(14.20 hodin)
(pokračuje Rakušan)

Proto prosím o podporu zařazení tohoto bodu. A ještě jednou upozorňuji, vaši zástupci hlasovali pro usnesení komise pro odposlechy, které doporučuje založení dané komise. My jako STAN navrhujeme dočasnou komisi, a to v délce trvání do 31. 8. 2021.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. K pořadu schůze s přednostním právem je dále přihlášen pan předseda Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já navážu na pana předsedu Vítka Rakušana. Musím říct, že to, co tady zmiňoval, považuji za velmi důležitý návrh pořadu této schůze, aby tady jasně zaznělo a bylo vysvětleno, jak tedy to, co bylo proneseno ze strany místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa, jak to jako Poslanecká sněmovna bereme. Jestli to většina Poslanecké sněmovny bere, že to bylo něco, co bylo i za ně řečeno, nebo to byl naprostý nonsens. Protože z mého pohledu Vojtěch Filip mluvil jako starý bolševik. Protože samozřejmě bolševikům vadil postup legionářů a jejich boj na území Ruska proti bolševikům. Takže chápu, že zarytému komunistovi takovýto postup musel vadit. Ale je to poplivání památky více než 60 tisíců legionářů, kteří se v Rusku podíleli dlouhé roky na vítězství v první světové válce a položili také základy pro to, aby zde mohl vzniknout samostatný československý stát.

Myslím si, že v mnoha obcích, ze kterých pocházíme, nebo v našich rodinách je mnoho dědů a pradědů, kteří tam tenkrát bojovali, a někteří z nich položili svoje životy. Je to více než 4 100 lidí, kteří tehdy v Rusku položili život také za to, že jsme mohli jako samostatný československý stát vzniknout. A já bych byl velmi rád, kdybychom si to jako Poslanecká sněmovna vyjasnili, jestli takovéto výroky bereme jako oficiální reprezentaci představitele Poslanecké sněmovny.

Druhá věc, kterou bych měl na srdci. Byl bych velmi rád, kdyby mohl vystoupit buďto pan premiér, nebo pan předseda poslaneckého klubu hnutí ANO, aby nám vysvětlili vyjádření, které řekla naše kolegyně poslankyně Kořanová, které si můžeme přečíst dneska v médiích, o tom, co nás čeká na pořadu jednání Sněmovny zítra, a sice volba členů do mediálních rad. Jestliže přečtu v deníku Info informace o tom, jaký je tedy postup v zítřejší volbě, jaká je strategie z hlediska návrhu na odvolávání člena Rady České televize, tak musím říct, že jsem velmi překvapený. Velmi rád bych slyšel od pana předsedy Faltýnka nebo od pana předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, jestli je to tedy oficiální přístup celého poslaneckého klubu ANO k volbě, kterou máme zítra absolvovat.

Protože to, co zaznělo v médiích, doufám, že bude dementováno a bude jasněji vysvětleno. (Posl. Faltýnek reaguje z pléna.) Já poprosím, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, takto na nás pokřikovat je úplně zbytečné. Jestliže se dočítáme, že prostě je tady plán, jak bude odvolán jeden současný člen Rady České televize, jak bude nahrazen, že v té mediální radě nemají místo komunisté, a proto se jim to místo musí vytvořit a uvolnit, tak se musím přiznat, že toto se dočítat z médií je opravdu velký nonsens.

Máme zítra před tajnou volbou rady. Ta rada má zákonem jasně dané povinnosti, má jasně daný status. A jestliže se tady s tím takovýmto způsobem handluje, jak se to můžeme dočítat, tak já doufám, že zazní informace, že to je něco, co naprosto odporuje tomu, jakým způsobem zítra k té volbě hnutí ANO bude přistupovat, i celá koalice. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Chápu to jako návrh nového bodu, nebo jenom vyzýváte k vyjádření? (Jenom vyzývám k vyjádření.) Jenom vyzývá, nejedná se o návrh na doplnění programu.

S přednostním právem zde máme za klub ČSSD pana poslance Veselého, předsedu zahraničního výboru, poté pan místopředseda Filip s přednostním, poté se mi přihlásil pan předseda Faltýnek, jestli jsem dobře zaregistroval. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si také dovoluji navrhnout zařazení nového bodu. Jmenoval by se kompenzace za snížení daňových příjmů obcí a krajů v důsledku výplaty kompenzačního bonusu. Tento bod jsem konzultoval i s kolegou Martínkem z Pirátů, takže dejme tomu, že je to společný návrh. On se k tomu potom vyjádří také.

O co se jedná. Víme, že tady dneska zřejmě jako druhý bod máme mít senátní vratku právě o výplatě kompenzačního bonusu. Ta senátní vratka principiálně reaguje na to, že obce a kraje přijdou o části RUD v důsledku výplaty kompenzačního bonusu. Pokud bychom hlasovali pro senátní verzi, tak je problém v tom - a to doufám, že jsme na tom nějak ve shodě - že by nemohl být kompenzační bonus vyplácen a způsobilo by to obrovský problém.

Na druhou stranu my souhlasíme s tím, že je nespravedlivé, aby se svými financemi na výplaty kompenzačního bonusu podílely obce a kraje. Tedy chceme navrhnout zvláštní bod, který bychom předřadili před sněmovní tisk 850, tedy podle toho, jak jsem sledoval pořad schůze, tak by to byl nový bod dvě. Kdybychom přijali usnesení, kterým bychom se vyjádřili k této věci a pomohli vládě, respektive uložili vládě nějakým způsobem reagovat na to, aby obce a kraje nehradily čistě ze svého, respektive aby jim ta ztráta v důsledku výplaty kompenzačního bonusu byla nahrazena.

My jsme uvažovali i o modelu, řekněme, doprovodného usnesení k tomu vlastnímu sněmovnímu tisku, nicméně víme, že je s jednacím řádem nekomfortní, proto navrhujeme tento zvláštní bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Filip, poté pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Stanjura. Všechno přednostní práva.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedo. Členové vlády, paní a pánové, já budu stručný. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna do této schůze zařadila nový bod s názvem Doprovodné usnesení k zákonu číslo 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu. Jedná se tedy o ten zmíněný tisk 850. Ten důvod je prostý. Protože tak jak tady předřečník řekl, v případě přijetí senátního návrhu se nám zhroutí vyplácení těch kompenzací. Zhroutí se ale i financování obcí, a je potřeba tedy co nejdříve rozhodnout o tom, jak postupovat zejména ve prospěch malých obcí, u kterých dojde při výpadku těch sdílených daní k potížím.

To usnesení k tomu nově zařazenému bodu, který by byl právě po projednání tisku 850, druhém bodu dnešní schůze, by znělo: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o předložení - za prvé návrhu řešení výpadku příjmů ze sdílených daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 u obcí do tří tisíc obyvatel; za druhé Poslanecká sněmovna žádá vládu o předložení návrhu finančního zajištění investičních akcí obcí a krajů v letech 2020 a 2021 v souvislosti s výpadkem daňových příjmů." To je tedy návrh bodu, u kterého žádám o zařazení za bod číslo dvě, a návrh usnesení, abyste věděli, co je smyslem toho návrhu.

Mohu poděkovat ministryni pro místní rozvoj za to, jak se zachovala k těm obcím a k tomu novému programu, který je tam. Ale ten je samozřejmě plošný a nezahrnuje právě ty obce, o které jde nejvíc, kdy případný výpadek sdílených daní znamená v podstatě nedostatek finančních prostředků pro kofinancování. Rozumím tomu, že jsme tady schválili určitý model financování ať už fyzických osob zaměstnaných, ať už OSVČ, ať už malých eseróček. Ale to samozřejmě jde na úkor toho daňového výsledku a ty sdílené daně se prostě rozdělují tím podílem, který je tady schválen v rozpočtovém určení daní pro stát, obce a kraje. A jestliže se tedy nemohou všichni podílet stejným dílem, tak je potřeba, abychom ty nejzranitelnější obce nějakým způsobem ochránili. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další přednostní právo pan předseda Faltýnek. Připraví se pan předseda Stanjura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP