(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Než pan premiér dorazí k mikrofonu, přečtu omluvy. Omlouvá se nám od 14.30 do 18.00 paní poslankyně Kozlová, omlouvá se nám paní poslankyně Maxová také od 14.30 hodin, omlouvá se nám pan poslanec Koten z celého jednacího dne, omlouvá se poslanec Kolářík od 14.30 z osobních důvodů, omlouvá se pan poslanec Pošvář od 15 hodin z pracovních důvodů a omlouvá se pan poslanec Černohorský od 14.30 do konce jednacího dne z důvodu účasti na schůzi vyšetřovací komise OKD.

Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já určitě souhlasím s paní poslankyní, že dezinformační kampaně jsou problém. Mediální výchova je součástí rámcových vzdělávacích programů pro základní a gymnaziální vzdělávání. Školy ji musejí zařadit do svých školních vzdělávacích programů a realizovat ve výuce. Jedná se o takzvané průřezové téma, které nemá svoji samostatnou hodinovou dotaci na úrovni rámcového učebního plánu. Školy tedy nemusejí mediální výchovu vyučovat jako samostatný předmět, ale mohou ji například začlenit do jiných předmětů, například základu společenských věd, českého jazyka, literatury, uměleckých oborů, dějepisu atd. Mediální výchovu lze také realizovat formou projektového vyučování.

Mediální výchova nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médií a žáky vybaví základní úrovní mediální gramotnosti. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je dát do souvislosti s jinými informacemi. Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa. Mají výrazně nadoborový, transdisciplinární charakter. Jejich cílem je rozvíjet nejen dovednosti a znalosti žáků, ale též utvářet jejich postoje a hodnoty a chápat danou problematiku v širších souvislostech oborů i každodenní praxe.

Kromě mediální výchovy zahrnují stávající rámcové vzdělávací programy například environmentální výchovu, výchovu demokratického občana či myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Pravidla pro výuku mediální výchovy jsou plně v kompetenci školy, ve kterých ročnících a jakým způsobem bude jako průřezové téma vyučována. Školy ale musí zajistit to, že žáci daného typu a stupně škol budou seznámeni s jejich obsahem definovaným v rámcovém vzdělávacím programu, avšak s tím, že některé obsahy jednotlivých témat mohou akcentovat. Je možné realizovat integraci do jiných předmětů formou projektu či samostatného předmětu. Nejvhodnější je kombinovat všechny uvedené formy.

Jako příklad metodické podpory pro výuku mediální výchovy lze uvést publikaci s názvem K integraci mediální výchovy, která vznikla s podporou MŠMT. Metodickou podporu najdou učitelé také na portálu www.rvp.cz, kde jsou metodické materiály nabízející učitelům výstupy, které žáci mají dosáhnout, konkretizované náměty apod. Jsou uvedena také doporučení pro přístup k hodnocení mediální výchovy i příklady, jak začlenit mediální výchovu do školního vzdělávacího programu.

V rámci práce na revizích rámcových vzdělávacích programů byla v letošním roce zveřejněna studie, která pojmenovává zásadní směry budoucího vývoje mediální výchovy. V letošním roce byl také ustaven expertní tým, který pracuje na aktualizaci obsahu mediální výchovy.

Občanské vzdělávání je rovněž povinnou součástí výuky na školách podle rámcových vzdělávacích programů. Občanská kompetence je jednou z klíčových kompetencí, kterou si žáci musí ze školy odnést. Jako kompetentní občan má žák být tolerantní, dodržovat zákony a společenské normy, zodpovědně se rozhodovat, bránit svá práva i pomáhat druhým v nouzi a respektovat a ochraňovat naše tradice a přírodní, kulturní a historické dědictví.

Občanské vzdělávání je přímo obsaženo ve vzdělávacích oborech člověk a jeho svět na prvním stupni základních škol, výchova k občanství na druhém stupni základních škol, občanský a společenskovědní základ na gymnáziích a společenskovědní vzdělávání a občanskovzdělávací základ na středních odborných školách. Dále je obsaženo v průřezových tématech jako výchova demokratického občana, mediální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech či multikulturní výchova, která mohou být uplatněna ve zvláštních samostatných předmětech nebo průřezově v obecnějších předmětech podle rozhodnutí jednotlivých škol.

Rámcové vzdělávací programy procházejí v současnosti revizí prováděnou Národním ústavem pro vzdělávání jako odbornou organizací podřízenou Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem revize - a mimochodem, my jsme to měli na vládě, neschválili jsme to a vrátili jsme to k přepracování - je přizpůsobit obsah vzdělávání současným společenským potřebám a připravit žáky na život v současné společnosti s jejími změnami a jejich dopady.

Občanského vzdělávání se má týkat nová vzdělávací oblast člověk a společnost a průřezové téma výchova demokratického občana (upozornění na čas), které mají rozvíjet občanskou kompetenci žáků.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně bude pokládat doplňující dotaz, předpokládám.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Pane premiére, děkuji, že jste mi to tak hezky přečetl o mediální gramotnosti a kritickém myšlení, ale já jsem se ptala na něco jiného.

Pane premiére, moc prosím, já jsem se ptala na to, jestli to opravdu považujete také za bezpečnostní riziko, to, co zmiňuje BIS. Prosím, zeptejte se i kolegů v pobaltských zemích, ve Finsku. Oni opravdu dělají podstatně více, než děláme my. Ptala jsem se na to, proč nebyla schválena ta koncepce občanského vzdělávání, která opravdu v mnoha zemích je, a netýká se to jenom škol. Tam třeba v Německu je koncepce občanského vzdělávání, do které jsou zahrnuty všechny složky společnosti, od univerzit třeba i po kluby důchodců, tak aby lidé věděli, že mohou participovat na rozhodování ve společnosti a rozuměli tomu, jak funguje politika, jak se schvalují zákony, aby se zkrátka ve společnosti orientovali. To není jen koncept pro školy. To je opravdu koncept, který jsme my ještě neudělali. Chtěla jsem se zeptat, kdy ho schválíte (upozornění na čas) a jestli opravdu to považujete za riziko. Jestli to, tak jak je to v té BIS, považujete za riziko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o doplňující odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: No tak samozřejmě, my máme tady služby, které nám něco říkají, a my například máme teď na stole de facto výzvu NÚKIB ke konkrétní firmě a já jsem i kvůli tomu svolal Bezpečnostní radu státu na zítra ráno, protože je potřeba samozřejmě, pokud mluvíme o těch rizicích, tak je potřeba i nějakým způsobem je prokázat, aby potom nevznikaly nějaké problémy. Takže to, že máme v prostoru různé dezinformace, tak s tím zápasíme vlastně od pondělí, kdy tady někdo se snažil občanům vnutit a dezinformovat o tom, že jsme něco podepsali, nic jsme nepodepsali, a že vlastně jsme zradili a tyto nesmysly, které byly v tom mediálním prostoru z hlediska uprchlíků, ale k tomu jsem viděl, že je interpelace, takže o tom nebudu mluvit.

Co se týká toho vzdělávání, tak vláda a členové vlády, zkrátka se jim ten materiál MŠMT nelíbil, tak MŠMT to dostalo, aby to přepracovali, a teď se musím zeptat pana Plagy, kdy má termín, ale budu se snažit ho popohnat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím s další interpelaci pana poslance Luzara. Připraví se pan poslanec Berkovec.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, moje otázka je velice krátká. Budu velice rád za odpověď. Před nedávnem jsme se tady zabývali na mimořádné schůzi situací ArcelorMittal Ostrava a jejím nuceným prodejem novému nabyvateli. Vy jste přislíbil, že se pokusíte zjistit informace z Evropské komise k věcem, které by objasnily tuto situaci, popřípadě oddálily ty problémy nebo ty obavy, které mají zaměstnanci. Rád bych se zeptal, zda se vám podařilo na Evropské komisi něco zjistit, popřípadě jestli jsou už nějaké informace, jako investiční plán a další záležitosti, protože informace o nabyvateli, které vzbudily pochybnosti, přetrvávají i nadále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za krátký a konkrétní dotaz a dodržení času a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já se nejdříve omluvím paní poslankyni Langšádlové. Já jsem to popletl, máte pravdu. To vzdělávání je u paní Štěpánkové, lidská práva na Úřadu vlády, takže už vím. To, co ona předvedla, se nám nelíbilo, takže je to teď na mně, takže já popoženu sám sebe. Tak se omlouvám, že jsem vám dal špatnou informaci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP