(15.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, padl návrh na garanční výbor zdravotní. Budeme tedy napřed hlasovat o návrhu pana poslance Válka.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby garančním výborem k tomuto návrhu byl zdravotní výbor. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 19, přihlášeno je 156, pro 73, proti 53. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy... S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl požádat pana předkladatele - nemusí, ale má přednostní právo -, aby nám vysvětlil kompetenci hospodářského výboru k návrhu zavádět povinnost lékařské prohlídky. To by mě docela zajímalo. Já jsem předpokládal, ten návrh předtím byl naprosto logický vzhledem k obsahu, ne k názvu toho zákona, ale k obsahu té navržené změny, a tak to nebudou posuzovat lékaři, ale ekonomové, zda se má chodit jednou za deset let kontrolovat zrak. Proč ne, ale nepřijde mi to úplně logické. Možná jsem nějaký důvod přehlédl a pan navrhovatel mi to vysvětlí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já jenom pro vysvětlení. Rozsvítilo se mi několik faktických poznámek, ale já už jsem ukončil rozpravu, takže v tuto chvíli jen přednostní práva. Za navrhovatele. Prosím.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji moc. Prostřednictvím předsedajícího, pane předsedo, o tom nerozhoduji přece já, o tom rozhoduje organizační výbor, komu to bude přikázáno. Organizační výbor navrhl hospodářský výbor (nesroz. poznámka posl. Stanjury) - samozřejmě, ale hospodářský výbor a Sněmovna zamítla zdravotní výbor. Já samozřejmě bych byl velmi rád, aby byl dalším výborem, proto jsem to avizoval, zdravotní výbor jako nikoliv garanční, ale ten druhý, v kterém je to potřeba projednat. Děkuji. Jestli takhle stačí?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a budeme tedy hlasovat o hospodářském výboru jako o výboru garančním.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 20 přihlášeno 157, pro 91, proti 30. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl žádné další výbory k projednání tohoto návrhu. Pan navrhovatel se hlásí a přednese již avizovaný návrh.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji. Jak jsem avizoval, já bych navrhl zdravotní výbor.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Ptám se, zda je zde ještě jiný návrh. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pochopil jsem z vyjádření předkladatele stanoviska vlády, že tam budou ti, kteří chtějí zatížit naše občany dalším papírem vymýšlet ještě novou přestupkovou podstatu a sankce, a na to máme ústavněprávní výbor. Děkuji. (Pobavení.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Pan předseda bude určitě rád. Ptám se, zda má ještě někdo jiný návrh, aby byl tisk přikázán dalšímu výboru. Nikoho nevidím.

 

Budeme tedy nejprve hlasovat o přikázání zdravotnímu výboru jako dalšímu výboru k projednání.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 21 je přihlášeno 158, pro 151, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 22 je přihlášeno 158, pro 68, proti 43. Tento návrh přijat nebyl.

 

Já tedy konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru jako dalšímu výboru. V rozpravě nezazněl žádný návrh na zkrácení nebo prodloužení lhůty k projednání, bude to tedy projednáváno ve standardní lhůtě. A já končím prvé čtení tohoto návrhu a končím tento bod. Děkuji. Současně předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dobré odpoledne, paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat a podle schváleného pořadu schůze máme před sebou

 

20.
Návrh poslanců Pavla Kováčika, Josefa Kotta, Karla Turečka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 183/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Stanovisko vlády nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 183/1. Žádám, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Pavel Kováčik, a zároveň požádám, než mu udělím slovo, aby místo u stolku zpravodajů zaujala zpravodajka pro prvé čtení, a to je paní poslankyně Ivana Nevludová.

Já ještě, pane poslanče, než vám dám slovo, požádám sněmovnu o klid. Vím, že jakýkoliv návrh zákona, který se týká dopravy, rozčeří hladinu v Poslanecké sněmovně, protože když už nejezdíme, tak aspoň chodíme pěšky. Prosím, pane poslanče. Myslím, že je dostatečný klid. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezké dobré odpoledne při zahájení další schůze Poslanecké sněmovny a dovoluji si před vás předstoupit s návrhem zákona, který jste podepsali i řada z vás, zejména těch, kteří mají cokoliv společného nebo alespoň nějakou povědomost o zemědělství jako jednom z nejdůležitějších odvětví nejen národního hospodářství, ale i součástí a složek životního prostředí, kultury a všech ostatních oblastí lidského života.

Vedle podpor, které jsou obvyklé v EU i u nás v různé výši, ale typově de facto společné, to znamená národní podpory a unijní podpory, v České republice už po delší dobu funguje způsob podpory zemědělců prostřednictvím slevy na spotřební dani z motorové nafty, když to hodně zkrátím, a v zemědělské praxi ať už velkých, nebo malých, nebo středních podniků se tento způsob podpory osvědčuje s drobnými či středními problémy zejména administrativního charakteru. Poslední úprava, která byla k dispozici, je úprava, která končí podle dosavadního znění koncem letošního roku.

Skupina předkladatelů tedy dospěla k názoru, že tím, že by skončila podpora zelené nafty, tedy podpora prostřednictvím zelené nafty, vystavila by zemědělce nejen produkující rostlinné produkty nebo komodity, ale i živočišnou výrobu, lesáky a další do konkurenčně velmi znevýhodněného postavení, což si při dlouhodobě problematickém stavu zemědělství nemůžeme nadále dovolit. Proto jsme přišli s návrhem, který jednak v první části zachovává i po 1. lednu 2019 zvýšenou intenzitu podpory čisté živočišné výroby a kombinované živočišné výroby formou vrácení části spotřební daně z minerálních olejů při ní spotřebovaných při zohlednění přínosů živočišné výroby pro životní prostředí v ČR, současně umožňuje stanovit i vratku spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v kombinované živočišné výrobě s přihlédnutím, čili se zdůrazněním, k intenzitě chovu hlavních hospodářských zvířat.

V druhé části nebo v druhém článku stanovíme, navrhujeme stanovit datum nabytí účinnosti 1. ledna 2019, tak aby i od toho data bylo nadále možné vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu a pro provádění hospodaření v lese podle stávající právní úpravy, která se pro současné potřeby zemědělské prvovýroby a hospodaření v lese osvědčila. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP