(11.10 hodin)
(pokračuje Fiala)

Zahajuji projednávání bodu

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb.,
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 5/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté, ve stručnosti pouze uvedu po diskusích v rámci prvního čtení a projednávání na půdě výboru pro zdravotnictví, že cílem tohoto návrhu novely zákona o léčivech je zajistit transpozici směrnice Komise 2016/1214 ze dne 25. července 2016, kterou se mění směrnice 2005/62/ES, pokud jde o standardy a specifikace systému jakosti pro transfuzní zařízení. Jde tedy čistě o transpoziční novelu, která má především umožnit vydání vyhlášky, která v souladu se směrnicí stanoví pokyny pro správnou praxi v uplatňování standardů a specifikací systému jakosti právě pro zařízení transfuzní služby. Termín pro transpozici citované směrnice vyprší dne 15. února 2018.

Tyto pokyny, které upravují technické podrobnosti v oblasti provozu transfuzních zařízení, jsou již dnes využívány na bázi dobrovolnosti a díky uvedené směrnici se pro členské státy Evropské unie zezávazňují.

Důležitá informace v tomto směru je, že výbor pro zdravotnictví po diskusích doporučil schválit tento návrh a v rámci jednání výboru jsem já jakožto poslanec navrhl, aby po dobu roku 2018 bylo umožněno neukládat sankce lékařům za předepisování léčivých přípravků v rozporu s § 80 odst. 1 zákona o léčivech a případně již započatá sankční řízení byla zastavena. Tento pozměňovací návrh si výbor osvojil. Ještě upřesním, že jde o ty takzvané elektronické recepty, projekt, který běží.

Povinnost elektronických receptů nabyla účinnosti 1. 1. 2018. Ovšem vzhledem k tomu, že ten projekt není úplně ve fázi, aby mohl být kompletně spuštěn, zejména z toho důvodu, že stále poměrně velký počet lékařů čeká na ověření své žádosti - i když je třeba zdůraznit, že drtivá většina lékařů v tom systému již je zaregistrována, ovšem ne všichni mají ještě ty přístupové údaje, je to ještě zhruba nějakých šest tisíc lékařů, kteří na to čekají -, tak si myslím, že je korektní právě navrhnout změnu ve smyslu odložení sankcí o rok, aby si lékaři mohli za prvé vyřídit všechny požadované žádosti a za druhé si i ten systém osvojit, abychom vychytali různé chyby. Ale je třeba zdůraznit, že ten systém jinak funguje bez větších zásadnějších problémů.

S ohledem na to, že se jedná o transpoziční novelu, kdy termín pro transpozici citované směrnice vyprší dne 15. února 2018, si vás dovoluji požádat o co nejrychlejší projednání tohoto návrhu, tak aby České republice nemusel hrozit postih za neplnění povinností podle Smlouvy o fungování Evropské unie.

Děkuji vám za vaši podporu a pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 5/1 a 2. Prosím, aby se nyní slova ujal zpravodaj výboru pro zdravotnictví pan poslanec Rostislav Vyzula a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom krátce shrnul, co se vlastně událo s tímto tiskem od posledního jednání zde ve Sněmovně při prvním čtení, které bylo 5. prosince.

To, čeho se ten tisk týká, jsme slyšeli. Proběhly dvě schůze zdravotního výboru. Jedna byla 7. prosince, druhá 12. ledna. Z první schůze máte usnesení pod číslem 5/1, kde se tento bod přerušil do další schůze. Na další schůzi, která byla 12. ledna, se diskutovalo jednak o pravidlech, která jsou v evropské směrnici, ale hlavně pak převážila diskuse ohledně elektronického receptu a jeho fungování.

Na výboru bylo nejdříve předloženo několik pozměňovacích návrhů, nicméně všechny byly staženy jejich autory kromě jednoho, který zde řekl pan ministr, to byl jeho pozměňovací návrh, který splňuje to, co zde bylo řečeno a slíbeno, že v případě sankcí při nedodržení psaní elektronického receptu se sankce anulují, jak již bylo řečeno panem ministrem, a hlavně je tam ještě důležitý dovětek, který zatím nebyl a o kterém si myslím, že je hodně důležitý pro všechny lékaře, což je přechodné ustanovení, kdy event. řízení o přestupku z důvodu nenapsání elektronického receptu, která by byla zahájena od 1. ledna tohoto roku, se zastavují až do vyhlášení tohoto zákona.

Usnesení, které máte v systému pod č. 5/2, potom říká, že doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s tímto vládním návrhem ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, a to je ten jeden pozměňovací návrh, který jsem teď podrobně popsal. Za druhé potom mě zmocňuje, abych ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popřípadě navrhl i další nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Za třetí mě zmocňuje jako zpravodaje výboru a zpravodaje tohoto tisku, abych vás s tímto usnesením seznámil.

To je v podstatě všechno, co se týká jednání na schůzi výboru. Není to nic vzrušujícího, je to běžná agenda. Nicméně elektronický recept je stále ještě diskutován, poněvadž i když v globále funguje, tak přesto tam jsou dílčí problémy, víceméně formální, které se řeší. Nicméně vzhledem k tomu, že sice ta novela se týká krevních derivátů a začlenění směrnice Evropské unie do našeho legislativního řádu, ale je obohacena o určitá pravidla o elektronickém receptu, tak se domníváme po dohodě s navrhovatelem, že by tato novela měla být přijata co nejdříve, a navrhujeme zkrácení lhůty pro další jednání garančního výboru na sedm dní.

Myslím, že to je teď všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodajovi. Prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Než přistoupíme k obecné rozpravě, tak ještě korekce jedné omluvy. Pan poslanec Petr Sadovský ruší svoji omluvu z dnešního jednání a je přítomen.

Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci Nachr a Svoboda. Jako první vystoupí pan poslanec Patrik Nachr. (Reakce z pléna.) Pokud čtu špatně vaše jméno, jak jsem byl upozorněn, a mám ho číst Nacher, tak se omlouvám. Pan poslanec Nacher má slovo. Já i jiní předsedající si to budeme pamatovat. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pěkné ráno. Nacher třeba jako Langer, aby se to dobře pamatovalo.

Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, já bych si zde dovolil načíst, a v podrobnější rozpravě to načtu přímo, chtěl bych spíše vysvětlit pozměňovací návrh, se kterým zde přicházím i po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP