(12.50 hodin)
(pokračuje Metnar)

Další navrhovaná efektivní změna - možnost rychlejšího platového postupu státních zaměstnanců. Nově je umožněno zařazení řadových státních zaměstnanců i představených bez výběrového řízení na služební místo v platové třídě o jednu platovou třídu výš v případě dosažených vynikajících výsledků po dvou po sobě jdoucích služebních hodnoceních.

Na závěr - vyloučení možnosti státního zaměstnance odmítnout plnění služebních úkolů v případě, že služební úkol spadá do působnosti organizačního útvaru, do kterého je státní zaměstnanec zařazen. Dosud má státní zaměstnanec právo na odmítnutí služebního úkolu nespadajícího do jeho oboru státní služby.

Návrh zákona rovněž obsahuje změny legislativně technické povahy, drobné terminologické úpravy a zohledňuje i změny provedené v jiných právních předpisech. Tento návrh byl samozřejmě projednán i s Komisí Evropské unie, kdy Komise si vyžádala doplňující doklady, sdělila, že navrhovanou novelu bude nadále sledovat, a konečné stanovisko ohledně návrhu ještě doposud neučinila.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujala paní zpravodajka pro prvé čtení Kateřina Valachová. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já si dovolím doplnit ve své řeči především pana ministra vnitra. Nebudu opakovat to, co zde zaznělo.

Pokládám za důležité zdůraznit, že předkládaná novela zákona o státní službě již neobsahuje mediálně diskutovanou úpravu přímé podřízenosti šéfa státní služby předsedovi vlády. To znamená, tato část není v novele obsažena a vláda při projednávání tohoto návrhu zákona od toho upustila. Stejně tak novela neobsahuje to, že by hlavou státní služby bylo Generální ředitelství státní služby při Úřadu vlády. To znamená, zůstává zachován ten status quo, kdy tedy na Ministerstvu vnitra máme nezávislou sekci státní služby v čele s nezávislým šéfem státní služby. Stejně tak novela neobsahuje možnosti nabourání nejvyšší úrovně řízení státní služby s možností zavedení odvolatelnosti náměstků. Také tato část byla při přípravě a projednávání z novely vypuštěna.

V dalším tedy, co obsahuje novela, odkazuji na to, co zaznělo ze strany pana ministra vnitra. Dovolím si pouze jako zpravodaj odglosovat to, že otázka rozšíření okruhu osob, které se mohou účastnit výběrových řízení na představené, jistě bude v rámci projednávání posouzena z pohledu toho, zda je stále zachován kariérní princip v rámci státní služby, a tedy i je tento princip zachován z hlediska nezávislosti státní služby.

Nejcitlivější změnou je bezpochyby otázka změn v systému služebního hodnocení. Tady je potřeba avizovat, že Odborový svaz státních zaměstnanců zejména s touto částí vyjadřoval při přípravě největší nesouhlas, a je zde také důležité při dalším projednání posoudit, do jaké míry zůstane efektivní systém kárných opatření a vůbec i tedy kárných komisí, tak jak s ním zákon o státní službě počítá.

Nicméně z pohledu mě jako zpravodajky nic nebrání tomu, aby tato novela byla propuštěna do druhého čtení a tam diskutována. Domnívám se, že kromě ústavněprávního výboru jako garančního by bylo namístě, aby z hlediska práv zaměstnanců toto projednal i sociální výbor, a dávám ke zvážení, zda s ohledem na komplexnost pojímání veřejné správy také výbor pro veřejnou správu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu. Jako první v ní s přednostním právem vystoupí pan předseda Bartoš, po něm je přihlášen pan poslanec Kupka. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, my jsme sledovali v předchozím volebním období, jakým způsobem byl schválen zákon o státní službě, a jsme přesvědčeni, že tento zákon by si zasloužil opravit, v řadě bodů být novelizován. O čem ovšem nejsme přesvědčeni, je, že bychom k novelizaci tohoto zákona měli přistupovat teď, v momentě, kdy jsme už v rámci systematizace a vánočního období viděli zásadní personální změny v rezortech jednotlivých ministerstev, vidíme změny na vedoucích pozicích důležitých institucí v České republice a teď i vlastně v těch jednotlivých úřadech, kde tedy aspoň ti úředníci, a to nehovořím, jestli v tuto chvíli jsou to ti nejlepší nebo nejsou ti nejlepší, mají jistou ochranu díky vlastně platnému zákonu o státní službě, nějakým způsobem zefektivňovali tu možnost prostě té až by řekl třeba zlovůle jejich výměny.

My jsme tento návrh kritizovali už v té vládní předloze. Opomeňme tedy tu věc ohledně Generálního ředitelství pro státní službu, kde tedy de facto se prakticky stejně nic neměnilo, zůstávalo to rozpočtově i systematicky pod Úřadem vlády. Ale skutečně velkým problémem bylo to, že ministerstva poptávala už v předvánočním období v rámci takové ankety vlastně zkušenosti s fungováním tohoto zákona a v důvodové zprávě nebyly vypořádány tyto připomínky a nejsou ani známy veřejně, pokud hodně nehledáte výsledky toho šetření mezi jednotlivými úřady státní správy. Zároveň na vládě, respektive v momentě projednávání neproběhlo delší než týdenní meziresortní řízení.

Tento zákon má efekt samozřejmě na úřady pod všemi ministerstvy. Velký problém je skutečně ono hodnocení úředníků a to tady zaznělo jako benefit. Ale pojďme se podívat na to, jakým způsobem toto funguje v reálu. Tak původní hodnocení bylo jedna až čtyři. To znamená, že jste mohli zhruba 25 % lidí prostě zhodnotit negativně, nevyhovuje. Pokud rozšíříme tu škálu na jedna až pět, kdy vlastně nesplňuje čtyři a pět, tak zvyšuje se prostor pro to, jak můžu oznámkovat tak, aby daný úředník neuspěl. Pokud v rámci hodnocení neuspěje, má nějaký čas na svoji nápravu. Tam byla původně delší doba 90 dní, ta se zkracuje. Já tedy nevím, ale pokud řeším komplexní problém a dostanu výtku i v rámci třeba svého hodnocení, že nejsem dostatečně výkonným úředníkem, tak já nevím, jestli zvládnu za 40 dní. Nemyslím si, že vzhledem k té nápravě. A je tam řada takovýchto věcí.

Já jenom opakuji, že skutečně v tuto dobu, kdy máme daleko důležitější legislativu, si nemyslím, že je správné, a máme tady i vládu v demisi, otvírat prostě tento zákon a snažit se ho dalším způsobem minimálně dle rétoriky zástupců vlády zefektivňovat, dát mu jako lepší průchodnost, aby všechno fungovalo dynamicky, v rámci vlastně té subordinace. Takže my jsme původně chtěli vrátit, nebo načíst návrh vrácení tohoto zákona na přepracování vládě, v tuto chvíli je postoj pirátského klubu návrh na zamítnutí v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Konstatuji tedy, že byl předložen návrh na zamítnutí projednávaného zákona v prvním čtení. Současně ve vystoupení paní zpravodajky zazněl návrh na to, aby se tímto návrhem zabýval sociální výbor a výbor pro veřejnou správu. Konstatuji to proto, že vzhledem k tomu, že je 12 hodin 58 minut, tak v tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu. Končím dopolední jednání Poslanecké sněmovny. Sejdeme se všichni ve 14.30 a budeme pokračovat ústními interpelacemi.

 

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP