(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano, máte pravdu.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji. Ono už je pozdě, já to chápu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pardon, ještě chvilku počkáme. Poprosil bych váženou Sněmovnu, vážené paní poslankyně, vážené pány poslance, aby v případě, že něco důležitého projednávají, ať to prosím projednávají prosím v předsálí a neruší přednes těch, kteří vystupují... Děkuji vám. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji. To znamená, pojďme v té novele upravit a zcela explicitně říci ano, ten společník si může s sebou vzít svého advokáta, protože může nastat nějaká nenadálá situace, ve které by se on sám nemohl náležitým způsobem právně na té valné hromadě bránit. Jde to ruku v ruce s tím, co jsem zmiňoval předtím, tzn. s tím protestem. Zpřísňujeme protest, ale vlastně nepředkládáme těm společníkům nějaký nástroj, jak toho dosáhnout, jak to odůvodnit. Protože s sebou nemůže mít toho advokáta, který řekne ano, je to v rozporu s ustanovením paragrafu tolik a tolik toho daného zákona. No a absence tohoto ustanovení, tzn. možnosti souběžné účasti, je zase úplně v rozporu s reálným životem a myslím, že bychom neměli tvořit zákony, které jsou v rozporu s reálným životem. Žijeme v době výpočetních technologií, ten společník si může zavolat kdykoliv svému zástupci. A ten hlavní argument ministerstva, proč toto nemá být zakotveno, je to, že valná hromada není nějaké veřejné fórum, ale v současné době to zkrátka jde, může tam mít skype, může telefonovat. V praxi se uplatňuje například to, že akcionáři převádějí třeba jeden kus své akcie na svého právního zástupce proto, aby tam mohl být. Protože i na valné hromadě by měla platit aspoň nějaká určitá rovnost zbraní. A zatímco to představenstvo tam má svůj právní tým, tak já tam nemůžu mít, kdybych byl akcionář, tak tam nemohu mít svého právního zástupce, když mi ho jako hosta nepřipustí. Takže tam bychom mohli vnést určitou nějakou rovnováhu.

Tolik k tomu. Jsou to drobné věci, které, myslím, nejsou důvodem, proč tento návrh zamítat v prvním čtení. Propusťme to dál. Prodloužíme-li lhůty, dokážeme se s tím velmi obratně na ústavněprávním výboru vypořádat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan Tomáš Kohoutek. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Kohoutek: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, já budu reagovat vaším prostřednictvím na Dominika Feriho, pokud jde o tu monistickou strukturu. Je skutečně pravdou, že existují společnosti, tzv. jednočlenné akciové společnosti, kde je jediný člen správní rady a statutární ředitel v podobě jedné osoby. Já jsem toho názoru, že to ale postrádá smysl a vůbec filozofii toho zákona, pokud jde o monistické společnosti. Já vidím monistickou společnost takovou, kde je více akcionářů, kteří si zvolí tříčlennou správní radu, která následně v rámci způsobu řízení odvolává či jmenuje statutárního ředitele. Pokud je společnost akciovka, jsou to většinou ty klasické základní dvoumilionové akciovky, která má jediného akcionáře, tak jsem toho názoru, že daleko výhodnější z hlediska řízení je klasický dualistický systém, kdy jediný akcionář udělá prostou formou, rozhodnutím jediného akcionáře s úředně ověřeným podpisem, kde není potřeba ani notářský zápis, to, že odvolá jednoho člena představenstva, a tudíž myslím si, že je správné to, že správní rada by měla být vždycky minimálně tříčlenná. Protože pokud je jednočlenná správní rada a ta samá osoba je zároveň statutárním ředitelem, tak to postrádá logiku a základní smysl, proč se ty monistické společnosti dělaly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Do obecné rozpravy je přihlášen pan místopředseda Filip. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já budu poměrně stručný. Ano, je pravda to, co tady říkal pan zpravodaj, že poté, kdy máme určitou zkušenost s fungováním zákona o korporacích, kdy byl přijat nový občanský zákoník, zrušený zákoník obchodní, tak je potřeba se na to podrobně podívat. A je jistě dobré, že po vyhodnocení, dokonce i po některých judikátech, které jsou z právní praxe, se tím budeme zabývat. Ale připomínám, že pro KSČM je zcela zásadní pro přijetí této normy, ať je tam cokoliv dobrého pro budoucnost, to, že nebude vyřazena možnost zaměstnanců, aby byli členy dozorčí rady. To je prostě věc, která pro nás je limitní pro konečné hlasování ve třetím čtení. Říkám to tady na začátku v prvním čtení, abychom tu diskusi také formulovali tak, že budeme opravdu sledovat zájem na tom, aby pracující v konkrétních akciových společnostech, ať už jsou ve vlastnictví fyzických osob, nebo obcí, krajů či státu, aby tam mohli být zastoupeni. Protože pokud by tomu tak nebylo, tak samozřejmě bychom to museli považovat za krok, který je v rozporu s naším ústavním pořádkem a omezuje práva pracujících podílet se na správě toho, co vytvářejí. To na úvod.

Pokud jde o jednotlivá ustanovení návrhu zákona o obchodních korporacích, klub KSČM bude na výborech samozřejmě aktivně prosazovat ty změny, které vedou k efektivnějšímu řízení podniků, k jejich možnému řízení tak, aby přispívaly k rozšiřování možností naší ekonomiky. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já bych tady chtěl pana zpravodaje upozornit na to, že tady jsem slyšel nějaký návrh o prodloužení lhůty, jenže to musí padnout v rozpravě. Poslanecká sněmovna může prodloužit lhůtu o 20 dnů, může prodloužit lhůtu o více než 20 dnů pouze se souhlasem navrhovatele.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Já za navrhovatele souhlasím s tím, aby došlo k prodloužení o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Formálně ještě poprosím pana zpravodaje, by tento návrh řekl, protože to musíme říct v obecné rozpravě.

 

Poslanec Jakub Michálek: Takže navrhuji, aby byla prodloužena doba pro projednávání ve výborech o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného. Pardon, tak už vidím. Prosím, pan poslanec Benda Marek.

 

Poslanec Marek Benda: Pane místopředsedo, já se s dovolením přihlásím. Původně jsem pro svůj klub připravoval stanovisko vrátit navrhovateli k přepracování, ale musím ocenit pana ministra - dneska už je to snad podruhé, co ho oceňuji, tak abych to zase nepřehnal - že opravdu po svém předchůdci, který stále něco psal a většinou nikdo nevěděl, proč to píše, a nikdo nevěděl, k čemu to má být, tak pan ministr je ochoten komunikovat. A to, co tady bylo řečeno v úvodním slově, že se opravdu pokusíme tu novelu zúžit na to, co je nezbytně nutné, že nebudeme dělat exhibice jenom proto, aby někdo mohl říct "já jsem opravil zákon o obchodních korporacích v tolika a tolika paragrafech", to oceňuji, že pan ministr přistoupil na tuhle tezi. Myslím, že si na ústavněprávním výboru s tím dostatečně můžeme vyhrát. Myslím si, že máme vyndat i tu část, která se týká bytových družstev, resp. SVJ, a řešit ji až nad tím návrhem, který by snad měla přinést paní ministryně Dostálová, a vzít komplex bytové problematiky. Takže pokud bude prodlouženo o 30 dní, myslím, že jsme schopni to nějakým způsobem v tom prvním pololetí dokončit.

Jenom bych možná právě proto, co tady zaznělo teď z úst pana místopředsedy Filipa, ten zásadní boj o zastoupení odborářů v dozorčích radách, doporučil, aby návrh zákona kromě ústavněprávního výboru, který nepochybně by měl hlídat ty právní otázky, byl přikázán ještě hospodářskému výboru. Protože si myslím, že speciálně na tuhle otázku by bylo důležitější, aby nám dali odpověď naši kolegové z té sféry hospodářství, nakolik to pokládají za výhodné nebo nevýhodné, nebo nakolik to pokládají za věc, která je nebo není užitečná pro fungování společností, než abychom to posuzovali my čistě jenom jako právní problém. Takže potom bych poprosil, jestli by mohlo být jako druhému výboru navrženo ještě přikázání hospodářskému výboru. Pokládal bych to za užitečné.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP