(9.10 hodin)
(pokračuje Pikal)

Jako třetí je zde návrh pana poslance Klause, který žádá o pevné zařazení bodu číslo 155 na dnešek na 12. hodinu, jestli jsem to dobře zachytil. Myslím, že je srozumitelné, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování číslo 46 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 46 je přihlášeno 171 poslanců a poslankyň, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat, pevně jsme zařadili na 12. hodinu.

 

To byly všechny návrhy. Já vám děkuji.

 

Přistoupíme k zařazeným bodům. Jako první je zde

 

98.
Vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
/sněmovní tisk 72/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr spravedlnosti Jan Kněžínek a zpravodajka garančního výboru, kterým je ústavněprávní výbor, paní poslankyně Helena Válková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 72/5, který byl doručen dne 30. ledna 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 72/6.

Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jen velmi ve stručnosti se vyjádřím k dosavadnímu průběhu projednávání návrhu zákona o znalcích. Ten sem doputoval někdy na začátku minulého roku. Dlouhou dobu na jeho projednávání nedošlo, následně, když už tedy byl po prvním čtení, jsme se za ministerstvo velmi intenzivně zamysleli nad jeho podobou, zejména na základě připomínek, které zaznívaly z veřejného prostoru, a poskytli jsme velmi úzkou spolupráci ústavněprávnímu výboru při formulování pozměňovacích návrhů. Já bych tady chtěl moc poděkovat členům ústavněprávního výboru, zejména zpravodajce návrhu paní profesorce Válkové, ale i ostatním, kteří se do debat zapojili. Výsledkem jsou pozměňovací návrhy, o kterých dnes budeme hlasovat. Předesílám, že z velké části mají podporu Ministerstva spravedlnosti a bezesporu přispívají k tomu, aby budoucí právní úprava znalectví v České republice byla na odpovídající úrovni kvality.

Zároveň bych se chtěl jenom krátce pozastavit u některých pozměňovacích návrhů, které nepodpořím v dalším hlasování. Jde zejména o pozměňovací návrh, kterým se navrhují snížit navržené výše pokut za přestupky v oblasti znalecké činnosti. Já k tomu řeknu, že už stávající zákon o znalcích, to znamená ten z roku 1967, byť tedy, pravda, ve znění relativně nedávné novely, umožňuje uložit znalci, který je právnickou osobou, pokutu až 400 tisíc korun. Upřímně řečeno, bavíme se mnohdy o právnických osobách, které mají stamilionové obraty, to znamená pokuta, která je jim ukládána, případně i ta čtyřsettisícová, což je samozřejmě maximum v případě nějakého zjevně excesivního jednání, je zřejmě způsobilá částečně splnit svůj preventivní účinek.

Nicméně k nyní předloženému návrhu padl pozměňovací návrh, aby v té budoucí právní úpravě byly ty pokuty dokonce nižší než v tom stávajícím zákoně z roku 1967, a to tak, aby ani u těch nejzávažnějších přestupků nepřesáhly 250 tisíc korun. Já moc prosím, abychom při hlasování o tomto pozměňovacím návrhu - abyste vy, protože já hlasovat nebudu - při hlasování o tomto pozměňovacím návrhu vzali v potaz, že znalecké posudky jsou mnohdy vydávány v kauzách, kdy běží o miliardy, a zároveň je mnohdy vydávají právnické osoby, jejichž obraty se těm miliardám také blíží. Pokud nebudeme mít dostatečně efektivní systém sankcí, které budou působit preventivně, tak se může stát, že ten zákon bude ve výsledku bezzubý.

Proto moc prosím, aby sankce zůstaly zachovány v té výši, jak jsou obsaženy ve stávajícím návrhu zákona. Podotýkám, že nejsou nikterak likvidační. Zákon o přestupcích, který se použije subsidiárně, obsahuje poměrně podrobná kritéria, na základě kterých má být stanovena sankce. Jedním z nich je přihlédnutí k osobě znalce, k jeho majetkovým poměrům, pokud se budeme bavit o fyzické osobě. Vždycky platí, a judikatura to potvrzuje, že sankce nesmí být v žádném, jednom jediném konkrétním případě likvidační. Právní řád obsahuje dostatek pojistek proti excesům, ale zároveň by měl obsahovat, a to obsahuje ten původní návrh, pojistky pro to, aby sankční úprava byla efektivní i vůči těm, kteří mají obrovské obraty.

To je jenom moje poznámka. Jinak moc prosím o podporu této právní úpravy ve třetím čtení, protože je to zákon, který si opravdu Česká republika zaslouží. Zároveň připomínám, že úprava z roku 1967 už opravdu není odpovídající stávajícím poměrům v České republice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Chtěl bych požádat o větší klid v sále, abychom řečníky slyšeli. Přece jen nás čeká složitý tisk se složitou procedurou.

Mám tady jednu omluvenku. Omlouvá se nám pan předseda Radek Vondráček mezi 10. a 11. a mezi 12. a 13. hodinou.

Nyní otevírám rozpravu, do které nemám v tuto chvíli žádné přihlášky. Nicméně paní zpravodajka bude určitě chtít vystoupit, takže prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, budu velmi stručná, protože těch pozměňovacích návrhů je asi 110 jenom v tom komplexním, takže věcně jsme je propojili tak, aby měly souvislost a mohly se hlasovat některé z nich současně. Poprosím vás tedy o disciplínu v tom smyslu, že pokud budu něco věcně zdůvodňovat a budete mít zájem, tak to ráda udělám. Pokud nikoliv, tak bych jela tu proceduru tak, jak ji máme připravenou.

Současně bych chtěla jenom ještě doplnit to, co tady zaznělo z úst pana ministra. On možná nedostatečně zdůraznil - malá kritika -, že už jsme jednou ty pokuty snížili, že původní návrh byl opravdu na můj vkus i na vkus garančního ústavněprávního výboru příliš striktní. Teď jsou ty pokuty již snížené, a naopak tím, že bychom je snížili ještě dále, tak věřím, že znalcům by se to líbilo, i když na druhé straně víme z praxe, že se nečerpá, když se vůbec dá pokuta, tak rozhodně ne v té horní polovině sazby, ale bylo by to diskriminující a nerovné ve vztahu k jiným právnickým profesím. Takže vás také poprosím, abyste v tomto ohledu podpořili návrh, který již ty snížené pokuty má.

To je zatím vše. Procedura nebude snadná. Doufejme, že se nám podaří schválit navzdory tomu kvalitní normu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já jenom navrhuji stažení svého pozměňovacího návrhu evidovaného pod číslem E19. Důvod je jednoduchý. On se týkal některých otázek kolem pojištění, a protože této otázce se věnuje i pozměňovací návrh paní kolegyně Válkové, který je zpracován lépe, musím objektivně říci, tak ho stahuji a poprosím o podporu návrhu paní poslankyně Válkové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za návrh. S tím se vypořádáme na konci rozpravy. Slovo má pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, ono to vypadá, že začínáme schvalovat skoro v bezvědomí, ale já pokládám tento návrh zákona za velmi důležitý. Upravuje znalce a v následující fázi i tlumočníky.

Musím říci, že oceňuji práci, kterou odvedla zpravodajka, paní poslankyně Válková, i ministerstvo, které se konečně po dobách pana ministra Pelikána rozhodlo, že je ochotno spolupracovat jak s odbornými skupinami, tak s ústavněprávním výborem a najít nějaké řešení. Myslím, že to řešení je asi optimálně možné, které mohlo projít dnešní Poslaneckou sněmovnou. Já přesto nedoporučím svému klubu, abychom pro ně zvedli ruku, a ten důvod je bohužel jednoduchý. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP