firmách, protože ony by se té odpovědnosti vzdát neměly. A to bych rád, aby pan ministr tady na mikrofon jasně řekl, že to tak bude. A mám obavu, pokud by to mělo být jinak, o to, co se kolem toho bude dále dít. Čili toto ujištění bych rád slyšel a velice ovlivní potom další postup v rámci projednávání toho zákona a dalších věcí týkajících se dalších pokračování v rámci covidu.

Zazněla tady ještě jedna věc, která stojí za úvahu, a to je ten příklad, osobní příklad. Opravdu do té společnosti budeme muset umět dát osobní příklad. Já tady vítám tu individuální iniciativu lékařů, kteří tady mezi námi, kolegyně a kolegové ve Sněmovně, přijdou a řeknou ano, já se nechám očkovat, protože vnímám jako odborník, jako člověk, který tu medicínu dělá dlouhé roky, že to je potřeba. Já bych také rád viděl, aby to udělala vláda, aby deklarovala ke svým občanům tuto pozici. Já bych rád, aby to udělali primáři, aby to udělali profesoři, kteří se rádi vyjadřují k těmto věcem, aby to udělali všichni ti lékaři, kteří mají v tom svém vínku vysokou důvěryhodnost občanů. Kdo je dneska nejdůvěryhodnější povolání mimo Hasičský záchranný sbor, který bude dnes snad následovat? Jsou to lékaři a ti by měli jít příkladem. To, co tady je jakoby zpochybňováno - ano, znám lékaře, kteří kouří, byť moc dobře vědí, že kouření škodí zdraví. To tak prostě je, ale přesto oni mají obrovskou míru důvěryhodnosti ve společnosti, a pokud tato fronta těchto lidí, kteří jsou v té první linii, nepůjde tím příkladem, tak se nám nepodaří náladu v té společnosti změnit.

A to je můj druhý apel na pana ministra, aby již nyní začal s touto prvofrontovou linií jednat a snažil se i právě do té mediální sféry uvést, že to je ku prospěchu občanů. Protože pokud tady selžeme a nepodaří se to, tak se ani to proočkování nepodaří a nepodaří se ty lidi přesvědčit, že to je opravdu bez výrazných rizik.

A poslední věc, kvůli které jsem se přihlásil, je můj pozměňovací návrh, který jsem zavedl do systému a v podrobné rozpravě se k němu potom přihlásím. Tady upozorňuji na jednu drobnost. V tom návrhu, který máme před sebou, se hovoří: Ministerstvo zdravotnictví může zajistit distribuci - může zajistit distribuci - léčivého přípravku podle odstavce 1 prostřednictvím distributora podle zákona o léčivech vybraného společně zdravotními pojišťovnami provádějícími veřejné zdravotní pojištění. - Já se omlouvám, mám zamlžené brýle. (Otírá si je.)

A tady chci upozornit na to slovo "společně". Pan ministr si již ve své krátké praxi ministra vyzkoušel, jak těžká je domluva s pojišťovnami. Zažili jsme to všichni, když se provádělo testování a měly být rozvezeny testovací látky a distribuovány do zařízeních sociální péče. Trvalo tři, čtyři, možná týden trvalo, než byly pojišťovny schopny se dohodnout, jakou formou vlastně ta distribuce bude provedena, kdo to bude provádět. Až na zásah ministra, řekněme, na hraně nějaké regulérní soutěže toto prošlo a navrhl. V tomto zákoně se opět hovoří "vybraného společně zdravotními pojišťovnami". Předpokládá se automaticky, že zdravotní pojišťovny najdou shodu na tom distributorovi, který to bude provádět. Já se ale bojím stejné situace, která nastala v rámci testování, že prostě se najde pojišťovna, která ať z jakýchkoli důvodů řekne já nesouhlasím s tímto distributorem, a bude problém.

Proto navrhuji, aby slovíčko "společně" bylo vyškrtnuto a nahrazeno slovíčkem "většinově". To znamená, že když bude většinová shoda pojišťoven, tak ten, kdo je v menšině, bude muset ustoupit, aby byla zajištěna co nejrychlejší distribuce těchto látek a nedostali jsme se do stejné pasti, jako byla past testování, kdy se opozdil rozvoz těchto testů, a ti, kteří to organizovali, vlastně v tomto byli... ne zodpovědní, protože se dostali do pasti aktuálního stavu pojišťovnictví v České republice. Proto i my v rámci KSČM bychom rádi prosadili jednu zdravotní pojišťovnu. Ale teď už to je politická písnička a tu tady v tomto okamžiku nechci až tak dalece vést, protože si myslím, že se jedná o věc mimo politiku.

A znovu, potřetí zdůrazňuji, společnost je rozdělena a tady bychom všichni měli být ti, kteří napříč politickým spektrem stavíme mosty a hledáme porozumění pro tu společnost, než ji rozdělovat a ty příslovečné mosty vyhazovat do povětří. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Jsou zde faktické poznámky. Jako první se přihlásil pan poslanec Lubomír Volný, potom paní poslankyně Karla Maříková, potom paní poslankyně Monika Oborná. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím děkuji i kolegovi Luzarovi za to, že mi předpřipravil mikrofony.

A teď bych se chtěl vaším prostřednictvím ještě vyjádřit k tomu hledání mostů. Já s tím naprosto souhlasím. Zazněla tady opakovaně svoboda očkování prakticky od všech včetně pana ministra, tak bych prosil o jasný deklaratorní signál, že to myslí vážně.

A zodpovědnost firem za jejich produkty. V tom s vámi také naprosto souhlasím, pane kolego Luzare prostřednictvím pana předsedajícího, protože když firma nevěří v bezpečnost svého produktu, za který dostane miliardy dolarů, a ještě bychom případné odškodnění měli platit opět ze státního rozpočtu, tak to je obrovské vítězství korporátního fašismu a obrovská drzost korporátního fašismu.

V čem s vámi nesouhlasím, pane kolego Luzare, je, že to nemá význam, protože nějaký rakouský celník vás potom nepustí do Rakouska. To je mi úplně jedno. My tady reprezentujeme naše voliče a ne rakouského celníka. A pokud budou potom svobodomyslní občané Evropy utíkat za svobodou k nám do České republiky, tak budu jenom rád.

Obě vakcíny, to by mohl možná potvrdit pan ministr zdravotnictví, zakoupené pro ČR jsou mRNA vakcíny. Pokud se mýlím, tak se s radostí omluvím.

Jinak opakuji, podle iRozhlasu většina Čechů by v současné době vakcínu odmítla a expert na vakcíny, expert na vakcíny pan Marek Petráš, přečíst už to nestihnu, je to na Seznam zprávy, váhá s použitím této vakcíny, protože si není jist jejími účinky.

Pojďme zanechat svobodu očkování. Podpořte aspoň jeden z těch pozměňovacích návrhů. (Upozornění na čas.) Možná změníte náladu ve společnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Čas, děkuji. Poslankyně Karla Maříková, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jenom velmi krátce reagovala na svého předřečníka, pana Leo Luzara, prostřednictvím vás.

Vy jste se tady zmiňoval, že bude několik vakcín a Česká republika se na různých základech bude moct vydat, jakou cestou půjde. Já vás vyvedu z omylu, asi jste nečetl důvodovou zprávu. Tam se píše: Nákup očkovacích látek proti novému koronaviru SARS-CoV-2 je centralizován ze strany Evropské komise, která bude zajišťovat rozdělení mezi jednotlivé členské státy. Evropská komise uzavřela dohodu se všemi členskými státy tak, aby mohla jejich jménem jednat s výrobci kandidátních vakcín. Ve smlouvě mimo jiné je, že členské státy se zavazují k tomu, že nebudou individuálně jednat s výrobci, a podrývat tak společnou vyjednávací pozici Evropské unie.

Takže my vůbec nebudeme v tomto případě jako suverénní stát a budeme to muset nechat na Evropské komisi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Poslankyně Monika Oborná... což vypadá, že nemá zájem o faktickou poznámku. Ale o faktickou poznámku má zájem poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já vaším prostřednictvím ke ctěné kolegyni Maříkové. Ona má částečně pravdu, ale částečně nepochopila, k čemu já mířím. Evropská unie převzala iniciativu v rámci boje proti covidu, financuje nákupy vakcín a organizuje jednání s těmi výrobci, kterých je momentálně ve světě 5, 6, 7, možná jich bude více, a centralizuje nákupy. To neznamená, a to je to, na co jsem upozorňoval, že vybere jednu jedinou firmu a od ní všechno nakoupí a bude distribuovat do všech států Evropské unie. To je možná právě to nepochopení. Jinými slovy, Evropská unie nakupuje vakcíny a jedná v rámci Evropské unie, za peníze Evropské unie a nabízí - zdůrazňuji, nabízí, to není zase povinnost členských států to využít - nabízí přístup k vakcínám. A já pouze upozorňuji na to, že Evropský parlament má tady v tomto docela výrazné slovo a snaží se donutit ty výrobce, aby změnili podmínky. A to jsou schopni udělat jen pod velkým tlakem právě takovýchto subjektů, jako je Evropská unie. Jestli někdy měla Evropská unie smysl, tak to je právě v takovýchto vyjednáváních s těmi nadnárodními koncerny.

A co se týká toho pozměňovacího návrhu, který připravila kolegyně, já ho vnímám jako dobrý. Já nemám problém ho i podpořit, protože ano, občané mají strach a potřebují takováto možná deklaratorní, ale jasná ujištění. Zaznívá od všech politiků i od přípravců i od navrhovatelů tohoto zákona, že to očkování má být dobrovolné. A já s tím počítám, že bude dobrovolné. A proto i podpořím třeba ten návrh, protože to je ten signál do společnosti. Ale čeho jsem velkým odpůrcem, je ta jasná demagogie, která mnohdy zaznívá a která právě boří ty mosty, které se snažíme tvořit mezi těmi skupinami. A ty skupiny bohužel jsou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Poslankyně Karla Maříková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji, pane předsedající. Já bych reagovala na svého předřečníka. Reagovala jsem pouze na to, pane poslanče Luzare prostřednictvím pana předsedajícího, že vy jste řekl, že Česká republika se bude moct rozhodnout, jakou cestou se vydá ve výběru vakcín. To ale není pravda. Ty vakcíny, jaké dostaneme, vybere Evropská komise. My se zas až tak moc rozhodovat nebudeme.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v obecné rozpravě poslanec Petr Pávek, připraví se poslanec Bojko. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, nenapadlo by mě dopředu, že pochválím kolegu Leo Luzara za smířlivý tón, který vnesl na plénum této Sněmovny. Já přesto, že reprezentuji určitě skupinu obyvatel, která je skeptická například k tomu očkování, bezesporu jsem velmi kritický k celé řadě vládních opatření nebo opatření Ministerstva zdravotnictví, která si navzájem protiřečí, nedávají smysl, tak by mě nikdy, nikdy nenapadlo přiostřovat nebo vyostřovat tu debatu tady na půdě Sněmovny, nenapadlo by mě nikdy štvát proti těm, kteří se chtějí nechat očkovat, nebo proti státu nebo organizacím státu, které očkování navrhují, jenom proto, že třeba zaujímám osobně jiné stanovisko.

Přesto je zapotřebí se vrátit k tomu, co je vlastně Poslanecká sněmovna. My jsme zástupci lidu, to znamená nějakých skupin, podle toho jsme dostali i nějaký mandát a musíme připustit to, že v té reprezentaci těchto skupin tady prostě máme povinnost vystupovat. To, že se ty skupiny liší, že se rozcházejí, a rozcházejí se i v takových tématech, jakým je pohled na zdraví celé společnosti, je naprosto legitimní, a přesto by měla být ta debata kultivovaná a skutečně, jak říkal kolega Leo Luzar, měli bychom spíše ty mosty stavět, než je bořit. Bohužel někdy k boření těch mostů přispívá samotné Ministerstvo zdravotnictví ústy svých ministrů, tak jak postupně přicházeli a odcházeli, a přispívají k tomu někdy i média, která neustále mají covid jako první zprávu, a to strašení je určitě jednou z těch negativních forem toho, jak s tou společností komunikovat.

Chtěl bych se vrátit k podstatě tohoto zákona. Ten zákon má opravdu jenom pár paragrafů, je velmi jednoduchý a vypadá to, že v podstatě jenom popisuje způsob, jakým nakoupíme jako český stát vakcíny, jak zajistíme jejich financování a distribuci mezi občany a jak zajistíme to, aby těch vakcín byl dostatek. Podle důvodové zprávy, která byla přiložena k těm několika málo paragrafům, kterým by v podstatě nešlo nic vytknout, tak je skutečně to, že to rozhodnutí padlo už na jaře, že stát už se zavázal ve smlouvě s Evropskou komisí k tomu, že nechá Evropskou komisi vyjednávat nákup těch vakcín od různých výrobců, to je potřeba také dodat, že ten nákup následně proplatí a uhradí. Tady se dostáváme trošičku na politickou úroveň debaty, a sice na rozpočtovou.

Tady stát někdy v květnu podepsal závazek, že nakoupí, to znamená i uhradí ty vakcíny. To bylo asi za těch 1,75 miliardy. Dneska se náklady počítají v řádu 5 miliard. To znamená, že ty zbývající prostředky jsou určeny pro tu distribuci a aplikaci. Je zajímavé, že to téma přichází do Sněmovny, která má kontrolovat vládu, že přichází až s mnohaměsíčním zpožděním poté, co tato smlouva byla již uzavřena. Já ji nekritizuji, já neříkám, že je špatně. Jenom je zajímavé, že vlastně dneska tady máme schvalovat něco ex post. A ještě tahle vláda, která už zadlužila tuhle zemi nevídaným a bezprecedentním způsobem, tak aby se neobjevila ta kolonka těch 5 miliard ve státním rozpočtu, tak se vynutilo od zdravotních pojišťoven, aby tu úhradu, která je s tím spojena ve výši těch 5 miliard, tak aby ty zdravotní pojišťovny nesly ty náklady vlastně ze svých rezerv a ze svých prostředků veřejného zdravotního pojištění. Asi s tím nic nenaděláme, je to takhle dohodnuté, ale jenom chci na to upozornit. A musím říct, že mi tento postup nepřipadá úplně čistý ve vztahu ke státnímu rozpočtu a ve vztahu k parlamentu jako kontrolnímu orgánu pro kroky vlády.

Na závěr bych chtěl říct, že velmi, velmi chápu tu obavu lidí, že by mohli být jakýmkoli způsobem šikanováni v případě, že se nenechají očkovat, respektive nebudou mít potvrzení o tom, že byli očkováni. A k tomu přispívají opravdu výroky představitelů státu, Ministerstva zdravotnictví, to je úplně neuvěřitelné, kam až to vede, a ta reakce velké části společnosti vyvolává potřebu takových pozměňovacích návrhů, které tady byly předloženy od různých kolegů. Je to deklarativní, je to trošičku znečištění jakoby toho právního dokumentu, který tady máme dneska schvalovat. Za normálních okolností by to nebylo potřeba, ale jsou to právě ty výroky o zvýhodňování jedné skupiny na úkor té druhé skupiny, které vedou k masivnímu odporu společnosti, k obavám té společnosti, a já nemohu jinak, než se k nim přidat.

To znamená, za sebe říkám, že návrh kolegyně Maříkové v tomto podpořím. Podpořím i ten návrh kolegy Leo Luzara, protože ta zmínka o tom většinovém versus společném postupu zdravotních pojišťoven mi dává smysl. A za sebe a své blízké mohu jenom říct, že pokud bude těch vakcín nedostatek, tak já tu svou dávám k dispozici.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Marian Bojko. Připraví se pan poslanec Vlastimil Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Bojko: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, já nebudu mluvit dlouho. Jenom - včera jsem interpeloval pana ministra Blatného, ministra zdravotnictví, a některé věci jsem nestačil říct, zejména když jsem se bavil o tom, že na covid nemáme lék, ale vlastně budeme proočkovávat hlavně tu zdravou bezpříznakovou populaci. Pan ministr mi na to správně odpověděl, že o to v tom očkování jde. Já to nezpochybňuji. Uznávám, že vlastně my jako Česká republika, a tvrdím si říct, že jsme byli nejlepší na světě, co se týče vymýcení takových chorob, jako je dětská obrna, jako je záškrt, spalničky, tyfus, tuberkulóza, plané neštovice. Bohužel se současnou migrační vlnou se nám tady některé ty choroby vracejí zpět. Takže v žádném případě to nezpochybňuji. Na druhou stranu tyhle vakcíny byly prověřeny spoustou tisíců nějakých testů a pokusů na zvířatech, na lidech a byly odzkoušeny, což o téhle vakcíně se říct určitě nedá.

Když vidím, jak kličkují ministři, a není to jenom v našich zemích, je to i na Slovensku, kteří deklarovali, například slovenský premiér, že on se nechá očkovat první, po 14 dnech řekl, že on tu svoji vakcínu přenechá nějakému lékaři nebo sestře v první linii, tak mě rozesmál, a tady se také bavíme o ministrech, kteří mají určité zdravotní komplikace atd., atd. Je to každého věc. Já osobně za sebe říkám, že se určitě očkovat nenechám.

Co tady zaznělo včera, co mě docela svým způsobem, nechci říct naštvalo, spíš rozesmutnilo, že pan premiér, který prokazatelně neříkal pravdu, neříkám premiér lhal, ale neříkal pravdu, když ho paní kolegyně Maříková upozornila na to, nebo mu řekla, že vlastně někteří zdravotníci, třeba vakcinolog Petráš, pan ministr Blatný, paní hlavní hygienička Rážová, v médiích, je to prokazatelně natočeno, řekli - pan vakcinolog Petráš, že má určité pochybnosti o té vakcíně. Pan ministr Blatný a paní hygienička Rážová řekli, že prostě ti lidé, kteří budou vakcinovaní, budou mít benefity, a že takovým způsobem se prostě na tu populaci tlačit bude. Pan premiér na to řekl: kdo vám to napsal, paní kolegyně, to je demagogie, to jsou lži. Takže lži to nejsou, je to pravda. Paní kolegyně Maříková mluvila pravdu, a mě to docela rozesmutnilo, že prostě premiér lže tady před Poslaneckou sněmovnou.

Tady někdo mluvil, tuším, že to byla ctihodná kolegyně Gajdůšková, nevím, jestli se nechala očkovat, mluvila o prasečí chřipce. Já bych v tomhle kontextu - už jsem to tu jednou řekl, ve Sněmovně. V roce 1976 ve Spojených státech propukla epidemie prasečí chřipky. Na tu nemoc, prasečí chřipku, zemřel jeden jediný člověk, ale 25 jich zemřelo na následky očkování. A dodnes tam probíhají soudní procesy, jde o miliardy dolarů těch poškozených a postižených pacientů. Takže to názorně ukazuje, že žádná vakcína není bezpečná. A tady, to mě úplně zarazilo, první, co bylo, jak na Slovensku, tak tady - musíme zřídit nějaký fond, odškodňovací fond, z kterého budeme hradit ty postižené pacienty. Takže už dopředu počítáme s tím, že prostě to někoho poškozovat bude. A já bych osobně nechtěl mít ve své rozvětvené velké rodině nikoho, kdo by byl tímto poškozen. Zatím jsme všichni zdraví, chvála pánubohu. Takže já ani nikdo z mé rodiny se určitě očkovat nenecháme.

Mě docela rozesmál jeden vtip dneska, který je takový vypovídající, kdy se baví dvě myši, ta jedna říká té druhé: Hele, Miki, necháš se očkovat proti covidu-19? A ta druhá myška mu říká: No přece nejsem blázen, ještě neskončily pokusy na lidech. Takže to je můj názor asi na tohle testování.

Jsem naprosto přesvědčen, že jste uvolnili ten stupeň 3, aby lidi mohli utratit poslední peníze, nakoupit botičky, oblečení dětem, a po Novém roce řeknete: Vy za to můžete, vy jste chtěli Vánoce, tak přejdeme do stupně 4 nebo 5 a znovu vám všechno zavřeme. Až z lidí dostanete poslední peníze.

A co mě úplně fascinovalo, že jsou ve vládě takoví lidé, jako je pan ministr Metnar, který na ČT24, když se ho paní Písařovicová, moderátorka, ptala "takže vy tvrdíte, že ten covid se nešíří v těch supermarketech, ale v těch malých obchodech", (odpověděl) "přesně tak". Tak to mě fakt rozesmálo, to opravdu vypovídá o jeho kompetenci.

Takže já ještě jednou, nebudu už tady zdržovat, za sebe a za kolegy z našeho klubu nezařazených, hnutí Jednotní, říkám, že budu hlasovat pro pozměňovací návrhy paní kolegyně Maříkové, naše pozměňovací návrhy kolegy Volného a kolegyně Nevludové a pro tento zákon určitě ruku nezvednu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Poslední přihlášený v obecné rozpravě je pan poslanec Vlastimil Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já jsem si v rámci dnešní debaty uvědomil, jak hloupý jsem byl, když jsem nastupoval do Poslanecké sněmovny, jak naivní jsem byl a jak nesmyslný obdiv jsem k poslancům měl. Já jsem se sem chystal tak jako do vědecké rady. Co já jsem si studoval za zákony, jak jsem se učil zpaměti organizační řád, abych tady nebyl za... A ono by se nic nestalo, kdybych to neudělal. Protože na vědecké radě cokoli, co tady řada z vás řekla, by musela dokázat. Musela by promítat ty články, kde to je, takové to "v Americe tam ti, tam jsem", to by si nikdo nedovolil. Tady každý může říct, co chce, nemusí to nijak dokazovat, zda dva dny se na to zapomene. Má tady svých pět minut slávy, a bomba.

Ten zákon podle mě je dobrý, ten zákon není špatný. Co je špatné, že veřejnost o něm věděla tři týdny dřív, než o něm věděli poslanci. To je špatné. To je špatné, že v úterý jsme se dozvěděli text toho zákona. To budu a vyčítám panu ministrovi. Doufám, že se to stalo naposledy. Doufám, že první se vždycky o tom, co má být v zákoně, dozvědí poslanci a až pak se to začne šířit mezi lidmi a nebudou vznikat hoaxy, které šíří polopravdy.

V tom zákonu je velmi správně, že očkování je nepovinné. Kdyby bylo povinné, budu první, který by se tady připoutal od pasu nahoru nahý před tuto Sněmovnu a nepustil sem ministra. Doufám, že kolegyně a kolegové z SPD se ke mně přidají, podobně jak to dělali v Anglii, když je pouštěli, jaksi... Tak, jdeme do toho.

Druhá věc, za kterou velmi děkuji a velmi si jí vážím, že je tam myšleno na odškodnění. Protože neexistuje, neexistuje nic, co je stoprocentně bezpečné. Vzpomínám na pacienta, kterému operovali penis, protože si nasadil neodborně prezervativ. Člověk by si myslel, takový prezervativ, je to bezpečné. (Smích v sále.) To byste se, přátelé, divili! Co by ten člověk za to dal, kdyby mohl dostat odškodnění. (Potlesk v sále.)

Tím pádem si jenom šílenec může myslet, že je stoprocentně bezpečná očkovací látka. Prostě není. Studie dělají to, že ověřují, jestli ty komplikace, ty vedlejší účinky, nejsou životu nebezpečné, dělají to na velkých souborech. A to je vysvětlení, proč se ta vakcína tak rychle vyvinula. Ona se nevyvinula tak rychle. Firmy začínaly vyvíjet vakcínu na covid, když se objevil SARS a MERS. Taky to byl koronavirus, ten nosič byl. Na chřipkové kmeny se vždycky každý půlrok vyvíjí nová vakcína. Nikoho to netrápí, že vlastně vývoj té nové vakcíny na chřipku trvá necelého půl roku. Protože nosič je znám a mění se jenom to, co na tom nosiči je.

Koneckonců druhý rozdíl je v tom, že do té - no, můžete na mě kývat prstama, jak chcete, prostě já vím, co je správná odpověď u zkoušky z epidemiologie a co je špatná odpověď. A ať si o tom myslí kdo chce co chce. Špatná odpověď znamená vyhození, správná odpověď znamená udělat zkoušku. Je to trojboj a je to státnice.

Nicméně do toho výzkumu byly vraženy neskutečné peníze, opravdu neskutečné, nesrovnatelně větší než do výzkumu třeba vakcíny na AIDS, nebo vůbec výzkumu AIDS. A já, který jsem dělal zhruba čtyři nebo pět let monitora evropských studií, tak vám mohu říct, že ani do studie, která vlastně měla za vznik a která byla poslední, co jsem monitoroval, která měla za vnik Viagru, do (nesroz.) studie, se nevrazila ani desetina toho, ani desetina toho, co se vrazilo do tohoto výzkumu. To byl taky důvod, proč trojková fáze probíhala velmi rychle, protože se prostě podařilo velmi rychle nabrat obrovské množství dobrovolníků v trojkové linii.

Ale já myslím, že tyto věci jsou irelevantní. Podstatné je, že vakcína bude dobrovolná, kdo chce, se bude očkovat, kdo nechce, ten se nebude očkovat. Doufám, že vakcíny pro ty, co se chtějí nechat očkovat, bude dostatek. Doufám, že se dřív než veřejnosti Poslanecké sněmovně do diskuze - abychom tu diskuzi mohli realizovat ze zdravotních důvodů předtím, než budeme vystaveni útokům veřejnosti - dostaví vakcinační plán a budeme o něm debatovat. Doufám, že bude dostatek stříkaček, jehel, že to všechno máme nachystáno, tu strategii. A ti, co se nechají očkovat, se naočkují, ti, co se nenechají naočkovat, tak se nenaočkují. Je to správné, je to logické.

Já ani nevím, co bude za rok. A ano, debatovali jsme prostřednictvím pana předsedajícího s kolegou Pávkem - španělská chřipka měla tři vlny, třetí byla největší, čtvrtá byla malá a pak zmizela a nikdo neví proč. Možná by mohl tímto způsobem zmizet i koronavirus. Chcete to riskovat? Dobře, jsou ti, kteří říkají virus není, karanténa je zbytečná, roušky nosí jenom pitomci - omlouvám se za to slovo. Já je chápu.

Soudruzi v Číně si říkali totéž. Doktory, kteří na to upozorňovali, kriminalizovali, zavírali, roušky nebyly, karanténa nebyla, o covidu se nesmělo mluvit. Intenzivně to takhle realizovali několik měsíců - jeden, dva, nezjistí se asi kolik. Podle toho, co někteří z těch lékařů pak publikovali v zahraničních časopisech, dokonce tři měsíce. A co se stalo? To, co se stalo ve Wu-chanu. To znamená, řeči o tom, že nevíme, co by se stalo, kdyby nebyla žádná opatření... Ale my to víme. Experimentálně to soudruzi z Číny ověřili ve Wu-chanu. Co by se stalo, kdyby nebyla žádná opatření, kdybychom několik měsíců popírali existenci tohoto viru, chodili bez roušek, neměli karanténu? Je to dobré, je potřeba jim za to poděkovat. My teď víme a jsme poučeni, co by se stalo. Tak prosím, můžeme si vybrat Wu-chan, nebo ano, nebo ne. Ne! Doufám, že všichni se shodneme že ne.

My nevíme, co nás čeká na jaře, ale pokud se ten virus bude chovat tak, jak se choval virus španělské chřipky a řada chřipkových onemocnění, tak pravděpodobně zase začne narůstat agresivita toho viru. Ale agresivita toho viru, riziko, že dostaneme tu nemoc, neznamená počet nakažených. Počet nakažených s rostoucí agresivitou roste tehdy, když preventivní opatření nejsou dostatečně kvalitní, dostatečně dobrá a holt se ten virus dovolí šířit populací. Tak tomu bychom se měli bránit.

To, co mi není jasné v tom zákoně, z čeho mám lehkou obavu - a já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího, nikdy bych nevěřil, že to takhle nahlas řeknu, a řeknu to tentokrát velmi rád, opravdu velmi rád, moc poděkovat za vystoupení kolegovi Luzarovi, které bylo lucidní, které bylo racionální, bylo nesmírně správné a od nelékaře si takového postoje nesmírně vážím. Děkuji.

Mám jedinou obavu a na to se ptám, pane ministře. Pokud doveze vakcínu, například čínskou nebo ruskou nebo nějakou jinou vakcínu, která není v té naší předobjednávce, jakýkoliv distributor do České republiky, týká se ho také tento zákon? To znamená, že i tato vakcína bude pro české občany zdarma a i pro tuto vakcínu bude platit odškodnění, nebo jsme na to zapomněli? Pokud jsme na to zapomněli, což se může stát a nepovažuji to za chybu, tak si myslím, že je prostor v Senátu to tam doplnit. Bylo by to velmi dobře, protože si myslím, že musíme garantovat občanům České republiky, že jakákoliv vakcína, která je kvalitní - a nezpochybňuji, že čínská nebo ruská není kvalitní, vůbec ne, oni můžou dělat studie úplně jinak než v demokratických zemích -, tak aby tato vakcína byla zdarma, aby byla dobrovolná, a pokud budou jakékoliv vedlejší účinky, tak aby občané měli jistotu, že budou odškodnění tak, jak jsme to sem, vzpomeňte si kolegyně a kolegové, prosadili i v zákoně, o kterém jsme se bavili zhruba před rokem. A bylo to správné.

A teď o tom, co jsou ty výhody a nevýhody. Byla by katastrofa - a tady souhlasím prostřednictvím pana přesedajícího s jedinou větou kolegy poslance Volného - kdyby tady někdo nosil židovskou hvězdu. A to by byl ten, který by byl očkovaný, nebo naopak ten, který není očkovaný. Ani jedna skupina nesmí žádnou hvězdu nosit. Ale já nevím a rád si nechám poradit, jak to udělat, aby když Anglie začíná očkovat, protože není v Evropské unii a nečeká na rozhodnutí EMA a může začít tím pádem - když Anglie udělala obrovskou propagaci, začala s tím před pěti měsíci, a tím pádem velmi pravděpodobně bude mít během pár měsíců proočkovaných 70, 80 % populace, protože takový zájem v Anglii je, a když naši studenti jako jednu z prvních destinací Erasmu mají Anglii a když tam jezdí spousta Čechů, a Anglie není v Evropské unii, to znamená, ta zlá Evropská unie nemůže zadupat a říct, tak tohle ne - tak jak to udělat, když ti zlí - použiji slova básníka - kteří nás z toho Albionu zradili, nás zradí znovu tak, jak se bojí kolegové z SPD, a řeknou ano, my vás sem pustíme, ale jenom s tím covidem. Tak jistě, můžeme se jít připoutat k anglickému velvyslanectví. Pro tu srandu půjdu s vámi. Jestli to bude mít nějaký efekt, to nevím. Ale ano, je to omezení, a ano, já se velmi bojím, že to Anglie může provést. A ano, pokud Němci spustí očkovací plán, a mají ho vymyšlený, mají dneska 250 očkovacích center, tak se velmi bojím, že udělají to, co udělali teď: musíte mít negativní test, jinak vás tam nepustíme. Co s tím chcete udělat? Můžeme se připoutat na hranicích a nepustit sem ty Němce. A oni to udělali i Rakušáci.

Tak jistě, abychom mohli cestovat přes hranice, můžeme udělat celnice u Golčova Jeníkova a vydávat moravský pas. Markrabství to pro Čechy rádo udělá. Ale to bude tak jediná hranice, přes kterou přejedeme. A proto chci, aby moji spoluobčané měli možnost jezdit do Anglie, měli možnost jezdit do kterékoliv země, která se rozhodne k tomuto kroku, a měli více možností, které mohou volit. Buď negativní test, nebo očkování, anebo - a samozřejmě budu interpelovat pana ministra zahraničí, aby tady tomuto zabránil - nebo politický tlak České republiky (nesroz.) ta opatření. Ale já jsem zvyklý se preventivně chystat na problém. A pokud takovýhle problém hrozí, tak na něj chci být nachystán a chci, aby naši občané měli různé možnosti.

Mohou být mezi námi takoví, kteří říkají: Karanténa je blbost. Je nesmysl, abychom byli v karanténě. - My jsme se s některými kolegy o tom pěkně pohádali. Ztratil svého lékaře. Neztratil, to bych nikdy neudělal. A co když není karanténa blbost? Možná není karanténa blbost. Tak já si myslím, že karanténa blbost není, že karanténa je důležitá, vždycky mě to takhle učili. Navíc si netroufnu říct, že je to blbost, protože kdybych to řekl a dozvěděli se to moji pedagogové na lékařské fakultě, tak mám problémy. Takže karanténa není blbost, věřte tomu, nebo nevěřte. Pak ale si myslím, že je korektní, abych těm, co byli očkovaní, řekl: No a vy v karanténě být nemusíte, vy jste očkovaní. - Vy v tom vidíte nějakou diskriminaci? Vy v tom vidíte šikanu?

A poslední námitku, kterou mám. Tak přátelé, vy si opravdu myslíte, že všemi jinými zákony, kde není povinnost, kde je dobrovolnost, můžeme porušovat základní lidská práva a svobody a Ústavu? A jenom tímto zákonem ne? To znamená, v případě spalniček a jiných dobrovolných očkování můžeme porušovat lidská práva - jenom do nich!, můžeme porušovat lidské svobody - jenom do nich!, a tady v tomto jednom případě ne? (Emotivně.) My jsme tady od toho - a doufám, že všichni, vlevo, vpravo - abychom nikdy (s důrazem), nikdy už nedovolili porušování lidských práv a svobod. A ne se opírali o berličky nějakých paragrafů v nějakých zákonech. Ty to nezajistí. Od toho jsme tady my. To je naše povinnost. Děkuji. (Ozývá se potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budou následovat faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Lubomír Volný, poté pan poslanec Marian Bojko a paní poslankyně Karla Maříková. Omlouvám se, před paní poslankyní Karlou Maříkovou se přihlásila ještě paní poslankyně Věra Adámková, abychom dodržovali pořadí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Já jsem si tady dělal spoustu poznámek, pokusím se jednu po druhé.

Ano, pane docente prostřednictvím pana předsedajícího. Já když jsem šel do parlamentu, tak jsem taky měl nějaké představy, nejen o poslancích a jejich kvalitě, ale taky o kvalitě třeba předsedy hnutí, za které jsem byl navolen, a opravdu jsem byl mnohdy zklamán.

Ano, také s vámi souhlasím prostřednictvím pana předsedajícího, že by to chtělo nějakou opravu. Chtělo by to tady nějakou velkou desku, na které bychom mohli ty své argumenty prezentovat. Bylo by to na úrovni 21. století, ale to bohužel musíme změnit jednací řád. Tak bychom se možná mohli sejít a vytvořit nějakou expertní skupinu na to, abychom si tady tyto svoje argumenty zveřejňovat mohli.

Jinak teď jsem přišel jenom proto, že neustále tady zaznívá nějaké slovo hoax. Prosím vás, jaký hoax tady přednesla paní kolegyně Maříková nebo já? Naše návrhy hovoří jenom o tom, že chceme něco přidat do toho zákona, co by vyslalo signál občanům, přesně tak jak jste říkal, pane docente prostřednictvím pana předsedajícího, že tato Sněmovna nedovolí porušování lidských práv. A lidé to nechápou tak exaktně jako vy, že samozřejmě ta lidská práva jsou neporušitelná. Oni mají strach, že se je někdo porušovat chystá způsobem, se kterým nesouhlasí, a vidí to v té západní Evropě. Takže vyšleme ten signál, že o tom víme, nic nás to nebude stát, bude to jenom jedna nebo dvě věty v tom příspěvku.

A opět stejný argument jste použil jako vážený kolega pan Luzar. Mně je úplně jedno, co se děje v Anglii, a je mně úplně jedno, jestli student, který chce na nějaký pobyt v Anglii, se nechá dobrovolně vakcinovat. Má na to právo. Já jsem pro svobodu očkování. Mně je jedno, jestli nebudu moct do Německa, mně je jedno, jestli nebudu moct do Rakouska, já si chci dojet jenom do Beskyd nebo do Jeseníků, to mi úplně stačí. Ale nechci, aby mě tam v těch Jeseníkách provozovatel lanovky odmítal s tím, že nejsem naočkovaný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Marian Bojko, poté paní poslankyně Věra Adámková, faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Bojko: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na pana profesora Válka vaším prostřednictvím. I když si ho opravdu vážím, je to velmi zábavný společník, ještě když jsme byli spolu v zemědělském výboru, on má takový ten správný anglický humor a velmi rád jsem ho poslouchal, je to skvělý znalec vína, teda lepší než já.

Ale to, na co musím reagovat. Už jsem byl, pane profesore, ve svém životě všechno. Ale zatím jsem ještě nebyl šílenec. Ale podle vás tedy šílencem jsem. A já tedy jako šílenec vyzývám vás všechny ctihodné poslance, kteří neustále zvedáte ruce pro prodlužování nouzového stavu, horujete pro to očkování, tak se nechte veřejně naočkovat se svými dětmi třeba na Václaváku, ať vás očkuji profesor Žaloudík nebo Hnízdil nebo doktorka Peková nebo profesor Pirk, které jste mediálně nechali zašlapat do země, aby už se neozývali. Takže jestli zase budete chtít prodloužit nouzový stav a budete tady lobbovat za očkování, tak se nechte očkovat veřejně, ať to celý národ vidí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Věra Adámková, faktická poznámka.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi jenom několik heslovitých vět - protože samozřejmě jako zpravodaj zůstanu přísně neutrální - abychom si uvědomili, o čem hovoříme.

Na margo toho tolikrát citovaného pana doktora Petráše. To je bezesporu jeden z našich největších vakcinologů, možná největší, pro vaši informaci je zástupcem, jediným, této republiky od minulého týdne v ECDC pro hodnocení vakcín. On se jasně vyjádřil, protože dokud nebudeme mít finální výsledky Evropské lékové agentury k daným vakcínám, tak my nemůžeme ani říct nic jiného. Čili prosím, necitujte tady televizi, noviny, protože ti novináři samozřejmě mají svoji představu, mají žurnalistiku, není to zcela seriózní.

Za druhé, co se týče účinnosti. Prosím vás... (Hovor ve vládní lavici.) Já vás nejsem schopna překřičet. (Předsedající prosí o klid.) Prosím pěkně, málokdy v medicíně máte 100procentní účinnost, prakticky nikdy. Vakcíny, které jsou dlouhodobě na trhu a nikdo je nebude zpochybňovat, víte, že léta tady byla vakcína proti tuberkulóze, 80procentní účinnost a všichni jsme tleskali, a měli jsme léky proti tuberkulóze. Čili prosím pěkně, neříkejme tam, že musí mít 100procentní účinnost. Ono to téměř nejde.

A další věc, která je tady jako mýtus. Ani u povinného očkování (nesrozumitelné) přísně nepovinné - prosím, dobrovolné očkování je trošku složité, dobrovolný je asi hasič. Ale očkování máme povinné - nepovinné a to nepovinné je to dobrovolné v tom, že s ním můžu souhlasit, nebo ne, ale stejně tam všude zůstává lékař, zda je pro mě vhodné. Čili říkat, aby šla nějaká vláda nebo kdokoli se nechat naočkovat, opravdu jeho lékař mu to může nedoporučit. Takže prosím, abychom nezaměňovali termíny.

Jinak já pevně doufám, že samozřejmě jsme zvládli jiné věci, zvládneme jistě i nákazu betakoronavirem a zvládneme ji jistě dobře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Karla Maříková a pan poslanec Vlastimil Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já budu jen velmi krátce reagovat na svého předřečníka, pana profesora Válka. Nebojí se kolegové z SPD, pane profesore, bojí se velká část veřejnosti. A já si troufnu říct, že to je nadpoloviční část veřejnosti. Ty e-maily jste dostal stejně jako já, pokud vám je vaši asistenti nemazali.

Pokud samozřejmě země, kam budeme cestovat, bude vyžadovat test nebo očkování, pak my jsme nuceni to respektovat. Vždyť i dneska jsou země, když letíte někam do tropů, které vyžadují nějaké povinné očkování. Tak to prostě je. Stejně tak my můžeme toto vyžadovat po těch, co přijíždějí k nám.

A co se týká toho porušování a dobrovolnosti. Představitelé tohoto státu, dokonce sám premiér deklaruje, že to očkování bude dobrovolné. A pokud tomu tak bude, pak přece nemůžeme vůbec, vůbec ani pomyslet na to, že budeme tady rozdělovat lidi na očkované a neočkované a že ti neočkovaní budou nějak znevýhodněni. To přece nejde. Vždyť je to protiústavní.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Vlastimil Válek, po něm paní poslankyně Helena Válková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já nesmírně děkuji, pane předsedající, že se vše zklidnilo. Jsem nesmírně rád, že kolegové vpravo vystupují v jednotě. Byl jsem docentem, jsem profesorem, obojím jsem byl rád a kdo ví, co budu za pár let, a vůbec mě to neuráží, naopak. Docentem jsou jenom někteří, profesor je každý, i středoškolský kantor. Tak nás to učili na vysoké škole, tím pádem já si docentů nesmírně vážím a děkuji za to.

Rozhodně si nemyslím, že šílenec je urážka. Já když jdu po klinice, tak zaměstnanci volají "bacha, stresor jde!" a utíkají. Takže jsem považován na svém pracovišti, bohužel, je to moje chyba, za šílence a nepovažuji to za žádnou špatnou vlastnost. Řada lidí se takhle chová a není to chyba. Koneckonců vzpomeňme na obránce Sparty, který chvíli je zavřený, chvíli na svobodě a chvíli se chová jako šílenec, a přesto to byl jeden z nejlepších obránců Sparty. Nejmenoval jsem.

A bezesporu souhlasím prostřednictvím pana předsedajícího s paní poslankyní Maříkovou a vnímám její boj. Jen bych byl opatrný s tou většinou. Já nevím, jaká data má pro tu většinu, ale byla taková parta v Brně, jmenovali se Slušní lidé, kteří taky mluvili za slušné lidi a nedopadlo to moc dobře a taky se moc slušně nechovali. Já bych byl vždycky s tou většinou obezřetný. Ne vždycky je většina skutečně většina. Někdy jsou to ti, co nejvíc křičí, někdy jsou to ti, co mají jaksi pravdu, někdy jsou to ti, kteří vedou k velmi pozitivním změnám, někdy jsou to ti, kteří znárodňují a vyvlastňují. A bohužel to taky jednou byli ti, kteří hnali Židy do koncentráku. Já mám vždycky obavu z toho, když někdo říká, že většina, a nemá pro to fakta, nemá pro to data, nemá pro to důkazy. Pokud opravdu víte, že 51 % plnoletých občanů České republiky má tento názor, který říkáte, skláním se před vaší informací, mám k ní obrovský obdiv a je to většina. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, čas. Děkuji. Paní poslankyně Helena Válková. Připraví se pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já teď mluvím z pozice zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Jsem ráda, že tady jako poslankyně mám tuto možnost a přednost, protože chci uklidnit ty kolegy, kteří mají pocit, že tato norma je jakýmkoliv způsobem diskriminační. Jako zmocněnkyně, a můžete mi věřit, že to dělám ráda, čtu veškeré předlohy, které by v sobě mohly skrývat hrozbu diskriminace. Tahle hrozba v této normě není. Můžeme tady hovořit o tom, jak tady můj předřečník, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, pan profesor Válek hovořil o tom, jestli je úplně kompletní. Také mě napadlo, že by se tam dalo ještě něco poopravit. Ale my ji potřebujeme akutně teď, abychom byli i srovnatelní v tom evropském měřítku.

Myslím si, že jsme součástí EU, a proto mi dovolte, mně bude záležet na tom, jestli budu moct cestovat do Německa, do Rakouska, do Polska a dalších členských zemí EU, protože si myslím, že jsem hlavně hrdou občankou Evropské unie kromě toho, že jsem hrdou občankou České republiky. Takže ne všichni budou k tomu přistupovat (tak), mně je to jedno, já jsem v té naší České republice, mně to všechno stačí. Ani toto není diskriminace, jsou to suverénní státy, které si můžou rozhodnout samozřejmě o tom, jaké výhody nebo nevýhody budou provázet ty, kteří by z jejich pohledu znamenaly ohrožení veřejného zdraví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný, poté paní poslankyně Karla Maříková, pan poslanec Václav Klaus - faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Bude zajímavé sledovat, kam bude cestovat premiér této vlády, který se kvůli svým zdravotním indispozicím s velkou pravděpodobností vakcinovat nenechá, zřejmě bude ve stejném postavení, jako jsou již dnes VIP byznys osoby a novináři v Anglii, vůči kterým už dneska platí výjimka, že tyto VIP byznys osoby a novináři nemusí do karantény ve Spojeném království. Opět, je to opravdu vznik dvou různých kategorií lidí.

Jinak, pane docente prostřednictvím pana předsedajícího, mám tady veřejnoprávní zdroj, iRozhlas, bohužel tady nemáme to plátno, na které bych to mohl promítnout, případně zašlu, je to ze dne 25. září. Většina Čechů by vakcínu proti covidu odmítla, uvádí průzkum. Zatím nemám žádnou informaci, nenašel jsem žádný relevantní průzkum, ve kterém by to bylo více než 36 % lidí, že se nechá dobrovolně vakcinovat, a je to správné. Když se chtějí vakcinovat, musí mít možnost se vakcinovat. Naší povinností je tady chránit ale i ty, kteří se vakcinovat nechtějí. Tak to prosím vás udělejme.

A opravdu se zase soustředím na tu pravou část Poslanecké sněmovny, která má boj za individuální lidské svobody, jeden vedle druhého to máte ve svých volebních programech, abyste překonali stranické ideologické problémy, abyste si sedli, abyste zavolali svým píárovým poradcům, zjistili si, jaká je skutečná nálada ve společnosti, a prosím vás, vyšlete lidem signál, že tato Poslanecká sněmovna minimálně v rámci České republiky nenechá žádného korporátníka omezovat základní lidská práva a svobody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Karla Maříková, poté pan poslanec Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jako reakci na pana profesora Válka vyzvala pana ministra Blatného, aby vystoupil a řekl nám, jak velké množství občanů asi tak procentuálně má skutečně o tuto vakcínu v současné době zájem. Pokud vím, tak jsme se o tom bavili na zdravotním výboru a zase tak velké množství to není.

A dále bych chtěla reagovat na předřečnici paní profesorku Válkovou, prostřednictvím vás, pane předsedající. Nikdo tady neříká, že novela je diskriminační. Diskriminační je to, jak se vyjadřují někteří představitelé vlády, že by tady chtěli zvýhodnit ty, co jsou očkovaní, a měli by být nezvýhodňováni ti, co se očkovat nenechají. Pokud by tohle byla realita, tak to je diskriminační. A jediné, co ta veřejnost chce, abychom jim dali tu jistotu, že k tomu nedojde.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Václav Klaus s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já jsem chtěl reagovat na pana poslance Válka ve faktické poznámce. Je to koneckonců můj skoro soused a má velmi zajímavou dikci.

Trošku vždycky citlivě vnímám takové ty pokusy některých kolegů opřít se o svou odbornost a naznačovat, že ti ostatní poslanci jsou v některých otázkách takoví poslanci druhé kategorie, protože právě princip zastupitelské demokracie je, kdy jsou si všichni rovni a zastupují občany. Vy jste tady plamenně mluvil - a teď bych přešel na tu vědeckou notu, byť jsem tedy ten pouhopouhý středoškolský profesor, byť matematiky - vy také nemáte v ruce žádný důkaz pro to, že 51 % občanů se nebojí očkování. To je holý fakt. Čili vyvracet argument tím, vnímám to jako matematik, že x není 7, a proto x = 5, je nevědecké. Když tady ostatní školíte z pozice své vzdělanosti, tak dodržujte základní vědecké standardy logiky, bych vás vyzval.

Navíc sám jsem četl několik průzkumů, že drtivá většina českých občanů, které zastupujeme, se odmítá očkovat v této vlně očkování. To proběhlo tiskem, veřejnoprávním rozhlasem, bylo to na základě nějakého průzkumu. To je fakt. A řada kolegů se snaží tyto lidi hájit, protože se bojí, že je k tomu budete povinně nutit. To je ten pocit. My nediskutujeme o tom, jestli je očkování dobré, nebo špatné. Tam je, myslím, vědecká shoda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já jsem u té svojí předchozí informace o tom, že Anglie vytvořila dva druhy cestujících, tady z těchto lavic zaslechl smích. Je to poslanec Parlamentu Velké Británie, secretary of transport, asi bych řekl, že je to ministr dopravy, je to na jeho oficiálním twitterovém účtu, kde má 177 tisíc sledujících. Nemám tady bohužel zase to plátno, opravdu bychom měli mít možnost to promítat. Výjimka pro, a já to přečtu, high-value businness travellers, to znamená pro VIP byznysmeny, výjimka pro novináře, výjimka pro sportovní hvězdy. To jsou dneska v Anglii občané první kategorie. Ti když přiletí i ze země, kde je velká míra nemocnosti na COVID-19, nemusí do karantény. V Anglii vznikla dvoutřídní společnost už tady tím. Jestli vám to nevadí, tak mně tedy opravdu ano. A to není informace, která by byla hoaxová, odněkud vycucaná a zasluhovala si posměch. Spíš to ukazuje na vaši určitou aroganci a ignoraci v tom, že se mě nezeptáte, odkud tu informaci mám, a já bych vám to řekl, vy byste si ji ověřili a věděli byste, že to je pravda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A vracíme se k přihlášeným do obecné rozpravy. Poslední přihlášený je pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, já bych vás rád seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL k předložené novele. Poslanecký klub KDU-ČSL podporuje dobrovolné očkování proti onemocnění COVID-19, tedy proti jeho původci, a proto podpoříme tento vládní návrh zákona, byť jsme opoziční stranou. To je bod číslo jedna. Já tam zdůrazňuji to slovo dobrovolné, protože jsme jak v našem expertním týmu, tak také v diskusi i s našimi voliči vnímali tu určitou rozpolcenost, která na tuto otázku je, a jsem hluboce přesvědčený o tom, že za dané situace je potřeba, aby toto očkování bylo dobrovolné. Jsem rád, že vakcinaci zajistí našim občanům stát a že ji zajistí jako bezplatné očkování, to vidím jako důležitý atribut.

Takže KDU-ČSL podpoří vládní návrh a po dlouhé diskusi podpoříme i ten deklaratorní pozměňovací návrh paní kolegyně Maříkové, byť musím říci, že se neztotožňuji zcela s tím odůvodněním, které tam je. Já jsem přesvědčený o tom, že v tom odůvodnění je řada argumentů nebo některých emotivních vyjádření, které právě spíše boří ty mosty, o které se snažíme, abychom je mezi těmi znesvářenými tábory dávali zase dohromady. A trochu mě mrzí i ta diskuse, která tady byla, byť ji nijak nezpochybňuji, každý má právo se tady vyjádřit, a to je to, že ti, kteří tady bojují za tu dobrovolnost, a já za ni tady bojuji taky, ale někteří z těch, kteří tady hovořili velmi emotivně, se vlastně ve svých vyjádřeních začali dotýkat těch, kteří se budou chtít nechat naočkovat. A v podstatě tady od některých z nich v tom jejich zdůvodnění zaznívalo i to, že to očkování bude škodlivé. Nevím, jestli si to uvědomili. Oni jedním dechem říkají, že jsou pro tu dobrovolnost, jsou proti diskriminace, ale zároveň už tady snášejí své argumenty, že to očkování bude škodlivé.

A já si myslím, že půda Poslanecké sněmovny není to správné fórum k tomu, abychom tady dělali resumé k tomu, jestli očkování bude, nebo nebude škodlivé. Já jako lékař mohu říci, a nejsem ani vakcinolog, ani epidemiolog, jsem pouhý ortoped, tak musím říci, že si průběžně čtu k tomu odbornou literaturu, která se k tomu stále a stále objevuje, a chápu laickou veřejnost, že v tom nemá jasno. Ona v tom nemá úplně jasno ani ta odborná veřejnost. To znamená, vnímejme samozřejmě určité pochybnosti, které veřejnost má, vnímejme, že i ta nálada v tuto chvíli je rozpolcená, ale na půdě Poslanecké sněmovny nedělejme resumé v tom, jestli očkování proti COVID-19, ať už od firmy té, či oné, bude nebo nebude škodlivé. To v tuto chvíli nikdo neví nebo respektive rozhodně to nevíme my tady v Poslanecké sněmovně a nevysílejme tento signál k našim občanům.

Tady mám velký apel směrem k panu ministrovi zdravotnictví. Pokud chceme, aby očkování bylo v České republice úspěšné - a já jsem přesvědčený o tom, že v boji proti COVID-19 je očkování důležitým nástrojem - tak je potřeba teď velmi trpělivě, nenásilně veřejnost připravovat na to očkování s tím, že bude jasně připravený vakcinační plán, že bude veřejnost seznámena i s tím, jak která vakcína má být užívána, jakým způsobem se k tomu očkování už pak prakticky dostanou, a velmi prosím za to, aby ta kampaň, která bude muset teď v těch následujících týdnech být, byla lidem srozumitelná, aby zachovala tu dobrovolnost, to dobrovolné rozhodnutí se o tom, jestli se člověk bude chtít nechat naočkovat nebo ne a abychom zamezili šíření těch určitých poplašných zpráv, které tady jsou.

Takže na závěr chci říci, podpoříme očkování právě proto, že bude dobrovolné, zdůrazňujeme tam to, že nesmí být diskriminační, a velmi apeluji na to, abychom tady na půdě Poslanecké sněmovny si nehráli na soudce v tom, která vakcína je nebo není bezpečná, ale abychom tady dělali politická rozhodnutí, kterým bude veřejnost této země věřit, a abychom nechali občany se svobodně rozhodnout, jestli se nechají očkovat, nebo nenechají.

A pokud mohu říci svoji zkušenost, a teď budu mluvit jako lékař i jako občan této země, já se nechám naočkovat. nechám se naočkovat a přiznám se, že jsem se proti chřipce nechal historicky naočkovat jednou, ale proti tomuto onemocnění se nechám naočkovat, a ne kvůli sobě jako osobě, ale kvůli tomu, že mám ve svém okolí zranitelné osoby. Mám svého tatínka, který má už řadu onemocnění, mám řadu dalších. Sám se pohybuji jako zdravotník na tom třaskavém území covidových pacientů, a jestli mi na něčem záleží, tak abych ochránit své blízké, abych ochránil i své pacienty, a proto se nechám naočkovat a proto se nechá naočkovat i moje rodina. Je to moje svobodné rozhodnutí, rozhodně ho nikomu nevnucuji, ale je potřeba se na to dívat i optikou právě toho, že každý z nás si to musí nakonec rozhodnout sám. Dejme tuto šanci našim občanům, ať se dobrovolně rozhodnou, ale nevnucujme jim tady názory ani z té strany, ani z té strany druhé. Opravdu je to na nich a my bychom jim jenom měli připravit tu půdu na to, aby to jejich rozhodnutí bylo skutečně svobodné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do obecné rozpravy jsou ještě dvě přihlášky. Nejprve vystoupí pan poslanec Václav Klaus, protože písemná přihláška má přednost, poté paní poslankyně Olga Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, my jsme se s kolegyněmi krátce poradili, velice bedlivě jsme sledovali celou tu debatu a chtěl bych vás seznámit se stanoviskem Trikolóry k tomuto zákonu. Nám samotná dikce původního zákona připadala v pořádku, ale velice citlivě vnímáme tu atmosféru, kterou nějací vaši poslanci i někteří ministři okolo toho vytvářejí, která řadě občanů přináší strach, že to očkování bude vynucováno za pomocí nějakých pobídek, lepší kvality života, možností atd. Myslím, co jsem sledoval pozměňovací návrhy, tak nikterak netorpédovaly bohulibý záměr zákona, tedy moje stanovisko a stanovisko Trikolóry je, že pokud nebude schválen pozměňovací návrh poslankyně Maříkové, tak tím vysíláte signál, že to tak nemyslíte a že skutečně to, čeho se obává tady část poslanců, hrozí, a my v tomto případě pro ten zákon nebudeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Olga Richterová, v tuto chvíli poslední přihlášená do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Jen velice stručně za Piráty. My jsme původně chtěli, aby byla začleněna ta náhrada újmy, tak se stalo. Trváme na principu dobrovolnosti jako všichni tady, ten je naprosto jasně deklarovaný, tam není problém. Co nás jediné zajímá velmi, jsou praktické otázky. Protože ono to není jen tak vlastně několik milionů lidí dobrovolně naočkovat. Takže ten praktický plán, jak to provést, navíc pokud tam bude vlastně ta nutnost chladit na těch minus 70 stupňů, tak to bude prostě velmi náročné a vlastně nám to vychází, že bude potřeba mít kapacity, protože budou nejspíš potřebovat dvě dávky na 750 tisíc očkovaných týdně. Tak jenom na tomto chci ukázat, že se zabýváme teď i tím, jak to prakticky jako země zvládneme, a zejména jak tohle bude mít ministerstvo promyšlené a připravené.

Co se týče těch pozměňovacích návrhů, tak budeme hlasovat pro tu dobrovolnost, protože je v pořádku to deklarovat, ale zdůrazňujeme, že prostě to z toho právního řádu vyplývá, tak jak to bylo napsané, to je zřejmé a nebylo by to nezbytně nutné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Nemá pan ministr, paní zpravodajka. Otevírám tedy podrobnou rozpravu. Jako první je přihlášena paní poslankyně Karla Maříková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěla přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému nahrán jako sněmovní dokument 7038, a vás bych, kolegyně a kolegové, chtěla poprosit napříč politickým spektrem o jeho podporu. Vnesme konečně do společnosti klid, že se budou moci svobodně rozhodnout bez toho, aby na ně byl vytvořen nějaký nátlak, jestli se budou očkovat, nebo ne. Já sama nejsem odpůrkyní očkování, ale sama teď mohu říct, že nevím, jestli se nechám proti covidu očkovat. Ale pokud se tak jednou rozhodnu, nechci, aby to bylo proto, že prostě jsem nějak znevýhodňovaná. A dejte tuto jistotu také občanům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný a připraví se pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych se chtěl přihlásit k našim pozměňovacím návrhům. Doufám, že tady mám někdo to číslo, pod kterým je to zaneseno, vteřinku, už jsem dneska popsal kde co. Pozměňovací návrh zní, že očkování je dobrovolné, podstoupení očkování nesmí být žádným způsobem vymáháno ani nesmí být očkováním podmíněn výkon základních lidských práv a svobod. Dosavadní paragrafy se přečíslují. Zdůvodnění jsem přednesl v obecné rozpravě a je to pozměňovací návrh pod číslem 7045.

Chtěl bych ještě jednou poprosit vážené kolegy a kolegyně o podporu některého z těchto pozměňovacích návrhů zejména v případě, pokud chtějí ve společnosti vyvolat pozitivní náladu směrem k co nejvyšší proočkovanosti vakcínou proti COVID-19. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Leo Luzar. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, já už se jenom přihlásím v podrobné ke sněmovnímu tisku (dokumentu) 7043. A požádal bych potom pana ministra, jestli by ve svém závěrečném slově odpověděl na ty otázky, které jsme pokládali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké poledne. To byla poslední přihláška na vystoupení v podrobné rozpravě. Končím tedy podrobnou rozpravu a táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr Jan Blatný. (Přihláška z pléna.) Jo, ještě máte? Tak ještě, s přednostním právem, ale já už jsem ukončil podrobnou a vy teď s přednostním právem.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Klub ANO si před závěrečným hlasováním vezme pět minut přestávku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pětiminutovou? Ano, takže vyhlašuji pauzu a uvidíme se ve 12.06.

 

(Jednání přerušeno od 12.01 do 12.07 hodin.)

 

Uplynula pauza. Já tedy jsem skončil podrobnou rozpravu. Bylo tady vystoupení... Paní poslankyně Valachová náhradní karta číslo 17.

A teď se táži, zdali má pan ministr zdravotnictví Jan Blatný nebo paní zpravodajka Věra Adámková zájem o závěrečná slova. Máte zájem? Takže pan ministr vystoupí se závěrečným slovem. Prosím, pane ministře. Závěrečné slovo po druhém čtení, ano? Tak prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jenom shrnu, že se jedná o zákon o úhradě vakcinace, nijak nezpochybňuje její dobrovolnost v žádném případě, a upozorňuji na to, že je nutný k tomu, abychom mohli začít očkovat. Bez tohoto zákona nebude možno vakcinaci provést. Pozměňovací návrhy, které doplňují stanoviska o dobrovolnosti, proto považuji ze svého pohledu na nadbytečné, jakkoli jim rozumím. Znovu jenom opakuji, že se jedná opravdu o zákon, který to v žádném případě neomezuje.

A jenom upozorňuji, že pozměňovací návrh, který hovoří o společném kontra většinovém výběru distributora, by mohl dopadnout tak, že by se sedm pojišťoven rozhodlo v poměru 4:3, což by mohlo prodloužit nebo znemožnit dohodu. Takže tento návrh považuji za návrh, který by mohl vyvolat potíže při vlastním nakupování vakcíny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tedy končím druhé čtení tohoto návrhu a jenom se zeptám do pléna, protože mám informaci, že původně z grémia byla dohoda, že se nejdřív projedou druhá čtení u legislativní nouze a pak se vrátíme ke třetím čtením, nicméně jestli nemáte nic proti, protože paní zpravodajka je připravena, jak jsem se informoval, takže můžeme přistoupit, a dovoluje nám to jednací řád, podle § 99 odst. 7 ihned ke třetímu čtení. Takže jestli není nějaká námitka? Námitku nevidím.

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodajka výboru pro zdravotnictví poslankyně Věra Adámková bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikdo se nehlásí, takže já rozpravu končím. Táži se opět, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní zpravodajka a pan ministr? (Nepřejí si vystoupit.) Už jste řekli, co jste chtěli.

Takže prosím zpravodajku poslankyni Věru Adámkovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, děkuji za tu diskuzi, která byla, protože tím jsme všichni slyšeli, o čem budeme hlasovat, velmi čerstvě, a já se omezím potom jenom na to, že zopakuji, který byl předkladatel, abyste si uvědomili, o který ten pozměňovací návrh se jedná.

Procedura je i po dohodě samozřejmě s naší legislativou. Legislativně technické změny nikdo nenačetl, nenavrhl. Potom zde máme tři pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh je pozměňovací návrh paní kolegyně Maříkové načtený pod číslem 7038 a slyšeli jsme k němu všechnu diskuzi. Další je pozměňovací návrh pana kolegy Luzara načtený do systému pod číslem 7043. A poslední je pozměňovací návrh podávaný hlavním předkladatelem, panem poslancem Volným, a číslo je 7045. Budeme hlasovat samostatně a potom budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já zagonguji, abychom si proceduru odhlasovali. Slyšel jsem ťukání, nebo neslyšel? (Ano.) Slyšel. Takže já vás všechny odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Koukám, že nikdo nedobíhá do sálu.

 

Takže kdo souhlasí s navrženou procedurou? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 112 přihlášeno 95 poslanců, proti 94, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je pozměňovací návrh paní poslankyně Maříkové jako hlavní předkládající a jeho diskuzi jsme slyšeli. Takže prosím, hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Maříkové a dalších.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Není slyšet.) Zapněte si mikrofon, prosím, pane ministře. (Ministr Blatný: Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 113 přihlášeno 95 poslanců, pro 47, proti 4. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je pozměňovací návrh pana kolegy Luzara číslo 7043 -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Moment, kontrola hlasování. Hlasování číslo 113. (Probíhá kontrola.) V pořádku? (Ano.) Tak prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Takže prosím, já to přečtu ještě jednou. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, v systému je pod číslem 7043, pana kolegy Luzara a jednalo se o dohodu pojišťoven.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 114 přihlášeno 96 poslanců pro 19, proti 13. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: A poslední pozměňovací návrh je pozměňovací návrh v systému 7045, hlavním předkladatelem pan poslanec Volný, kde opět se jedná o to dobrovolné očkování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 115 přihlášeno 97 poslanců pro 29, proti 13. Návrh byl zamítnut.

 

Takže, paní zpravodajko?

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji. A nyní bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. O všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1102, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 116 přihlášeno 97 poslanců, pro 78, proti 15. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce a panu ministrovi.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přikročíme k bodu

Aktualizováno 19. 1. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP