(16.50 hodin)
(pokračuje Čižinský)

Dozvěděl jsem se však, že na Ministerstvu kultury bude prý postačovat pouze zachování panoramatu a ocelová konstrukce bude moci být nahrazena novou, nejspíše svařovanou. Tím bude zničena původní hodnota mostu jako dokladu někdejší úrovně českého strojírenství. Navíc nebude zachována ani původní podoba panoramatu, protože svařovaná konstrukce už nebude tak subtilní jako konstrukce vyrobená v současné době svařováním. - Omlouvám se, nebude tak subtilní jako konstrukce historická. - V jádru Prahy bychom si tak vybudovali něco jako levnou čínskou kopii. Přitom Praha už vynaložila okolo 30 milionů na rekonstrukci původních nýtovaných lávek na mostě. Ta jasně ukázala, že takovéto konstrukce mohou být opraveny. Lávky jsou samozřejmě jednodušší konstrukcí, ale expertní zprávy potvrzují, že i nýtované oblouky mostů mohou být takto repasovány. Naopak mostovka může být nahrazena za moderní, splňující nároky moderního železničního provozu.

Prosím vás o vyjádření, zda bude Ministerstvo kultury požadovat zachování nýtovaných oblouků a nespokojí se pouze se zachováním obrysů mostu. Opačný postoj by byl signálem pro všechny soukromé majitele, že své památkově chráněné stavby mohou nechat zchátrat a poté bude postačovat zachování jejich obrysů, což by vedlo ale ke zničení všech jejich hodnot.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Dobrý den, děkuji za interpelaci. Rád odpovím. Vlastně v té interpelaci se říká, že Ministerstvo kultury vydává nějaké signály nebo znamení a stanoviska, ve kterých se vyjadřuje k tomu, jak by mohl nebo neměl vypadat most mezi Výtoní a Smíchovem. Takže já tedy na začátek musím říct, že žádné takovéto signály nejen nemůže, ani nesmí v tuto chvíli Ministerstvo kultury vydávat, a vysvětlím proč.

To, co teď je jasné, je to, co jste, pane poslanče, zmínil, že my jsme vlastně tuším v březnu vydali stanovisko, kde jsme potvrdili, že výtoňský most je kulturní památka, a pravděpodobně máme docela zřetelnou shodu na tom, že to je výsledek toho, že i já si třeba myslím, že ten most je nenahraditelný v tom panoramatu Prahy. A naprosto chápu, že je s ním spojen i určitý pocit identity jako s tím místem a že si zaslouží tuhle ochranu. To je mi naprosto jasné. A potvrdili jsme to tímhle stanoviskem.

Co se týče teď toho dalšího vývoje kolem mostu, je evidentní, že je právo současného vlastníka, aby vyhlásil architektonickou soutěž. To je prostě něco, co nemůže nikdo zpochybnit. Správa železnic může vyhlásit soutěž, když to pokládá nyní za účelné a vhodné. Ta architektonická soutěž nějak dopadne a k tomu výsledku a jeho možné realizaci se bude vyjadřovat odbor památkové péče Magistrátu města Prahy. Takže to je vlastně ta instituce, která bude posuzovat to, do jaké míry se vlastně dostálo tomu, že se památková ochrana dodržela v tom architektonickém řešení. Pouze v případě, kdyby se někdo odvolal nebo kdyby byla nespokojenost s tím řešením, tak pak dojde k tomu, že do toho může vstoupit Ministerstvo kultury, protože můžeme, k Ministerstvu kultury bude možné se odvolat v případě, že k tomu bude nějaký důvod. A dokonce i kdyby Ministerstvo kultury dalo nějaké stanovisko, tak i proti tomu se lze odvolat, a pak bych se stal já tím posledním odvolacím místem a byla by nějaká rozkladová komise, na základě které bych ještě eventuálně mohl korigovat výsledek toho řízení.

A bohužel, já musím upozornit na to, co dělám často. Ve chvíli, kdy jsme odvolacím místem, nebo dokonce ve chvíli, kdy bych se sám mohl stát tím odvolacím místem, tak já vlastně nemohu dávat žádná stanoviska. A stejně tak si myslím, že ani Ministerstvo kultury. Proto platí to, co říkám, že nemůže a nesmí v této chvíli dávat stanoviska k tomu, jak by se zachovalo v té nebo oné variantě. Právě proto, že může přijít okamžik, kdy to bude muset nestranně posoudit, do jaké míry se dodrželo to, že jsme to prohlásili kulturní památkou. Takže mě to může v nějaké variantě potkat, a proto si myslím, že se nemůžu vyjadřovat a říkat teď svůj názor na to, co si myslím o nýtovaném mostě.

Samozřejmě, vy jste to tak říkal, jako že nám by tam klidně stačil nějaký svařovaný most apod. Já bych vás chtěl ujistit o jedné věci, že nám jde, a určitě i mně půjde, kdyby na to přišlo a my jsme se k tomu měli vyjádřit, tak mně určitě půjde o to, aby se zachovalo maximum hodnot. To je smysl té památkové ochrany. A samozřejmě já si uvědomuji to, že je třeba taky udržet bezpečnost při dopravě z Výtoně na Smíchov a zpět. To znamená, musíme respektovat to, že to je technická věc, a ta vyžaduje, řekněme, aby to technicky fungovalo. A v rámci toho je třeba udržet maximum památkové ochrany.

Rozhodně, já prostě nemohu říkat stanovisko. Ale jenom v té obecné podobě mohu říci, čeho bych se držel, těch základních principů, kdybych to měl rozhodnout. A já si myslím, že nemůžete brát žádné stanovisko, které se někde zaslechlo v této chvíli, jako něco, čím by se někdo měl řídit. My budeme naplňovat obecné principy, které jsme drželi ve chvíli, kdy jsme v březnu dali rozhodnutí o výtoňském mostu. A já vám mohu pouze garantovat, že jako na cennou kulturní památku se na něj budu dívat, i kdyby se náhodou stalo, že by se ke mně nebo na ministerstvo dostalo toto řešení. A to je to, co vám mohu slíbit. A určitě stojím o to, aby nedošlo k žádné devalvaci a nějakým takovým... Z toho není třeba podezírat, protože takhle jsme se nechovali doposud. Ceny výtoňského mostu z hlediska té hodnoty, té si myslím, že jsme si vědomi dostatečně. Takže je pro mě těžké vám říkat úplně, a nemůžu dementovat něco, co podle mě nemělo Ministerstvo kultury nikde říkat, protože to mu teď nepřísluší.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za tu reakci. Já nebudu tady dolovat tu odpověď, protože rozumím tomu, že když je někdo odvolacím orgánem, tak by bylo špatně z pohledu správního postupu tady říkat. Přesto pokládám za důležité, co tady zaznělo, a že vlastně se stojí na úrovni z března, že ten most je cenný. A vlastně je dobře, že tady zaznívá veřejně, že most je opravitelný, že technicky to je možné udělat, protože prostě to je signál, jak ten most, který skutečně pro Pražany je určitým symbolem, a nejenom pro Pražany, jak ten most zachránit v té podobě, která skutečně dokládá úžasnou úroveň českého strojírenství, protože na ten most se roky nesáhlo, a přesto ta konstrukce je opravitelná, jako to je bohužel i u některých dalších mostů. Takže budu chovat naději, že nevznikne něco, co bych nazval levnou čínskou kopií, a že ten most společně zachráníme.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přistoupíme k další interpelaci, tou je interpelace pana poslance Petra Třešňáka na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ve věci návrhy a připomínky ke koronavirové pandemii, na které nám nebylo odpovězeno. Prosím.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne. Vážený pane ministře, já zcela akceptuji vytíženost vašeho resortu i vás samotného konkrétně v tomto období a skutečně chápu, že Ministerstvo zdravotnictví není ministerstvem covidu, jak si možná někteří v poslední době myslí, a té důležité agendy je velmi široké spektrum. Nicméně rozhodování o opatřeních pro boj s koronavirovou pandemií musí být podloženo daty, jako opozice však mnohdy nemáme možnost účastnit se odborných skupin na ministerstvu, proto vám své dotazy opakovaně zasíláme písemně, nehledě na formu, ať už jde o interpelace, žádosti dle zákona 106 nebo prostě jen třeba dopisy nebo otevřené dopisy. Mnohdy je však odpověď po obsahové stránce velmi nedostatečná nebo třeba ani není splněna zákonná povinnost pro lhůtu na odpověď.

Proto můj dotaz zní: Jak se bude ministerstvo do budoucna stavět ke své informační povinnosti? A zde zmíním, že se nejedná jen o žádosti o informace, ale především o různé konstruktivní podněty opozice. Mám zde výčet zhruba tří otevřených dopisů, jedné žádosti dle zákona 106. Navíc i usnesení Poslanecké sněmovny ze 4. 6. vám připomíná, že máte povinnost vůči všem poslancům, nikoli jen těm vládním.

Dále si dovolím využít prostoru této interpelace a vznést další související dotaz, resp. jak spolupracujete s MPSV na problému týkajícím se neschopenek pro COVID suspektní pacienty, kde nyní vyvstává mnoho otázek ze stran zaměstnanců i zaměstnavatelů. Pokusím se to rychle shrnout, pak doplním když tak dále. Zaměstnanec je kontaktován KHS, musí podstoupit testy na pozitivitu, nenastoupí tak na směnu a následně zavolá svému praktikovi, ten však vypíše pouze žádanku na testy, nikoliv však již samotnou neschopenku, neboť potvrzení o pracovní neschopnosti z důvodu karantény se vydává až poté, co je jasné, že je pozitivní test na COVID-19.

Stihl jsem to? Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP