(11.00 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Návrh G3 prodlužuje lhůtu pro zalesnění tak, aby mýtiny dostaly delší čas na přirozenou obnovu a zalesnění až deset let. Lesy tak budou moci růst z přirozeného zmlazení a směřovat k různověkosti a druhové pestrosti, protože jen takové lesy jsou odolné, a to nejen vůči klimatické změně. Návrh nebrání vlastníkovi lesa, aby provedl výsadbu dříve, protože mu umožňuje tedy se zachovat podle svého přístupu, ale umožňuje nechat přirozenému porostu delší čas.

Návrh G4 má narovnat zákonem povinná ochranná opatření tak, aby byla úměrná možnostem vlastníků. V lesích chybí při těžbě technika i lidé, přesto vlastníkům lesů hrozí pokuty za nedodržení povinné těžby, ačkoliv ji objektivně nejsou schopni splnit.

Pátý návrh, tedy G5, narovnává vztah mezi lesním zákonem a zákonem o ochraně přírody tak, aby nebyly v konfliktu. Stávající úprava ukládá absolutní povinnost zasahovat proti škůdcům, což je vhodné v hospodářských lesích, ne už však v chráněných územích. V některých totiž plán péče stanovuje ponechání samovolnému vývoji, což však není definováno v zákoně na ochranu přírody, a tím se dostává do konfliktu. Pozměňovací návrh tam definici doplňuje.

Návrh G6 k ochraně půdy a biodiverzity zamezuje ztrátě živin z lesní půdy. Nadměrné odnímání živin z lesních ekosystémů, včetně odvozu větví, kůry, špiček stromů i veškerých kmenů, je jednou z podstatných příčin špatného zdravotního stavu lesů. Tento návrh umožňuje zejména ekonomicky nezhodnotitelné části vytěžených stromů ponechat v lese k přirozenému rozkladu a vyživení půdy.

A konečně pozměňovací návrh G7 se dotýká současné kritické nerovnováhy mezi stavem a kondicí lesních ekosystémů a vysokými počty spárkaté zvěře, které lesy v řadě oblastí nedokážou uživit. Škody způsobené na nové výsadbě zvěří čítají ročně až sedm miliard korun a ve čtvrtině případů zvěř zničí nový porost ze sta procent. Stavy spárkaté zvěře přitom od druhé světové války neustále rostou a v loňském roce byl dosažen absolutní rekord v jejich odlovech, dle kterých lze reálné počty odvozovat. Bez efektivního řešení těchto neúnosných škod působených býložravou zvěří v lesních ekosystémech není možné obnovit druhově pestré a stabilní lesy. Cílem návrhu je, aby myslivci lovili zvěř v takových počtech a tam, kde to odpovídá stavu lesního ekosystému a kde les tuto často zmiňovanou náhradu velkých šelem potřebuje. V praxi se tedy tam, kde je zvěř s lesem v rovnováze či je jí méně, bude možná střílet dokonce méně než doposud.

Vzhledem k tomu, že tento pozměňovací návrh ve výboru pro zemědělství prošel jenom v některých svých částech, chci velice apelovat na to, abychom hlasovali o tomto návrhu jako celku. Byl připraven tak, aby dával opravdový význam a smysl a pomohl řešit tento problém právě ve své komplexní podobě, a pokud jej budeme schvalovat jenom po určitých částech, může dojít k tomu, že paradoxně v praxi se neprojeví jako přínosný a že naopak bude způsobovat vlastníkům lesů problémy. Proto na vás chci apelovat, abychom v rámci procedury následně, já to budu navrhovat ještě v podrobné rozpravě, tento pozměňovací návrh hlasovali jako celek, a nikoliv po jednotlivých částech.

Vzhledem k naléhavosti situace jsem ráda, že jsme se na nezbytnosti komplexních pozměňovacích návrhů k lesnímu zákonu shodli i s kolegy jak z pirátské strany, tak i z hnutí ANO, s některými z vás. Věřím, že pro tyto pozměňovacími návrhy, za nimiž ve shodě stojí jak lesníci, ekologové, tak tedy samozřejmě veřejnost ve velkém počtu, najdeme i u vás, a že tím tedy návrh novely ještě vylepšíme, aby mohl skutečně pomoci českým lesům. Nechceme spoléhat na to, že ministerstvo přijde s vlastní novelou, protože to je opravdu v nedohlednu, a je opravdu otázkou, zda bychom k ní dospěli vůbec ještě v tomto volebním období. Celý ten problém bychom jenom odkládali do budoucna. Proto vás chci požádat, abychom tyto odborně připravené pozměňovacími návrhy podpořili a zároveň tedy abychom v některých případech neřešili jejich jednotlivosti, každé zvlášť, ale jako celek, protože tak dávají smysl, a tak mohou pomoci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Markétě Pekarové. Nyní mám faktickou poznámku pana poslance Ondřeje Veselého a přednostní právo pana předsedy klubu ANO Jaroslava Faltýnka, poté je řádně přihlášen pan kolega Bendl. Nyní tedy pan kolega Veselý. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Moje faktická poznámka je faktický dotaz na paní poslankyni Pekarovou vaším prostřednictvím. Ona mě teď neposlouchá. Markéta Pekarová - už mě poslouchá, výborně! Samozřejmě jsme všichni dostali řadu podnětů k té věci, řadu stanovisek, řadu vyjádření. Musím se přiznat, že k řadě těch pozměňovacích návrhů, které předkládala paní poslankyně Pekarová, jsem měl pozitivní náhled, nicméně dneska pro mě bylo poměrně zásadní stanovisko, které jsem obdržel buď večer, nebo dneska ráno, já jsem ho dneska četl, a to bylo Akademie věd, tuším, a to některá ta ustanovení rozporovalo. Například druhovou pestrost lesa rozporovala, myslivostí také nebyla úplně nadšená, a řeknu, mám spíš osobní obavy nad odborností těch návrhů.

Vy jste, paní kolegyně říkala, že to je odborně zpracováno, na druhou stranu pokud odborníci se vyjadřují tak, že to úplně odborně zpracováno není, resp. že to takto nelze, tak mám prostě pochybnosti. A teď úplně nevím, třeba mi pomůžete mé dilema vyřešit. Já samozřejmě jsem jednoznačně pro druhovou pestrost lesa, víme, co nám monokultury udělaly, to je jasné, ale na druhou stranu abychom přijali něco, co potom nebude v praxi možné takřka realizovat, tak to také nepovažuji za úplně šťastné. Takže to je můj dotaz na vás, jak z toho ven. Určitě předpokládám, že se všichni shodneme na tom, že potřebujeme druhově pestřejší les, ale také způsobem tak, aby to bylo realizovatelné.

Děkuji předem za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě další dvě faktické poznámky - pana poslance Holomčíka a potom paní poslankyně Pekarové. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl jenom zareagovat na pana kolegu Veselého. Pro úplnost, to stanovisko, o kterém hovořil, nebyla Akademie věd, ale Česká akademie zemědělských věd. Akademie věd, resp. ta odborná pracoviště, která nějakým způsobem řeší krajinu, lesy a tyto obory, tak naopak naše návrhy podporuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Pekarové s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já už vlastně nemám moc co dodat, protože odpověděl pan předřečník. Kolega totiž zmínil přesně to, co jsem chtěla říci. Minulý týden v pátek právě Akademie věd, skutečně Akademie věd, tedy slovy svých zástupců a konkrétně tedy podpisy zhruba 350 vědců, mezi nimi je několik desítek docentů a profesorů, kteří se věnují této problematice, tedy podpořila právě ty pozměňovacími návrhy. Takže to je skutečný názor této instituce, kterou jste jmenoval, a tady se jedná tedy i o zástupce lesnických fakult atd. Takže opravdu je to ve shodě s těmito odborníky. Já jsem se nikdy nepasovala a nehodlám se pasovat na odborníka na tuto problematiku. Já jsem vždycky říkala a říkám, že jsem jenom prodlouženou rukou těch, kteří tomu skutečně dobře rozumějí a kteří s námi vypracovávali pozměňovacími návrhy tak, aby právě pomohli co nejvíce řešit situaci v lesích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jaroslav Faltýnek s přednostním právem, připraví se pan kolega Petr Bendl. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já jenom pár nějakých svých poznámek a postřehů k tomuto zákonu z pohledu zemědělského výboru, který byl garančním výborem a této problematice se věnoval poměrně podrobně. Já bych začal možná tím, že jsem se potkal s panem Bláhou. To je nějaký funkcionář z hnutí DUHA. A my jsme spolu ještě s dalšími kolegy s ním dlouho diskutovali a on mně položil jednu základní otázku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP