(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední jednání 6. schůze Poslanecké sněmovny. Než budeme pokračovat v projednávání přerušeného bodu 24, tedy Změna azylové politiky EU a revize takzvaného dublinského protokolu, a dalších bodů schváleného pořadu, požádám předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před polední přestávkou. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vám, kolegyně, kolegové, přeji dobré odpoledne. Jak bylo avizováno, teď vás seznámím s výsledky voleb.

Než tak učiním, tak mi dovolte, abych předeslal poděkování členům a členkám volební komise. My jsme se i v návaznosti na tu vypjatou situaci před Vánoci dohodli, že nebudeme zveřejňovat, oznamovat, pouštět do médií výsledky, tak aby opravdu vše proběhlo důstojně a aby první, kdo bude s výsledky seznámen, byla Poslanecká sněmovna tady na plénu. Z informací, které mám, se nám opravdu tu dohodu podařilo dodržet. Za sebe chci říci, že si toho moc vážím. Není to žádné utajování informací, ale je to čestná kolegiální dohoda, že oficiálně - a chci tak činit i do budoucna - vždy s výsledky tajných voleb budeme nejdříve seznamovat jako první vás, plénum Poslanecké sněmovny, na základě odsouhlasených a podepsaných protokolů volební komise.

 

25.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD

V této volbě bylo vydáno 188 hlasovacích lístků. Počet odevzdaných platných i neplatných lístků byl o něco nižší, 186. Znamená to, že konstatujeme dva neodevzdané hlasovací lístky. Kvorum nutné pro zvolení v této volbě bylo 95. Byli tam dva kandidáti, Lukáš Černohorský za Piráty obdržel 95 hlasů, kolegyně Pavla Golasowská 49 hlasů. Konstatuji, že tedy nejtěsnější možnou většinou pan poslanec Černohorský byl zvolen předsedou této komise. (Potlesk zprava.)

Tady možná krátké doplnění. Je to opravdu 95, a to kvorum nutné pro zvolení bylo 95, za prvé opět u této volby bylo poměrně dost neplatných nebo špatně označených hlasovacích lístků - já to trpělivě budu vždy opakovat a prosit, abyste byli u volby pozorní, ale hlavně i pro ostatní kluby, dohodli jsme se na komisi, že všechny lístky jsou v tuto chvíli archivovány na sekretariátu volební komise. Bylo to, tuším, třikrát přepočítáno. Pokud by přesto někdo z vás si chtěl ty lístky překontrolovat nebo se na ně podívat, tak samozřejmě po dohodě s volební komisí případná další kontrola by byla možná.

 

26.
Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

U této volby bylo vydáno o něco méně hlasovacích lístků, 186. Kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 94. Tady chci říci, jak jsem avizoval, že máme k dispozici zkontrolované a ověřené seznamy poslanců, kteří se zúčastnili nebo nezúčastnili této volby. Opět tedy pro případnou kontrolu jsou samozřejmě jmenné seznamy k dispozici.

V této volbě bylo odevzdáno platných i neplatných hlasovacích lístků méně, pouze 128. Konstatuji, že tedy bylo neodevzdáno celkem 58 hlasovacích lístků. Kvorum nutné pro zvolení bylo 94 a pan poslanec Zdeněk Ondráček obdržel 83 hlasů a já tedy konstatuji, že nebyl zvolen předsedou této komise, a tímto ta volba v tuto chvíli končí. (Potlesk z pravé strany.)

Pro vaše případné dotazy, bylo to tedy druhé kolo první volby, to znamená, že ta volba v tuto chvíli končí a volební komise bude vyhlašovat novou lhůtu na podání nových návrhů na předsedu této komise. Necháme dohodu o termínu - zatím ho v tuto chvíli nevím a nebudu komentovat - na předsedech politických frakcí tady v Poslanecké sněmovně.

 

31.
Návrh na volbu členů Národní rozpočtové rady

Zde bylo vydáno 188 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 187, máme tedy jeden neodevzdaný lístek. I tady je kvorum nutné pro zvolení - 95. Navržený kandidát pan Jan Pavel obdržel 154 hlasů a byl zvolen členem Národní rozpočtové rady.

 

33.
Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslední volba, kterou jsme dnes realizovali, byla volba dvou členů Nejvyššího kontrolního úřadu. I tady volební komise vydala 188 lístků. Při součtu z volebních uren bylo odevzdáno 187 lístků, jeden lístek tedy zůstal neodevzdán. Navržený kandidát pan Jan Kinšt obdržel 139 hlasů a druhý kandidát Roman Procházka 128 hlasů. Konstatuji, že tedy oba kandidáti, které navrhl pan prezident Kala, byli Poslaneckou sněmovnou zvoleni a mohou se stát členy Nejvyššího kontrolního úřadu. V souladu se zákonem jejich funkční období začíná dnem složení slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

Tolik všechny volební body. Pane předsedající, konstatuji, že všechny volby, ať úspěšné, tak neúspěšné, tímto končí, a můžeme tedy tyto body ukončit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu předsedovi volební komise a končím projednávání bodů 25, 26, 31 a 33.

Než se vrátíme k přerušenému bodu změna azylové politiky, tak vás seznámím s došlými omluvami. Z dnešního jednání se mezi 15. a 22. hodinou z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec Vít Rakušan, z dnešního jednání se od 15 hodin do konce jednání omlouvá pan poslanec Stanislav Berkovec z důvodu zasedání Rady královského města Slaný a z dnešního jednání se také od 15 hodin do konce jednacího dne omlouvá paní poslankyně Margita Balaštíková.

 

Nyní se vracíme k přerušenému bodu

 

24.
Změna azylové politiky Evropské unie a revize tzv. Dublinského protokolu

Prosím pana navrhovatele i pana zpravodaje, aby zaujali svá místa. Jsme - jenom připomínám - uprostřed všeobecné rozpravy, do které je v tuto chvíli přihlášeno 11 poslanců. Tím, kdo je na řadě, je pan poslanec Rozvoral. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody odsouhlasil 19. října minulého roku návrh nové směrnice o přerozdělování imigrantů v Evropské unii, který se má stát reformou Dublinského protokolu. Tato připravovaná reforma ukotvuje povinné přerozdělování imigrantů a nově určuje, že všechny členské země Evropské unie jsou povinny přijímat imigranty podle přerozdělovacího mechanismu, který určí Evropská komise podle klíče HDP a populace. Strašákem této novely je hlavně to, že jednotlivé členské země nebudou mít kontrolu a možnost výběru nad tím, jaké imigranty dostanou přiděleny.

Klíčovou zásadou návrhu směrnice je to, že všechny členské státy se musí účastnit a sdílet odpovědnost za žadatele o azyl a snížit nepřiměřené zatížení členských států na takzvané frontové linii. Pokud se při kontrole a identifikaci zjistí, že nemá imigrant v Evropské unii své rodinné příslušníky nebo že tu dříve žil nebo není držitelem diplomu ze země EU, bude mít tento možnost volby mezi čtyřmi zeměmi, které mají v tom kterém okamžiku nejnižší poměr žadatelů o azyl ve srovnání s ostatními. Pokud umíme počítat, tak nám musí být zcela jasné, že to budou státy V4, což je Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP