Úterý 17. dubna 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
/sněmovní tisk 59/1/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 59/2. Pan senátor je na svém místě, ale já žádám nejdříve navrhovatele, aby se k usnesení Senátu a předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil ministr vnitra Lubomír Metnar. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona v původním znění předloženém vládou byl technickou novelou, která reagovala na změnu počtu obyvatel ve volebních obvodech do Senátu. Cílem předkládaného návrhu byla změna vymezení těch senátních volebních obvodů, ve kterých došlo k poklesu nebo zvýšení počtu obyvatel pod, nebo resp. nad hranici stanovenou v § 59 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu České republiky, to znamená plus minus 15 % oproti průměrnému počtu obyvatel připadajícímu na jeden mandát v České republice. Změna vymezení senátních volebních obvodů prováděná pravidelně v letech, kdy jsou vyhlášeny volby do Senátu, v souladu se stávajícím zněním § 59 odst. 2 volebního zákona sledovala legitimní cíl, jímž je zmenšení rozdílu v počtu obyvatel mezi jednotlivými volebními obvody, a to s ohledem na jednu ze základních zásad volebního práva, a to zásadu rovnosti. Ta si nejen žádá, aby každý volič měl stejný počet hlasů, ale zároveň aby každý z těchto hlasů měl stejnou váhu.

V průběhu projednávání návrhu zákona v Senátu byla ze strany senátorů zřetelně vyslovena dlouhodobá nespokojenost se systémem, podle kterého se volební obvody do Senátu mění každé dva roky. V některých případech tak dochází k tomu, že jsou konkrétnímu senátorovi z volebního obvodu, za který byl zvolen, odňata území, kterým se při výkonu svého mandátu dlouhodobě věnoval. V důsledku přesunu mezi volebními obvody také dochází k situacím, které zasahují do šestiletého volebního cyklu. Někteří voliči volí do Senátu již po dvou letech a naopak někteří voliči nevolí např. deset let.

Výsledkem diskuse na půdě Senátu bylo přijetí usnesení, kterým Senát návrh zákona vrátil Poslanecké sněmovně ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. Pozměňovací návrh vypouští novelizační body, kterými měla být provedena změna vymezení senátních volebních obvodů, zrušuje ustanovení § 59 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu České republiky, které stanoví povinnost pravidelné změny volebních obvodů, a zrušuje taktéž související ustanovení § 97 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu České republiky.

V doprovodném usnesení k návrhu zákona Senát vyjádřil dlouhodobou nespokojenost s časnými změnami volebních obvodů pro volby do Senátu a vyzval vládu, aby připravila takovou právní úpravu volebního zákona, která zajistí větší stálost volebních obvodů pro volby do Senátu.

Jsem si nedostatku stávajícího systému vyžadující opakované změny volebních obvodů do Senátu vědom. Diskuse o tom, jakým způsobem systém nastavit tak, aby byla zachována rovnost volebního práva a zároveň posílena stabilita volebních obvodů do Senátu, jsou vedeny již několik let. Vláda je připravena na základě diskuse se senátory a poslanci předložit návrh nové úpravy volebních obvodů do Senátu, která by při zachování rovnosti volebního práva zajistila co možná nejvyšší stálost senátních volebních obvodů. V tomto ohledu tedy iniciativu Senátu i doprovodné usnesení vítám. Za stávající situace návrh Senátu podporuji a dovoluji si vás požádat o vyslovení souhlasu s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem.

Závěrem mi ještě dovolte jednou zopakovat, že Ministerstvo vnitra je připraveno vést diskusi o návrhu budoucí právní úpravy, která povede k předložení návrhu zákona, který by uvedený nežádoucí stav uspokojivě a systémově vyřešil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru vnitra Lubomíru Metnarovi a ptám se, jestli se chce k předloženému pozměňovacímu návrhu Senátu vyjádřit zpravodajka garančního výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, paní poslankyně Jana Vildumetzová. Je tomu tak. Chce se vyjádřit. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Vildumetzová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych řekla asi to, co tady řekl pan ministr vnitra. Jediné, co mě překvapuje, že my jsme tady ten návrh schválili v prvním čtení a že z důvodu toho, že teď je tady předložen tento pozměňovací návrh ze Senátu, tak pokud bychom my dnes tento zákon neschválili, protože tento zákon musí schválit obě komory Parlamentu, tak by se tento zákon musel začít projednávat znovu a byly by ohroženy volby do Senátu na podzim letošního roku. I když přijmeme tyto pozměňovací návrhy Senátu, tak musím upozornit na to, že se může stát, že v daných dvou senátních volebních obvodech, kterých se to týká, což je senátní volební obvod Benešov a Sokolov, může dojít k případným žalobám, že nebyla dodržena rovnost volebního práva. To riziko tady je. Není sice v takové míře, jako kdybychom dnes ty pozměňovací návrhy nepřijali, protože kdybychom je nepřijali, tak už by se nový zákon nestihl projednat a ta hranice, která je stanovena na stanovení senátního volebního obvodu, by nebyla dodržena. Takže z tohoto důvodu já také doporučuji, abychom dneska tento návrh i s těmi pozměňovacími návrhy ze Senátu schválili.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce, paní poslankyni Vildumetzové, a otevírám rozpravu. Jako první vystoupí pan senátor Jiří Dienstbier. Mám další tři poslance. Pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jiří Dienstbier: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pan ministr tady skoro všechny výhrady z diskuse v Senátu řekl, takže já mohu být o to stručnější.

Doopravdy takovýto návrh je předkládán každé dva roky a každé dva roky je předmětem kritiky na půdě Senátu. Je pravda, že v § 59 odst. 2, který my navrhujeme pozměňovacím návrhem vypustit, je kritérium, že ta odchylka od průměru počtu obyvatel na mandát nemá v jednotlivých obvodech překročit 15 %. To je tedy ten požadavek rovnosti volebního práva jednotlivých občanů. Proti tomu ovšem námitky v Senátu jsou takové, tak, jak už tady také bylo zmíněno, že tím, jak se některé obce posouvají víceméně nahodile, tak aby to někde početně vycházelo, tak dochází také k významnému zásahu do rovnosti volebního práva, neboť někteří občané některých obcí nejdou volit třeba dříve než po deseti letech, pokud zrovna jejich obec je odsunuta z obvodu, kde by se zrovna mělo volit, do toho, kde se bude volit až za další čtyři roky, a někde třeba jdou volit už po dvou letech. Navíc ty výhrady zahrnují skutečnost, že ty přesuny jsou někdy doopravdy velmi nahodilé, bez jakékoliv vazby na nějakou přirozenou vazbu na území, že jsou odtrženy obce od senátního obvodu, kde nějaká logika je, a jsou přiřazeny někam, kde nějaká ta spádovost nebo vazba vůbec není. Proto Senát tentokrát už se rozhodl neschválit tento návrh zákona, který se doopravdy každé dva roky opakuje, a přijal ten pozměňovací návrh.

Možná ještě k důsledkům hlasování. Ať už ten pozměňovací návrh bude přijat, či nikoliv, tak v obou dvou případech nastane situace, že se nemění území volebních obvodů, ale v případě schválení senátní verze s pozměňovacím návrhem, který vypouští ta dvě zmiňovaná ustanovení, bude odstraněn ten potenciální rozpor. Není to definitivní řešení. Je to řešení pro tuto chvíli, pro letošní volby, a otevírá se tím prostor pro debatu, jak nastavit budoucí možné změny území senátních obvodů. Ta diskuse zahrnuje například ambicióznější variantu v Ústavě zakotvit stálé senátní volební obvody. I tam by se asi musel vymyslet režim, jak ale v nějakém delším období, třeba dvanácti osmnácti let, přistoupit ke změně volebních obvodů z hlediska jejich území tak, aby právě byla určitá podobnost jejich velikosti z hlediska počtu obyvatel, nebo méně ambiciózní variantu, například změnu zákona o volbách do Parlamentu, která by ty změny hranic prováděla třeba jednou za šest let, to znamená ne každé dva roky, což by zajistilo, že všichni občané, samozřejmě s výjimkou třeba stěhování, ale k tomu se nedá přihlížet, by v tom šestiletém cyklu alespoň jednou odvolili, než by se měnily hranice obvodů, a bylo by navíc vhodnější činit ty změny v roce, kdy se nekonají senátní volby. Ne jako je to teď v zákoně z roku 1959 odst. 2 stanoveno, že se to má dělat právě v těch letech, kdy se senátní volby konají, a pak je to navíc i pod časovým tlakem. Takže je tady otevřený prostor v případě, že bude ten zákon schválen pro debatu, jak do budoucna lépe tuto věc upravit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Jiřímu Dienstbierovi. V rozpravě dále jsou přihlášeni dva poslanci, a to paní poslankyně Věra Kovářová a pan poslanec Vojtěch Pikal. Slovo má paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte stručný komentář a stanovisko klubu Starostů a nezávislých. My se plně ztotožňujeme s tím, co tady zaznělo a také zaznívalo ze Senátu, že řada občanů byla v průběhu let krácena na svém právu volit do Senátu. To za prvé. A za druhé také s tím, že změny volebních obvodů při volbách do Senátu byly opravdu časté. Proto tento senátní návrh klub Starostů a nezávislých podpoří. Protože pokud bychom tento návrh nepřijali, mohlo by dojít k paradoxní situaci. Sice by bylo zachováno pravidlo změny volebního obvodu při změně počtu obyvatel plus minus o 15 %, ale v tomto případě by obvody neodpovídaly tomuto pravidlu, což by mohlo mít za následek to, že po volbách by někdo mohl volby napadnout s tím, že obvody neodpovídají právě tomuto ustanovení. Čili znovu opakuji, my tento návrh podpoříme.

Podporou senátního návrhu však odsouváme problém poněkud dále. Proto předpokládám, že Ministerstvo vnitra připraví, tak jak zaznělo ze Senátu v usnesení, návrhy na nové volby, na nové vymezení senátních obvodů tak, aby za dva roky bylo možné hlasovat podle nových pravidel.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní pan místopředseda Vojtěch Pikal k vystoupení. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Za nás bych zásadně chtěl říct, že my ten problém také vnímáme. Tam prostě dochází k nerovnosti hlasovacího práva a současně tam dochází k nerovnosti obvodů a častým změnám, které nejsou nijak kontrolovatelné, nebo neví se, co se stane, co se bude dít, což je nepříjemné i pro senátory a nakonec i pro ty zastupované obyvatele a voliče.

Nicméně to, že to přepočítávání zrušíme, není řešením. A je možné se bavit o různých řešeních, ať už to budou třeba třímandátové obvody, kde se bude volit každé dva roky jeden senátor, abychom si rozuměli, aby se zachovala ta obměna, nebo to bude nějaké řešení, kdy budeme přepočítávat např. ty obvody jednou za šest nebo za dvanáct let, aby byla dosažena větší stabilita zastupovaného obvodu a nějaká ta rovnost. Nicméně ten návrh teď to neřeší, protože naopak jde naproti tomu, že ty obvody se přestanou přepočítávat, a změna volebního zákona by potom nutně vedla k tomu, že naopak je ta rovnost do budoucna popřena.

Tudíž já si nedovoluji odhadnout, které řešení je lepší, jestli to, že budeme mít zákon, který do budoucna popírá tu rovnost, nebo že aktuálně nebudeme mít pro některé obvody rovnost naprosto nezbytně zajištěnou. Ovšem tam je potřeba říct, že hlasování není ideální ani třeba ve sněmovních volbách, ať už se podíváme na ty mandáty, nebo na velikosti obvodů, nebo na počty hlasů na mandát. A víceméně vzhledem k tomu, že je to na počet obyvatel, nikoliv na počet voličů, tak ta rovnost tam není dokonalá ani teď, takže já bych to neviděl tak černě, když se to neschválí. Takže nemyslím si, že je to řešení, ale ten problém je třeba řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Pikalovi a to byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Ptám se na závěrečná slova - pan ministr? (Nemá zájem.) Paní zpravodajka - ta má zájem. Prosím, paní poslankyně Vildumetzová.

 

Poslankyně Jana Vildumetzová: Já bych se ještě ráda vyjádřila k předřečníkovi panu Pikalovi ohledně toho, že pokud to tady v současné chvíli neschválíme, tak nebude dodrženo to, co je v tom volebním zákoně. To znamená, že ty senátní volební obvody nebudou mít ty počty, které zákon stanovuje. Z toho bude patrné, že u senátních voleb, které proběhnou na podzim, můžou padat žaloby na neplatnost voleb. Jsou to dva senátní volební obvody, já jsem to říkala, je to Benešov a Sokolov, a proto je nutné v tuto chvíli za dané situace schválit ten pozměňovací návrh ze Senátu. Je daleko menší riziko toho, aby pak případná žaloba u Nejvyššího správního soudu nebo Ústavního soudu byla zamítnuta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Já také připomenu, že jednáme podle čl. 40 Ústavy České republiky, tzn. pokud Sněmovna zákon nepřijme, nebude se hlasovat znovu podle § 97 odst. 5 jednacího řádu, protože k přijetí volebního zákona je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou i Senátem.

A protože jsme vyčerpali procedurální záležitosti, připomínám, že přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího zákona je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení, ale předtím vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Já ještě zagonguji, aby ti, kteří mají zájem hlasovat o tomto návrhu, se mohli dostavit do sněmovny, když jsem je požádal, aby diskuse vedli v předsálí. (Někteří poslanci vcházejí do sálu.)

 

O návrhu usnesení, které za okamžik přednesu, budeme hlasovat v hlasování číslo 83. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 59/1, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 59/2."

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 83 z přítomných 136 poslanců pro 118, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme přijali.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce, děkuji panu senátoru Dienstbierovi a končím bod číslo 1.

 

Než budeme pokračovat, dovolte mi, abych konstatoval omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Pan poslanec Richter se omlouvá od 17.30 do konce jednacího dne a pan místopředseda Pikal od 17.45 do konce jednacího dne.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP