(17.30 hodin)

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Hezký podvečer, milé kolegyně, kolegové, pane ministře, vážený pane předsedající. My budeme, předpokládám, tuto novelu projednávat v dalších čteních na výborech. Já bych si jenom dovolila upozornit na jednu věc. Já samozřejmě rozumím tomu, že vychází ze záměru Evropské unie vytvořit na evropském trhu jednotné podmínky pro import ze třetích zemí, nicméně my se neustále bavíme o tom, jak je potřeba osekávat byrokracii, a vlastně každým podobným návrhem ji naopak zhoršujeme. Já jsem tuto předlohu konzultovala s řadou lidí, kterých se bude dotýkat, s podnikateli, ale i s odborníky, a skutečně oni považují tento návrh za nadbytečný, neboť prostě bohužel zvyšuje další byrokratickou zátěž podnikatelů v lesním hospodářství. Systém náležité péče o les, dřevo a jeho uvádění na trh je již definován v dalších zákonech, je to např. lesní zákon, v rámci certifikačních systémů, a v tuto chvíli by šlo o další systém regulace pro vlastníky lesů, a to v situaci, kdy, znovu opakuji, neustále mluvíme o tom, že jsou všichni již zavalení obrovskou byrokracií, a bude to pro ně znamenat další zátěž.

V tuto chvíli chci jenom na toto upozornit. Budu na to upozorňovat při všech dalších projednáváních. A hlavně pevně doufám, že všichni kolegové budeme zdrženliví při projednávání případně dalších pozměňovacích návrhů, které by tuto předlohu ještě zhoršily. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrý podvečer. S faktickou poznámkou je tady pan poslanec Josef Kott. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, já bych přesto chtěl vyslovit podporu tomu, co tady padlo z úst pana ministra a z úst pana zpravodaje, že skutečně dojde ke snížení počtu kontrol, snížení administrativní zátěže na krajských úřadech si myslím, že je velice správné, a že dojde ke zprůhlednění a k zjednodušení kontrolní činnosti, což si myslím, že je věc taky velice důležitá. I věc, která se týká zcizování dřeva a uvádění na trh, je záležitost, která je špatná, která by se měla řešit. Proto by návrh, který zde máme, měl být přijat, a podporuji to, co zde řekl pan ministr. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Do obecné rozpravy nemám nikoho přihlášeného, ani z místa. Končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Není. Nemám tady žádný návrh na vrácení ani zamítnutí, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím.

 

Budeme hlasovat o přikázání jako výboru garančním výboru zemědělskému.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 144, přihlášeno 176 poslankyň a poslanců, pro 133, proti 0. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zemědělskému jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Nikoho nevidím. Takže konstatuji, že tento materiál nebyl přikázán dalším výborům.

 

Dalším bodem je

 

42.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním
zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 337/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Prosím, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh novely několika zákonů v oblasti trestního práva reaguje bezprostředně na nařízení Rady 2017/1939 o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Je to nařízení, které bylo přijato v režimu posílené spolupráce a do kterého se zapojilo celkem 22 členských států Evropské unie včetně České republiky, zatímco mimo zůstávají tyto členské státy: Dánsko, Irsko, Maďarsko, Polsko, Švédsko a také Velká Británie. Česká republika se tedy s většinou ostatních členských států do této spolupráce zapojila.

Cílem toho evropského nařízení, které je samo o sobě přímo použitelným předpisem a je aplikovatelné i bez změny zákona, je posílit nebo změnit roli orgánů činných v trestním řízení při stíhání trestných činů spáchaných proti finančním zájmům Evropské unie. Právě za tímto účelem se zřizuje zvláštní evropský úřad, Úřad evropského veřejného žalobce, který bude plnit roli vrcholného orgánu činného v trestním řízení právě při stíhání těchto trestných činů.

Jakkoli je nařízení přímo použitelným předpisem, tak na základě jeho vyhodnocení se dospělo k závěru, že přece jenom adaptace na toto nařízení vyžaduje změnu některých vnitrostátních předpisů, a právě tu změnu přináší nyní předložený vládní návrh zákona.

Ten systém v zásadě bude fungovat tak, že kromě nejvyššího evropského žalobce bude existovat ještě institut evropských žalobců, kteří budou přiděleni přímo k tomu nově zřízenému úřadu a budou sedět v Lucemburku, a vedle nich budou ještě evropští pověření žalobci, kteří naopak budou činní v České republice a budou vybráni v zásadě z českých státních zástupců. Právě oni budou dozorovat stíhání trestných činů, které budou spáchány proti finančním zájmům Evropské unie. Tím by se měla posílit do jisté míry nezávislost na vnitrostátních orgánech, protože budou v této oblasti vyňaty z té klasické soustavy státního zastupitelství.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: (Vstupuje do řeči:) Pane ministře, já vás přeruším. Já poprosím kolegy, hlavně na levé straně jednacího sálu, o zklidnění. A poprosím pana ministra, aby pokračoval. Děkuji.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Změny, které předkládáme, jsou tedy víceméně organizačního charakteru a promítají zřízení Úřadu evropského žalobce do zákona o státním zastupitelství, do trestního řádu - protože přece jenom je to do jisté míry cizorodý prvek, na který trestní řád nepamatoval - do trestního zákoníku a v neposlední řadě také do předpisů upravujících sociální pojištění, protože i za evropské pověřené žalobce bude v České republice odváděno sociální pojištění.

Zároveň předesílám, že my v tuto chvíli ještě nevíme přesné datum, ke kterému ten Úřad evropského veřejného žalobce vznikne. Nařízení předpokládá, že by měl být zřízen nejpozději na přelomu let 2020 nebo 2021, podle toho, jak bude stanoveno konkrétní datum Evropskou komisí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP