(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Heleně Langšádlové. Nyní pan poslanec Jiří Mihola v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já věřím, že jsem v obecné rozpravě svůj pozměňovací návrh podrobně odůvodnil, takže už se jen přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému vložen pod číslem 2127. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Miholovi. Nyní pan poslanec Leo Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi dva pozměňovací návrhy. Jeden standardně podaný pod číslem 1575, v systému i odůvodněný, a druhý pozměňovací návrh, který si dovolím nyní přednést na mikrofon a odůvodnit.

Pozměňovací návrh zní: Zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, se mění takto: za slova velkoobchodě nebo velkoobchodu se doplňuje, v uvozovkách, citace: ve kterém probíhá prodej konečnému spotřebiteli. Konec citace, uvozovek.

Odůvodnění. Toto doplnění, které navrhuji, jasně specifikuje slovo velkoobchod nerovná se velký obchod a umožňuje dle předkladatelů této změny právě těm, kteří jsou jako velkoobchody pouze fungující jako zásobovací a mezičlánek mezi drobným podnikatelem a výrobcem, aby i v těchto svátečních dnech mohli provozovat svoji činnost. Jinými slovy, pouze upřesňuji slovo velkoobchod a umožňuji v intencích předkladatelů fungování těch, kteří zásobují malé podniky, ale zase naopak umožňuji v intencích původního zákona zachovat zavírací dobu pro velké obchody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Není zájem ani od navrhovatele, ani od zpravodajky. V tom případě mohu konstatovat, že ve druhém čtení byl podán návrh na zamítnutí zákona, který se projednává až na začátku třetího čtení, a nebyl podán žádný jiný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat ve druhém čtení. To znamená, že mohu druhé čtení bodu číslo 22 ukončit.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

23.
Návrh poslanců Jany Mračkové Vildumetzové, Ivo Vondráka, Heleny Válkové,
Milana Poura, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 273/ - druhé čtení

Paní kolegyně poslankyně Jana Mračková Vildumetzová je už u stolku zpravodajů. Pan zpravodaj Ivan Bartoš také zaujal své místo. A já požádám paní kolegyni poslankyni Janu Mračkovou Vildumetzovou o úvodní slovo pro druhé čtení. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsme ve druhém čtení projednávání zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze, který řeší kumulaci odměn. Tento návrh spočívá v tom, že pokud poslanec, senátor nebo člen vlády bude zároveň uvolněným zastupitelem, to znamená starostou, hejtmanem nebo náměstkem, tak za tu uvolněnou funkci zastupitele bude pobírat pouze 0,4násobek.

Tento sněmovní tisk byl přiřazen garančnímu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který doporučil tento sněmovní tisk Poslanecké sněmovně schválit v předloženém znění. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zástupkyni navrhovatelů a konstatuji, že jsme v prvém čtení přikázali tento tisk k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 273/2.

Teď požádám zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Ivana Bartoše, aby nás informoval o jednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající, zástupci vlády, jak už zde bylo řečeno mou předřečnicí paní Mračkovou Vildumetzovou, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se zabýval tímto tiskem na své 14. schůzi. Byly zde i předneseny pozměňovací návrhy, které ovšem výbor neschválil. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj tedy na své 14. schůzi přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky sněmovní tisk 273 projednat a schválit v předloženém znění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, kde máme zatím tři přihlášky, a to pana poslance Pavla Jelínka... Omlouvám se. S přednostním právem pan předseda klubu ODS. Ještě, pane předsedo, než vám dám slovo, já jsem totiž chtěl konstatovat, že byl přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Ondřej Benešík, ale tu není možné udělit, faktickou poznámku, až po zahájení rozpravy a k vystoupení v rozpravě. Pane předsedo, máte slovo s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Teď nevím, jestli to bude jménem klubu, ale sám za sebe chci říct, že ten návrh je pokrytecký a má minimálně dvě zásadní chyby, které se podle mě odstranit nedají. První je, že ten návrh je bezesporu retroaktivní, protože zasahuje do stávajících funkčních období řádně zvolených zastupitelů ať už na úrovni měst a obcí, anebo na úrovni krajů a mění pravidla hry pro již zvolené zastupitele. Takže já v podrobné rozpravě načtu minimálně změnu účinnosti, pokud si prohlasuje většina, že ten návrh chce, aby to bylo účinné pro příští funkční období anebo pro stávající.

Když se podíváme na kraje, tak jsme za polovinou funkčního období krajů. Volby budou za chvilku. Ten běh voleb je neúprosný. Někdy v říjnu roku 2020 budou krajské volby, a pokud si taková pravidla schválíte, tak by měla platit až pro nově zvolené zastupitele a každý například z členů zákonného sboru, ať už Sněmovny, nebo Senátu, by s tím počítal, než by přijal kandidaturu. To mi připadá správné, logické. U komunálních voleb je samozřejmě ten odklad delší, protože jsme pár měsíců po komunálních volbách. Mnoho z mých kolegů úspěšně vedlo kandidátní listiny, vyhráli volby, sestavili většinové koalice a byli zvoleni.

Proč ten návrh pokládám za nesystémový? Já si myslím, že k tomu můžeme přistupovat pouze dvěma způsoby. Oba dva jsou legitimní a oba dva jsou používané i v zahraničí. První je, že necháme stávající stav a rozhodují pouze voliči, kteří velmi dobře vědí, že když někdo kandiduje, buď starosta do Sněmovny či Senátu, nebo naopak senátor či poslanec do zastupitelstva města nebo obcí, moc dobře vědí o jeho již existující funkci. A druhý model, který je také legitimní, který je systémový, že zákonem zakážeme kumulaci těchto funkcí. To je podle mě taky legitimní. A jsou země, kde to platí. To znamená, to se stalo bývalému senátorovi za hnutí ANO, například, že když starosta je zvolen poslancem či senátorem, automaticky mu zaniká funkce, protože kandidovat může každý, kam chce, a naopak. To je ale technická debata a je to legitimní návrh a je to k politické diskusi. A ta diskuse není černobílá, obě řešení mají své plusy a obě řešení mají své minusy.

Omlouvám se, že mluvím víc o starostech nebo hejtmanech. Myslím, že paní předkladatelka mě pochopí. Těch starostů je mnohem víc než hejtmanů, kterých je pouze třináct plus primátor hlavního města, ale ten má volební cyklus stejně jako starostové měst a obcí.***
Přihlásit/registrovat se do ISP