(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pěkné dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolte mi, abych vás přivítal v odpoledním bloku našeho jednání, popřál vám dobré zažití po jistě dobrém obědě.

Přečtu nejprve omluvy. Pan ministr Milan Chovanec se omlouvá dnes od 14.30 hodin do konce jednacího dne z důvodu pracovní cesty. Dále pan poslanec Jiří Junek se omlouvá dnes od 14.30 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Petr Kořenek se omlouvá dnes od 15.45 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Martin Kolovratník se omlouvá dnes od 16 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů. To byly omluvy.

 

Naším prvním bodem dnešního odpoledního jednání je bod

 

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1003/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, já se v zájmu vlastním i v zájmu vás, protože máme ještě celou řadu bodů, omezím opravdu jenom na to nejnutnější. Už jsem tady, myslím, poměrně obsáhle tuto novelu hájil v rámci prvního čtení. Chtěl bych jenom připomenout, že to je zásadní transpoziční novela zákona EIA, tedy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, ke které jsme ale ještě v rámci transpozice evropské směrnice přidali celou řadu opatření, nebo řekněme bodů, které výrazně zjednodušují, zrychlují a také zlevňují schvalování záměrů v rámci procesu EIA, především těch menších, protože díky například zrušení možnosti vyjadřovat se samostatně k posudku -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane ministře. Pan předseda tady dopoledne vyhrožoval, že začne jmenovat ty, kteří ruší, a budou na věky ve stenozáznamu Sněmovny. Já jsem k tomu připraven taktéž, aby byli navěky ve stenozáznamu Sněmovny jako významní rušiči.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Pane předsedo, děkuji, že jste se mě zastal. Já jsem na ústrky zvyklý, takže jsem jimi dokonce ošlehán. Ale už to bude krátké, slibuji.

Takže kromě například zrušení možnosti dotčených orgánů vyjadřovat se samostatně k posudku, což bude znamenat ve svém důsledku výrazné zkrácení celého procesu EIA až o 50 dní, je tam například zásadní snížení počtu záměrů, u kterých dochází k posuzování v rámci tzv. zjišťovacího řízení, tedy zásadní změny koncepce podlimitních záměrů, kde dojde, pokud bude tato novela schválena, k naprosto zásadnímu zúžení okruhu podlimitních záměrů, které budou podléhat posuzování vlivů na životní prostředí - jenom pro ilustraci, z dnešních ročně přibližně 2 tisíc záměrů, které jsou takto v České republice posuzovány, na 300. Jsou tam i další zjednodušení, zkrácení, zrychlení a také samozřejmě tím pádem zlevnění pro investory. Takže si myslím, že je to jednoznačně cesta správným směrem.

Určitě pak pan zpravodaj bude hovořit o průběhu projednávání v jednotlivých výborech. Jenom chci říct, že jsme s větší částí navrhovaných pozměňovacích návrhů souhlasili jako Ministerstvo životního prostředí. Nesouhlasili jsme vlastně pouze s jedním pozměňovacím návrhem, který byl doporučen v rámci projednávání v hospodářském výboru.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 1003/1 až 4.

Prosím, aby se nyní ujal slova zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Navážu na pana ministra. Jak už bylo řečeno, tuto materii projednal výbor pro životní prostředí na svém 41. schůzi dne 22. března a přijal následující usnesení, které je víceméně standardní.

Za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Těch návrhů, které na výboru pro životní prostředí byly zahrnuty do výborového návrhu změn, bylo celkem 26. Nebudu je tady všechny předčítat. Vy si to můžete najít ve sněmovním tisku 1003/3, kde právě toto usnesení výboru pro životní prostředí je zaneseno. Takže kdo má zájem, může se tam podívat.

Za druhé v tom usnesení pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny.

Za třetí zmocňuje mě jako zpravodaje výboru, abych o projednávání přednesl tady na plénu zprávu.

Za čtvrté zmocňuje mě, abych ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Toť z mé strany pro tuto chvíli vše.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To bylo stručné a jasné. Děkujeme, pane zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Michala Kučeru a zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Jiří Petrů, aby se ujali slova. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Máte k dispozici tisk 1003/2. Je to usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj číslo 26 ze dne 8. března 2017 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Já tedy konstatuji, že v tomto usnesení je uvedeno, že výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučuje Poslanecké sněmovně tisk číslo 1003 projednat a schválit v předloženém znění. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Josef Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové, vystoupil jsem proto, abych představil tři pozměňovací návrhy, které jsem připravil k této novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Za prvé musím říct, že konstatuji s uspokojením, že ta novela je předkládána. Pan ministr už zmínil některé věci, které posouvají ten zákon, který zabral tolik času v naší Sněmovně, který byl podroben tolika kritickým připomínkám a který také znamenal významné problémy pro naše stavebnictví. To si vzpomeňme, jak jsme před dvěma lety s obavami sledovali, co se stane, když byl první tvar toho zákona tady přijatý. Skutečně nastalo to, že se pomalu všechny segmenty našeho stavebnictví, zejména tedy stavění dopravních staveb významně zablokovalo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP