(11.50 hodin)
(pokračuje Brabec)

Ministerstvo dopravy se rozhodlo opětovně předložit tento materiál do Parlamentu České republiky, a to zejména z důvodu zajištění právní jistoty pro současný i budoucí provoz leteckých dopravců mezi Českou republikou a Saúdskou Arábií. České aerolinie provozují pravidelnou sezónní linku mezi Prahou a Rijádem třetím rokem a před touto letní sezónou zaznamenaly problémy při schvalování povolení svých letů v Saúdské Arábii. Ta nově vyžaduje pro pravidelný provoz Českých aerolinií v letním období 2019 schválenou leteckou dohodu. Dohoda upravuje čistě provozní ekonomické aspekty letecké dopravy a bez ní hrozí neočekávané problémy při provozu s negativními ekonomickými dopady zejména na letecké dopravce a cestující veřejnost.

V rámci nového ratifikačního procesu byl již v plénu Senátu vysloven souhlas s ratifikací této dohody dne 15. srpna 2018 a zahraniční výbor Poslanecké sněmovně doporučil udělit souhlas s ratifikací na svém jednání 21. února 2019.

Dovoluji si tedy tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací dohody. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu ministrovi. Také v tomto případě se role zpravodaje zahraničního výboru ujal pan poslanec Navrkal. Prosím, aby odůvodnil usnesení výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Navrkal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr už to tady zase statečně představil a odůvodnil. Já jenom doplním, že ze stejného dne jako v posledním případě, to jest 21. února 2019, se na svém zasedání zahraniční výbor usnesl na následujícím doporučení, a to jest, že má Poslanecká sněmovna přijmout takovéto usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách." A ještě bych doplnil, že Senát vyslovil svůj souhlas s ratifikací již na své 17. schůzi dne 15. srpna 2018. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Než otevřu diskusi, konstatuji, že pan poslanec Kupka se omlouvá z dnešního jednání od 14.30 do 16.00 z pracovních důvodů.

Otevírám rozpravu. Nikdo není přihlášený, ani se nikdo z místa nehlásí. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není.

 

Opět přistoupíme k hlasování o navrženém usnesení, jak nám ho představil pan zpravodaj. Na hlasování jsme připraveni.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 59, přihlášeno 152 poslanců, pro 127, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k bodu

 

186.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s přijetím změny článku 8
Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
/sněmovní tisk 234/ - druhé čtení

Rozpravu u tohoto bodu jsme přerušili 18. dubna na 28. schůzi Poslanecké sněmovny. Odročili jsme jeho projednávání do příští řádné schůze.

Prosím, aby se místa u stolku zpravodajů za navrhovatele ujal ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Jiří Strýček. Připomínám, že usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 234/1 až 234/3.

Měli bychom pokračovat v rozpravě, protože jsme bod přerušili v rozpravě. Do rozpravy nicméně nikdo přihlášen není a ani nevidím, že by se někdo do rozpravy hlásil. Rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan zpravodaj? Pan ministr? Zájem o závěrečná slova není.

Takže bychom mohli přikročit k hlasování. V tomto případě bych přece jenom poprosil pana zpravodaje, protože uběhla delší doba, aby nám přečetl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat. Jenom to usnesení, o kterém bude hlasovat Poslanecká sněmovna. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Strýček: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, touto problematikou se zabýval zahraniční výbor na své 26. schůzi konané dne 21. února 2019 a bylo k němu přijato následující usnesení, které vám nyní přečtu.

Usnesení zahraničního výboru z 26. schůze ze dne 21. února 2019 k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím změny článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, sněmovní tisk 234. Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí Aleše Chmelaře a zpravodajské zprávě poslanec Ing. Strýčka a po rozpravě zahraniční výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změn článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu."

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tak děkuji, pane zpravodaji. To je přesně to, o čem budeme hlasovat. To další už je jenom usnesení výboru, o kterém nyní hlasovat nebudeme.

 

Budeme hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna dává souhlas s přijetím změny článku, tak jak jste to nyní přečetl. Myslím, že to je jasné.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 60, přihlášeno 153 poslanců, pro 131, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji a panu ministrovi.

 

Ještě než ve 12 hodin přistoupíme k pevně zařazenému bodu, otevírám bod

 

187.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s přijetím změna článku 124
Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
/sněmovní tisk 235/ - druhé čtení

Prosím, aby ve zbývajícím čase pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček zahájil projednávání tohoto bodu, resp. jeho druhého čtení. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak již bylo zmíněno, ve druhém čtení je návrh na souhlas s ratifikací změny článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Velmi krátce bych si dovolil připomenout, že smyslem tohoto přechodného ustanovení bylo umožnit budoucím smluvním stranám odložení jurisdikce Mezinárodního trestního soudu na dobu sedmi let od vstupu v platnost Římského statutu pro danou smluvní stranu vůči válečným zločinům v případech, kdy byl zločin domněle spáchán občany dané budoucí smluvní strany či na jejím území.

V pozadí přijetí tohoto přechodného ustanovení byla snaha o rychlé dosažení co největšího počtu smluvních stran. Dnes podle našeho názoru již článek 124 není využíván. 14. shromáždění smluvních stran Římského statutu Mezinárodního trestního soudu v roce 2015 konsenzem přijalo rezoluci, kterou rozhodlo o vypuštění článku 124. Důvody spočívaly v jeho neaktuálnosti a ve snaze o co nejčistší text právě tohoto statutu.

Účelem vnitrostátního projednávání vedoucího k vypuštění článku 124 je tedy dokončení procesu vyjádření souhlasu České republiky s vypuštěním článku 124, který již není používán. Věřím proto, že obdobně jako Senát, i Poslanecká sněmovna vysloví souhlas s ratifikací této změny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu ministrovi. Konstatuji, že usnesení zahraničního výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 235/1 a usnesení ústavněprávního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 235/2. Oceňuji, že je už připraven pan zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Strýček (stojí u mikrofonu), jenomže je 11.59 a už vám nemohu dát slovo, během několika sekund bych vám ho musel zase sebrat. Takže konstatuji, že po vystoupení pana ministra zahraničních věcí jsme přerušili projednávání tohoto bodu ve druhém čtení.

Úderem 12. hodiny se budeme zabývat napevno zařazeným bodem Informace ministra zdravotnictví o situaci ve zdravotnictví a já mezitím předám řízení schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP