(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády... (Není přítomen žádný člen vlády.) Zahajuji 56. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Právě jsem vás odhlásil a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, a tím se odprezentovali, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny na základě žádosti 59 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána v úterý 7. července elektronickou poštou.

 

Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jana Čižinského a poslance Miroslava Kalouska. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na osoby ověřovatelů.

Jestliže tomu tak není, tak já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno je nás v tuto chvíli 106, proti 104, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 56. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jana Čižinského a Miroslava Kalouska.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně: Věra Adámková od 15 do 17 hodin - pracovní důvody, Dana Balcarová do 9.45 - pracovní důvody, Jiří Běhounek - pracovní důvody, Josef Bělica - rodinné důvody, Petr Bendl - rodinné důvody, Jiří Bláha - zdravotní důvody, Pavel Blažek - pracovní důvody, Andrea Brzobohatá do 11 hodin - zdravotní důvody, Jana Černochová - pracovní důvody, Lenka Dražilová od 15 do 17 hodin - pracovní důvody, Jaroslav Dvořák - zdravotní důvody, Dominik Feri do 14.30 - pracovní důvody, Stanislav Fridrich - zdravotní důvody, Alena Gajdůšková - pracovní důvody, Ivan Jáč od 16 hodin - zdravotní důvody, Václav Klaus do 17 hodin - pracovní důvody, Jiří Kobza od 16 hodin - pracovní důvody, Barbora Kořanová od 17 hodin - pracovní důvody, Jana Levová - zdravotní důvody, Eva Matyášová - rodinné důvody, Marcela Melková od 9.45 do 11.30 - pracovní důvody, Jana Mračková Vildumetzová - rodinné důvody, Ivana Nevludová - osobní důvody, Tomio Okamura do 11 hodin - pracovní důvody, Ladislav Okleštěk - zdravotní důvody, Jana Pastuchová od 15 hodin - pracovní důvody, Petr Pávek - zdravotní důvody, Marie Pěnčíková - pracovní důvody, Pavel Plzák od 16 hodin - pracovní důvody, Věra Procházková - zdravotní důvody, Karel Schwarzenberg - pracovní důvody, Antonín Staněk - rodinné důvody, Karla Šlechtová od 17.30 - zdravotní důvody, Karel Tureček do 9.45 - pracovní důvody, Helena Válková do 10 hodin - rodinné důvody, Václav Votava - osobní důvody, Petr Vrána - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová - pracovní důvody, Jan Hamáček do 10 hodin a poté od 15 hodin - pracovní důvody, Jana Maláčová - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček - pracovní důvody, Robert Plaga - zdravotní důvody, Miroslav Toman - pracovní důvody, Lubomír Zaorálek - zdravotní důvody.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 56. schůze. Návrh pořadu je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Přivolám kolegy z předsálí a budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu 56. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro předložený pořad schůze. Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno je 126, pro 121, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

Nyní tedy přistoupíme k prvnímu bodu pořadu a já na chvíli předám řízení schůze kolegovi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobré dopoledne brzké. Já tedy otevírám první bod schváleného pořadu schůze, kterým je

 

1.
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se stanoví způsob projednávání
zpráv, informací nebo jiných obdobných podkladů v Poslanecké sněmovně
/sněmovní dokument 5222/

Návrh je tedy obsažen v tomto sněmovním dokumentu a ten vám byl doručen 13. května 2020. Prosím, aby se za navrhovatele slova ujal pan předseda Radek Vondráček, který, bude-li souhlasit, se zároveň stane zpravodajem. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Předkládaný návrh usnesení souvisí s přijatou novelou zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, kterou jsme jako plénum schválili v § 90 na 40. schůzi Poslanecké sněmovny v tomto volebním období. Senát novelu schválil bez připomínek a byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 15. dubna 2020 pod číslem 167/2020.

Jednou z podstatnějších změn, kterou obsahuje, je úprava způsobu projednávání zpráv, informací a jiných obdobných podkladů. Konkrétně se jedná o část 18 jednacího řádu § 114a a § 114b. Ve stručnosti k jeho principu. Je takový, že většinu zpráv, nebo můžeme říkat podkladů, projedná příslušný výbor, usnesení věcně příslušného výboru se bude bez dalšího považovat za rozhodnutí Poslanecké sněmovny, a to okamžikem schválení pořadu nejbližší schůze Poslanecké sněmovny. Tento následek nenastane v případě podkladů, které v souladu s § 1 odst. 2 jednacího řádu vymezí autonomní usnesení a které právě nyní projednáváme. Vychází se z předpokladu, že některé podklady jsou natolik významné, že by plenárně měly být projednány vždy. Jedná se o tento taxativní výčet podkladů: zprávy petičního výboru o přijatých peticích, jejich obsahu a způsobu vyřízení, výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize, výroční zprávy o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu, výroční zprávy o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře, zprávy a informace předložené veřejným ochráncem práv, návrh státního závěrečného účtu, zprávu o hodnocení plnění státního rozpočtu a střednědobý výhled státního rozpočtu, rozpočty státních fondů a dotačních programů v zemědělství, roční zprávy o výsledku hospodaření České národní banky, zprávy Národní rozpočtové rady o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu.

Úprava v jednacím řádu pamatuje i na případy, kdy si v plenárním projednání podkladu, který není zahrnut v tomto usnesení, může vynutit zákonem vymezená sněmovní menšina, potažmo výbor, písemnou žádostí doručenou předsedovi Poslanecké sněmovny nebo návrhem podaným při projednávání pořadu schůze podle § 54 odst. 5. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP