(17.10 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Tam byli dva děkani, skončili, teď ji vede rektor pan prof. Lata, jsou vypsány volby děkana, je nutné, aby tam také byl stabilní děkan, který bude mít plný mandát a bude partnerem i pro toho budoucího ředitele. Protože bez té spolupráce mezi lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí ta situace nebude dobrá. A tady bych si přál - a to už je mimo moji kompetenci, ale aby zkrátka lékařská fakulta v tomto směru byla co nejstabilizovanější a aby ty volby proběhly řádně, protože mám informace, že zase o tom někdo nevěděl, že ty volby byly vypsány atd. Jsou tam asi tři kandidáti, tak doufám, že to nikdo už nebude zpochybňovat a že bude zvolen děkan právoplatný, který bude pak spolupracovat s budoucím ředitelem, který vzejde z výběrového řízení.

Takže můj zájem je také, aby ta nemocnice fungovala, aby byla stabilní, aby se rozvíjela. Skutečně není mým zájmem, aby situace tam byla destabilizovaná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A prosím pana poslance Bartoně, který bude interpelovat ve věcech platů učitelů pana ministra Plagu.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, usnesením Poslanecké sněmovny č. 66 byla vláda vyzvána ke zvýšení platů učitelů již od 1. září 2018. Toto usnesení ovšem nebylo vládou vyslyšeno a bude o něm ještě řeč 13. listopadu na jednání Poslanecké sněmovny. Protože zápisy z jednání vlády nejsou veřejné, mně nezbývá, než se zeptat touto cestou: Na kterém jednání vlády byl tento postup projednán? Mohl byste mi sdělit, zda jste si nesplnění usnesení této Sněmovny nechal potvrdit vládním usnesením? Jaké argumenty jste přitom svým vládním kolegům přednesl a jaký byl poměr hlasů vlády pro zamítnutí zvýšení platů již od 1. září? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já děkuji za ten dotaz a myslím to vážně, protože to znamená, že téma přidávání platům učitelů je stále žhavé, a já samozřejmě jsem si vědom toho, že nás čeká speciální bod, a jsem za něj rád.

V úvodu, než vám odpovím na vaši otázku, tak řeknu, že já jsem zastáncem systémového přidávání do celé vzdělávací soustavy, a s plným vědomím říkám, že systémové přidávání vypadá tak, že od 1. 1. každého roku přidáte do toho systému dostatečné peníze. To také činíme v roce 2019, činilo se tak v roce 2018 a já pevně věřím, že to bude pokračovat i v letech 2020, 2021 a pokud možno i nadále, protože budoucnost je skutečně nikoliv v aluminiu, ale budoucnost je skryta ve vzdělávání a ve vzdělání tohoto národa.

Co se týká toho předmětného usnesení. To usnesení říká, že Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby od 1. 9. zvýšila platy učitelů o 15 % a nepedagogů o 10 %. A předpokládá to, že se v průběhu roku objeví dodatečné zdroje - a teď jdu k jádru vaší otázky. Rozpočet školství pro rok 2018 neměl pokrytu oblast, která se týkala speciálního vzdělávání. Proto jsem já požádal kraje o vyčíslení toho deficitu, který tam byl, a vláda v polovině roku, nebo lehce po půlce roku 2018 aktivizovala dodatečné zdroje a dala je na zalátání této díry, která tam byla. A ty zdroje byly nemalé, byla to 1 022 mil. korun, které následně byly rozepsány do rozpočtů jednotlivých krajů, resp. krajských úřadů, a objevily se tedy v té vzdělávací soustavě. To znamená, dodatečné zdroje, které se objevily v průběhu roku - a ptáte-li se na mou aktivitu ve vztahu k sektoru vzdělávání, tak jsem potřeboval zalátat tuto díru a jsem rád, že rozhodnutím celé vlády, které bylo jednomyslné, se podařilo doplnit do toho systému 1 022 mil. korun.

O předmětném usnesení, ať vám neuteču z té otázky, doporučujícím usnesení Poslanecké sněmovny, se na vládě tímto způsobem nejedná. Já jako ministr školství jsem si tohoto usnesení samozřejmě vědom. A kdyby se uvolnily dodatečné zdroje v průběhu roku, tak bych samozřejmě usiloval o navýšení prostředků. Ale jak jsem řekl hned na úvod, a tím opisem, kruhem končím, pro mě je extrémně důležité, že do celého systému přidáváme tak, aby to bylo rozepsatelné od 1. 1. 2018, resp. 2019, 2020 a 2021. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ne. Takže dalším přihlášeným do interpelací je paní poslankyně Veronika Vrecionová na pana ministra Miroslava Tomana a připraví se pan poslanec Dominik Feri. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Dobrý den. Děkuji za slovo. Přeji hezký podvečer. Vážený pane ministře, celý letošní rok se neustále dozvídáme od politiků, projednáváme na všech možných fórech, na výboru, problematiku kůrovcové kalamity. Mluvíme o tom, že jde o největší kůrovcovou kalamitu od dob Marie Terezie. Přesto minulý týden vláda schválila převod zisku státního podniku Lesy České republiky do státního rozpočtu ve výši 2,5 mld. korun.

Připomínám, že Lesy České republiky jsou největším vlastníkem lesů na území naší země a kůrovcová kalamita tak postihla značné území státních lesů. Došlo k masivním kalamitním těžbám lesních porostů v řádu desítek tisíc hektarů, které je nutné urychleně opětovně zalesnit, mimo jiné proto, že odlesněné plochy nedokážou zadržet takové množství vody jako plochy zalesněné. Tak velké zalesňování vyžaduje také velké náklady, nehledě na náklady, které vznikají uskladňováním nadbytečného dřeva, a náklady, které by měly do budoucnosti snížit riziko dalších kůrovcových kalamit.

Proč se snaží vláda v době kůrovcové kalamity odčerpat významné finanční prostředky Lesům České republiky? Ty přece zjevně budou muset řešit následný nedostatek peněz nutných k likvidaci kůrovcové kalamity půjčkou místo toho, aby mohly použít svůj vlastní vytvořený zisk. Uvědomuje si Ministerstvo zemědělství, že pokud se včas nestihnou vzniklé holiny zalesnit, zvýší se deficit vody ve značné části krajiny, vyschnou další menší vodní toky pramenící v lesích? Uvědomuje si ministerstvo, že se tak zhorší nedostatek vody pro zemědělskou produkci? Děkuji vám, pane ministře, za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za přesné dodržení času a poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vážená paní poslankyně. Státní podnik Lesy České republiky odvedl do státního rozpočtu v letošním roce, jak bylo řečeno, celkem 2,5 mld. korun, což je řádově o 0,5 mld. korun méně, než stanoví schválený rozpočet na rok 2018. Odvod byl proveden z hospodářského výsledku roku 2017 a z dalších doposud volných zdrojů z minulých let. Snížení o 0,5 mld. korun bylo povoleno z důvodu probíhající kůrovcové kalamity a bude nahrazeno jinými vyššími příjmy v rámci resortu. Odvod do státního rozpočtu je nezbytné realizovat, v opačném případě by muselo Ministerstvo zemědělství podle zákona o rozpočtových pravidlech provést tzv. vázání výdajů, tzn. snížit výdaje o tuto částku. To by v závěru roku ohrozilo plánované výplaty dotací do zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

V letošním roce činí schválený rozpočet výdajů pro úsek lesního hospodářství na ministerstvu celkem 641 mil. Kč a v současné době jej navyšujeme o dalších 120 mil. na celkových 761 mil. korun na výdaje spojené mj. s kůrovcovou kalamitou a podle nás jsou tyto finanční prostředky v letošním roce postačující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP