(11.00 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Pokud vás, vážený pane poslanče, zajímá, jaká konkrétní opatření jsem v dané věci učinila, tak vás asi nepřekvapím, když sdělím, že jsem pana generálního ředitele Janečka vybídla k podrobnému prošetření celé záležitosti. Teď mluvím o té další části, o 95 výzvách, o kterých jsem se dočetla v médiích stejně jako vy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás musím přerušit, protože zákonná lhůta uplynula, a budu muset přerušit i projednávání odpovědi na písemné interpelace k tisku 285, který nám zůstane případně na 15. listopadu, pokud bude jednacím dnem, čtvrtek ráno, protože to je interpelace, která nebyla dokončena, stejně jako ten tisk předchozí, interpelace na pana premiéra.

Přerušuji bod 179 a vracíme se do zařazených bodů a to je bod 89. Paní ministryně zůstává u stolku zpravodajů, požádám pana poslance Kubíka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Vrátíme se do jednání o mezinárodních smlouvách. Mám tady přihlášku kolegy Stanjury, ale ta se týkala té věci, čili je teď neaktuální.

 

Takže se vracíme do bodu

 

89.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody
mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993
v Budapešti, která byla sjednána formou výměny nót
/sněmovní tisk 198/ - prvé čtení

Požádám paní ministryni financí, aby z pověření vlády přednesla úvodní slovo. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, v návaznosti na připomínku pana předsedy Kalouska - já jsem vyhrávala vždycky soutěže v rychločtení - tak se budu snažit do minuty.

Předkládám návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s ratifikací dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou. V podstatě je nezbytné, aby byla tato smlouva přejednána. Usnesení byla přijata na základě usnesení vlády, že po vstupu České republiky do Evropské unie se staly dohody o ochraně a podpoře investic uzavřené mezi členskými státy EU nekompatibilní.

V souladu s vládou schváleným postupem předložila Česká republika ve dvou vlnách návrh na ukončení platnosti dvoustranných investičních dohod uzavřených mezi členskými státy Evropské unie dohodou. První vlna byla rozeslána v první polovině roku 2009, druhá v první polovině roku 2016. Polská republika reagovala až na druhou z těchto nót. Česká strana přijala nótu 11. dubna 2018 s ukončením platnosti stávající investiční dohody, a to včetně vyloučení aplikace tzv. ochranné lhůty.

Z ujednání smluvních stran tedy plyne, že se na investice existující ke dni ukončení platnosti stávající česko-polské investiční dohody již nebude po dobu dalších deseti let vztahovat ochrana podle této dohody. Takto vyměněné nóty spolu tvoří dohodu o změně a ukončení platnosti, která je nyní předkládána Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací, a dohoda vstoupí v platnost tři měsíce po datu obdržení pozdější nóty potvrzující splnění požadavků vnitrostátního práva nezbytných pro vstup této dohody o změně a ukončení platnosti. K tomuto datu tak dojde k ukončení platnosti stávající dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 16. července 1993 v Budapešti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Kubík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Kubík: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se odvolám na vystoupení paní ministryně, poněvadž zpravodajská zpráva obsahuje ty samé informace, které nám sdělila ona, takže si myslím, že vše, co k tomu mělo zaznít, zaznělo. A poprosím vás o podporu ratifikace této smlouvy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do obecné rozpravy žádnou přihlášku, takže obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl, aby se tímto návrhem zabýval zahraniční výbor. Má někdo nějaký jiný návrh? Žádný jiný návrh nevidím, takže budeme o tomto návrhu hlasovat.

 

Tedy budete hlasovat o tom, zda souhlasíte s tím, aby se tímto návrhem zabýval zahraniční výbor. Je zde žádost o odhlášení, takže jste v tuto chvíli odhlášeni všichni a prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Myslím, že jsme v tuto chvíli připraveni na hlasování. Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 180, přihlášeno 104 poslanců, pro 103, proti nebyl nikdo. Návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Zahajuji bod

 

87.
Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem
Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
/sněmovní tisk 97/ - druhé čtení

Předložený návrh postupně uvede paní ministryně financí Alena Schillerová a po ní pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, což se možná nestane, tak paní ministryni prosím, aby se ujala slova.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych zde opět uvedla vládní návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, známý jako fiskální pakt - nadále budu používat už jenom této zkratky. Nejdříve bych stručně shrnula dosavadní projednávání fiskálního paktu v Parlamentu České republiky a pak se zaměřím především na argumenty odpůrců fiskálního paktu, které tu již opakovaně zazněly.

Vláda přistoupení ke smlouvě poprvé schválila svým usnesením 24. března 2014 a znovu 14. února 2018. V Senátu byl návrh projednán výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu, výborem pro záležitosti EU, výborem pro zahraniční věci, bezpečnost a obranu. Všechny výbory Senátu doporučily dát souhlas s přístupem ke smlouvě. Plénum Senátu projednalo návrh dne 18. července 2018 a usnesením odročilo projednávání tohoto návrhu do projednání v Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna se návrhu věnovala v prvním čtení během května a června, načež byl přidělen k projednání zahraničnímu a rozpočtovému výboru. Rozpočtový výbor projednal návrh dne 5. září 2018 a zahraniční výbor dne 7. září 2018, přičemž oba výbory doporučily dát souhlas s ratifikací.

Oba spolupředkladatelé návrhu ke smlouvě přistupují jako k mezinárodní smlouvě, která nepřenáší pravomoci dle čl. 10a Ústavy a k jejíž ratifikaci postačí souhlas prosté většiny členů v obou komorách Parlamentu. Relevantní ustanovení smlouvy se pohybují v mezích pravomocí na Evropskou unii již přenesených a doplňují je. Smlouva na Evropskou unii ani na jinou mezinárodní organizaci či instituci nepřenáší žádné nové pravomoci, ale odkazuje na již existující a fungující mechanismy evropského práva. Jedná se proto o mezinárodní smlouvu tzv. prezidentské kategorie dle čl. 49 Ústavy, k jejímuž schválení postačuje prostá většina v obou komorách Parlamentu, a to platí i pro případ budoucího přistoupení k hlavám III a IV. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP