(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jiří Bláha. Připraví se Ivan Adamec. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já to vezmu rychle. Nejlepší odpad, který je, je odpad, který nevznikne. A souvisí to s tím, o čem jsme se bavili včera, to znamená obaly. Pokud to můžeme ovlivnit, tak to pojďme opravdu ovlivňovat. Já bych rád prostřednictvím pana předsedajícího poprosil pana ministra, abychom se tím začali opravdu zabývat, protože třeba tento kelímek, kde jsem si natočil před chvilkou kávu, kdyby stál pět korun, tak si to rozmyslím, jestli příště půjdu do automatu a za mých pět korun budu chtít další kelímek, který skončí na skládce. To samé je, když si půjdu koupit mobil a ten obal na mobil by stál padesát korun, tak si rozmyslím, jestli řeknu, že to chci i s obalem, anebo mi to dejte bez obalu. Ano, jsou výrobky, které nemůžou být bez obalu, ale je hromada výrobků, které můžou být bez obalu, a v ten okamžik tím, že bychom jasně stanovili pravidla, bychom určili, kolik odpadu bude. Ale to by tady nemohla být ta obrovská lobby, pro kterou je samozřejmě lepší, čím víc odpadu bude, tím bude více peněz do jejich kapes. Takže asi tak. Přemýšlejte o tom, možná že by stálo za to s tím něco udělat jednoduše. To znamená, že nevznikne-li obal, nebude odpad, nebude co třídit, nemusíme spalovat, nemusíme skládkovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Ivana Adamce a kolegyně Krutáková je připravena. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Ano, děkuji. Dámy a pánové, já se pokusím zareagovat na to, co tady padlo. Jsou automaty na kávu, kde si můžete dát svůj hrníček. To, že to není tady ve Sněmovně, si přičtěme sobě, že jsme nebyli aktivní, nechtěli jsme jiný automat. To je jenom potřeba si říct. Nebo jestli to umí, já nevím. Omlouvám se.

Ale já jsem tady chtěl zareagovat na ctěného kolegu pana poslance Dolínka. Naprosto v pohodě, já chápu jeho postoj, rozumím tomu. Na druhou stranu vždycky říkám, že pospíchat se má pomalu. A tady to vůbec není o tom, jestli se přeme, jestli budeme spalovat, jestli budeme skládkovat, nebo jestli budeme recyklovat. Podívejme se, co je cíl Evropské komise - recyklace 65 % v roce 2030 nebo 2035, teď to z hlavy nevím. Teď jsme v problému, kdy tady máme skládky, máme tady část spaloven, máme určitou kapacitu - nebo ZEVO, jak jim dneska říkáme - na jejich rozšíření. Ale podívejte se, zase se zvedá odpor občanské společnosti, a my tady za tu dobu podle mě nepostavíme nic. Tak si nalijme čistého vína, jak to je. Prostě skládky chceme zavřít, spalovny nepostavíme, nebo ZEVO nepostavíme a recyklovat to neumíme, protože bohužel tady nejsou jediné pořádné moderní recyklační linky, které by to uměly. A další věc je to, co s tím odpadem budeme nakonec dělat. Budeme říkat, že oběhové hospodářství je perpetuum mobile? To si nemyslím, to je krásný cíl, ale velmi těžce dosažitelný. To si asi uvědomujeme. Takže buďme rozumní.

Já jsem od hospodářského výboru naopak čekal, že ten termín minimálně zachová, protože se jedná o ekonomiku tohoto státu minimálně, když to řeknu takhle velmi opatrně, myslím, že jsme byli všichni překvapení. Pan kolega Dolínek příjemně, u mě ty pocity byly úplně jiného charakteru. Takže bych chtěl říct, fakt buďme rozumní, nevyzývejme se tady, ať je někdo ambiciózní, nebo není ambiciózní, spěchejme pomalu, protože odpadové hospodářství není vůbec nic jednoduchého. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Jana Krutáková, připraví se Jan Čižinský. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré ještě dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych se chtěla před závěrečným hlasováním zákona o odpadech zmínit o dvou návrzích, které jsou předkládány.

Jedním z nich je stanovení třídicí slevy a sazby poplatku. Ministerstvo životního prostředí navrhuje nově upravenou třídicí slevu v jednotlivých letech. Zatím se však ukazuje, že většina obcí včetně těch, které mají třídění jako svou prioritu a dlouhodobě do něj investují, na limity takto navržené třídicí slevy nedosáhne. Návrh může tedy vést k tomu, že obce budou ve finále spíše rezignovat na potřebu vysokého stupně třídění a produkovat větší množství směsných odpadů. To je však v rozporu s cíli Evropské unie, která definovala, že již do roku 2030 má být množství směsných odpadů redukováno na polovinu.

V reakci na aktuální situaci týkající se pandemie koronaviru, která zasáhla i odpadové odvětví, konkrétně nakládání s komunálními odpady, navrhujeme tedy posunutí výpočtu třídicí slevy až ve vztahu k poplatkovému období roku 2023. Též navrhujeme změnu sazby poplatků, a to s ohledem na dosaženou úroveň třídění tak, aby měly obce určité záchytné úrovně a neztratily zcela nárok na slevu a byly přitom dále motivovány ke zvyšování míry třídění komunálních odpadů. Naše obce podporují evropské cíle. Jsou pro postupné omezení skládkování, jak stanoví Evropská unie, jsou pro třídění odpadu a chtějí splnit závazné recyklační cíle. Dejme jim tedy k tomu ty správné podmínky.

A druhá věc, kterou bych tady chtěla zmínit, je pozměňovací návrh, který předkládá pan kolega Zahradník a je označen pod písmenem A15. Pozměňovací návrh vkládá do přechodného ustanovení v § 160 nově dva odstavce, které zavádějí, že za odpady určené k využití na skládce v první fázi provozu skládky a k výrobě výrobků není třeba vybírat poplatek za ukládání podle § 45, a to zpětně po nabytí účinnosti zákona č. 229/2014. Rovněž tak za odpady podle předchozího odstavce provozovatel skládky nevytváří finanční rezervu. Jedná se tedy o zpřesnění rozsahu poplatkové povinnosti.

Z textu pozměňovacího návrhu i z odůvodnění je evidentní záměr vytvořit retroaktivní pravidlo a za takové ukládání odpadu se v některých příkladech poplatek neplatí, a to zpětně. Pravidlo obsažené v pozměňovacím návrhu představuje takzvanou pravou retroaktivitu, to je situaci, kdy účinky nové právní úpravy nepůsobí jen do budoucna, ale též zpětně. Rovněž tak to vysvětluje i nález Ústavního soudu pod č. 53/10, body 145 a 147. Poplatková povinnost původců odpadu se nejeví být rozporná s principy humanity a morálky, naopak byla stanovena pro ochranu životního prostředí jako hodnoty chráněné v článku 7 Ústavy. Nic rovněž nenasvědčuje tomu, že by poplatková povinnost podle § 45 zákona o odpadech a její dosavadní výklad byly protiústavní a rozhodně takovou protiústavnost Ústavní soud nekonstatoval. Zvlášť závažným zásahem do principu právní jistoty a důvěry v právo a nabytých práv by bylo, kdyby obce musely na základě retroaktivního zákona vybrané poplatky vracet. Považujeme tedy proto tento pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o odpadech za protiústavní, odporující článku 1 odst. 1 Ústavy, který zakotvuje zákaz pravé retroaktivity jako jednu z náležitostí demokratického právního státu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Krutákové. Vyvolala faktickou poznámku pana zpravodaje, tedy kolega Schiller se ujme slova a kolega Čižinský posečká. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Schiller: Já děkuji, pane předsedající. Já jsem nechtěl, ale musím teď reagovat na paní kolegyni, protože pozměňovacím návrhem, který předkládám spolu s kolegyní Fialovou, Kalousem, Pěnčíkovou a Babkou, měníme tu třídicí slevu tak, aby byla skutečně nastavena jinak, takže ta, kterou jste předčítala, už je vlastně překonána tímto pozměňovacím návrhem. To je ten první bod. Doufejme, že získáme podporu a že všichni skutečně tento pozměňovací návrh podpoří.

A druhá věc je, co jste mluvila o bodu A15, který je tam daný. Pan kolega Birke, který mi to poslal, a já mu za to moc děkuji, nechal, protože jsme to řešili na hospodářském výboru, udělat rozbor u advokáta pana profesora doktora Gerlocha. Je to dlouhé, má to devět stran, nebudu to číst celé, ale myslím si, že ten závěr je úplně, dá se říct, zásadní. Tak já budu citovat z této zprávy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP