(12.50 hodin)

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mezinárodní úmluva o vyměřování lodí zvaná TONNAGE je jednou z mezinárodních úmluv přijatých Mezinárodní námořní organizací pro mezinárodní námořní dopravu. Jelikož k původní úmluvě bylo přistoupeno pouze jako ke smlouvě vládní, aniž by byla později ratifikována, je nutno tento nedostatek změnit, materiál předložit k dodatečné ratifikaci. Je předkládána včetně jedné pozměňující rezoluce.

Přestože v současné době žádná námořní obchodní loď nevyužívá možnost registrace pod vlajkou České republiky, právo vyplývající z rovného přístupu k provozování námořní plavby pro vnitrozemské i přímořské státy garantovaného právě mezinárodními úmluvami bylo účinně využíváno Českou republikou v minulosti a nic nebrání jeho využívání v budoucnosti. Ratifikace této úmluvy včetně jejích příloh a pozměňovací rezoluce je nezbytná rovněž z důvodu naplnění závazku České republiky plynoucí z členství v Evropské unii.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím zpravodaje zahraničního výboru, poslance Jiřího Strýčka, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 690/1.

 

Poslanec Jiří Strýček: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a vážení kolegové, zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval na své 43. schůzi dne 30. dubna 2020 a dovolte mi seznámit vás s usnesením zahraničního výboru k tomuto sněmovnímu tisku.

Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Ing. Zdeňka Jelínka, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Strýčka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci mezinárodní úmluvy o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969, ve znění pozdějších rezolucí přijaté v Londýně 23. června 1969.";

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže rozpravu končím. Závěrečná slova, zdali je zájem? Pan zpravodaj, pan ministr? Nikdo zájem nemá. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Já zase zagonguji, nicméně asi ten stav už je tak setrvalý.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 138. Přihlášeno 89 poslanců, pro 75, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím druhé čtení tohoto tisku.

 

Poslanec Leo Luzar s přednostním právem za klub. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k omezenému formátu dnešního jednání není za náš klub přítomen náš garant, čili já si musím vzít přestávku na poradu klubu v délce osmi minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Je tady žádost poslaneckého klubu KSČM o přestávku na poradu poslaneckého klubu na osm minut. Takže tím pádem vyhlašuji přestávku do 13 hodin. Vyhlašuji tím pádem i polední pauzu. A jenom, protože se někteří poslanci ptali, zdali bude přítomen Andrej Babiš odpoledne na interpelace, je omluven na celý den. Pan premiér je na celý den omluven, jenom tady dávám informaci, kterou jsem si vyžádal.

Přeji dobrou chuť a schůze bude pokračovat ve 14.30 hodin.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: (Žádá o zapnutí mikrofonu, místopředseda Sněmovny Filip ho zapíná.) Já se poslancům omlouvám, že vás ještě ruším, ale to, co teď říkal pan místopředseda Filip (Okamura), se nezakládá úplně na pravdě. Pan premiér byl omluven do 14.30 hodin a počítá s tím, že bude na interpelace. Omlouvám se, pane místopředsedo, ale teď jsem mluvil s asistentem pana premiéra, připravuje odpovědi a bude tady od 14.30 hodin na interpelace. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to není nic proti ničemu, já jsem si tu informaci vyžádal asi před 20 minutami, přišli za mnou z organizačního výboru, že pan premiér je omluven, takže jestli je to aktualizováno, je to v pořádku. Děkuji.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 12.55 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP