(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně, teď je asi vhodná chvíle, abych vás s omluvou přerušil. Samozřejmě ve chvíli, kdy znovu budeme pokračovat v tomto bodě, bude na řadě pokračování ve vašem vystoupení.

 

Přerušil jsem nejenom paní poslankyni, ale přerušuji i projednávání tohoto bodu, protože Poslanecká sněmovna rozhodla o tom, že ve 12.30 se budeme zabývat jiným bodem. Jde o bod číslo

 

178.
Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Ivany Nevludové,
Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 550/ - prvé čtení

Nyní prozatím poděkuji panu ministrovi i panu poslanci. Konstatuji, že to, co nyní budeme projednávat, je sněmovní tisk 550. Jsme v prvém čtení. Máme k tomu k dispozici stanovisko vlády jako sněmovní tisk 550/1.

Prosím, aby předložený návrh představil zástupce navrhovatelů pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou děkuji, že jste nám tento bod zařadili, zároveň se omlouvám kolegům, kteří projednávali předchozí bod, který byl přerušen, ale asi bychom ho stejně do 13 hodin nestihli. Věřím, že se nám snad podaří projednat aspoň tento bod, sněmovní tisk 550.

Jak jsem zmínil ráno na podvýboru pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby, zabývali jsme se právě obecními policiemi. Vznikl požadavek, nebo nějaké takové přání, na legislativní úpravu některých ustanovení současného zákona o obecní policii. Věc jsme konzultovali s garantem, což je Ministerstvo vnitra, a vznikl pozměňovací návrh tohoto zákona, který jsme my, členové podvýboru pro policii, popřípadě členové výboru bezpečnostního, připodepsali napříč politickým spektrem, tak jak vidíte podle předkladatelů.

Návrh jako takový zpřísňuje některé podmínky bezúhonnosti a spolehlivosti, přeformulovává některá oprávnění strážníků obecních a městských policií, posiluje pravomoc městské policie při vyšetřování přestupků, upřesňuje povinnosti orgánů činných v trestním řízení a dalších orgánů týkajících se způsobilosti být strážníkem, rozšiřuje výčet přestupků podle zákona a částečně opravuje i zákon o Rejstříku trestů.

Stanovisko vlády, které zmínil pan předsedající, je souhlasné s tím, že jsou tam některé poznámky, se kterými je potřeba se legislativně vypořádat. My jsme na to připraveni jak po jednání s Ministerstvem vnitra, tak s kolegy ve výboru pro bezpečnost, takže bych vás požádal, abyste nám umožnili tento materiál posunout do výboru pro bezpečnost, kde se jím budeme zaobírat, popřípadě ho posuneme do podvýboru pro Policii České republiky, kde připravíme pozměňovací návrh, abychom vyšli vstříc požadavkům nebo námitkám vlády, popřípadě požadavkům, které budou vzneseny od kolegů na danou problematiku z výboru pro bezpečnost, nebo samozřejmě kohokoliv z vás, kdo se danou věcí zabývá.

Takže bych vás chtěl poprosit, jestli byste nám umožnili posunout to do výboru pro bezpečnost, a za tento váš přístup děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Josef Bělica. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Bělica: Vážený pane předsedající, děkuji vám za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si jen krátce navázat na svého předřečníka, protože ten již návrh zákona vyčerpávajícím způsobem představil. Jak již bylo uvedeno, jedná se o návrh skupiny poslanců, jehož cílem je zpřesnění stávající právní úpravy v oblasti obecní policie na základě zkušeností z aplikační praxe, tedy návrh, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Jde zejména o zpřesnění některých oprávnění strážníků pro efektivní zajištění veřejného pořádku, bezpečnosti a prevence kriminality na místní úrovni, nikoliv o posilování pravomoci obecní policie na úroveň Policie České republiky.

Tento návrh sice překračuje standardní návrh novely obvyklý pro poslanecké návrhy, nicméně vzhledem k tomu, že zákon o obecní policii již delší dobu takovouto komplexnější novelizaci postrádá, lze jej podpořit. I samo Ministerstvo vnitra jako věcně příslušný orgán pro danou problematiku v rámci připomínkového řízení přivítalo tuto snahu a návrh označilo za žádoucí podpory.

Podporu tomuto návrhu, který je uložen v systému Sněmovny pod číslem tisku 550, vyjádřila i vláda České republiky, která s návrhem vyslovila souhlas. Vláda doporučila ve svém stanovisku zvážit některé připomínky, které k němu dala a které se z mého pohledu jeví jako řešitelné v rámci následujících diskuzí při projednávání ve výborech a podvýborech Sněmovny. Nejedná se dle mého názoru o nic tak zásadního, co by nebylo možné zohlednit v rámci dalšího projednávání zákona. Stanovisko vlády k tomuto návrhu zákona je uloženo v systému Sněmovny pod číslem tisku 550/1.

Dovoluji si proto navrhnout ctěné Sněmovně se tímto návrhem zabývat a propustit jej do dalšího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášen, ani se nikdo nehlásí z místa. Hlásí se pan poslanec Koten. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý den, dámy a pánové. Velice rád bych požádal o prodloužení doby o 30 dnů k projednání, a to z důvodů, které zde byly anoncovány. Nechceme zatěžovat Sněmovnu, protože se bude schvalovat státní rozpočet, ještě tento rok. Takže my si to v klidu projednáme ve výboru a v podvýborech a poté po Novém roce bychom to mohli projednat na plénu Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Návrh jsem si zaznamenal. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Nezazněl návrh na vrácení ani na zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům.

 

Předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo ještě nějaký výbor jako výbor garanční? Ne. Takže budeme hlasovat o tom, že předložený návrh bude přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Přivolal jsem poslankyně a poslance do sálu. Myslím, že jsme připraveni na to, abychom hlasovali.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 45 přihlášeno 176 poslanců, pro 138, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru.

 

Pan předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Je zde takový návrh, se kterým bychom se měli vyrovnat hlasováním? Ano, prosím, pan poslanec Schiller bude mít návrh na přikázání dalšímu výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Schiller: Dobrý den, pane předsedající. Chtěl bych ještě požádat, jestli by bylo možné přiřadit to do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Je zde, prosím, ještě nějaký jiný návrh na přikázání výborům? Není, budeme tedy hlasovat o tom, aby se tímto návrhem zabýval výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 46 přihlášeno 175 poslanců, pro 140, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP