(16.00 hodin)

 

Poslanec Radek Holomčík: Dobře. Ano. Přemýšlím, jestli jsem ještě něco neřekl. Řekl jsem asi všechno, ty tři důvody jsem zmínil. Možná je v rychlosti zopakuji. Pokud chceme řešit a monitorovat kůrovcovou kalamitu, měli bychom vědět, co jí předcházelo, jak probíhá, jak se šířil, a veřejnost by to měla vědět také. Takže potom poprosím o podporu toho návrhu, který později přednesu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Přečtu ještě omluvu. Paní poslankyně Helena Válková se omlouvá od 16 do 17 hodin z důvodu jednání.

Já tedy zahajuji všeobecnou rozpravu. Mám tady dva přihlášené, ale poprosím, abyste se potom v podrobné rozpravě odkázali když tak na to případné usnesení. Můžete ho samozřejmě přečíst i teď. To znamená, teď tedy požádám o vystoupení pana poslance Mariana Jurečku, následně se připraví pan poslanec Jan Zahradník. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já bych si dovolil tady u tohoto bodu navrhnout usnesení, které později odůvodním a přednesu, které je poměrně stručnější než od kolegy předřečníka. Chtěl bych říci, že samozřejmě kolega Holomčík tady ukazuje na to, že by se mělo podrobně zkoumat, zjišťovat atd. Spousta informací, na které on ve svém usnesení odkazuje, již dnes jsou informace, které jsou veřejné, které se dají najít v zelené zprávě, které se dají najít v materiálech Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa. Takže je možné, aby každý poslanec si tyto informace našel, notabene některé z nich jsme tady také na úrovni jednání Poslanecké sněmovny schvalovali, takže bychom o nich měli také něco vědět.

Ale já považuji za důležité především se podívat do současnosti a do budoucnosti. I vládní materiály, i jednotlivá usnesení výborů vyzývala jednotlivá ministerstva, co vše dobrého a potřebného by se mělo udělat pro to, aby se kalamitní situace v lesích v ČR zvládala podstatně lépe. Bohužel můžu říci, že ne všechna ministerstva k tomu mají úplně plně zodpovědný přístup a na některá doporučení případně návrhy, jak konkrétně pomoci tomu zvládání situace, se úplně dobře nereaguje ze strany těchto rezortů. Proto jsem si dovolil navrhnout usnesení, ke kterému se samozřejmě přihlásím v podrobné rozpravě, a to usnesení říká:

Poslanecká sněmovna žádá, aby ministerstva dotčená problematikou lesní kalamity, na kterou se při řešení kalamitní situace v lesích odkazovala usnesení vlády či výborů Parlamentu ČR od roku 2016 (Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo vnitra), aby podala podrobnou zprávu o tom, jak daná doporučení a usnesení realizovala či jaké konkrétní kroky v této oblasti v budoucnu plánují. Takový přehled bude předložen do 30. dubna 2019 k projednání vybraným výborům Poslanecké sněmovny, tedy výboru zemědělskému, výboru pro životní prostředí a výboru hospodářskému.

Děkuji za případnou podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Zahradník. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já se nejprve, než vás seznámím se svým návrhem na usnesení v rámci tohoto doprovodného usnesení, jenom krátce vyjádřím k tomu, co zmínil kolega Holomčík, když mluvil o odvolávání ředitelů v souvislosti s kůrovcem. Ano, pan ministr Milek, myslím, že se jmenoval, v minulé vládě odvolal pana ředitele Lesů ČR Szóráda za to, že s kůrovcem nebojoval. Asi před takovými čtyřmi pěti lety pan ministr Brabec odvolal ředitele Správy Národního parku Šumava Jiřího Mánka za to, že s kůrovcem bojoval. To je ta dvojznačnost, to je ta dvojí tvář, to je ta licoměrnost, které jsme tady svědky.

Já jsem ve svém minulém vystoupení naznačil, že můj návrh bude mít tři části. Obracím se na dvě ministerstva vlastně se třemi žádostmi. Čísla těch bodů, pokud tedy budou schváleny moje návrhy a pokud tedy by se zařadily do celkového návrhu doprovodného usnesení, tak by pak měly ta čísla, která na ně vyjdou.

Takže první můj návrh: Poslanecká sněmovna žádá Ministerstvo zemědělství, aby ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů předložilo analýzu vlivu režimu bezzásahovosti uplatňovaného v letech 2007-2018 na části území Národního parku Šumava na šíření kůrovce a vznik kůrovcových ohnisek ve státních lesích spravovaných Lesy ČR, s. p., Vojenskými lesy a statky ČR, s. p., ale i v nestátních lesích navazujících na lesy Národního parku Šumava s termínem do čtyř měsíců od přijetí tohoto usnesení.

Druhá žádost: Sněmovna žádá Ministerstvo životního prostředí, aby ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava předložilo zprávu o objemech dřeva z kůrovcových těžeb na území Národního parku Šumava, které bylo v jednotlivých letech 2008-2018 vyvezeno mimo území národního parku, a jakým odběratelům bylo prodáno. Opět s termínem do čtyř měsíců od přijetí tohoto usnesení.

A konečně můj třetí návrh, třetí žádost: Sněmovna žádá Ministerstvo životního prostředí o předložení údajů o objemech smrkového dřeva z polomů a nahodilých těžeb, které bylo v jednotlivých letech v lesích Národního parku Šumava ponecháno k zetlení bez asanace odkorněním. Opět tedy s termínem do čtyř měsíců od přijetí tohoto usnesení.

To je tedy můj návrh, který předám v písemné podobě panu zpravodaji. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pane poslanče, já vám děkuji. Nacházíme se stále v obecné rozpravě. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v této fázi projednávání. Jestliže tomu tak není, tak končím všeobecnou rozpravu a ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele. Jestliže tomu tak není, otevírám podrobnou, do které se hlásí pan poslanec Holomčík. Prosím.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji. Já tedy načtu to navrhované usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. Žádá Ministerstvo zemědělství o

1. provedení forenzní analýzy vzniku ohnisek a následného šíření kůrovcové kalamity v čase na majetcích státu v ČR, a to od roku 2012, s využitím ortofotomap, údajů lesní hospodářské evidence, údajů o provedených obranných a ochranných opatřeních proti kůrovcům, údajů o způsobu prodeje napadeného dříví, údajů o smluvních partnerech Lesů ČR, kteří toto dříví těžili a od Lesů ČR nakupovali, a konečně i s využitím údajů o smluvních pokutách za nedodržování smluvních ujednání v oblasti ochrany lesa proti kůrovci udělených podnikem Lesy ČR;

2. provedení analýzy sociálních, ekologických a ekonomických dopadů realizace tzv. Dřevěné knihy a navazující koncepce strategického rozvoje Lesů ČR pro léta 2015-2019, zejména pak dopadů v kalamitou postižených oblastech;

3. provedení inventury aktuálního stavu zásob dříví v lesních porostech na kalamitních lesních správách Lesů ČR a o vyhodnocení výsledků této inventury ve vztahu k údajům lesní hospodářské evidence Lesů ČR, resp. údajů o provedených těžbách, a k údajům o porostných zásobách dříví dle lesních hospodářských plánů platných v období od roku 2012;

4. provedení inventury výsledků vědy a výzkumu financovaných z grantové služby Lesů ČR ve vazbě na zavádění těchto ověřených poznatků do provozní praxe v lesích ve správě Lesů ČR do roku 2012.

II. Žádá Ministerstvo zemědělství o předložení v bodu I požadovaných dokumentů do 31. srpna 2019 Poslanecké sněmovně, a to včetně zdrojových dat a dalších podkladů sloužících k vyhotovení požadovaných analýz s výjimkou dat chráněných obchodním tajemstvím.

Změna nebo změny, které jsem avizoval oproti tomu, co jsem včera posílal mailem, jsou v termínu dodání, kdy to bylo posunuto oproti čtyřem měsícům od schválení na 31. srpna tohoto roku, a je tam ještě výjimka u zdrojových dat, tak je to s výjimkou dat, která jsou chráněna obchodním tajemstvím, protože jsem byl upozorněn na to, že některá data prostě by zveřejněna být neměla. A to je vlastně celé usnesení. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP