(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 45. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejprve odhlásím. Poprosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 16 hlasuje pan poslanec Bartoš. S náhradní kartou číslo 21 hlasuje paní poslankyně Pekarová Adamová.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 45. schůze dne 2. dubna tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne.

 

Nyní bychom nejprve přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jiřího Miholu a poslance Jiřího Valentu. Ptám se, zda je zde nějaký jiný návrh na určení osoby ověřovatelů. Nikoho nevidím, necháme tedy o návrhu, který zazněl, hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo pro navržené ověřovatele. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno je 134 poslanců, pro 132, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 45. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jiřího Miholu a Jiřího Valentu.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Miroslav Grebeníček - zdravotní důvody, Jana Levová - zdravotní důvody, Jana Mračková Vildumetzová - rodinné důvody, Petr Pávek - zdravotní důvody, Vít Rakušan do 16.30 - rodinné důvody, Karel Schwarzenberg - zdravotní důvody, Václav Votava - osobní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček do 15.00 hodin - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody.

Paní poslankyně, páni poslanci, ve čtvrtek 19. března jsem svým rozhodnutím na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila Poslanecké sněmovně, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Jedná se o vládní návrh zákona o spotřebních daních, sněmovní tisk 825; vládní návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení, sněmovní tisk 828; vládní návrh zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, sněmovní tisk 829; vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu, sněmovní tisk 830; vládní návrh zákona o správě daňového odpočtu, sněmovní tisk 831; vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., sněmovní tisk 832; vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, sněmovní tisk 833.

Svým rozhodnutím číslo 47, číslo 49 a číslo 50 jsem rozhodl o projednání těchto vládních návrhů ve zkráceném jednání a přikázal jsem sněmovní tisk 825 rozpočtovému výboru, sněmovní tisk 828 výboru pro sociální politiku, sněmovní tisk 829 výboru pro zdravotnictví, sněmovní tisk 830 rozpočtovému výboru, sněmovní tisk 831 rozpočtovému výboru, sněmovní tisk 832 rozpočtovému výboru a sněmovní tisk 833 rozpočtovému výboru k projednání a stanovil jim nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 21. dubna do 12.00 hodin u sněmovních tisků 825 a 828 a do 23. dubna 2020 do 18.00 hodin u sněmovních tisků 829 až 833.

S náhradní kartou číslo 23 hlasuje pan poslanec Volný Lubomír, s náhradní kartou číslo 22 hlasuje paní poslankyně Kovářová, s náhradní kartou číslo 24 pan poslanec Beitl.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s tím, co jsem vám právě přečetl, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze posoudit před projednáním návrhu pořadu, zda stav legislativní nouze trvá.

S náhradní kartou číslo 6 hlasuje paní poslankyně Valachová.

Otevírám rozpravu. Ptám se, zda chce někdo vystoupit ke stavu legislativní nouze. Nikoho nevidím, nikdo se do rozpravy nehlásí, já ji tedy končím a přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno je 171 poslanců, pro 164, proti 0, návrh byl schválen.

 

Nyní tedy přistoupíme ke stanovení pořadu 45. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejprve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se dohodlo dnešní grémium. Navrhujeme:

Za prvé, zařadit do návrhu pořadu návrhy zákonů předložené k projednání ve zkráceném jednání, tj. sněmovní tisk 825, 828, 829, 830, 831, 832 a 833.

Za druhé, zařadit do návrhu pořadu zákony zamítnuté a vrácené Senátem. Jedná se o

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 516/5/ - vrácený Senátem,

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 530/5/ - vrácený Senátem,

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 580/5/ - vrácený Senátem,

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. /sněmovní tisk 812/3/ - zamítnutý Senátem,

návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty /sněmovní tisk 815/2/ - vrácený Senátem,

návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k podnikání /sněmovní tisk 816/3/ - vrácený Senátem,

návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 819/2/ - zamítnutý Senátem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP