(17.30 hodin)
(pokračuje Metnar)

Jsem si nedostatku stávajícího systému vyžadující opakované změny volebních obvodů do Senátu vědom. Diskuse o tom, jakým způsobem systém nastavit tak, aby byla zachována rovnost volebního práva a zároveň posílena stabilita volebních obvodů do Senátu, jsou vedeny již několik let. Vláda je připravena na základě diskuse se senátory a poslanci předložit návrh nové úpravy volebních obvodů do Senátu, která by při zachování rovnosti volebního práva zajistila co možná nejvyšší stálost senátních volebních obvodů. V tomto ohledu tedy iniciativu Senátu i doprovodné usnesení vítám. Za stávající situace návrh Senátu podporuji a dovoluji si vás požádat o vyslovení souhlasu s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem.

Závěrem mi ještě dovolte jednou zopakovat, že Ministerstvo vnitra je připraveno vést diskusi o návrhu budoucí právní úpravy, která povede k předložení návrhu zákona, který by uvedený nežádoucí stav uspokojivě a systémově vyřešil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru vnitra Lubomíru Metnarovi a ptám se, jestli se chce k předloženému pozměňovacímu návrhu Senátu vyjádřit zpravodajka garančního výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, paní poslankyně Jana Vildumetzová. Je tomu tak. Chce se vyjádřit. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Vildumetzová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych řekla asi to, co tady řekl pan ministr vnitra. Jediné, co mě překvapuje, že my jsme tady ten návrh schválili v prvním čtení a že z důvodu toho, že teď je tady předložen tento pozměňovací návrh ze Senátu, tak pokud bychom my dnes tento zákon neschválili, protože tento zákon musí schválit obě komory Parlamentu, tak by se tento zákon musel začít projednávat znovu a byly by ohroženy volby do Senátu na podzim letošního roku. I když přijmeme tyto pozměňovací návrhy Senátu, tak musím upozornit na to, že se může stát, že v daných dvou senátních volebních obvodech, kterých se to týká, což je senátní volební obvod Benešov a Sokolov, může dojít k případným žalobám, že nebyla dodržena rovnost volebního práva. To riziko tady je. Není sice v takové míře, jako kdybychom dnes ty pozměňovací návrhy nepřijali, protože kdybychom je nepřijali, tak už by se nový zákon nestihl projednat a ta hranice, která je stanovena na stanovení senátního volebního obvodu, by nebyla dodržena. Takže z tohoto důvodu já také doporučuji, abychom dneska tento návrh i s těmi pozměňovacími návrhy ze Senátu schválili.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce, paní poslankyni Vildumetzové, a otevírám rozpravu. Jako první vystoupí pan senátor Jiří Dienstbier. Mám další tři poslance. Pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jiří Dienstbier: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pan ministr tady skoro všechny výhrady z diskuse v Senátu řekl, takže já mohu být o to stručnější.

Doopravdy takovýto návrh je předkládán každé dva roky a každé dva roky je předmětem kritiky na půdě Senátu. Je pravda, že v § 59 odst. 2, který my navrhujeme pozměňovacím návrhem vypustit, je kritérium, že ta odchylka od průměru počtu obyvatel na mandát nemá v jednotlivých obvodech překročit 15 %. To je tedy ten požadavek rovnosti volebního práva jednotlivých občanů. Proti tomu ovšem námitky v Senátu jsou takové, tak, jak už tady také bylo zmíněno, že tím, jak se některé obce posouvají víceméně nahodile, tak aby to někde početně vycházelo, tak dochází také k významnému zásahu do rovnosti volebního práva, neboť někteří občané některých obcí nejdou volit třeba dříve než po deseti letech, pokud zrovna jejich obec je odsunuta z obvodu, kde by se zrovna mělo volit, do toho, kde se bude volit až za další čtyři roky, a někde třeba jdou volit už po dvou letech. Navíc ty výhrady zahrnují skutečnost, že ty přesuny jsou někdy doopravdy velmi nahodilé, bez jakékoliv vazby na nějakou přirozenou vazbu na území, že jsou odtrženy obce od senátního obvodu, kde nějaká logika je, a jsou přiřazeny někam, kde nějaká ta spádovost nebo vazba vůbec není. Proto Senát tentokrát už se rozhodl neschválit tento návrh zákona, který se doopravdy každé dva roky opakuje, a přijal ten pozměňovací návrh.

Možná ještě k důsledkům hlasování. Ať už ten pozměňovací návrh bude přijat, či nikoliv, tak v obou dvou případech nastane situace, že se nemění území volebních obvodů, ale v případě schválení senátní verze s pozměňovacím návrhem, který vypouští ta dvě zmiňovaná ustanovení, bude odstraněn ten potenciální rozpor. Není to definitivní řešení. Je to řešení pro tuto chvíli, pro letošní volby, a otevírá se tím prostor pro debatu, jak nastavit budoucí možné změny území senátních obvodů. Ta diskuse zahrnuje například ambicióznější variantu v Ústavě zakotvit stálé senátní volební obvody. I tam by se asi musel vymyslet režim, jak ale v nějakém delším období, třeba dvanácti osmnácti let, přistoupit ke změně volebních obvodů z hlediska jejich území tak, aby právě byla určitá podobnost jejich velikosti z hlediska počtu obyvatel, nebo méně ambiciózní variantu, například změnu zákona o volbách do Parlamentu, která by ty změny hranic prováděla třeba jednou za šest let, to znamená ne každé dva roky, což by zajistilo, že všichni občané, samozřejmě s výjimkou třeba stěhování, ale k tomu se nedá přihlížet, by v tom šestiletém cyklu alespoň jednou odvolili, než by se měnily hranice obvodů, a bylo by navíc vhodnější činit ty změny v roce, kdy se nekonají senátní volby. Ne jako je to teď v zákoně z roku 1959 odst. 2 stanoveno, že se to má dělat právě v těch letech, kdy se senátní volby konají, a pak je to navíc i pod časovým tlakem. Takže je tady otevřený prostor v případě, že bude ten zákon schválen pro debatu, jak do budoucna lépe tuto věc upravit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Jiřímu Dienstbierovi. V rozpravě dále jsou přihlášeni dva poslanci, a to paní poslankyně Věra Kovářová a pan poslanec Vojtěch Pikal. Slovo má paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte stručný komentář a stanovisko klubu Starostů a nezávislých. My se plně ztotožňujeme s tím, co tady zaznělo a také zaznívalo ze Senátu, že řada občanů byla v průběhu let krácena na svém právu volit do Senátu. To za prvé. A za druhé také s tím, že změny volebních obvodů při volbách do Senátu byly opravdu časté. Proto tento senátní návrh klub Starostů a nezávislých podpoří. Protože pokud bychom tento návrh nepřijali, mohlo by dojít k paradoxní situaci. Sice by bylo zachováno pravidlo změny volebního obvodu při změně počtu obyvatel plus minus o 15 %, ale v tomto případě by obvody neodpovídaly tomuto pravidlu, což by mohlo mít za následek to, že po volbách by někdo mohl volby napadnout s tím, že obvody neodpovídají právě tomuto ustanovení. Čili znovu opakuji, my tento návrh podpoříme.

Podporou senátního návrhu však odsouváme problém poněkud dále. Proto předpokládám, že Ministerstvo vnitra připraví, tak jak zaznělo ze Senátu v usnesení, návrhy na nové volby, na nové vymezení senátních obvodů tak, aby za dva roky bylo možné hlasovat podle nových pravidel.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní pan místopředseda Vojtěch Pikal k vystoupení. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Za nás bych zásadně chtěl říct, že my ten problém také vnímáme. Tam prostě dochází k nerovnosti hlasovacího práva a současně tam dochází k nerovnosti obvodů a častým změnám, které nejsou nijak kontrolovatelné, nebo neví se, co se stane, co se bude dít, což je nepříjemné i pro senátory a nakonec i pro ty zastupované obyvatele a voliče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP