(12.00 hodin)
(pokračuje Plíšek)

Jak již bylo výše uvedeno, razance a bezprostřednost zajišťovacího příkazu a na něj navazujících a s ním v praxi správce daně spojených opatření exekučních vyžaduje, aby pokud možno po celou dobu vedení sporu před správními soudy o podstatu toho sporu, tedy především o existenci, právní důvod a rozsah zajištěné daňové povinnosti, měl daňový subjekt rozumnou naději na zachování své ekonomické existence. Uvedená zásada, tedy pokud možno zachovat existenci daňového subjektu po dobu řízení před správními soudy, má být důsledně uplatňována v případech, kdy je z povahy věci sporu o vlastní hmotněprávní daňovou povinnost patrné, že jde o skutečnosti tak či onak právně nebo skutkově sporné a v nějaké míře nejasné. Jinak řečeno, jde-li o spor o právo a s ním spojené skutkové okolnosti, má být daňovému subjektu pokud možno umožněno, aby spor vedl a dovedl do konce, ať již bude výsledek sporu jakýkoli, to znamená bez těch likvidačních důsledků uplatněním zajišťovacího příkazu, které nemají vratnou podobu, a jsou tedy nenávratné.

Zajišťovací příkaz, a konstatuje to i odůvodnění tohoto rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, říká, že pravým smyslem a účelem jeho existence je výlučně nebo převážně podvodné jednání, například v podobě podvodu na DPH. A je také nutno vnímat, že z okolností věcí patrných v průběhu jejího projednávání před správními soudy není očividné, že výlučným či převážným smyslem a účelem jeho existence je podvodné jednání. Je třeba dát přednost zachování existence daňového subjektu po dobu řízení před správními soudy.

Nejvyšší správní soud v této konkrétní věci došel k závěru, že působení a ekonomická činnost tohoto podnikatelského subjektu není založena podvodně a nesměřuje k podvodnému jednání, tudíž v tomto případě by využití zajišťovacího příkazu i na základě judikatury Soudního dvora Evropské unie nemělo být přípustné a neměla by se Finanční správa k němu uchylovat.

Z tvrzení stěžovatele ani ze skutečných patrných informací ze správního či soudního spisu neplyne, že by žalobkyni byla předestírána účast na daňovém podvodu, a tím méně pak, že výlučným či převážným smyslem a účelem její existence je podvodné jednání.

Dámy a pánové, já bych samozřejmě mohl... To rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je poměrně rozsáhlejší, to odůvodnění je velmi precizně vyhotoveno. Když to shrnu, tak Nejvyšší správní soud jasně konstatuje, že má jít o mimořádný prostředek, ke kterému se má Finanční správa uchýlit při vážných situacích, při nenávratných situacích, v případech, kdy hrozí riziko, že daňová povinnost nebude splněna, a kdy také jsou jasné důkazy o tom, že se ta firma dopustila buď podvodného jednání, nebo podvodně vznikla. Takže tady Nejvyšší správní soud stanovil jasné mantinely pro Finanční správu.

Je velmi smutné, že i poté, co Nejvyšší správní soud vydal tato rozhodnutí, Finanční správa je nadále ignoruje a v některých těch případech se opakovaně uchyluje k vydávání zajišťovacích příkazů a nastává tak ping-pong mezi dotčenou firmou, Finanční správou a soudy. To si myslím, že je stav, který by v právním demokratickém státě neměl být, a proto je tady moje výzva i k panu premiérovi, aby jako nejvyšší představitel výkonné moci, protože Finanční správa patří do výkonné moci, je součástí výkonné moci, tak si myslím, že my jako zákonodárný sbor bychom měli dohlížet nad tím, aby výkonná moc dodržovala zákony, dodržovala soudní rozsudky, a v tomto případě usnesení Nejvyššího správního soudu.

Proto poté, co bude otevřena podrobná rozprava, se do ní hlásím a navrhnu příslušné usnesení Poslanecké sněmovny, ve kterém budu navrhovat, aby Poslanecká sněmovna vyzvala předsedu vlády k takovým opatřením, aby Finanční správa dodržovala rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a nezneužívala institut zajišťovacího příkazu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Martinu Plíškovi. Otevírám rozpravu, do které je jako první přihlášený právě pan kolega Plíšek. Trvá na tom? Už raději ne. Tak v tom případě dám slovo, budu to brát jako vaše úvodní vystoupení a rozpravu a mohu dát k faktické poznámce slovo panu poslanci Václavu Votavovi, poté paní poslankyni Lorencové a potom bude pan kolega Pilný v řádné přihlášce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, omlouvám se, nechci samozřejmě upírat čas přihlášeným kolegům, tak jenom v rámci své faktické poznámky. Chtěl bych říci, že to je opravdu závažné téma a že je třeba, aby se jím zaobíral i rozpočtový výbor, takže já hodlám na možný termín, který bude rozpočtového výboru, také tuto otázku předložit. Je třeba, aby se k ní vyjádřil samozřejmě i generální ředitel Finanční správy pan ředitel Janeček.

Chybí mi tady pan ministr Babiš. Tady je to samozřejmě směřováno na to, aby tady odpovídal, nebo aby tu informaci předložil pan premiér. Nicméně velice bych uvítal, aby u toho byl samozřejmě i ministr financí, který je zodpovědný za Finanční správu, má to v gesci svým způsobem. A dávám i na zváženou, jestli by nebylo vhodné, abychom dnes přerušili toto jednání právě pro účast pana ministra financí a možná i po jednání rozpočtového výboru abychom to dokončili tady zde na plénu.

Je to opravdu vážná věc, opravdu se používání zajišťovacích příkazů stává bohužel rutinní záležitostí. A bohužel je tak nějak přecházeno to, co je opravdu smyslem toho zákona a ustanovení zákona, daňového řádu, aby to bylo opravdu používáno ve výjimečných, odůvodněných případech. Bohužel i ten nárůst případů, kdy je používán zajišťovací příkaz, o něčem svědčí. Samozřejmě daně se musí vybírat. Daňový poplatník je povinen platit daně. Daňová správa je povinna vybírat daně od poplatníků. To samozřejmě nikdo nezpochybňuje. Ale samozřejmě musí to být také v nějakých mezích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, uplynul čas k faktické poznámce. (Poslanec Votava: Omlouvám se.) Zeptám se ale, vy ten procedurální návrh na přerušení míníte tak, že by byl po vyčerpání rozpravy, nebo nyní, teď hned?

 

Poslanec Václav Votava: Myslím si po vyčerpání rozpravy. Je to tedy můj osobní návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili dnes bez usnesení a poté bychom se rozhodli, jak dál. (Poslanec Votava: Ano.) Dobře. To jsme si vyjasnili.

Nyní paní poslankyně Jana Lorencová s faktickou poznámkou. Ještě předtím, než jí dám slovo, konstatuji omluvu paní poslankyně Věry Kovářové od 11.45 do 13.00. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, i dnes jsme svědky, a sleduje nás 16 tisíc berních úředníků, jak jsou zostouzeni, a to na půdě Poslanecké sněmovny. S jistotou si troufám tvrdit, že od zítřka přestávají být aktivní v oblasti boje proti daňovým podvodům. Takové zostouzení nebo takový přístup k jejich práci si podle mě určitě nezaslouží. Co bude výsledkem? Výsledkem bude jednoznačně ještě nižší výběr daní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Bohuslava Chalupy a pak pana poslance Robina Böhnische. Pak už pan poslanec Pilný, Kalousek a Šánová. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Rád bych se vaším prostřednictvím zeptal pana premiéra a nepřítomné paní ministryně práce a sociálních věcí na to, kde vezmete peníze, když daňová správa nebude vybírat peníze, a nebude je vybírat přísně, protože zákon je od toho, aby byl přísný a aby bylo sankcionováno, když není zákon naplněn. Kde vezmete peníze, vážení přátelé ze sociální demokracie, na své sociální programy? Na to jsem fakt zvědavý. Děkuju. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP