(17.30 hodin)

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o obchodních korporacích a další související zákony.

Ministerstvo spravedlnosti vyhotovilo v souladu s plánem legislativních prací vlády na minulý rok, to znamená rok 2018, návrh zákona, kterým se mění zákon o obchodních společnostech a družstvech, zákon o obchodních korporacích, ve znění dalších souvisejících zákonů. Jeho cílem je odstranit některé nedostatky, které v praxi vyvstaly při uplatňování zákona o obchodních korporacích. Na přípravě tohoto zákona se podílela odborná komise složená z předních českých akademiků a zástupců Nejvyššího soudu. Navrhované změny se dotýkají různých aspektů. Přestože jde na první pohled o novelu velmi rozsáhlou, obsahuje pouze několik málo koncepčních změn. Na mnoha místech se důsledně promítají změny provedené v jiných ustanoveních, aby byla zajištěna konzistentnost zákona.

Podle zaměření navrhovaných změn je lze rozdělit do následujících kategorií:

Zaprvé se jedná o snížení regulatorní zátěže pro podnikatele a posílení autonomie vůle tam, kde omezení nejsou nezbytná, například splácení peněžitých vkladů do společnosti s ručením omezeným jiným způsobem než na bankovní účet, úprava rozhodování per rollam, úprava zákazu konkurence, založení družstva a jiné.

Zadruhé je to zajištění větší transparentnosti organizačních struktur kapitálových společností a družstev v situaci, kdy je členem jejich voleného orgánu právnická osoba. U takové právnické osoby má být vždy dohledatelná fyzická osoba, která jménem právnické osoby jedná a kterou lze případně také volat k odpovědnosti.

Funkční a vůči zahraniční praxi konkurenceschopná úprava monistického systému - to je zatřetí - vnitřní správy akciové společnosti vyhovující požadavkům transparentnosti, kde se povinně zřizuje pouze jeden orgán, a to správní rada.

Začtvrté řešení problematiky takzvaných neaktivních společností, které představují riziko, že budou zneužity k podvodnému jednání, a pouze sekundárně vynucování povinnosti zakládat účetní dokumenty do Sbírky listin obchodního rejstříku.

Zapáté odstranění nedostatků v transpozici některých ustanovení směrnic Evropské unie.

Zašesté realizace propojení obchodního rejstříku s ostatními obdobnými evropskými registry prostřednictvím systému propojení rejstříku a naplnění požadavku evropského práva.

Zasedmé zajištění větší ochrany práv společníků, zvláště menšinových, a posílení jejich právní jistoty.

Zaosmé odstranění nepřesností či nejednoznačností, například úprava protestů na valné hromadě a jiné.

Zadeváté odstranění legislativně technických či terminologických chyb a duplicit či jinak nadbytečných ustanovení.

Účinnost se navrhuje stanovit od 1. ledna 2020. Účinnost změny zákona o základních registrech se navrhuje stanovit na 1. července 2020, aby bylo možno nastavit procesy zpracování nových referenčních údajů. Lze však předpokládat prodloužení těchto termínů.

To je asi k představení. Děkuji za pozornost a budu se těšit na vaše stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji paní ministryni. Všem vám přeji pěkný podvečer.

Návrh byl dále přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 207/2 a 207/3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Jakub Michálek a informoval nás o projednávání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, ústavněprávní výbor projednal tento tisk na svém výjezdním zasedání a výsledek vám byl doručen jako sněmovní tisk 207/3, ze kterého vyplývá, že ústavněprávní výbor doporučuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas, a současně doporučuje dva pozměňovací návrhy. První z nich je poměrně dlouhý, protože jeho podstatou je vypuštění materie, která se týká družstev, ze sněmovního tisku, protože bude řešen v rámci sněmovního tisku, který se týká družstev. A druhá část se týká pozměňovacího návrhu, který zakotvuje nové právo akcionáře, nebo jiné osoby, která vykonává majetkovou účast v obchodní korporaci, aby si vzala s sebou na ten nejvyšší orgán, například na valnou hromadu, nějakého svého podpůrce, nějakou osobu, která jí například bude radit, jak správně a efektivně vykonávat svá akcionářská práva.

Tolik dva pozměňovací návrhy z ústavněprávního výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Petra Pávka, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Než dorazí, tak bych vás informoval, že paní poslankyně Matušovská se nám omlouvá dnes od 17.45 do konce jednání z osobních důvodů. A nyní prosím znovu pana poslance Pávka. (Není v sále.) Pokud není přítomen, tak bych asi potřeboval, aby jej zastoupil nějaký jiný člen hospodářského výboru jako zpravodaj. Prosil bych nějakého zástupce hospodářského výboru.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás v krátkosti seznámil s usnesením hospodářského výboru z 28. schůze ze dne 15. května k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony, sněmovní tisk 207.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu náměstka ministryně spravedlnosti Michala Fraňka, zpravodajské zprávy poslance Petra Pávka a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 207 ve znění předloženého vládního návrhu zákona;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona;

III. pověřuje zpravodaje, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru;

IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovy Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji panu poslanci Luzarovi, že zastoupil. A nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili páni poslanci Feri, Chvojka, paní poslankyně Maříková a poté pan poslanec Benda. Než dorazí pan poslanec Feri k mikrofonu, seznámím vás s další omluvenkou, a to od pana poslance Antonína Staňka, který se nám omlouvá z dnešního jednání od 16.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a ze zítřejšího jednání na celý den z pracovních důvodů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Velmi za něj děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, už to tady předestřel pan předseda Michálek. Skutečně jeden ze schválených pozměňovacích návrhů zakotvuje nové právo, to znamená vzít si svého zejména právního zástupce na valnou hromadu, jste-li akcionář nebo společník, tak aby vám mohl pomoci s tím, jestli je zachováván soulad se zákonem nebo se stanovami dané obchodní společnosti nebo společenskou smlouvou. To znamená, reagovali jsme tak v tom pozměňovacím návrhu na to, že samotný návrh, předloha novely zákona o obchodních korporacích, zpřísňuje protest, s jehož podáním je vázáno právo domoci se u soudu vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady. To jsem velmi rád, že prošlo. Návrh jsme připravili společně s ministerstvem a velmi děkuji za projevenou vstřícnost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP