(16.40 hodin)
(pokračuje Hanzel)

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Nikoho nevidím. Takže tento návrh nebude přikázán dalším výborům.

 

Padl tady návrh na zkrácení lhůty pro jednání na třicet dnů. O tomto návrhu nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 51, přihlášeno 174 poslanců, pro 138. Návrh byl přijat. Konstatuji, že lhůta byla zkrácena na třicet dnů.

 

Tímto jsme se vypořádali s tímto tiskem. Děkuji předkladatelce i paní zpravodajce.

 

Budeme projednávat bod

 

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 435/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Miroslav Toman, kterého prosím, aby se ujal slova poté, co v jednacím sále bude klidná atmosféra. Takže kdo má něco důležitého k řešení, nechť to prosím řeší v předsálí. Děkuji vám. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl vládní návrh novely zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči. Předkládaná novela adaptuje nařízení Evropské unie o úředních kontrolách, které zavádí novou právní úpravu úředních kontrol v oblasti veterinární péče.

Nad rámec adaptace tohoto nařízení je cílem návrhu upravit veterinární podmínky chovu hmyzu jako hospodářských zvířat, stanovit veterinárně-hygienické požadavky na podniky, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty z hmyzu, zakotvit průkaz prohlížitelů zvěřiny a průkaz prohlížitelů včelstev, stanovuje povinnost dotčených subjektů strpět zveřejnění informací nezbytných k ochraně zdraví lidí a zakotvit zvláštní opatření úřední veterinární závěry k zajištění živočišných produktů.

Součástí návrhu zákona je novela zákona o správních poplatcích, která zejména doplňuje správní poplatek za vydání souhlasu k neškodnému odstranění kadáveru koně v zájmovém chovu chovatelem na jeho vlastním pozemku.

Tento návrh projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své 25. schůzi 4. září 2019 a doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. S pozměňovacími návrhy přijatými zemědělským výborem souhlasíme. Přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu, a proto je podporujeme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 435/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru poslanec Pavel Kováčik a informoval nás o projednávání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, zemědělský výbor na svých jednáních k tomuto tisku přijal dvě usnesení: 435/1, kterým 30. dubna přerušil projednávání tohoto bodu v obecné rozpravě a stanovil termín pro podávání pozměňovacích návrhů do středy 21. srpna 2019 do 12 hodin, a potom usnesení zemědělského výboru číslo 435/2, kterým 4. září doporučil Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Přijal řadu pozměňovacích návrhů, kterých bližší odůvodnění bude předneseno ve třetím čtení.

Já si dovolím ještě jako zpravodaj avizovat, že k dalšímu zkvalitnění vládního návrhu mám připravené dva pozměňovací návrhy, které tady ovšem přednesu, až bude čas v rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli přihlášené tři poslankyně a poslance. První vystoupí paní poslankyně Červíčková. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, novelizace zákona o veterinární péči je jednou z priorit Ministerstva zemědělství a dalo by se říci, že některé jeho části jsou i velkým tématem pro veřejnost, a to laickou i odbornou. Jsem přesvědčena, že takovou oblastí jsou například i útulky pro zvířata. Nejen ve společnosti, ale i zde ve Sněmovně rezonuje téma takzvaných množíren a domnívám se, že snahou nás všech je dát jasná pravidla pro provoz útulků pro zvířata, a to i s ohledem na potřeby měst a obcí.

Na základě spolupráce s odborníky v oboru jsem připravila pozměňovací zákon (návrh), který odráží praxi v zahraničí, zejména na Slovensku, v Polsku, v Británii a ve Francii. Pozměňovací zákon (návrh) je vložen do systému pod číslem 3280 a obsahuje pět bodů, z nichž pouze jeden je bodem takzvaně změnovým a byl zpracován v návaznosti na masivní kritiku laické i odborné veřejnosti týkající se efektivity postihu takzvaných množitelů a překupníků psů. Tento změnový bod po vzoru zahraničních úprav stanovuje povinnost začipování štěněte do určitého věku, konkrétně tři měsíců, nejpozději však před odchodem k novému majiteli.

Zbývající čtyři body obsažené v mém pozměňovacím návrhu pouze formulačně zpřesňují právní režim útulku. Pokud jde o péči o toulavá a opuštěná zvířata v souladu s doktrinálním vymezením útulku, deklaruji již platný stav s cílem odstranit výkladové nejasnosti, které se v praxi vyskytují a způsobují zejména obcím potíže. Navrhovaná formulační zpřesnění jsou tedy přímou reakcí na četné stížnosti místních samospráv a státních institucí. Z toho důvodu navrhuji formulačně zpřesnit legální definici pojmu útulek způsobem akcentujícím skutečnost, že útulky tradičně fungují v nezbytné spolupráci s obcemi. V rámci sjednocení pojmů rovněž navrhuji užívat pojem péče o zvíře i v ustanoveních, kde je nyní supluje pojem izolace.

Detailní odůvodnění najdete ve vloženém pozměňovacím návrhu. Předem vám děkuji za vaši pozornost věnovanou tomuto pozměňovacímu návrhu i děkuji za váš čas, který tomu budete věnovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní poslankyni. Dalším v obecné rozpravě je přihlášen pan poslanec Jan Zahradník, kterému tímto dávám slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se tímto zákonem zabýval již při jeho minulém předložení v minulém volebním období. Tehdy jsem se také snažil nějak zpřesnit definici a povinnosti útulků pro zvířata. Vracím se k tomuto tématu i v jeho dnešním projednávání ve druhém čtení, kdy jsem předložil pozměňovací návrh. Nejprve si dovolím trošku reminiscence toho, co se odehrálo.

Změna zákona z roku 2017 zavedla povinnost evidence, což tedy Státní veterinární správě umožnilo lépe kontrolovat a evidovat zařízení vznikající a sloužící jako útulky pro zvířata. Je zajímavé, že podíváme-li se na stránky Státní veterinární správy, vidíme tam, že těchto útulků je v současné době 292. Jinak v roce 1997 jich bylo zhruba 50. Čili dramatický nárůst těchto útulků.

Je zajímavé, že obce, které se starají o zatoulaná zvířata na svém území, stále mají potíže tato nalezená zvířata, o která se musí postarat, do útulku umístit. Čili je na tom něco zvláštního, něco podivného. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP