(16.40 hodin)
(pokračuje Válková)

A poslední návrh, který byl vlastně do systému v té poslední podobě vložen dneska, přednese pan poslanec Bartošek. Týká se v podstatě doplnění dvou skutkových podstat přečinů, § 404a a 404b, což je reakce na současnou situaci, kdy se někdy zneužívá určitých symbolů, prodávají se nacistické symboly a další, o čemž myslím, že přesvědčivěji bude hovořit právě pan poslanec, který si tento pozměňovací návrh připravil.

Za mě je to teď všechno. Myslím si, že řada těch změn možná ještě vyvolá diskusi, takže jsme samozřejmě s paní ministryní k dispozici. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji paní zpravodajce Heleně Válkové za podrobnou informaci. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám prvního přihlášeného pana poslance Tomáše Vymazala. Ještě než dojde k pultu, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jan Skopeček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych představil pozměňovací návrh pod číslem sněmovního dokumentu 5023, ke kterému se pak přihlásím v podrobné rozpravě.

Již od prosince 2017 jsem předsedou stálé komise pro kontrolu použití odposlechu a za tu dobu jsem si nemohl nevšimnout nepřehledných situací, ve kterých dochází k tomu, že osoby, jejichž telekomunikační provoz byl odposloucháván, nejsou v rozporu se zákonem o této skutečnosti vůbec informovány. Domnívám se, že jde o důsledek toho, že vypořádávání informační povinnosti ohledně odposlechů je zákonem uloženo velkému množství subjektů, primárně soudů, aniž by existoval zastřešující orgán nebo systém, který by byl schopen nad tímto procesem vykonávat účinnou kontrolu. Výsledkem je pak to, že odposlouchávaná osoba nejenže neobdrží informaci, na kterou má ze zákona nárok, ale nemá ani možnost se obrátit na Nejvyšší soud za účelem prošetření legitimity daného odposlechu. Tady mohu uvést příklad novináře Janka Kroupy, jehož telekomunikace byla po pět měsíců nezákonně monitorována, o čemž byl informován až po mnoha letech.

Pro nápravu tohoto stavu navrhuji zúžit současný okruh subjektů zodpovídajících za naplnění informační povinnosti pouze na státní zastupitelství, které bude mnohem snáze schopné celý proces ve své režii kontrolovat a plnění informační povinnosti evidovat. Stejně tak navrhuji vznik informační povinnosti přesunout z konce celého trestního řízení už na konec řízení přípravného, aby se odposlouchávané osoby o tomto zásadním průniku do svých práv dozvěděly mnohem dřív.

Návrh jsem měl možnost prodiskutovat na Nejvyšším státním zastupitelství, kde se obávali možné kompromitace vyšetřovacích procesů v důsledku změn v řešení informační povinnosti. S ohledem na to, že návrh požaduje její vypořádání až na konci přípravného řízení, kdy je vyšetřování již ukončeno a jeho výsledky jsou k dispozici všem zúčastněným, takováto situace nehrozí.

Další výhradou byla potenciální nutnost koordinovat činnosti napříč jednotlivými odděleními státního zastupitelství nebo soudů. K takovéto situaci nicméně dochází již v současnosti a návrh by ve skutečnosti měl tyto mechanismy zjednodušit celkovým převzetím vypořádávání informační povinnosti státním zastupitelstvím.

Věřím tedy, že by mnou podaný návrh nevedl k žádné kompromitaci vyšetřování a zároveň by zajistil občanům dřívější informovanost o hlubokém zásahu do jejich soukromí, stejně tak jako možnost se takovému zákroku bránit v případě, že není legitimní. Děkuji vám za zvážení tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomáši Vymazalovi. Nyní pan poslanec Zdeněk Ondráček - pardon, nejdříve s přednostním právem předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. S faktickou? V tom případě faktická poznámka. Měřím vám čas, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Kolegovi se omlouvám. Jenom faktickou poznámku, protože po vystoupení paní zpravodajky, kde hovořila o poslaneckém návrhu 466 - kde jsem také jedním ze spolupředkladatelů -, který byl včleněn do tohoto sněmovního tisku 453 a kde se mluvilo o té možnosti propouštění, nebo řekněme odpouštění zbytku trestu po jedné třetině, je potřeba dodat, že i u těch zvlášť závažných zločinů, které paní profesorka a paní kolegyně Válková vyspecifikovala, že jsou tam ty výjimky, nesmí být proti životu a zdraví a tak dále a tak dále, tak vždycky je tam ta jedna podmínka: musí se jednat o prvotrestaného pachatele. Pokud je to recidivista, a při jakékoliv jiné podmínce je to recidivista, tak o tom nemůžeme ani mluvit. Žádná možnost jedné třetiny není možná u recidivistů, tato možnost jedné třetiny je pouze u prvotrestaných pachatelů. To jenom na doplnění, abyste si vy, kteří nejste úplně znalí trestního práva, nemysleli, že chceme vraha anebo někoho, kde je zvlášť závažný zločinec a dopouští se trestné činnosti opakovaně, propouštět po jedné třetině odpykaného trestu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, paní ministryně, rozhodl jsem se podat návrh na změnu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a reaguji tak na dlouhodobý problém, který však v současné době eskaluje, když jsou za účelem zisku a ve velkém rozsahu komerčně šířeny předměty s tematikou propagující zejména nacistická, ale i další ideologická hnutí, která směřují k potlačování práv a svobod člověka. Skutkové podstaty trestných činů týkajících se ideologického hnutí, která směřují k potlačování práv a svobod člověka, jsou v současné době obsažené v § 403 a 404 trestního zákoníku. Ty však neumožňují předmětné jednání potrestat, protože se v praxi nedaří prokázat úmysl pachatele podporovat nebo propagovat tato hnutí. Fakticky jsou však tyto předměty nakupovány a používány převážně těmito ideologickými hnutími a jejich stoupenci za účelem další propagace. Zároveň volný prodej těchto předmětů a následně jeho beztrestnost a tolerování ze strany státu přispívá k rozšiřování povědomí široké veřejnosti o těchto hnutích a snižuje vnímání závažnosti a protiprávnosti jejich činů a myšlenek v očích veřejnosti především v souvislosti s nacismem.

Z tohoto důvodu navrhuji, aby byly do trestního zákoníku vloženy dva nové trestné činy, a to trestný čin šíření propagandistického materiálu hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka jako nový § 404a a trestný čin použití symbolu hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka jako nový § 404b. V rámci trestného činu použití symbolů hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka dále navrhuji rozlišení základní a kvalifikované skutkové podstaty tohoto trestného činu. Zároveň je součástí mého návrhu také společné liberační ustanovení § 404c, které vymezuje případy, kdy se o trestný čin jednat nebude.

Já vás, kolegyně a kolegové, prosím jednak o projednání a o případnou podporu tohoto mého pozměňovacího návrhu, protože jsem přesvědčen, že není možné, aby si skutečně z masových vrahů nacistické říše lidé dělali komerční zboží a prodávali jej, jak jsme toho nyní svědky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy ještě v obecné rozpravě pan poslanec Zdeněk Ondráček.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Já si dovolím zareagovat na svého předřečníka. Já v podstatě s tím překvapivým vyjádřením pana poslance Bartoška souhlasím, ovšem jsme ve stadiu druhého čtení, kdy bych velmi uvítal rozpravu na půdě ústavně-právního výboru, popřípadě jiného výboru, kde bychom o této věci mohli diskutovat a pregnantně vykvalifikovat to podání, respektive ten trestný čin jako takový, aby nám z toho nevznikl trestný čin, kdy orgány činné v trestním řízení budou mít víc problémů, než mají se současným pojetím trestního zákoníku při stíhání těchto trestných činů.

Takže se s tím samozřejmě seznámím teď ještě po druhém čtení, jak to pan poslanec načetl, ale teď říkám, že nevím, jak se k tomu budu moct postavit, ale v každém případě jsem ochoten a připraven za klub KSČM o této věci diskutovat a klidně i formou poslaneckého návrhu předložit novelu trestního zákoníku, kde bychom došli k tomu, že tyto formy trestné činnosti budou postižitelné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP