(17.50 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Co se snažíme řešit systémově, je otázka nějakých základních pravidel, těch nutričních hodnot atd. Já jsem se sešel i se zástupci odborné společnosti, zejména Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče České lékařské společnosti J. E. Purkyně, kteří jsou vlastně skutečně odborníci v tomto směru. Sešli jsme v poměrně velkém kruhu lidí a bavili jsme se o tom, že skutečně ta pravidla, tak jak jsou nastavena, v zásadě původně pocházejí z padesátých let. Byť se od té doby trošku revidovala, tak ta poslední revize proběhla někde na začátku devadesátých let pro pravidla nemocničního stravování. A skutečně jsme se shodli na tom, že by mělo dojít k změnám těch pravidel, k aktualizaci standardů nutriční péče.

Je to samozřejmě i o nemocnicích, tak jak si to nastaví. Samozřejmě ideální by byl stav, kdyby každá nemocnice měla své nutriční terapeuty, své ústavní dietology, kteří jsou tedy odpovědni za dietní systém v každé nemocnici. Je také pravdou, že ty potřeby se, výživová skladba se musí řídit i individuálními potřebami konkrétního pacienta. Ona strava pro zdravého člověka je trošku jiná než strava pro pacienta... I odborníci říkají, že někdy, samozřejmě nechci to paušalizovat, je dobré do toho pacienta aspoň něco dostat, pokud má nějaké zásadní nechutenství atd. Takže je to o individuálním přístupu. Ale skutečně se tím snažíme zabývat s odbornou společností, aktivně komunikujeme. Měli jsme tady to první jednání. Máme teď na září naplánováno druhé jednání, kdy už by měli přijít s konkrétními návrhy, jak ta pravidla pro standardy nutriční péče v nemocnicích aktualizovat, změnit.

Souhlasím s vámi, že to je určitě i o penězích. Ona dneska je nastavena určitá jednotka na den na pacienta, která je nějak vydefinována i penězi. Je pravdou, že do zdravotnictví jdou samozřejmě peníze navíc a jde jich tam historicky nejvíce. Přesto možná sledujete v médiích, že hlavním cílem je podpořit platy personálu. Takže někdy bohužel tak na tyto věci úplně nezbývají peníze. Ale určitě to bude asi jeden i z návrhů té odborné skupiny, která, jak už jsem říkal, se schází a bude se scházet. A budu čekat i na jejich návrhy.

Takže závěrem pouze mohu říci, není to tak, že by to byl pouze jeden příspěvek na sociálních sítí. Skutečně se tomu věnuji a myslím si, že v dohledné době, řekněme v průběhu podzimu, bychom mohli mít na stole nějaká konkrétní opatření, která by mohla být skutečně systémového charakteru z hlediska právě změny pravidel, vydefinování potřeby, možná i nějakého finančního navýšení stravovací jednotky na pacienta apod. Takže pak vás určitě budu rád o tom informovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane ministře, za přesné dodržení času. Je zájem o doplňující otázku? Není.

Takže pravděpodobně poslední interpelace. Paní poslankyně Věra Kovářová na pana ministra Lubomíra Metnara. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, s velkým znepokojením jsem si přečetla nedávno vydaný článek, který prezentuje záměr vlády zrušit Etickou komisi České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. V samotném článku se argumentuje snížením počtu jednání komise, tedy jinými slovy, že tato komise není již potřeba a její pravomoci by měly přejít na ministra obrany, tedy na vás. Tato zpráva mě částečně uklidnila. Nicméně některé mé obavy stále přetrvávají. Důvodová zpráva dále uvádí, že by mělo dojít k úspoře finančních prostředků. Mám za to, že i kdyby komise ročně projednala i jediný případ, její existence má smysl a finanční prostředky na její chod jsou vynaloženy správně i vzhledem k nedávné historii. Dále je nutné vzít v úvahu odbornost a znalost komise, které nelze jednoduše nahradit.

Pevně věřím, že záměr na zrušení Etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu opravdu vyvstal pouze ze snahy o šetření.

Vážený pane ministře, proslýchají se různé spekulace, že tento krok vlády je na popud KSČM, díky které vláda získala důvěru. Můžete mi prosím tyto spekulace vyvrátit, nebo ne? A prozradit mi, kdo je iniciátorem tohoto záměru? Jaké kroky bude vláda podnikat, nebo resp. Ministerstvo obrany, aby zajistilo kontinuitu projednávání účastníků odboje proti komunismu? V případě převedení agendy pod Ministerstvo obrany, kdo bude tím přezkumným a odvolacím orgánem? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Váš dotaz se týká samozřejmě novely zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Tímto návrhem, který do mezirezortního připomínkového řízení předložil pan ministr spravedlnosti, mělo opravdu dojít ke zrušení etické komise. S návrhem jsem vyslovil nesouhlas, neboť navrhovaná právní úprava postrádá relevantní zdůvodnění opravňující ke změně právní úpravy dosavadní.

Řeknu vám teď důvody, které mě k tomu vedly. Etická komise je nezávislým odborným správním orgánem sui generis, rozhodujícím jako orgán kolektivní. Jejím zrušením by došlo k zásadní systémové změně způsobu druhoinstančního rozhodování. Etická komise má totiž při řešení hraničních a krajních případů zvýšenou měrou garantovat etickou stránku rozhodování. Má být a je nezávislým odborným druhoinstančním správním orgánem, funkčně odděleným od správního orgánu rozhodujícího v prvním stupni.

V dané agendě jsem poslední dobou zaznamenal i nárůst počtu žádostí o vydání osvědčení, řádově o desítky žádostí měsíčně. Během posledních tří měsíců bylo podáno cca 140 nových žádostí, což je pětkrát více než v předchozích obdobích.

Uvedené důvody jsem projednal s panem ministrem spravedlnosti, který mi přislíbil předložený návrh z výše uvedených důvodů vzít zpět a ukončit k němu probíhající legislativní proces. Etická komise tedy zůstane zachována.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, panu ministrovi. Bude doplňující otázka? Ano. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Jenom rychlá. Nevím, jestli se vám podařilo odpovědět na otázku, kdo tedy bude tím přezkumným a odvolacím orgánem? Jestli tedy to máte v hlavě?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, pane ministře, máte zájem, ano?

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Přezkumným a odvolacím orgánem bude samozřejmě Ministerstvo obrany tady v tomto, tak jak je to navrhováno. Protože tím, pokud bychom zrušili komisi, tak já bych byl prvoinstančním orgánem. Bylo by to špatně. Tak jestli stačí, tak děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Tím jsme vyčerpali dnešní interpelace, protože poslední interpelace se může podat nejpozději podle jednacího řádu v 17.55 minut. Jelikož máme 17.58, ukončuji dnešní jednací den a pokračovat budeme zítra v 9.00 hodin. Děkuji.

 

(Jednání skončilo v 17.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP