(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Děkuji panu zpravodaji a můžeme pokračovat otevřením obecné rozpravy. Konstatuji ovšem, že nemám žádnou přihlášku do této rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Pokud nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. V tom případě asi není o závěrečná slova zájem. Pane ministře? Pane zpravodaji? (Nepřejí si vystoupit.)

Zahajuji podrobnou rozpravu. Ani do té nemám písemnou přihlášku. V tom případě se ptám, kdo se hlásí z místa. Jestli nikdo, končím i rozpravu podrobnou. Vzhledem k tomu, že nikdo v podrobné ani obecné rozpravě nevystoupil, nemáme žádný návrh na hlasování, mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu, poděkovat panu místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu a panu zpravodaji a ukončit tento bod.

 

Pokračovat budeme bodem

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 582/ - druhé čtení

Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi, že zůstal u stolku zpravodajů. Požádám ještě, aby své místo zaujal i zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Patrik Nacher. Pan místopředseda vlády nám z pověření vlády tento bod uvede. Požádám, pane místopředsedo, ještě o klid v sále, aby vaše úvodní slovo mohlo být v důstojném prostředí. Pokud máte jiné diskuze, prosím zásadně v předsálí. A to platí i pro předsedy poslaneckých klubů. Děkuji. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jedná se o zákon, kterým se mění zákon č. 634, o ochraně spotřebitele. Podstatou je to, že se přijímá nařízení Evropského parlamentu o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů. Fakticky jde o to, aby přeshraniční spolupráce, která existuje, byla koncentrována tak, že instituce typu, které mohou vykonávat přeshraniční dozor, jako je Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Český telekomunikační úřad, obecní, krajské živnosťáky a další, tak aby tato pravidla byla použitelná pro všechny tyto instituce v rámci přeshraničního obchodu, s tím, že zákon o ochraně spotřebitele takto určuje 23 správních orgánů, které tedy budou příslušné uplatňování daného nařízení realizovat. Ta adaptace vyžaduje i provedení celé řady odpovídajících změn v některých dalších zákonech a právě z tohohle důvodu byly kromě novely zákona o ochraně spotřebitele provedeny změny řádově i v dalších 15 právních předpisech.

V rámci projednávání prvního čtení byl návrh zákona přikázán k projednání hospodářskému výboru. Toto jednání proběhlo dne 11. 12. V rámci projednání byl uplatněn jeden pozměňovací návrh a jeho obsahem bylo zakotvení povinnosti správního orgánu informovat dotčenou osobu o tom, že žádal banku o poskytnutí informací vztahujících se k této osobě, a to přesně ve lhůtě 24 měsíců ode dne podání žádosti. Pozměňovací návrh byl hospodářským výborem přijat a Ministerstvo průmyslu a obchodu k němu zaujalo souhlasné stanovisko. Takže v souvislosti s potřebou adaptace českého právního řádu na toto nové nařízení a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná čistě o adaptační novelu, bych vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, chtěl požádat o podporu tohoto návrhu na dnešním jednání.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 582/1 a 582/2. A teď už požádám zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Patrika Nachera, aby nás informoval o jednání výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, je to na vás.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Pěkné odpoledne v novém roce.

Jak již bylo řečeno, návrh projednal 11. prosince 2019 hospodářský výbor. Přijal jeden pozměňovací návrh Romana Kubíčka, který reaguje na zvýšené pravomoci, mezi které patří právě i ten průlom do bankovního tajemství. Tento pozměňovací návrh se týká určitých pojistek, které by měly zabraňovat tomu zneužití vzhledem k tomu, jak to popsal pan ministr, kolika různých správních orgánů se tato nová pravomoc týká. Jedním z těchto možných, a já si myslím, i efektivních řešení je zavedení určité povinnosti správního orgánu informovat ten dotčený subjekt či toho občana, že o něm byly zjišťovány údaje, které jsou chráněny bankovním tajemstvím.

V tomto duchu byl přijat jediný pozměňovací návrh, který byl projednán, a já si tudíž dovolím v této chvíli přečíst usnesení:

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu náměstka ministra průmyslu a obchodu Reného Neděly a zpravodajské zprávě poslance Nachera a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit sněmovní tisk 582 ve znění schváleného pozměňovacího návrhu - jejž jsem před chvilkou odůvodnil -, který v části první článku 1 v novelizačním bodě 6 § 24g doplňuje odst. 6, který zní: "6. Příslušný orgán do 24 měsíců ode dne podání žádosti podle odst. 2 vyrozumí dotčený subjekt, že o něm požadoval údaje podle odst. 2." - To je to, co jsem před chvilkou vysvětloval;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona;

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru;

IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Já potom v podrobné rozpravě načtu ještě jeden pozměňovací návrh týkající se účinnosti tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Můžeme pokračovat, a to obecnou rozpravou, do které mám dvě přihlášky, a to s faktickými poznámkami - kolegu Baxu a paní kolegyni Richterovou. Nevidím. Paní poslankyně Richterová se hlásila. Tak je to omyl. Kolegu Baxu nevidím, tak také ne. V tom případě nemám žádnou písemnou přihlášku a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Můžeme tedy pokračovat rozpravou podrobnou a tam eviduji přihlášku pana zpravodaje, kterému hned udělím slovo. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se to celé posouvalo, což byl mimochodem ten důvod, proč jsme navrhovali, abychom to projednávali podle § 90 a schválili to v rámci prvního čtení, si všimněte, že tam je ta účinnost psaná od 17. ledna 2020, což se nedá logicky stihnout, pokud se nebudeme vracet v čase. Já bych si dovolil načíst pozměňovací návrh k článku 16, který nově zní, že tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2020, tudíž se jenom posouvá ta účinnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo - pane místopředsedo vlády? Není tomu tak, mohu tedy ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Poděkuji panu místopředsedovi vlády, poděkuji zpravodaji a končím bod o ochraně spotřebitele. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP