(9.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Snad to kolegové pochopili z odmlky, že je třeba zachovávat klid v sále. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. První čtení proběhlo 13. dubna 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona byl přikázán k projednání výborům. Lhůta byla 80 dní. Garanční výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a 22. 6. 2018 přerušil toto projednávání. Stálá komise 2. 7. přerušila projednávání. Dále se tím zabýval garanční výbor pro sociální politiku 9. 11. a usnesení doručené poslancům jako tisk 85/4 vám následně přednesu. Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti projednala návrh zákona 13. 11. a záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 85/5 vám také přednesu.

Teď bych vás tedy seznámila s usnesením výboru pro sociální politiku z 20. schůze 8. listopadu k návrhu poslanců Markéty Pekarové Adamové a dalších na vyjednání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 85: Po odůvodnění zástupkyně skupiny předkladatelů poslankyně Markéty Pekarové Adamové, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila nesouhlas s návrhem poslanců Markéty Adamové Pekarové a dalších, za druhé zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny.

Záznam stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny: Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny po odůvodnění zástupkyně předkladatelů poslankyně Markéty Pekarové Adamové a zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě konstatuje, že při hlasování o vyslovení souhlasu s návrhem poslanců Markéty Pekarové Adamové a dalších usnesení nebylo přijato. Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny zmocňuje zpravodajku, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledku projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny a aby tento záznam předložila předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o nějaké závěrečné slovo po obecné rozpravě. Předpokládám, že ne. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy musí být vždy řádně odůvodněny. Jak první je přihlášen do podrobné rozpravy pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Chtěl bych se tímto přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 2120. Přidám jenom krátké odůvodnění.

Jak už zde bylo řečeno, cílem novely zákona číslo 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, je sjednocení procentuální výměry u všech redukčních hranic pro výpočet dávek peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství na 100 %. Pokud si vezmeme rozpočtové dopady, tak podle mého názoru jsou poměrně významné. Z tohoto pohledu si dovoluji navrhnout kompromisní návrh, kdy do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice by se počítalo 90 % a z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice by se počítalo 60 %. K částce nad třetí redukční hranici už by se nepřihlíželo.

Jsem přesvědčen, že tato kompromisní si najde vaši podporu, a zároveň si vás o ni dovoluji požádat. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Kdo další má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěreční slova po podrobné rozpravě není, žádné další návrhy nepadly, takže končím druhé čtení tohoto návrhu a všem děkuji.

 

Otevírám další bod, bod číslo

 

17.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré,
Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení
zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
/sněmovní tisk 112/ - druhé čtení

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno před vystoupením zástupce navrhovatelů 14. 11. na 20. schůzi Poslanecké sněmovny do doby, než tento sněmovní tisk projedná hospodářský výbor. Jednání bylo přerušeno řídícím schůze a nebylo zpochybněno. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Vojtěch Filip. (Poslanec Kubíček mimo mikrofon: Já k tomu mám poznámku.)

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Mám takový problém. Ta podmínka projednání hospodářského výboru nebyla naplněna. A nebyla naplněna podmínka projednání dalších čtyř výborů. Projednal a závěr udělal pouze výbor pro bezpečnost. Já tady nebudu zpravodaje citovat, ale skutečně si myslím, že není vhodná doba vůbec na projednávání tohoto zákona, protože z pěti výborů projednal jeden, ostatní přerušily projednávání, a hned na začátek dávám návrh na přerušení do 30. 6. 2019.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: V případě, že nebyla splněna podmínka pro přerušení, tak ani není nutné dávat návrh a hlasovat. Jestliže mi tedy nikdo nedoloží, že byl tento tisk řádně projednán hospodářským výborem, tak konstatuji, že ho nelze projednávat a platí přerušení. Takže jsme si to vysvětlili, děkuji všem a budeme pokračovat podle schváleného pořadu.

Pan místopředseda chce s přednostním? (Pan poslanec Filip: Ano.) Jediné co mohu, přednostní právo. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, já bych jen z tohoto místa chtěl požádat předsedy jednotlivých výborů, které ještě ten tisk neprojednaly, aby ho zařadily na nejbližší jednání, abychom ho mohli přece jen projednat a dokončit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji a otevírám bod číslo 18. Tím je

 

18.
Návrh poslanců Hany Aulické Jírovcové, Pavla Kováčika, Zdeňka Ondráčka
a Leo Luzara na vydání zákona o náhradním výživném a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
/sněmovní tisk 118/ - druhé čtení

Předložený návrh nám za navrhovatele uvede paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová, už je nachystaná. Máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych při tomto projednávání vlastně ihned navrhla přerušení tohoto bodu, protože tento bod byl sice započat, projednán ve výboru pro sociální politiku, každopádně i tam byl přerušen, protože tato oblast ještě není vydiskutována v takové podobě, abychom to posunuli do druhého čtení. Myslím si, že i ostatní kolegyně a kolegové budou k tomu mít i další určité návrhy, a nemyslím si, že by bylo tedy dobré, abychom nyní projednávali druhé čtení a pak vystavili vlastně i tento návrh zákona třetímu čtení, kde mám obavy, že bychom to stejně přinejmenším vrátili zpět. Takže mi dovolte, abych navrhla za předkladatele přerušení tohoto bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Takže přerušení do doprojednání tohoto bodu ve výboru pro sociální politiku. (Paní poslankyně Aulická Jírovcová: Garančního.) Všichni víme, o čem hlasujeme. Já jsem už přivolal kolegy z předsálí, myslím, že je nás zde dostatečný počet.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přerušení. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 121, přihlášeno 168 poslanců, pro 149, proti 1. Tento návrh byl přijat. Já konstatuji, tento bod jsme přerušili až do okamžiku, kdy bude projednán ve výboru pro sociální politiku. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP