(17.50 hodin)
(pokračuje Maříková)

Podobně tomu je u delegátů. Navrhovaná úprava práva delegáta na informace vychází ze stejných principů jako právo na informace samotných členů družstva. Delegáti jsou zástupci členů družstva, shromáždění delegátů tak v zásadě představuje členskou schůzi družstva, na které se členové povinně nechávají zastupovat osobou, kterou si zvolí, a to delegátem.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech blíže upravuje vztah mezi členy družstva a zvoleným delegátem. Je tedy žádoucí, aby i sám delegát disponoval informacemi o dění v družstvu, kdy v dosavadním zákoně o obchodních společnostech a družstvech toto právo delegáta zcela absentuje. Navrhovanou úpravou, tedy vysloveným uvedením práva na informace delegátů družstev v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, lze předejít výkladovým problémům a případným soudním sporům mezi delegáty a družstvy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní prosím pana poslance Bendu, který je přihlášen do obecné rozpravy v tuto chvíli jako poslední. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážená paní ministryně druhá, pane ministře, dámy a pánové, já taky nebudu příliš dlouhý. Zákon o obchodních korporacích je mimořádně složitá odborná norma, které, myslím, tady fakt rozumí jenom velmi málo lidí v tomto sále, a taky to dělali převážně odborníci. Já jsem rád, že Ministerstvo spravedlnosti celkem vyšlo vstříc snaze poslanců být zcela minimální proti rozlétnutým návrhům pana ministra Pelikána. Když se podíváte na usnesení ústavněprávního výboru, tak to téměř všechny body vypouští, resp. naprosto drtivou většinu z nich, které jsme pokládali za naprosto zbytné a hlavně za jakoby jenom exhibici části obchodních právníků, kteří říkají, že ta druhá část obchodních právníků se mýlí. V tomto směru se domníváme, že stabilita právního řádu, jeho neměnnost je důležitější, než jestli je tam třeba něco lehce špatně nebo lehce dobře. Takže jsme se to snažili maximálním způsobem vyeliminovat a opravdu nechat jenom ty věci, které pokládáme za nezbytné.

Už tady mluvil o jednom návrhu pan kolega Feri, ke kterému já jsem se přihlásil na půdě ústavněprávního výboru, a určitě ho podporovat budu. Chtěl jsem v obecné rozpravě zdůvodnit ještě jeden návrh, který pak podám v rozpravě podrobné, jak už tady bylo řečeno panem kolegou Chvojkou, který směřuje přesně obráceným směrem, který chce zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách větších obchodních společností. Já se domnívám, že to je věcí těch obchodních společností, jestli chtějí, nebo nechtějí zastoupení zaměstnanců. Vládní návrh vytváří zvláštní možnost, že doposavad tam byla třetina u některých povinně. Vládní návrh říká, musí být alespoň jeden zástupce zaměstnanců. Ono to sice vypadá vznešeně, ale pak když se s těmi společnostmi skutečně bavíte, tak jim je vlastně jedno, jestli je to jeden, nebo třetina, protože stejně jsou přehlasovatelní. Ale znamená to pro ně organizovat uvnitř těch společností volby, vymýšlet všechny volební systémy a další otázky, což pro ně není zdaleka triviální, a pak už je jim vlastně jedno, jestli je volený jeden, nebo třetina.

Proto navrhuji vrátit se k té původní tezi, která byla, že jsou to stanovy obchodní společnosti, které určují, jestli mají, nebo nemají zaměstnanci zastoupení v dozorčí radě, a ta obchodní společnost sama se rozhodne, jestli pokládá za účelné. Zřejmě v řadě případů to účelné je, zejména u státních nebo polostátních podniků je účelné, aby zaměstnanci byli zastoupeni. Myslím si, že v řadě případů dnešních, zejména těch moderních obchodních společností, typicky toho rozvíjejícího se e-byznysu, to do značné míry nedává smysl. To už nejsou ti staří odboráři, které jsme znali. Takže můj návrh bude směřovat k tomu, abychom nechali na obchodních společnostech, i těch větších, jestli chtějí, nebo nechtějí mít zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách. Pouze pokud by tomu tak bylo, tak by bylo vymezeno, jakým způsobem jsou takoví zaměstnanci vybíráni, ale bylo by to věcí té které obchodní společnosti.

Děkuji za pozornost a přihlásím se k tomu návrhu v po drobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. To byl poslední písemně přihlášený do obecné rozpravy, a pokud se nikdo nehlásí z místa, což nevidím, tak obecnou rozpravu končím. Ptám se navrhovatelky a zpravodajů, jestli mají zájem o závěrečná slova, ale není tomu tak. Také nepadl žádný návrh, který bychom v tuto chvíli měli hlasovat, takže já zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy zdůvodněné, a to např. odkazem do návrhu nebo na předchozí řeč.

Prosím pana poslance Feriho, který je přihlášen první.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Mně to nedá a ještě v souvislosti s kodeterminací, když to kolegové Chvojka a Benda zmínili, tak jedna věc, kterou jsme se úplně nezabývali na výboru, je soulad kodeterminace s nově zakotveným právem spojovat s akciemi tzv. vysílací právo, to znamená prostě možnost spojit s tou akcí právo delegovat někoho do té dozorčí rady. Ono to pak vytváří takové koheze, kdy to jde, kdy to nejde, když je to velká společnost nad 500 zaměstnanců.

Ale k těm samotným návrhům. Dovolte, abych se přihlásil ke sněmovnímu dokumentu 2344, ten se týká onoho zachování jednočlenné správní rady, a ke sněmovnímu dokumentu číslo 1478, to je ta legislativně technická úprava. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a nyní prosím pana poslance Strýčka, který je další přihlášený do podrobné rozpravy. A prosím o zachování klidu v sále. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Strýček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden jako sněmovní dokument pod číslem 3312. Já jsem záměrně nevystupoval ve všeobecné rozpravě, protože se jedná o poměrně drobné technické úpravy, které je ovšem třeba přijmout v návaznosti na přijatá usnesení ústavněprávního výboru. Tyto úpravy jsou samozřejmě (nesroz.) konzultovány a jsou činěny po dohodě s Ministerstvem spravedlnosti. Celkové komplexní odůvodnění je v písemné podobě mého návrhu, který je v systému. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní prosím pana poslance Chvojku, připraví se paní poslankyně Maříková.

 

Poslanec Jan Chvojka: Tak ještě jednou hezké odpoledne, dámy a pánové. Já jsem důvody, proč jsem předložil svůj pozměňovací návrh, již vysvětlil v rámci obecné rozpravy. Nyní se tedy formálně přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uložen pod číslem 3318. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím paní poslankyni Maříkovou, připraví se pan poslanec Výborný.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěla přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému načten jako sněmovní dokument 2349, a jeho součástí je i odůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana poslance Výborného. Připraví se pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Všem, kolegyně a kolegové, pěkné odpoledne. Vážená paní ministryně spravedlnosti, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych se rád v této podrobné rozpravě přihlásil k pozměňovacímu návrhu kolegy Jana Bartoška, který je poměrně rozsáhlý a týká se družstevního bydlení. V systému byl načten včetně velmi podrobné důvodové zprávy, takže tam se s ním můžete všichni seznámit. Tímto se přihlašuji k tomuto pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 2365. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní prosím pana poslance Bendu, který je jako poslední přihlášen do podrobné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy a vážení pánové, já bych se s dovolením přihlásil ke sněmovnímu dokumentu 2938. Je to ono zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách, které by mělo být čistě na vůli, resp. stanovách té které společnosti. Probereme to příští týden na ústavněprávním výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a to byl v tuto chvíli poslední přihlášený do podrobné rozpravy, a pokud se nikdo další nehlásí z místa, tak podrobnou rozpravu končím. Ptám se opět navrhovatelky a zpravodaje, případně druhého zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečné slovo. Ale není tomu tak. Stejně tak nezazněly žádné návrhy, které bychom měli v tuto chvíli hlasovat, takže já končím druhé čtení tohoto návrhu a uvidíme se u něj příště. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP