(17.10 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Evidované případy a snahy chovatelů v České republice o uskutečnění nelegálního obchodu s primáty mohou v současné době představovat další nebezpečí nelegálního obchodování jako nedávno odhalené případy týkající se šelem. Z výše uvedených důvodů navrhujeme zpřísnění podmínek pro přemísťování primátů a šelem v rámci České republiky, a to tak, že ten pozměňovací návrh by zněl:

"V části první, článek I za dosavadní novelizační bod 11 se vkládá nový novelizační bod, který zní:

(číslo bodu?) V § 6 se na konci odstavce 1 nahrazuje slovem nebo a doplňuje se písmeno d), které zní: d) zvířete z řádu šelmy, karnivora, uvedeného v příloze k zákonu č. 246/1992 Sb., a jejich kříženců nebo zvířete z řádů primáti, primates." To je první pozměňovací návrh.

Druhým pozměňovacím návrhem je potom návrh, který také stručně odůvodním, a to: navrhneme v bodě 1 a 2 tohoto návrhu nově stanovit povinnost chovatele hlásit Státní veterinární správě údaje, které budou upraveny prováděcím právním předpisem a budou se vztahovat k vedení evidence trvale označených psů a jejich chovatelů. A k bodu 3 je úprava navrhována s ohledem na přečíslování části vládního návrhu pozměňovacím návrhem, který byl přijat zemědělským výborem Poslanecké sněmovny. Tam se nahrazuje také odložená účinnost u novelizovaných ustanovení, a to dnem 1. ledna 2022. Jde o to, že před nedávnem byla stanovena povinnost, po které mnozí občané, obce, ale i odborná veřejnost, volali, a to je povinné označování psů, a v té době, když se ta věc projednávala, z ní vypadla i příslušně vedená evidence. Zajisté pochopíte, že u psa povinně označeného čipem, který je někde odchycen, například po ohňostroji, a jeho čip je přečten, tak potom nelze dohledat majitele, protože zatím neexistuje evidence. Tímto návrhem zavádíme právě tu velmi jednoduchou evidenci. Ten návrh zní:

1. V části první článku I se za dosavadní bod 10 vkládá nový novelizační bod, který zní:

X. V § 4 se na konci odstavce 7 doplňuje věta: Chovatel je povinen hlásit Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy písemně nebo prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy údaje stanovené prováděcím právním předpisem.

Dosavadní novelizační body se přečíslují.

2. V části první článku I se za dosavadní bod 65 vkládá nový novelizační bod, který zní:

Y. V § 48 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

u) vede a aktualizuje evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů podle § 4, odst. 7.

Dosavadní novelizační body se přečíslují.

3. Část pátá zní: Část pátá

Čl. VI Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 14. prosince 2019, s výjimkou bodů X a Y, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Děkuji vám za trpělivost a pozornost, se kterou jste mě sledovali, a prosím o kladné hlasování ve třetím čtení o těchto návrzích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je v podrobné rozpravě pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, já jsem tady představil svůj pozměňovací návrh v obecné rozpravě, a tak mi teď dovolte, abych se k němu teď přihlásil. Je v systému zaveden pod číslem 3316. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec David Pražák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Pražák: Dobrý podvečer, já bych se také dovolil přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 3327. Jedná se o pozměňovací návrh, který má dva dokumenty, nebo dvě části. Víceméně ta první je, abychom minimalizovali možnost nelegálního uvádění hovězího masa na trh, tak se mění částečně možnost, počet poražených zvířat na domácí porážce a dochází k tomu, že číslo 12 jako 12 měsíců - 24 měsíců se nahrazuje číslem 12 měsíců.

Druhým dokumentem víceméně návrh reguluje přísnější činnost Státní veterinární správy, aby na jatkách nedocházelo k neodbornému rozhodování a zacházení se zvířaty, a zní: "Prohlídka před poražením a prohlídka po poražení nemocných, vyčerpaných nebo zraněných jatečních zvířat na jatkách musí být provedena úředním veterinárním lékařem." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Tímto jsem vyčerpal všechny přihlášky v podrobné rozpravě. Končím podrobnou rozpravu. Zeptám se na případná závěrečná slova. Není zájem ani ze strany pana ministra, takže končím tímto druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji vám.

 

Dalším bodem je

 

29.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 454/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Miroslav Toman, kterému uděluji slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Ještě jednou dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Dovolte, abych stručně uvedl vládní návrh novely zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.

Předkládaný návrh zákona je adaptací na nařízení na nařízení Evropské unie o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin a na nařízení Evropské unie o úředních kontrolách. Cílem adaptace je vypuštění duplicitních ustanovení, která jsou nově obsažena v přímo použitelných nařízeních, upřesnění kompetencí příslušných orgánů, stanovení podrobných procesních pravidel a stanovení sankcí za porušení povinností stanovených nařízeními. Nad rámec adaptace na výše uvedená nařízení je cílem návrhu zejména: provést změny v oblasti označování, přebalování, přemísťování a skladování přípravků na ochranu rostlin v zájmu zvýšení jejich dohledatelnosti; provést změny v oblasti uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, pokud u nich prošla doba použitelnosti zajišťující zvýšení bezpečnosti takových přípravků.

Návrh zákona dále obsahuje technickou doprovodnou novelu zákona o Ústředním, kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, která rovněž adaptuje obě zmíněná nařízení. Součástí návrhu zákona je rovněž novela zákona o správních poplatcích, která umožní vybírat správní poplatky za úkony prováděné podle nařízení.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své schůzi 4. září 2019 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. K tomu jenom doplním, že přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí Ministerstva zemědělství a přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 454/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru poslanec Josef Kott, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Zemědělský výbor přijal dvě usnesení. První usnesení je z 22. schůze z 30. dubna 2019, kdy v obecné rozpravě přerušil jednání a stanovil termín pro podávání pozměňovacích návrhů do středy 21. srpna 2019 do 12.00 hodin.

Druhé usnesení je z 25. schůze ze dne 4. září. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 454. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním slově náměstka ministra zemědělství Pavla Veselého a po zpravodajské zprávě poslance Josefa Kotta a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů;***
Přihlásit/registrovat se do ISP