(12.50 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

V tomto případě na ona dvě neobsazená místa jsme obdrželi tři kandidáty. Jedná se o paní prof. Jiřinu Jílkovou, které její funkční období právě v tomto roce končilo. Je nominována Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dalším nominantem je doktor Martin Kobert, který byl nominován Technologickým centrem Akademie věd, a konečně paní profesorka Jana Stávková, která také tu funkci obhajuje, resp. její funkční období letos skončilo a byla nominována Mendelovou univerzitou v Brně. Tyto tři nominace volební komise projednala usnesením číslo 89.

I v tomto případě navrhujeme volbu tajnou. A já prosím o otevření rozpravy a potom hlasování o tajné volbě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

 

Zazněl zde návrh na tajné hlasování, o kterém dám nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 236, přihlášeno 161 poslanců, pro 108, proti 15, návrh byl schválen. Budeme tedy volit tajně.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ještě připomenu, u této volby budeme vybírat dva kandidáty ze tří, proto, kolegyně, kolegové, opět prosím o pečlivost při vyplňování lístků, označení kroužkem, resp. křížkem.

A nyní prosím, pane předsedající, o přerušení tohoto bodu a otevření bodu třetího.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Přerušuji projednávání tohoto bodu a otevírám bod číslo

 

137.
Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

K tomuto bodu máme rozdána usnesení číslo 87 a číslo 90. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Informace k tzv. velké mediální radě, Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Tato rada má 13 členů a uvolnilo se jedno místo. Mandát skončil paní Miladě Richterové ke dni 1. října. Volební komise vyhlásila lhůtu pro nominace do této rady. Své nominace zasílají poslanecké kluby. Lhůta byla do 17. září do 12.00 hodin.

Do této lhůty kluby doručily tři nominace. Pana Patrika Košického, který byl navržen KDU-ČSL, pana Petra Štěpánka, navrženého hnutím ANO, a paní Olgu Ulrichovou, která byla navržena Piráty.

Jak jste jistě zaznamenali, včera obdržel klub ANO písemně dopisem vyjádření pana Mgr. Štěpánka, který v dopisu odvolal svůj souhlas s kandidaturou do této rady. My jsme včera okamžitě po obdržení této informace tuto zprávu nebo situaci projednali na volební komisi usnesením číslo 90 per rollam, kde volební komise vzala na vědomí toto stažení souhlasu s nominací, a z toho důvodu budete mít na hlasovacím lístku logicky tedy pouze dva kandidáty, kteří jsou v souladu s původním usnesením volební komise, jenom zopakuji, pana Patrika Košického, navrženého KDU-ČSL, a Olgu Ulrichovou, navrženou Piráty.

Protože to místo je již v tuto chvíli uvolněné, tak pokud by dnes v té volbě někdo byl zvolen, tak připomínám, že jeho mandát nenastává momentem zvolení Sněmovny, ale že podle zákona tyto radní volí, nebo do funkce jmenuje premiér na návrh Sněmovny. Vznikl by tady, není tam žádné časové omezení, ale mandát by vznikl ihned po jmenování předsedou vlády.

I v tomto případě, tak jako u všech externích voleb, kde byla také dodržena desetidenní lhůta mezi komisí a samotnou volbou, volební komise navrhuje ve svém usnesení provedení tajným hlasováním.

A nyní prosím o otevření rozpravy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ano, prosím. Pan poslanec se hlásí do rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych v krátkosti představit paní doktorku Olgu Ulrichovou. Piráti vybrali JUDr. Olgu Ulrichovou v otevřeném výběrovém řízení, kde v komisi zasedl i nezávislý zástupce odborné veřejnosti. Paní Ulrichová má dlouholetou mediální pracovní zkušenost a stejně tak potřebné právní vzdělání. Obě tyto odbornosti jsou pro RRTV, která je správním orgánem, velmi žádoucí. Její rigorózní práce na Univerzitě Karlově byla na téma Úkoly a postavení České televize. Podrobné materiály jsem vám posílal již dříve e-mailem.

Piráti respektují poměrné zastoupení, proto budou volit JUDr. Olgu Ulrichovou, protože ostatní strany s vyšším volebním ziskem, tedy ANO i ODS, již své nominanty v RRTV mají, stejně tak svého nominanta má i druhá nominující strana, KDU-ČSL. Chceme věřit, že demokratické strany respektují a ctí poměrné zastoupení, a proto podpoří právě paní Ulrichovou. Žádám vás tímto o její podporu.

Stejně tak bych rád zmínil, že aby bylo jasné, že Piráti neblokují práci RRTV a chtějí aktivně zvolit někoho z navržených nominantů, tak budeme hlasovat proti tajné volbě, aby bylo naprosto jasné, že chceme zvolit nějakého kandidáta, který je navržen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se, prosím, ještě někdo do rozpravy? Je zde s faktickou poznámkou přihlášen pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nerozumím argumentu, když chci někoho zvolit, že musím volit veřejně. Máme svoji vůli, můžeme ji vyjádřit tajně. My jsme se o tom bavili na grémiu Poslanecké sněmovny. Myslím si, že princip tajné volby při personáliích je správný, a proto my budeme podporovat vždycky při personální volbě tajnou volbu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je zde ještě nějaká přihláška do rozpravy? Není. Rozpravu končím.

 

Zazněl zde návrh na to, abychom vybírali členy rady tajnou volbou. O tomto návrhu dám nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 237, přihlášeno 166 poslanců, pro 124, proti 20, návrh byl přijat. Provedeme tedy tajnou volbu.

 

Pane předsedo, prosím, seznamte nás ještě s termíny.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pokud jsme tedy rozhodli o tajné volbě, volební místnost tradičně ve Státních aktech už je v tuto chvíli připravena. Na vydávání lístků stanovuji 14 minut, bude otevřeno do 13.10 a výsledky voleb bych oznámil ve 14.30 na začátku odpolední části schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Končím dopolední jednání Poslanecké sněmovny. Ve 14.30 hodin se zde sejdeme a seznámíme se s výsledky volby.

 

(Jednání přerušeno v 12.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP