(15.30 hodin)
(pokračuje Seitlová)

A pak je tu druhá věc. Bylo namítáno to, že sice se rozšiřují povinnosti státní správy na území, nebo pro ORP, obce s rozšířenou působností, nicméně zase zákon nepočítá s tím, že by ty ORP dostaly přidáno na státní správu.

Další námitka, která zazněla, byla ta, že novelou jsou navrhována nová práva a povinnosti v souvislosti se stavebně technickým zabezpečením tzv. odlehčovacích komor. Jenže nikdo neví, jaká budou ta stavebně technická opatření, na která se pak vázaly další povinnosti provozovatelů. Ta budou řešena, jak nám slíbil pan ministr, až následně vyhláškou. To by byla pro provozovatele jistě velká míra nejistoty.

A poslední věc, která byla debatována senátorkami a senátory a která jistě přispěla k tomu, že došlo k zamítnutí, je ta, že nebylo odpovězeno, jak tedy bude postupováno v případě, že novelou se zpřísňují podmínky pro likvidaci odpadních vod, splaškových vod z bezodtokých jímek tím, že bude kontrolováno, zda byly zneškodněny na příslušné čistírně odpadních vod. Ale zazněla námitka: Ale co když tedy ta ČOV jim to odmítne převzít? Ona nemá povinnost převzít splaškové odpadní vody. Nejsou na to kapacity. Myslím si, že tady, přestože si všichni přejeme, aby splaškové vody byly řádně likvidovány, bohužel nedostali senátoři úplně jednoznačnou odpověď.

Výsledkem tedy, jak jsem řekla, bylo zamítnutí novely a já před vás předstupuji z pozice zpravodajky Senátu a pověření mého předložení výsledků projednání návrhu a žádám Poslaneckou sněmovnu o zvážení a přehodnocení původního souhlasu s jejím přijetím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní senátorko. Zeptám se paní senátorky Hubáčkové, zda si přeje vystoupit. Není tomu tak. V tom případě má slovo paní poslankyně Balcarová, která je první přihlášenou do rozpravy a zatím také poslední přihlášenou.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych ráda promluvila o novele, kterou jsme tady měli v Poslanecké sněmovně a která se nám vrátila zamítnutá ze Senátu. Pro Piráty je obecně téma vody velice silné téma, záleží nám (na něm), budeme dělat všechny kroky pro ochranu podzemních vod, budeme se zabývat cenami vody a současně tak hospodařením vody v krajině.

Novela zákona, která nám byla předložena v dubnu tohoto roku, bohužel dle našeho názoru neprošla řádným - nebo prošla legislativním procesem, který byl pojat trochu nešťastně, a to tím, že Ministerstvo životního prostředí předkládalo svoje změny v tom zákonu přes své poslance pomocí pozměňovacích návrhů a vyhnulo se tak vlastně zpracování studie o dopadech těchto změn, přišli jsme o tzv. RIA. Myslím, že to je dost závažný problém, když potom jako poslanci se tou novelou zabýváme, tak nemáme dostatek podkladů. Takže to je jeden problém, který bych tam viděla.

Potom k senátorům, co jsem se dívala na jejich stanoviska, tak ti zase hodně negativně reagují kromě obsahu také na technicko-legislativní nedostatky. Takže já bych dost nerada podpořila něco, kde jsou nejasnosti z hlediska výkladu některých pojmů. Bude tam problematická ta aplikace novely. My jsme při třetím čtení tento návrh nepodpořili, Piráti se zdrželi, a stejně tak ani v tuto chvíli určitě tuto novelu vodního zákona nepodpoříme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí. Fakticky pan poslanec Zahradník.

 

Poslanec Jan Zahradník: Já jsem, pane předsedající, zmáčkl to tlačítko technické připomínky, ale ono to asi bude stačit. On ten zákon tady byl už v minulém volebním období. Ten se nám tady táhne už delší dobu a my jsme na to vždycky upozorňovali, že dopady, které přináší, nejsou dobře prozkoumány. Nebylo jasné třeba, a dodneška není jasné, jak se to, že všechny jímky budou muset být vyváženy na čističky odpadních vod, projeví na hospodaření těch čističek, které vesměs spravují a vlastní obce. Varovali jsme před tím a to se stalo i v té nové podobě, jak vlastně ovlivní nové nároky na odlehčovací komory fungování obecních čističek.

Ukázalo se, že senátoři, a tak asi myslím, ta úloha Senátu je správně pochopena, jsou občanům blíže, každý má svůj obvod a v něm se pohybuje, a zaznamenali určitě ty stížnosti obcí, zejména třeba obcí malých, které nemají ještě provedeno odkanalizování a vybavení čističkami. Třeba na Vysočině jsou obce, které nesplňovaly nikdy ten parametr dvou tisíc ekvivalentních obyvatel. Takže prostě musí tam být ty odpadové jímky, které už tedy budou muset být takhle přísně vyváženy.

Senátoři nám něco doporučují a já myslím, že bychom jejich doporučení měli následovat. My budeme tedy hlasovat pro senátní návrh zamítnout a určitě tedy budeme rádi, když pan ministr zváží opatření, která navrhl, provede nějakou analýzu dopadů na prostředí obcí a ten zákon předloží případně v nějaké jiné podobě, pro obce tedy příznivější.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan ministr. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Já si dovolím stručně zareagovat ještě před hlasováním. Především chci říct, že byly tam drobné legislativně technické nedostatky, které bohužel prošly i opakovaně přes LRV, a dokonce i přes sněmovní legislativu, ale po opětovném zvážení našich právníků, a nejen našich, bylo jasně sděleno, že nebudou mít žádný negativní vliv na nějakou aplikaci zákona, to znamená, že by tam nastávala nějaká nejasnost. To považuji za zásadní.

Další věc je to, že momentálně s Ministerstvem zemědělství chystáme velkou novelu vodního zákona. Toto byla opravdu jenom ta malá transpoziční, ale chystá se velká novela vodního zákona, která by měla reagovat na sucho, já už jsem o tom tady hovořil, měla by určitě do konce letošního roku být předložena vládě. Bude zásadní právě z hlediska boje se suchem. Tam můžeme, a samozřejmě odstraníme ty drobnosti. Chci ale také říct, že některé záležitosti, které byly diskutovány tady i v Senátu, například podmínky vyvážení jímek, tak jenom připomenu, že ta povinnost byla odsunuta až do roku 2021 nakonec, což je opravdu velmi luxusní doba na to, aby byly všechny věci, které namítáte, se kterými já tak úplně nesouhlasím, že to není jasné nebo že by tam mohly nastat nějaké komplikace, tak byly vyjasněny.

Takže já bych vás znovu chtěl poprosit, abyste podpořili to znění tak, jak prošlo třetím čtením 11. dubna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Paní senátorka si nepřeje závěrečné slovo, v tom případě budeme hlasovat. Budeme hlasovat podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu. Prosím, aby bylo nastaveno kvorum 101. Děkuji.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 45/6."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 128, přihlášeno je 181, pro 121, proti 17. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Končím tento bod. Děkuji panu ministrovi i děkuji oběma senátorkám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP