(17.30 hodin)
(pokračuje Brabec)

Chtěl bych jenom zdůraznit na váš dotaz, že jsme si samozřejmě udělali statistiku, a děláme si ji každý rok, že snížení pokuty druhoinstančním orgánem, což je v tomto případě příslušný odbor výkonu státní správy, není nic neobvyklého. V roce 2013 bylo rozhodnutí České inspekce změněno ve 141 případech, z toho bylo ve 34 případech rozhodnuto o snížení pokuty o více než 50 %. V roce 2013 MŽP rozhodovalo 651krát o odvolání proti rozhodnutí ČIŽP. V roce 2014 rozhodovalo Ministerstvo životního prostředí o odvolání proti rozhodnutí České inspekce v 784 případech a 168krát odbor výkonu státní správy rozhodl o změně rozhodnutí České inspekce a v 55 případech z toho byla pokuta snížena o více než 50 %. Podobně v roce 2015 snížil sankci uloženou Českou inspekcí životního prostředí odbor výkonu státní správy o více než 50 % v 52 případech a v 55 případech došlo dokonce zcela ke zrušení sankce. A konečně minulý rok byla ministerstvem, opět tedy odborem výkonu státní správy, těch je vlastně 14 podle krajských pracovišť, snížena pokuta o více než 50 % ve 43 případech a ve 32 případech byla zcela zrušena. A je tam řada případů, kdy byly opravdu zrušeny milionové pokuty, třeba byly sníženy na 30 nebo 50 tisíc korun.

Takže já bych z toho jenom chtěl jasně ukázat, že - sám jsem si tu statistiku nechal předložit, a tu statistiku samozřejmě máme i pro roky až přirozeně do roku 2010 a i roky vzdálenější, aby z toho bylo jasně patrné, že není vůbec vzácný příklad, kdy druhoinstanční orgán rozhodl o významném snížení pokuty, anebo dokonce o zrušení pokuty uložené prvoinstančním orgánem. A to nemusí být jenom Česká inspekce, to je např. i Agentura ochrany přírody a krajiny, resp. nějaká rozhodnutí třeba chráněných krajinných oblastí.

Takže tento případ vyvolal pozornost. A já to chápu, že to vyvolalo třeba i mediální pozornost, a děkuji za to, že jste říkal, že se nebudete pouštět do žádných spekulací. Já opravdu tady chci jednoznačně potvrdit, že o tom rozhodují (předsedající upozorňuje na čas) zcela nezávislí úředníci v první instanci a ve druhé instanci a je to soudně přezkoumatelné. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec si přeje vystoupit. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane ministře za vaše odpovědi. Já tomu rozumím, dokonce ta statistika je nebo byla zveřejněna, nebo částečně byla zveřejněna, nicméně se určitě shodneme na tom, že ty pokuty, ale hlavně výše pokut by měly sloužit jako prevence. Prevence před tím, aby se neohrožovalo zdraví, a dokonce životy občanů.

Co se týká té statistiky, tak ano, tomu rozumím, že odbor výkonu státní správy v minulosti i v současnosti vlastně snižuje tyto pokuty na základě své pravomoci, nicméně snížení o 6,5 milionu korun se mi zdá hodně vysoké.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud si pan ministr nepřeje odpovědět, má slovo pan poslanec Štětina. Prosím.

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji ještě jednou za slovo, vážený pane předsedo. Vážený pane ministře, navazuji tímto na předchozí interpelaci. S výkonem působnosti orgánů státní správy v ústeckém Palermu jsem zaznamenal poznatek vztahující se k činnosti Okresního státního zastupitelství v Mostě, které řídí paní doktorka Naďa Voláková. V této souvislosti, vážený pane ministře, jsem vám zaslal písemnou žádost o vysvětlení nestandardního postupu osob činných u Okresního státního zastupitelství v Mostě, z jehož konání lze učinit závěr, že toto státní zastupitelství je přinejmenším řízeno způsobem neodborným a laxním, neboť na tomto státním zastupitelství zřejmě veřejná žaloba disponuje tzv. černou dírou, kde se ztrácejí písemnosti, totiž jsou zde zřejmě skartovány příchozí písemnosti, které by správně měly být založeny v dozorovém spise. Už nás snad nepřekvapí, že se v této konkrétní trestní věci jedná o úplatkářský korupční delikt dle ustanovení § 332 odst. 1, 2 písm. a) a b) trestního zákoníku, která je vedena tímto státním zastupitelstvím pod spisovou značkou 2Zn 3517/2015.

Mé poslední zbytky víry mě vedou k přesvědčení, že se nejedná o záměrné úmyslné jednání, ale že se jedná o trestuhodnou nedbalost zaměstnance či zaměstnanců tohoto státního zastupitelství. Nicméně, vážený pane ministře, musíte pochopit, že v této věci nemohu mlčet a strkat hlavu do písku. Proto vaši laskavou odpověď očekávám jak ústní, tak písemnou, a to s ohledem na závažnost mého zjištění. Děkuji předem.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana ministra.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tady budu velmi stručný, protože já jsem od vás dostal i písemnou interpelaci v této věci, dostal jsem ji někdy před týdnem, nebo možná dvěma týdny, a to, co jsem učinil, bylo, že jsem se obrátil na Nejvyšší státní zastupitelství s žádostí o poskytnutí informace, protože skutečnosti, které uvádíte, považuji za závažné a vyžadující důkladné prověření. Dosud tu reakce nemám, ono to obvykle tak měsíc trvá, takže tady v tomhle nejsem znepokojen a čekám, až ji mít budu. Až ji dostanu, důkladně ji vyhodnotím a i doplním svou odpověď na písemnou interpelaci a uvidíme, co se tam vlastně děje a proč.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec již nechce vystupovat. Pan poslanec Bendl není přítomen, takže slovo má pan poslanec Kaňkovský a dojde i na ty vrtulníky. Prosím

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, tak ještě jednou repete letecká záchranná služba.

Vážený nepřítomný pane ministře, od 1. ledna 2017 provozují leteckou záchrannou službu v krajích noví provozovatelé. Nedlouho po zahájení nového provozu se objevily skutečnosti, které rozladily občany i odbornou veřejnost. Jedná se o tu část smluv s novými provozovateli, které říkají, že letový provoz se u těch základen, které nemají 24hodinový provoz, zkracuje oproti dřívějšímu období a tomu budou odpovídat i úhrady. V praxi to znamená, že zatímco dříve vzlétala letecká záchranná služba už od rozednění po setmění, dnes může vzlétnout pouze dle nasmlouvaného času, tedy v ranních hodinách o hodinu či déle po rozednění a večer již nemůže vzlétnout po smluvně zakotveném konci letového provozu, byť fakticky ještě nenastalo setmění. Již k tomuto tématu proběhla poměrně živá diskuse, ve které se vaše ministerstvo brání, že je pro celou Českou republiku zajištěn 24hodinový provoz ze základen v Plzni, Praze, Ostravě a Brně. Přesto existují situace, existují konkrétní případy, kdy vzlet letecké záchranné služby ze stanoviště geograficky nejbližšího je pro ošetření pacienta v ohrožení života nejrychlejší, a tím i nejbezpečnější.

Ministerstvo zdravotnictví na své tiskové konferenci 15. března tohoto roku sdělilo, že bude hledat cesty, jak vzniklou situaci úhradami vzletu letecké záchranné služby mimo nasmlouvanou dobu řešit. Moje otázka zní, zda již Ministerstvo zdravotnictví našlo - a jaké - konkrétní řešení. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana poslance Seďu.

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážený pane ministře, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil tendr Ministerstva dopravy na správu centrálního registru vozidel. Tento tendr za více než 100 milionů korun zrušil proto, že vaše ministerstvo nevymezilo zakázku v podrobnostech nezbytných pro podání nabídek. Problém je, že tento úřad zrušil i loňské výběrové řízení vypsané na stejnou věc. Proto bylo Ministerstvo dopravy nuceno prodloužit stávající smlouvu se společností ICZ o dalších 18 měsíců za 45 milionů korun.

Vážený pane ministře, tento případ mi připomíná kauzu firmy Kapsch týkající se výběru mýta. Podle mého názoru vaše ministerstvo buď nepracuje odborně kvalitně a zbytečně utrácí peníze daňových poplatníků, nebo, což by bylo ještě horší, záměrně manipuluje s tendry a výběrovými řízeními, což zavání možným korupčním chováním. Proto se chci zeptat, pane ministře, na váš názor kolem tohoto tendru na správu centrálního registru vozidel i na váš úsudek týkající se kvality vašich spolupracovníků. Děkuji za vaši odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana ministra. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP