Úterý 21. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 411/ - druhé čtení

Z pověření vlády nám návrh zákona uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Ale ještě, než jí udělím slovo, požádám, aby své místo u stolku zpravodajů zaujal také zpravodaj pan poslanec Tomáš Kohoutek. Nyní tedy - ještě chviličku, paní ministryně - došla omluva předsedovi Poslanecké sněmovny. Mezi 14.30 a 17. hodinou se ze zdravotních důvodů omlouvá Karel Schwarzenberg.

Nyní má tedy slovo paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, na úvod druhého čtení mi dovolte, abych vám alespoň ve stručnosti přiblížila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Mezi zásadní navrhované změny tohoto překladu lze zařadit zejména: vyloučení předkupního práva v některých případech spoluvlastnictví jednotky a v případech spoluvlastnického podílu na funkčně související nemovité věci, zejména pozemku, a v případě jeho převodu s jednotkou - tady, pokud si vzpomenete na první čtení, se debatovaly například garáže; úpravu vzniku společenství vlastníků jednotek s jedním členem a na to navazující další úpravy týkající se vzniku společenství; zpřesnění úpravy správy domu bez vzniku společenství; zjednodušení procesu přijímání změn prohlášení; dále zjednodušení procesu prodeje jednotky vlastníka, který porušuje své povinnosti; zpřesnění textu ustanovení o přechodu dluhů v souvislosti s převodem jednotky a některé další změny.

Vzhledem k souvislosti úpravy bytového spoluvlastnictví obsažené v občanském zákoníku k zákonu č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev, jsou navrženy i dílčí úpravy v tomto zákoně.

Další navržená změna se promítá do oblasti nájemních vztahů k bytům a souvisí s možností sjednání smluvní pokuty mezi nájemcem a pronajímatelem v případě porušování povinností vyplývajících z nájmu. Rovněž se navrhuje zjednodušit bytovým družstvům možnost přijímat změny stanov v záležitostech, které se týkají zejména práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu a zjednodušit i svolávání členské schůze a informování členů družstva.

Návrh byl v prvém čtení přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Chtěla bych moc poděkovat za projednávání tohoto návrhu na ústavně-právním výboru, který se problematikou opravdu zabýval velmi podrobně. Na svém usnesení ze dne 11. prosince 2019 doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila, a současně přijal několik pozměňovacích návrhů. Předpokládám, že tyto návrhy budou posléze představeny, a samozřejmě se k nim vyjádřím při jejich projednávání.

Vzhledem k významu této novely pro praxi, která je pro oblasti bytového spoluvlastnictví více než složitá, moc prosím o podporu tohoto návrhu a jeho propuštění do třetího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové. Konstatuji, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 411/1 až 411/3. Nyní požádám zpravodaje ústavně-právního výboru Tomáše Kohoutka, aby nás informoval o jednání a případné návrhy odůvodnil. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Tomáš Kohoutek: Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Ústavně-právní výbor se projednáváním tisku 411 zabýval na čtyřech jednáních ústavně-právního výboru, kdy několikrát toto projednávání bodu bylo přerušeno. Následně na své 53. schůzi ze dne 11. prosince 2019 přijal usnesení číslo 179, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila.

Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky. Zde si dovolím odkázat na písemné vyhotovení tisku 411 odst. 3, kde se konkrétně jedná o 15 změn a doplňků, které upravují zejména předkupní právo spoluvlastníků, dále pak povinnosti vlastníků bytových jednotek vůči společenství vlastníků a jednotek, precizuje úpravy bytových družstev a zejména vypořádací podíly a v neposlední řadě navrhuje změnu účinnosti zákona.

Následně pověřil předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocnil zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavně-právního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a budeme pokračovat otevřením obecné rozpravy, do které mám přihlášku pánů poslanců Dominika Feriho a Jana Poura. Nyní tedy pan poslanec Dominik Feri, řádně přihlášený do obecné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Můj příspěvek v rozpravě bude tak krátký jako můj pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh nevymýšlí nic nového, jenom zachovává současnou úpravu a snaží se vyrovnat novelou zakotvovanou nerovnost mezi bytovými družstvy a vlastníky jednotek v takzvaných smíšených domech, to znamená v domech, kde už jsou některé jednotky převedené, ještě nevzniklo SVJ a je tam ještě to bytové družstvo. Protože ta úprava, tak jak je navrhována, by mohla vést k tomu, že by mohla být naprosto paralyzována efektivní správa toho daného domu. Mohlo by se stát, že byť jeden vlastník by se neúčastnil schůze vlastníků, tak by to rozhodnutí nemohlo být tímto způsobem učiněno. Proto navrhuji tímto pozměňovacím návrhem zachování současné úpravy, která je, myslím, nejenom na papíře, ale i v praxi funkční a osvědčila se. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Dominiku Ferimu. Nyní pan poslanec Milan Pour. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Pour: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vám také přiblížil obsah svého pozměňovacího návrhu, ke kterému se ještě přihlásím v podrobné rozpravě. Tento pozměňovací návrh se týká společenství vlastníků jednotek, tedy potažmo všech občanů, kteří vlastní byt.

Dle stávající právní úpravy i dle právní úpravy navrhované jsou nastavena odlišná pravidla pro přijetí stanov společenství vlastníků jednotek, kdy pouze některá z nich vyžadují formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu, a to podle toho, kým jsou založeny. Od toho se potom odvíjí i požadavky na změnu těchto stanov, kdy změna stanov SVJ, které byly povinně přijaty formou notářského zápisu, musí být nadále provedena již navždy formou notářského zápisu, zatímco v případě změn stanov ostatních SVJ tomu tak není, respektive zatím nebylo judikováno, že by tomu tak být mělo.

V této souvislosti ještě poznamenám, že otázka formy stanov společenství vlastníků jednotek založených před 1. 1. 2014 již byla předmětem soudních rozhodnutí, kdy každý ze dvou vrchních soudů, které v České republice působí, věc posuzoval jinak, až nakonec došlo k tomu, že se vrchní soudy shodly na tom, že v případě těchto společenství vlastníků jednotek pro změnu stanov formou notářského zápisu požadovat nebudou.

Jakkoliv různé způsoby založení společenství vlastníků jednotek v novém občanském zákoníku možná mohou odůvodňovat různé požadavky na formu stanov, v případě jejich změn již tyto různé podmínky dle mého odůvodněny nejsou, neboť v těchto fungujících společenstvích již není nic, co by je odlišovalo. Z tohoto důvodu tedy předkládám pozměňovací návrh, ve kterém je jednoznačně stanoveno, že pro změnu stanov společenství vlastníků jednotek se forma veřejné listiny nevyžaduje. Tím dojde k posílení právní jistoty v této věci a zároveň se předejde dalším případným soudním sporům v této otázce, které by ještě mohly vyvstat.

A na závěr ještě konstatuji, že tento pozměňovací návrh má podporu Svazu českých a moravských bytových družstev jakožto zájmového sdružení sdružujícího bytová družstva a společenství vlastníků jednotek v působnosti po celé České republice. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pourovi a ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Není tomu tak. Můžeme tedy přejít k rozpravě podrobné. V podrobné rozpravě je jako první přihlášen pan poslanec Dominik Feri. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hlásím se tímto ke sněmovnímu dokumentu číslo 4159, který obsahuje odůvodnění, ale věc už byla dostatečně odůvodněna v rámci obecné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. I tak je možné odůvodnit, protože to v písemném textu parlamentního tisku je. Nyní pan poslanec Milan Pour v podrobné rozpravě. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Pour: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jak už jsem uvedl v obecné rozpravě, hlásím se nyní ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uveden jako sněmovní dokument pod číslem 3204. Tento pozměňovací návrh se týká změny stanov společenství vlastníků jednotek, a to tak, že v této otázce staví na roveň všechna společenství vlastníků jednotek, kdy změna stanov by nevyžadovala formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu, pro žádné společenství vlastníků jednotek bez ohledu na to, jakým způsobem bylo založeno. Podrobné odůvodnění je uvedeno v písemné podobě mého návrhu, který je načten v systému Sněmovny. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pourovi. Nemám další písemnou přihlášku do podrobné rozpravy, ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? (Ne.) Pan zpravodaj? Není tomu tak. Protože nepadl žádný návrh, který bychom mohli hlasovat ve druhém čtení, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu zpravodaji, děkuji paní ministryni.

 

Budeme pokračovat podle pořadu schůze dalším vládním návrhem a tím je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP