(16.50 hodin)
(pokračuje Peksa)

Za druhé. Znamená to tedy, že až v dodatečných posudcích bude posouzen konkrétní lokální dopad na jednotlivé složky životního prostředí, a v případě, že se vliv během stavby lokálně prokáže jako výrazně negativní, bude trasa přeložena nebo projektová dokumentace přepracována?

Za třetí. Jak se Ministerstvo životního prostředí vypořádá se zásadním rozporem tohoto záměru s mnoha strategiemi, jejichž respektování tak důsledně prosazuje? Například strategie přizpůsobení se změnám klimatu, strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky a Státního programu ochrany přírody a kraji v České republice. Záměr se tváří jako veřejně prospěšná stavba. V čem konkrétně spočívá veřejná prospěšnost, když s nutností realizace této stavby nepočítá strategie regionálního rozvoje a ani politika územního rozvoje po aktualizaci v roce 2015 a ani Státní energetická koncepce?

A za páté. Jak je možné, že Ministerstvo životního prostředí nepožadovalo variantní řešení a nekladlo důraz na důkladnější posouzení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí? I z toho důvodu, že území, kterým liniová stavba prochází, je již výrazně zatíženo negativními dopady podobnou liniovou stavbou a mnoha dopady průmyslových odvětví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. No, pane kolego, já především řeknu, že je škoda, že jste ty dotazy neřekl mému asistentovi, aby mi je dal, protože kdybyste to tak udělal, tak jste se dozvěděl odpovědi rovnou na ně. Tak to je asi propříště, čímž samozřejmě by to vylepšilo moji odpověď. Takto vám určitě rádi odpovíme písemně, ale myslím, že to je zbytečné. Ale samozřejmě to vás nekárám, protože to je vaše právo. Ale pak jste se možná zbytečně připravil o odpovědi, protože to já přirozeně takhle nevím z hlavy všechno konkrétně.

Já vám jenom mohu říct, že ten plynovod Gazela, což určitě víte, v zásadě jde paralelně. Gazela 2 tedy v zásadě jde paralelně se stávajícím plynovodem Gazela 1, nebo Gazela. A to také zjednodušilo určitě i ten proces EIA, protože ten proces byl relativně, já myslím, že dokonce nadstandardně klidný bez většího zájmu veřejnosti. A kromě dotčených obcí a úřadů se vyjádřil pouze jeden zástupce veřejnosti, což je docela nestandardní u těchto infrastrukturních projektů. Myslím, že to i svědčí o tom, že to, že je vlastně veden v ose už existujícího plynovodu, kde se ty konflikty samozřejmě zájmem přírody a krajiny řešily už jednou, tak asi přispělo k tomu, že ten projekt nebyl regionem vyhodnocen jako příliš konfliktní.

To souhlasné závazné stanovisko EIA bylo vydáno 20. 7. letošního roku. Bylo stanoveno celkem 19 podmínek pro minimalizaci vlivů záměrů na životní prostředí, ty rozhodující vlivy záměrů se projeví zejména v průběhu výstavby, což je logické, a vlivů na biotickou složku životního prostředí, to je v oblasti vlivů na flóru, faunu a ekosystémy. Ale je tam také ve stanovisko i řada opatření pro vyloučení a minimalizaci těchto negativních vlivů. Tato opatření spočívají např. v omezení doby výstavby a šířky pracovních pruhů při výstavbě, resp. v následných opatřeních při rekultivaci území dotčeného výstavbou a managementu území dotčeného výstavbou. V případě realizace těchto opatření je záměr z hlediska vlivů na biotu přijatelný. V ostatních oblastech vlivů, což jsou vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, vlivy na ovzduší a klima, vlivy hluku a dalších fyzikálních nebo biologických charakteristik, vlivy na podzemní a povrchovou vodu, na půdu, na horninové prostředí a přírodní zdroje, bylo jednoznačně řečeno, že vlivy záměru jsou celkově nízké a akceptovatelné. I v těchto oblastech jsou ve stanovisku opatření pro celkovou minimalizaci vlivů.

Závěr tedy je, že záměr nemá významné vlivy na životní prostředí a podmínky stanovené závazným stanoviskem jsou reálné a splnitelné.

Ty další otázky... skutečně nejsem v této chvíli z hlediska veřejné prospěšnosti a dalších věcí vám na ně schopen odpovědět. Můžu doplnit písemně. Ale tak jako kolegyni Balcarové odpovídám i vám, že v případě, že by se ukázalo, že se mění samozřejmě věci v rámci stanoviska EIA, tak už je dneska jasný judikát, který říká, že tyto změny mohou být zohledněny potom v navazujících řízeních, které budou probíhat po stanovisku EIA. A stanovisko EIA je v navazujících řízeních soudně přezkoumatelné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano. Takže poprosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: On to bude v jistém smyslu spíše komentář. Já tedy doufám, že se ty negativní dopady neprojeví až v průběhu výstavby. A jak jste mě vyzýval, já budu tu otázku reiterovat (?) písemně. To bude asi lepší.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším přihlášeným s interpelací je pan poslanec Jan Bauer na pana ministra Lubomíra Metnara. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, už to tady dneska jednou zaznělo. Nicméně situace je vážná. Při posledních ústních interpelacích dne 25. října jste v reakci na dotaz komunistického poslance Leo Luzara uvedl, že brigádní generál Karel Řehka bude kázeňsky potrestán za projevení svého osobního názoru, kterým reagoval na zpochybnění naší vojenské účasti v Afghánistánu ze strany bývalého ministra zahraničí a současného předsedy zahraničního výboru Lubomíra Zaorálka. Připomínám, že pan generál mimo jiné upozornil na to, že aktuální Zaorálkovy výroky podkopávají naši obranyschopnost a bezpečnost. A vedou k tomu, že Tálibánu ukazujeme svou slabost. Mě samotného se události posledních týdnů osobně dotýkají, protože zabitý český voják Tomáš Procházka pochází z Prachatic, kde jsem dlouhá léta vykonával funkci starosty města, a osobně jsem ho znal.

Chci se vás zeptat. Mohu si váš souhlas s kázeňským trestem pro generála Řehku vysvětlit tak, že se ztotožňujete s názory Lubomíra Zaorálka a naopak odmítáte obavy generála Řehky?

Za další. Můžete vyloučit, že ostré, velmi kritické a nečekané názory pronesené veřejně bývalým představitelem naší zahraniční politiky skutečně mohou za daných okolností ohrozit bezpečnost ČR a bezpečnost našich vojáků přímo v terénu?

Za další. Ztotožňujete se s výrokem Lubomíra Zaorálka, podle kterého pan generál blábolí?

Za další. Myslíte si stejně jako Lubomír Zaorálek, že bojovat s Tálibánem je zbytečné, protože jde o regionální skupinu, která teroristy do Evropy neposílá?

A v poslední řadě. Budete iniciovat debatu s našimi spojenci o ukončení afghánské mise?

Děkuji vám moc za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji vám. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k postoji pana předsedy Zaorálka jsem se vyjádřil již minulý týden v ústní interpelaci tady na poslanecké půdě. Zde jsem také uvedl svůj jasný postoj k zahraničním operacím Armády ČR a vojákům jsem poděkoval za jejich profesionální práci, kterou odvádějí ve prospěch všech občanů České republiky. Svůj postoj k zahraničním operacím zdůrazňuji stále. A musím podotknout, že je stále neměnný.

Souhlasím s vámi, že vyjádření pana Lubomíra Zaorálka bylo velmi nešťastné, a jeho návrh na otevření diskuse k působení Armády ČR v zahraničních misích musím zásadně odmítnout. Tato diskuse totiž proběhla v květnu a v červnu tohoto roku, kdy se řešil nový mandát působení Armády ČR v zahraničních misích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021. Obě parlamentní komory s nynějším mandátem vyslovily jasný souhlas, a tím stanovily pro Armádu ČR jasné mantinely k přípravě a nasazení vojáků. Není absolutně žádný důvod, a to zdůrazňuji neustále, abychom se nyní k této diskusi vraceli. Naopak, nyní jsme v situaci, kdy konání armády musíme podpořit, protože její příslušníci v misích odvádějí špičkovou práci, na kterou jsem nejenom jako ministr obrany, ale i jako občan České republiky opravdu hrdý. Vojáci postupují přesně podle schváleného mandátu, který jim do rukou vložili politici.

Jak jsem již říkal, já osobně každý den hájím roli Armády ČR jako pilíře a garanta obrany a bezpečí občanů naší země. Nedopustím zpochybňování činnosti, ke které vojáci dostali jasný mandát. Velmi si vážím práce všech vojáků a chci jim opět za tuto práci tady poděkovat, za jejich odvahu a nasazení, kterým zajišťují bezpečnost a ochranu naší České republiky. V žádném případě nebudu otevírat žádné diskuse, které by zpochybnily naši účast v misích. Ba naopak, veškeré tyto diskuse, které vedeme, a vedeme je s partnery, s koaličními partnery, je na řešení, která povedou k posílení a ke stabilizaci v daných lokalitách, kde máme ohniska a zdroj teroristických rizik. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP