(11.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Ještě než zahájíme další bod, konstatuji došlou omluvu pana poslance Ondřeje Benešíka z osobních důvodů z celého dnešního jednacího dne.

 

Zahájíme bod číslo

 

100.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
/sněmovní tisk 74/1/ - třetí čtení

Prosím, aby své úvodní slovo přednesl pan ministr Kněžínek, pokud má zájem. A konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku číslo 74/6, který byl doručen dne 30. ledna letošního roku. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 74/7.

Pane ministře, ptám se, jestli máte zájem o úvodní slovo. (Ano.) Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Tentokrát opravdu velmi stručně. Je to změnový návrh, který navazuje na ty dva předchozí projednané body. Jsou to potřebné změny zejména v souvisejících procesních předpisech. Předesílám, že s pozměňovacím návrhem, který je jako jediný k hlasování, souhlasím. Pouze u kontroverzního paragrafu 127a - tady chápu, že vyvolal kontroverze - si zachováme neutrální stanovisko.

Jenom oč jde. Jde o to, že my jsme v našem původním vládním návrhu chtěli pro civilní řízení říci, že je možný pouze jeden znalecký posudek, a když si přinesou účastníci svůj znalecký posudek, tak se s ním bude nakládat jako s listinným důkazem, nikoliv jako se znaleckým posudkem. Výbor s tímhle nesouhlasí. Je to něco, na čem ten návrh určitě nestojí. My jsme sledovali zrychlení soudního řízení. Na druhou stranu vnímáme, že to může být problém z hlediska rovnosti účastníků. Takže to necháme plně na svobodném rozhodnutí Sněmovny. Jinak ve zbytku souhlas. A moc prosím tedy o podporu této právní úpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se tedy, jestli se někdo hlásí z místa do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova. Není zájem. V tom případě požádám paní zpravodajku Helenu Válkovou, abychom přikročili k hlasování o pozměňovacích návrzích. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. To už je opravdu, jak bylo řečeno, jenom "změnový zákon". Přesto mi tedy dovolte upozornit, že budete hlasovat o tom, co doporučuje garanční ústavněprávní výbor. A zase takové malé změny to nejsou. Na některé už tady upozornil už pan ministr.

Čili my doporučujeme takovou hlasovací proceduru, kdy bychom návrhy I až IX hlasovali společně.

Jsou to návrhy, které se týkají změny trestního řádu. Tam znovu zavádíme povinnost dvou znalců při soudní pitvě.

Změny občanského soudního řádu, zachování toho § 127a. Po diskuzi, které jsme tomu věnovali, je opravdu třeba zachovat rovnost stran. A velmi oceňuji to neutrální stanovisko Ministerstva spravedlnosti.

Změny zákona o živnostenském podnikání, o soudních poplatcích, o pobytu cizinců, o správních poplatcích, elektronických úkonech a o zdravotnických službách.

Neméně důležitý je poslední návrh pod IX, kdy se posunuje účinnost, abychom mohli ten centralizovaný systém zavést kvalitně, na 1. ledna 2021. A konečně návrh zákona jako celku.

Takže to je návrh hlasovací procedury, včetně tedy stručného věcného uvedení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo jiný návrh procedury, nebo případný návrh na změnu? Není tomu tak.

 

Rozhodneme o proceduře v hlasování číslo 80, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Je to hlasování pořadové číslo 80. Z přítomných 179, pro 147, proti nikdo. Procedura byla schválena. Můžeme podle ní postupovat. Paní zpravodajko, prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Takže já navrhuji schválit návrhy I až IX společně. A doporučení garančního ústavněprávního výboru je kladné, doporučuje je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučení kladné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 81 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Je to hlasování pořadové číslo 81. Z přítomných 179, pro 159, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Helena Válková: A konečně navrhuji schválit zákon jako celek. Doporučení garančního ústavněprávního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to už je věcí jednotlivých poslanců, jak se zachovají k návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, podle sněmovního tisku 74/1, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 82 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Je to hlasování pořadové číslo 82. Z přítomných 179, pro 122, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 100.

Pokročíme ve třetích čteních a... (O slovo se hlásí poslankyně Balcarová.) Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěla jenom oznámit, že ve věci hlasování zákona o tlumočnících jsem v hlasování 79 byla proti, a na sjetině mám pro. Takže bych poprosila o změnu a nezpochybňuji tímto hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to byl požadavek na změnu zápisu do stenoprotokolu od paní poslankyně Balcarové. Bude zaznamenáno.

 

Dalším bodem našeho programu je

 

101.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 195/ - třetí čtení

Požádám, aby svá místa u stolku zpravodajů zaujal ministr dopravy Dan Ťok a zpravodajka garančního hospodářského výboru paní poslankyně Květa Matušovská. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 195/3, který vám byl doručen 30. ledna 2019. Usnesení garančního výboru jsou ve sněmovním tisku 195/4.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit při otevření rozpravy. (Ano.) Je tomu tak. Slovo má pan ministr dopravy Dan Ťok. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Ministerstvo dopravy předkládá k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zněních pozdějších předpisů.

Hlavním cílem návrhu zákona je zajistit transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie z roku 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění se směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES, do vnitrostátního správního řádu. Úplné transpozice této směrnice bude dosaženo přijetím prováděcích právních předpisů, na což pamatují i zmocňovací ustanovení obsažená v návrhu zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP